Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

<strong
<br

Wstęp<br
Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy<br
<brRozdzial 1.<br
Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1 Sektorowe Programy Operacyjne w okresie programowania 2004-2006<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.2. Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013<br
<br<strongRozdzial 2.<br Strategia rozwoju województwa XYZ w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2010<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Ogólna charakterystyka województwa XYZ<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Polityka regionalna i strategiczne zarzadzanie regionem<br
<br<strongRozdzial 3. <brAnaliza i ocena wykorzystania funduszy europejskich przez województwo XYZ<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Regionalny Program Operacyjny województwa XYZ na lata 2007-2013<br
<br<strongRozdzial 4.<br Analiza wyników badan ankietowych<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1. Charakterystyka grupy badawczej<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2. Omówienie wyników badan ankietowych<br
<br <strongWnioski<br
Bibliografia<br
Spis tabel i wykresów<br
Zalaczniki<br
<br
&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>