Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp
Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

Rozdział 1.
Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010
      1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej
1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE
1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010
1.1.1 Sektorowe Programy Operacyjne w okresie programowania 2004-2006
1.1.2. Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013

Rozdział 2.
Strategia rozwoju województwa XYZ w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2010
      2.1. Ogólna charakterystyka województwa XYZ
2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa
2.3. Polityka regionalna i strategiczne zarządzanie regionem

Rozdział 3.
Analiza i ocena wykorzystania funduszy europejskich przez województwo XYZ
      3.1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
3.2. Regionalny Program Operacyjny województwa XYZ na lata 2007-2013

Rozdział 4.
Analiza wyników badań ankietowych
      4.1. Charakterystyka grupy badawczej
4.2. Omówienie wyników badań ankietowych

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Załączniki