Kategoria: Unia Europejska Fundusze Unijne

Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006,…

Spoleczna swiadomosc Polaków po przystapieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza, struktura i cele unii europejskiej 1.1. Narodziny Unii Europejskiej……….7 1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 15 1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 21 1.3.1. Przeslanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej………. 21 1.3.2. Wazniejsze instytucje systemu………. 22 1.3.2.1. Rada Europejska………. 23 1.3.2.2. Rada Unii Europejskiej………. 23 1.3.2.3. Parlament…

Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka gminy 1.1. Historia gminy………5 1.2. Polozenie geograficzne ………10 1.3. Polozenie demograficzne………17 1.4. Struktura organizacyjna gminy………25 Rozdział II Sytuacja gospodarcza gminy 2.1.Infrastruktura spoleczna………31 2.2 Infrastruktura techniczna………40 2.3.Produkcja rolna………46 2.4.Podmioty gospodarcze………51 2.5.Walory przyrodnicze………54 Rozdział III Perspektywy rozwojowe 3.1.Kierunki rozwoju………59 3.2. Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy…

Etapy powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Przeslanki powstania unii gospodarczo walutowej 1.1. System z Bretton Woods………. 5 1.2. Plan Wernera ……….6 1.3. Europejski System Walutowy ……….7 1.4. Raport Delorsa ……….8 1.5. Traktat z Maastricht ……….9 Rozdział 2. Charakterystyka Unii gospodarczo walutowej 2.1. Cele makroekonomiczne Unii gospodarczo walutowej ……….11 2.2. Pakt o Stabilizacji i…

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdział II…

Polska w unii walutowej

Przez administrator

Streszczenie……….2 Wstęp……….4 Rozdział I Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej. 1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5 2. Europejski system walutowy jako element stworzenia Europejskiego Systemu Walutowego……….6 3. Kryteria konwergencji……….8 4. Czlonkostwo w Unii Walutowej……….11 5. Rola Europejskiego Systemu Walutowego……….14 Rozdział II Sytuacja Polski na tle przyszlego czlonkostwa w Unii Walutowej. 1.…

Euro – nowa waluta UE

Przez administrator

Wstęp 1. Trzy etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 2. Kryteria zbieznosci 3. Droga Polski do euro 4. Funkcje walut miedzynarodowych 5. Euro – waluta miedzynarodowa 6. Wspólny pieniadz 7. Teoria Mundella. Wyjasnienie teorii Mundella Wnioski Bibliografia

Polityka strukturalna Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp ………6 Rozdział 1. Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………9 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji……… 19 1.3. Instytucje Unii Europejskiej ………23 1.4.Tozsamosc europejska ………28 Rozdział 2. Charakterystyka polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2.1. Koncepcje polityki strukturalnej Unii Europejskiej ………31 2.2. Geneza wspólnotowej polityki strukturalnej ………33…

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 9 Rozdział I Pojęcie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdział II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej…

Rola środków unijnych w funkcjonowaniu małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział 1. Istota przedsiebiorczosci 1. 2. Definicja przedsiębiorstwa i przedsiebiorcy……… 6 1. 3. Kryteria podzialu przedsiebiorstw………13 1. 4. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, malego i sredniego przedsiębiorstwa………. 22 Rozdział 2 Źródła finansowania przedsiebiorstw sektora MSP 2. 1. Rodzaje i źródła finansowania……… 27 2. 2. Finansowanie z udzialem środków unijnych……… 38 2.…

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I. Administracja samorządowa w Polsce. 1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6 2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8 3. Organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu ………. 11 Rozdział II. Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego. 1. Struktura organizacyjna gminy………. 16 2. Zadania własne i zlecone gminy………. 18…

Wpływ dotacji unijnych na rozwój gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Gmina zabrodzie na tle powiatu i województwa………. 4 Rozdział 2. Infrastruktura techniczna 2.1 Gospodarka wodna ……….16 2.2 Gospodarka sciekowa ……….19 2.3 Komunikacja ……….21 2.4 Pozostala infrastruktura ……….23 2.4.1 Zaopatrzenie w gaz ……….23 2.4.2 Zaopatrzenie w cieplo………. 23 2.4.3 Elektroenergetyka ……….23 2.4.4 Telekomunikacja i lacznosc………. 24 Rozdział…

Polityka informacyjna Unii Europejskiej dotyczaca Traktatu Lizbonskiego realizowana na terytorium Polski

Przez administrator

Wstęp ………… 9 Rozdział 1 Polityka informacyjna UE 1.1 Pojęcie polityki informacyjnej UE ………… 12 1.2 Ewolucja polityki informacyjnej na przestrzeni rozwoju integracji europejskiej ………… 16 1.2.1 Etapy rozwoju unijnej polityki informacyjnej ………… 16 1.2.2 Nowa strategia audiowizualna ………… 21 1.3 Regulacje prawne i pozaprawne ………… 22 1.3.1 Podstawy prawne…

Realizacja polityki regionalnej w oparciu o programy operacyjne dotyczace rozwoju regionalnego w Polsce w starej i nowej procedurze finansowania

Przez administrator

Wstęp …………6 Wykaz skrótów stosowanych w pracy. …………9 Rozdział 1. Pojęcie polityki regionalnej na szczeblu unijnym 1.1 Definicja polityki regionalnej ………… 11 1.2 Geneza i perspektywy rozwoju polityki spójnosci ………… 13 1.2.1 Etapy ewaluacji polityki regionalnej ………… 13 1.2.2 Statystyczna klasyfikacja regionów UE ………… 16 1.3 Instytucje polityki regionalnej UE…

Perspektywy realizacji Programu &222;Europa 2020&221; w kwestii spoleczenstwa informacyjnego w porównaniu z porazka Strategii Lizbonskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Od kultury spoleczenstwa industrialnego do kultury spoleczenstwa postindustrialnego 1.1 Spoleczenstwo postindustrialne – spoleczenstwo informacyjne ……….. 15 1.1.1 Przemiany gospodarczo-społeczne ……….. 15 1.1.2 Globalizacja ……….. 17 1.2 Pojęcie spoleczenstwa informacyjnego……….. 21 1.2.1 Koncepcja spoleczenstwa informacyjnego w ujęciu Bella ……….. 21 1.2.2 Teorie Masudy ……….. 22 1.2.3 Teoria strukturacji…

Zalozenia mysli spoleczno – politycznej Stanislawa Staszica

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Stosunki spoleczno-polityczne w rzeczpospolitej i na ziemiach polskich w wieku XVIII i poczatku wieku XIX. 1.Rzeczpospolita w czasach stanislawowskich………… 6 2.Ksiestwo Warszawskie………… 18 3.Królestwo Polskie………… 26 Rozdział II. Stanislaw Staszic – sylwetka reformatora. 1.Okres mlodosci Stanislawa Staszica………… 30 2.Okres Nauki Stanislawa Staszica………… 42 Rozdział III. Rzeczypospolita szlachecka.…

Integracja Europy w strukturach Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział I Poczatki integracji 1.1. Geneza procesu integracyjnego w Europie po II wojnie swiatowej………… 6 1.2. Plan Marshalla …………8 1.3. Traktat Paryski………… 9 1.4. Traktaty Rzymskie …………10 1.5. Jednolity Akt Europejski………… 11 Rozdział II Działania zjednoczeniowe po II Wojnie Swiatowej 2.1. Europejska Wspólnota Gospodarcza …………12 2.2. Europejska Wspólnote Energii…

Integracja europejska po II Wojnie Swiatowej

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Odwieczna idea integracji europejskiej. 1.1. Rys historyczny. 1.2. Okres miedzywojenny. 1.3. Sytuacja na kontynencie europejskim po II Wojnie Swiatowej. Rozdział 2. Integracja europejska w pierwszych latach po II Wojnie Swiatowej. 2.1. Zaciesnianie współpracy polityczno-militarnej państwa zachodnioeruropejskich. 2.2. Organizacja europejskiej współpracy gospodarczej i organizacja wspólnoty gospodarczej i rozwoju.…

Przeslanki i konsekwencje wprowadzenia waluty Euro w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza i teoretyczne podstawy integracji walutowej 1.1. Teoria optymalnych obszarów walutowych 1.2. Istota integracji walutowej 1.3. Wprowadzenie unii gospodarczo-walutowej, (istota integracji monetarnej) Rozdział II. Charakterystyka strefy euro 2.1. Warunki przystapienia Polski do strefy euro 2.2. Aspekty prawne wprowadzenia euro w Polsce, (kryteria konwergencji, z Maastricht) 2.3. Stanowisko…

Swoboda przeplywu towarów przed akcesja i po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Pojęcie swobody przeplywu towarów w UE 1.1. Historia handlu i wymiany towarowej 1.2. Pojęcie towaru. 1.3. Glówne zalozenia unii celnej. 1.4. Rola i znaczenie swobodnego przeplywu towarów w gospodarce europejskiej. Rozdział II. Swoboda przeplywu towarów przed akcesja Polski do Unii Europejskiej. 2.1. Ogólne warunki przeplywu towarów przed…

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdział II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków…

Stan srodowiska i analiza skutecznosci wykorzystania środków unijnych na działania ochrony srodowiska w województwie swietokrzyskim w latach 2007-2013

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i zakres działania administracji publicznej w ochronie srodowiska 1.1. Definicja ochrony srodowiska 1.2. Aspekt prawny ochrony srodowiska – prawo polskie i UE 1.3. Zadania administracji w zakresię ochrony srodowiska 1.4. Zarządzanie srodowiskiem 1.5. Gromadzenie informacji o srodowisku i jego ochronie 1.6. Istota udostepniania informacji o srodowisku…

Funkcjonowanie strefy waluty Euro

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Charakterystyka Unii Gospodarczo-Walutowej 1.1. Geneza Unii Gospodarczo-Walutowej………. 4 1.2. Cel wprowadzenia wspólnej waluty………. 7 1.3. Kryteria konwergencji ……….9 1.4. Status prawny euro………. 13 Rozdział II Instytucje Unii Gospodarczej i Walutowej 2.1 Europejski Bank Centralny………. 17 2.2 Europejski System Banków Centralnych………. 18 2.3 Instrumenty polityki pienieznej ……….20 2.4…

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na dzialalnosc małych i srednich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Pomoc unijna dla małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Akty prawne regulujace źródła dotacji ……….5 1.2. Male i srednie przedsiębiorstwa, kwalifikacja podmiotowa ……….7 1.3. Przedsiewziecia o jakie moga się starac male i srednie przedsiębiorstwa z dotacji unijnych 11 1.4. Kwalifikowalnosc projektu……….15 1.5. Kwalifikowalnosc wydatków ……….18 1.5.1. Kategoria wydatków,…

Absorpcja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Polske.

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1. Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Unii Europejskiej………. 8 1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 16 1.3. Instytucje Unii Europejskiej……….22 1.4. Tozsamosc europejska………. 29 Rozdział 2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. 2.1. Istota polityki strukturalnej ………. 35 2.2. Ewolucja polityki strukturalnej………. 40 2.3.…