Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………. 33
2.2.1. Program Infrastruktura i Srodowisko………. 33
2.2.2. Program Kapital Ludzki ……….35
2.2.3. Program Innowacyjna Gospodarka ……….36
2.2.4. Program Rozwój Polski Wschodniej………. 37
2.2.5. Program Pomoc Techniczna ……….39
2.2.6. Programy Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej ……….40


Rozdzial III
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Historia gminy XYZ ……….42
3.2. Polozenie geograficzne ……….43
3.3. Infrastruktura techniczna………. 47
3.4. Infrastruktura spoleczna………. 48
3.5. Gospodarka finansowa gminy XYZ………. 53
3.6. Rynek pracy ……….57


Rozdzial IV
Gmina x jako beneficjent środków unijnych

4.1. Budżet gminy XYZ 2009………. 60
4.2. Budżet gminy XYZ na rok 2010………. 64
4.3. Budżet gminy XYZ na rok 2011 ……….67
4.4. Pozyskiwanie środków unijnych przez gmine X ……….70
4.5. Projekty unijne realizowane w Gminie X ……….72
4.6 Analiza SWOT………. 77


Zakończenie ……….85
Bibliografia ……….88