Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych.

1.1. Podstawowe pojęcia zwiazane z ubezpieczeniem……….7
1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11
1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14

Rozdział 2.
System emerytalny w Polsce.

2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23
2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27
2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych……….31

Rozdział 3.
Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego.

3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ……….41
3.2. Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym……….47
3.3. Bezpieczenstwo i nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi w Polsce……….53

Rozdział 4.
Miejsce OFE XYZ na rynku funduszy emerytalnych.

4.1.Charakterystyka OFE XYZ ……….57
4.2. Zasady działania OFE XYZ……….58
4.3. Ranking otwartych funduszy emerytalnych w Polsce……….63

Zakończenie……….73
Bibliografia……….75
Spis tabel i wykresów……….77