Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

18 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……… 4

Rozdział I
Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5

1. Pojęcie wyniku finansowego……… 5
1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5
1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc
rynkowa……….6
2. Formuly ustalania wyniku……… 10
2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10
2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13
3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15
4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17
4.1. Podstawowe materialy zródlowe analizy
finansowej………17
4.1.1. Bilans……… 18
4.1.2. Rachunek wyników………22
4.1.3. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych………
24
4.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych………27
4.2.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu………27
4.2.2. Wstępna analiza rachunku wyników……… 30
4.3. Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych……… 31
5. Formy wyniku finansowego………38
5.1. Rentownosc majatkowa (ekonomiczna)………38
5.2. Rentownosc sprzedaży (handlowa)………42
5.3. Rentownosc zaangazowanych kapitalów wlasnych………
44


Rozdział II
Podzial wyniku finansowego przedsiębiorstwa……… 48

1. Kapital wlasny przedsiębiorstwa jako jeden z elementów
wyniku finansowego………48
1.1. Kapital wlasny……… 49
1.2. Kapital obcy………53
2. Podzial wyniku finansowego……… 58
2.1. Elementy obligatoryjne wyniku finansowego……… 58
2.1.1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podzialu obligatoryjnego wyniku
finansowego……… 59
2.2. Elementy fakultatywne wyniku finansowego………61
2.2.1. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych jako
element fakultatywnego podzialu wyniku finansowego……… 61


Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa………63

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ……… 63
2. Wstępna ocena bilansu przedsiębiorstwa i rachunku
wyniku………65
3. Struktura kapitalowo-majatkowa………67
4. Wstępna analiza rachunku wyników………69
5. Analiza wskaznikowa XYZ ………
72


Zakończenie……… 79

Bibliografia……… 80