Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.


Wstęp………. 6

Rozdział I.
Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej

1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8
1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13
1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14
1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20

Rozdział II.
Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych

2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23
2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24
2.1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej………. 24
2.2. Komunikaty niewerbalne ………. 25
2.3. Komunikaty interakcyjne ………. 31

Rozdział III.
Prosemika i komunikacja jako narzędzie budowania relacji z klientem

3.1. Proksemika………. 34
3.1.1. Dystanse personalne ………. 35
3.1.2. Terytorialność ………. 36
3.2. Wspieranie przekazów słownych ………. 37
3.3. Wyrażanie postaw i emocji………. 38
3.4. Definiowanie relacji ………. 38
3.5. Kształtowanie wrażenia ………. 39

Rozdział IV.
Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych

4.1. Przedmiot i cel badań ………. 41
4.2. Problem główny i problemy szczegółowe ………. 42
4.3. Hipotezy ………. 43
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………. 43
4.5. Charakterystyka próby badawczej ……….46
4.6. Zmienne i ich składniki ………. 46

Rozdział V.
Analiza wyników badań własnych

5.1. Analiza wyników badań ……….49
5.2. Wnioski końcowe ………. 58

Zakończenie ………. 61
Bibliografia ………. 63
Spis aneksów ………. 65
Spis tabel ……….66
Spis wykresów ………. 67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>