Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji

Wstęp……….2

Rozdział 1.
Komunikacja.
      1.1 Definicja i istota komunikacji……….3
1.1.1 Komunikacja werbalna……….6
1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7
1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9
1.3 Modele procesu komunikowania się……….12
1.4 Style komunikacyjne……….15
1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17

Rozdział 2.
Konflikt w organizacji.
      2.1 Pojęcie i istota konfliktów……….23
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji……….26
2.3 Źródła konfliktów wewnątrz organizacji……….28
2.4 Przebieg konfliktów……….31
2.5 Cechy osobowościowe w relacjach międzyludzkich……….33
2.6 Rozwiązywanie konfliktów……….34

Rozdział 3.
Metodologia badań.
      3.1 Problem badawczy……….39
3.2 Hipotezy……….39
3.3 Charakterystyka miejsca badań i grupy badawczej……….40
3.4 Metoda badań……….41

Rozdział 4.
Badania empiryczne.
      4.1 Analiza wyników badań……….42
4.2 Wnioski……….55

Zakończenie……….62
Bibliografia……….64
Spis rysunków……….66
Spis tabel……….66
Spis wykresów……….66
Załączniki……….67