Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako organ władzy wykonawczej 4.38/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Historia instytucji prezydenta w Polsce. 1.1. Głowa państwa w II Rzeczypospolitej…….. 7 1.1.1. Mała Konstytucja z 1919 roku oraz kompetencje prezydenta w świetle konstytucji marcowej z 1921 ……..7 1.1.2. Nowela sierpniowa ……..8 1.1.3 Konstytucja kwietniowa ……..10 1.2. Wojna i emigracja ……..12 1.3. Rada Państwa i jej przewodniczący……..…

Decyzja jako akt w postępowaniu administracyjnym 4.35/5 (23)

Przez administrator

Rozdział I Charakterystyka postępowania administracyjnego……….3 – pojęcie organu administracyjnego – władztwo administracyjne – rodzaje organów administracyjnych w systemie prawnym RP – cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego na tle prawa cywilnego i karnego Rozdział II Decyzja jako istota postępowania administracyjnego……….10 – strona postępowania administracyjnego – przebieg postępowania administracyjnego – elementy obligatoryjne i…

Działalność i rola ochotnicznej straży pożarnej budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej 4.26/5 (23)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Charakterystyka i pojęcie bezpieczeństa lokalnego 1.1 Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo narodowe 1.2 Bezpieczeństwo społeczne 1.3 Bezpieczeństwo lokalne Rozdział 2 Podstawy prawne funkcjonowania OSP 2.1. Rys historyczny 2.2. Podstawy prawne regulujące działalność OSP 2.3. Statut ochotniczej straży pożarnej Rozdział 3 Aktywność ochotniczej straży pożarnej w XYZ 3.1. Rola i…

Kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego UE. 4.52/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Kontrola celna jako zadanie administracji celnej 1.1. Definicja dozoru i kontroli celnej 1.2. Obszary kontroli celnej 1.3. Instrumenty kontroli celnej Rozdział 2 Bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej – rola i znaczenie kontroli celnej 2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi……….. 17 2.2. Kontrola celna kontekst bezpieczeństwa…

Zadanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych 4.11/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja bezpieczeństwa 1.2 Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego………..4 1.3 Rola i miejsce sił zbrojnych w państwie………..5 1.4 Istota i definicja sytuacji kryzysowej………..7 Rozdział II Siły zbrojne a sytuacje kryzysowe 2.1 Uwarunkowania dotyczące udziału wojska w zwalczaniu klęsk żywiołowych. 2.2 Działanie sił zbrojnych w…

Skarga do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej 1. Właściwość sądów administracyjnych………..5 2. Zakres przedmiotowy skargi na decyzje administracyjne………..11 Rozdział 2. Przesłanki formalne dopuszczalności skargi na decyzje administracyjne 1. Forma i treść skargi………..19 2. Termin do wniesienia skargi………..27 3. Tryb wniesienia skargi………..30 4. Wymagania fiskalne skargi………..31 5. Odpis skargi………..33…

Funkcje ustrojowe i zakres odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.29/5 (28)

Przez administrator

Rozdział I Tryb wyboru i przesłanki opróżnienia urzędu 1. Zasady wyboru głowy państwa. 2. Kadencja prezydenta. 3. Przesłanki opróżnienia urzędu. Rozdział II Ustrojowe funkcje głowy państwa 1. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Gwarantowanie ciągłości władzy państwowej. 3. Czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji. 4. Stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa…

Wznowienie postępowania administracyjnego 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Postępowanie administracyjne. 1.1. Pojęcie postępowania administracyjnego ………..5 1.2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego ………..12 1.3. Strona i uczestnicy postępowania administracyjnego………..18 Rozdział II Czynności postępowania w sprawie indywidualnej 2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego………..24 2.2. Dowody i postępowanie wyjaśniające………..36 2.3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ………..51 Rozdział III Wznowienie postępowania…

Kontrola zarządcza w gminie 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej 1.1. Pojęcie kontroli………. 5 1.1.2. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna………. 9 1.1.3. Kryteria kontroli………. 11 1.2. Pojęcie kontroli zarządczej………. 13 1.3. Standardy kontroli zarządczej ……….16 Rozdział II Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 2.1. Wyznaczenie celów i zadań ……….24 2.2. Kontrola…

Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań polityki socjalnej w Polsce (rozdział nr 1 do pracy) 4.19/5 (16)

Przez administrator

Rozdział 1. Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań funkcjonowania systemu polityki socjalnej 1.1.Istota polityki socjalnej i jej systemu w teorii ekonomii 1.2. Teoretyczne ujęcie uwarunkowań efektywnego funkcjonowania systemu polityki socjalnej 1.3. Metody badania naukowego uwarunkowań funkcjonowania systemu polityki socjalnej i sposoby pomiaru jej efektywności Oceń

Wybory samorządowe w Polsce 4.33/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wybory, prawo wyborcze, samorząd 1.1. Istota wyborów 1.2. Istota samorządu terytorialnego i wyborów samorządowych Rozdział II Wybory samorządowe w świetle kodeksu wyborczego 2.1. Wybory organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 2.1.1. Informacje ogólne 2.1.2. Organizacja wyborów 2.1.3. Komitety wyborcze i kandydaci na radnych 2.1.4. Okręgi wyborcze i obwody…

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji na przykładzie art. 265 KK 4.47/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka przestępstw z rozdziału XXXIII KK Rozdział 2 Ochrona informacji niejawnych w polskim porządku prawny 2.1. Rys historyczny regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych 2.2. Charakterystyka ustawy o ochronie informacji niejawnych z 2010 r. Rozdział 3 Charakterystyka prawna przestępstwa z art. 265 KK 3.1. Przedmiot ochrony 3.2.…

Alkoholizm jako narzędzie władzy oraz jako źródło destrukcji społecznej w powojennej Polsce 4.15/5 (26)

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1 Historyczne uwarunkowania funkcjonowania Polski powojennej 1.1. Kształtowanie się władzy i sposób jje sprawowania w okresie PRL………8 1.2.funkcjonowanie społeczne w czasach prl………9 Rozdział 2 Kultura picia alkoholu w okresie PRL 2.1. Kształtowanie potrzeb społecznych w PRL………13 2.2. Społeczne skutki nadmiernego spożywania alkoholu………14 Rozdział 3 Alkoholizm jako…

Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zarządzanie kryzysowe-podstawowe zagadnienia w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie kryzysu oraz sytuacji kryzysowej……… 5 1.2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń powodujących sytuacje kryzysowe ………8 1.3. Definicja i istota zarządzania kryzysowego ………10 1.4. Regulacje prawne dotyczące sfery zarządzania kryzysowego w RP……… 16 Rozdział II System zarządzania kryzysowego w Polsce…

Samorząd województwa – ustrój i zadania 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i znaczenie samorządu województwa 1.1. Istota województwa 1.2. Podział terytorialny kraju w ujęciu historycznym 1.3. Historia samorządu terytorialnego w Polsce 1.4. Samorząd województwa – uwagi ogólne Rozdział II Ustrój samorządu województwa 2.1. Sejmik województwa 2.2. Zarząd województwa 2.3. Marszałek województwa 2.4. Urząd marszałkowski Rozdział III Zadania…

Ochrona danych osobowych w prawie polskim 4.44/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wiadomości wprowadzające w ochronę danych osobowych 1.1. Pojęcie danych osobowych i znaczenie ich ochrony 1.2. Źródła prawa w zakresie ochrony danych osobowych 1.3. Organizacja administracji ochrony danych osobowych Rozdział 2 Zasady przetwarzania danych osobowych 2.1. Dopuszczalność przetwarzania danych 2.2. Udostępnianie danych osobowych 2.2. Obowiązki Administratora danych 2.3.…

Straż Graniczna – zagrożenia, metody, realizacja działań przed i po wejściu do strefy Schengen 4.4/5 (15)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie strefy Schengen Rozdział 2 Charakterystyka Straży Granicznej 2.1. Granice Państwa, jej oznakowanie i podział pogranicza 2.2. Przeznaczenie, zadania i uprawnienia Straży Granicznej Rozdział 3 Zagrożenia w pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej Rozdział 4 Przeciwdziałania zagrożeniom w pracy Straży Granicznej Rozdział 5 Zagrożenia wynikające z pracy funkcjonariusza Straży…

Świadczenia rodzinne w polskim systemie prawa na przykładzie gminy Cisek 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Pojęcie ogólne świadczeń rodzinnych. 1.1 Geneza świadczeń rodzinnych i ich przeobrażenia 1.2. Regulacja prawa do świadczeń rodzinnych 1.3. Podmioty postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 1.3.1.Organy prowadzące postępowanie 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia rodzinnego 1.3.3 Podmioty na prawach strony 1.3.3.1. Organizacja społeczna 1.3.3.2. Prokurator 1.3.3.3. Rzecznik Praw…

Organizacja i funkcjonowanie policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1 Geneza powstania jednostek policyjnych na świecie. 1.2 Rodzaje Policji w Polsce. 1.3 Cele i zadania Policji. 1.4 Zasady działania Policji. Rozdział II Organizacja Policji w Polsce 2.1 Zarys prawny form działania Policji w Polsce. 2.2 Struktury organizacyjne Policji. 2.2.1 Komendant Główny, jako naczelny organ…

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia z zakresu samorządów terytorialnych 1.1. Historia samorządu terytorialnego………. 6 1.2. Źródła prawa ……….11 1.3. Pojęcie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym ……….14 1.4. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego………. 15 Rozdział 2. Prawa pracownika samorządowego 2.1. Definicja prawa pracownika samorządowego oraz jej źródła………. 20 2.2. System…

Rola Wydziałów Ruchu Drogowego w zwalczaniu przestępczości na drogach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Definicja Policji i jej prawne aspekty funkcjonowania 1.1. Historyczny zarys definicji „Policja” ………… 5 1.2. Geneza i ewolucja instytucji Policji w Polsce ………… 8 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania Policji ………… 13 Rozdział 2. Organizacja Policji na podstawie Wydziałów Ruchu Drogowego. 2.1. Rodzaje służb w Policji ………… 16…

Aspekty prawne bezpieczeństwa imprez masowych 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pojęcie imprezy masowej 1.1 Charakterystyka imprezy masowej………. 7 1.2 Podział imprez masowych ze względu na ich charakter………. 9 1.3 Charakterystyka podstawowych pojęć ……….14 Rozdział II Organizacja i podstawy prawne imprezy masowej 2.1 Zadania i obowiązki organizatora imprez masowych………. 16 2.1.1 Procedura ubiegania się o zezwolenie ……….18 2.1.2…

Współczesne zagrożenia przestępczości zorganizowanej 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Przestępczość zorganizowana od strony teoretycznej. 1.1. Prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej ………4 1.2. Rys historyczny zorganizowanych struktur przestępczych ………6 1.3. Początki polskich zorganizowanych struktur przestępczych……… 10 Rozdział II Kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych. 2.1. Aktualne zagrożenia przestępczości zorganizowanej w Polsce……… 15 2.2 Zorganizowana przestępczość kryminalna ………18…

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego 4.22/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego 1.1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego 1.2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 1.3. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego 1.4. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny – podsumowanie charakteru i zadań…

Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska 4.14/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólne założenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska 1.1. Definicja ochrony środowiska 1.2. Regulacje prawne 1.3. Pojęcie ‘odpowiedzialności prawnej’ i jej typy 1.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna w ochronie środowiska 1.5. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska Rozdział II Administracyjnoprawna odpowiedzialność za szkody w środowisku 2.1. Odpowiedzialność za szkody w…