Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku. 4.34/5 (35)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdział IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdział III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w XIX wieku 3.2. Administracja lokalna i samorzad 3.3. Sadownictwo administracyjne Prus…

Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym 4.33/5 (43)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prawne formy działania administracji 1.1. Metoda a forma działania administracji 1.2. Wspólczesne formy działania administracji 1.3. Sprawowanie administracji w formach dwustronnych 1.4. Wladcze i niewladcze formy działania administracji 1.5. Dwustronne formy działania administracji i kryteria ich wyróznienia Rozdział II Ugoda administracyjna 2.1. Pojęcie ugody 2.2. Ugoda na…

Wspóluczestnictwo w postepowaniu administracyjnym. 4.33/5 (40)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Konstrukcja prawna wspóluczestnictwa 1.1. Cywilnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.2. Administracyjnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.3. Konstrukcja wspóluczestnictwa a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 1.4. Wspóluczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego Rozdział II Wspóluczestnictwo formalne 2.1. Istota wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2. Typy wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2.1. Wspóluczestnictwo…

Uprawnienia stron postępowania administracyjnego. 4.42/5 (36)

Przez administrator

Wstęp Rozdział IPojecia ogólne 1.1. Pojęcie strony postępowania administracyjnego Rozdział II Prawa strony o charakterze podstawowym 2.1. Prawo do postępowania i decyzji zgodnej z prawem 2.2. Prawo do uwzglednienia slusznego interesu Rozdział III Prawa o charakterze materialnoprawnym 3.1. Prawo do ukształtowania sprawy i jej zakresu 3.2. Prawo kształtowania tresci decyzji…

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie 4.48/5 (33)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota konfliktów w Afganistanie. 1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4 2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6 Rozdział II Udział w operacjach wojskowych. 1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach 2001-2007………8 2. Polskie Sily Zadaniowe w Afganistanie w latach 2008-2013………10 Rozdział…

Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Samorzad powiatowy w systemie administracji publicznej 1. Powiat w systemie samorządu terytorialnego………..4 2. Zadanie wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………..10 3. Organy powiatu………..15 Rozdział 2 Wybory do rad powiatów. 1. Dotychczasowe zasady wyborów do rad powiatów………..27 2. Zasady wyboru do rad powiatów, które beda obowiazywac od nastepnej kadencji…

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce. 4.41/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11 Rozdział II Pozycja wladzy wykonawczej w świetle konstytucji. 2.1. Dualizm wladzy wykonawczej………..28 2.2. Uprawnienia Prezydenta RP………..31 2.3. Uprawnienia Rady Ministrów………..39 2.4. Odpowiedzialnosc Prezydenta i Rady Ministrów………..44 Rozdział III Relacje miedzy…

Rola Policji w procesię karnym 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji Rozdział II Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego 2.1. Formy postępowania przygotowawczego 2.2. Podstawy prawne wszczecia dochodzenia / sledztwa 2.3. Istota i podstawy prawne odmowy wszczecia postępowania przygotowawczego 2.4. Uprawnienia…

Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczenstwa w gminie XYZ 4.41/5 (46)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczenstwa państwa 1.1. Istota bezpieczenstwa……….. 4 1.2. Klasyfikacje bezpieczenstwa ………..6 1.3. Zagrozenia bezpieczenstwa ………..10 1.4. Środki i metody polityki bezpieczenstwa państwa……….. 16 1.5. Kształtowanie się organów policji……….. 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ ………..24…

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie. 4.46/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Typologia Zakladów Karnych 1. Rodzaje zakladów karnych………..9 1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10 1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10 1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10 1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu wojskowego……….. 11 2. Typy zakladów karnych ………..11 2.1 Zaklady karne typu…

Policja a prawa czlowieka 4.42/5 (50)

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdział 2. Prawa czlowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do zycia……….28 2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatnosci……….34 2.4. Prawo do zgromadzen……….35 Rozdział 3. Etyka zawodowa policji w świetle praw…

Działalność organizacji pozarzadowych w Polsce na przykładzie Gminy K 4.38/5 (39)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza i ksztaltowanie się organizacji pozarzadowych w Polsce 1.1. Historia i geneza organizacji pozarzadowych w Polsce 1.2. Procesy przeksztalcania organizacji pozarzadowych 1.3. Funkcje i cele organizacji pozarzadowych. Rozdział II. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarzadowych w Polsce 2. Podmioty prawnie zinstytucjonalizowane 2.1 Stowarzyszenia 2.2 Fundacje 3. Podmioty prawnie…

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim 4.29/5 (49)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii…

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania 4.29/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdział III. Zastosowanie metody CAF w starostwie powiatowym w x. 3.1. Charakterystyka powiatu…

Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej. 4.2/5 (59)

Przez administrator

Wykaz skrótów. Wstęp Rozdział I Zagadnienia wstepne dotyczace metody CAF 1.1 Pojęcie i geneza CAF 1.2 Glówne zalozenia Wspólnej Metody Oceny 1.3. Kryteria skladajace się na strukture metody 1.4 Fazy doskonalenia organizacji w ramach metody CAF Rozdział II Kryteria praktyk zarzadczych organizacji. tzw. Potencjalu 2.1 Ocena punktowa 2.2 Przywództwo 2.3…