Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne


Wstęp………..5

Rozdzial I.
Formy lokowania oszczednosci

1.1. Pojecie oszczedzania i inwestowania ………..7
1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11
1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12
1.2.2. Lokaty bankowe ………..13
1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15
1.2.4. Waluty ………..17
1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19
1.2.5.1. Akcje………..20
1.2.5.2. Obligacje ………..21
1.2.6. Skarbowe papiery wartosciowe………..23
1.3. Alternatywne możliwości lokowania oszczednosci ………..24
1.3.1. Formy finansowe………..24
1.3.1.1. Produkty strukturyzowane………..25
1.3.1.2. Fundusze hedge………..25
1.3.1.3. Private equity ………..27
1.3.1.4. Instrumenty pochodne ………..28
1.3.1.5. Instrumenty kredytowe………..29
1.3.2. Formy niefinansowe………..30
1.3.2.1. Surowce………..30
1.3.2.2. Inwestycje emocjonalne………..32
1.4. Spoleczna swiadomosc form lokowania środków pienieznych………..32
1.4.1. Stan oszczednosci Polaków………..33
1.4.2. Sklonnosc do oszczedzania i inwestowania………..34


Rozdzial II.
Istota i rodzaje produktów strukturyzowanych

2.1. Pojecie produktu strukturyzowanego………..36
2.1.1. Konstrukcja produktów strukturyzowanych ………..38
2.2. Historia produktu strukturyzowanego ………..40
2.2.1. Rynek produktów strukturyzowanych na swiecie ………..40
2.2.2. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce……….. ………..43
2.3. Rodzaje produktów strukturyzowanych………..45
2.3.1. Podzial produktów strukturyzowanych ze wzgledu na rodzaj instrumentu bazowego………..46
2.3.2. Podzial produktów strukturyzowanych ze wzgledu na forme………..46
2.3.3. Podzial produktów strukturyzowanych ze wzgledu na konstrukcje………..47
2.3.4. Podzial produktów struktyryzowanych ze wzgledu na dystrybucje ………..47

Rozdzial III.
Charakterystyka lokat strukturyzowanych oraz perspektyw ich rozwoju

3.1. Lokata strukturyzowana kontra lokata bankowa ………..48
3.2. Konstrukacja lokat strukturyzowanych………..49
3.2.1. Subskrypcja lokaty strukturyzowanej………..50
3.2.2. Oplaty oraz prowizje ponoszone przy zakladaniu lokaty………..51
3.2.3. Sposób liczenia zysku………..52
3.2.4. Wielkosc partycypacji………..54
3.2.5. Poziom ochrony kapitalu………..55
3.2.6. Koszty zwiazane z zerwaniem lokaty………..56
3.2.7. Innowacyjnosc strategii………..56
3.2.8. Sposób na ominiecie podatku od zysków kapitalowych……….. 58
3.3. Konkurencyjnosc i atrakcyjnosc lokat z punktu widzenia inwestora……….. 59
3.4. Konkurencyjnosc i atrakcyjnosc lokat z punktu widzenia banku………..60
3.5. Wady i zalety produktów strukturyzowanych………..61
3.6. Stan i perspektywa rozwoju rynku struktur………..63


Rozdzial IV.
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

4.1. Pojecie funduszu inwestycyjnego………..66
4.2. Idea wspólnego inwestowania ………..67
4.3. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz wiedza spoleczenstwa na ich temat………..70
4.4. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ………..73
4.5. Koszty zwiazane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne………..80
4.6. Źródła ryzyka inwestycji w fundusz………..82
4.7. Efektywność funduszy inwestycyjnych………..84
4.8. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych………..85
4.9. Wpływ kryzysu subprime na fundusze inwestycyjne………..89


Rozdzial V.
Czynniki generujace zyski i straty jakie mozna osiagnac przy inwestowaniu w lokaty strukturyzowane oraz fundusze inwestycyjne

5.1. Umowa rezultatu czy umowa najwyzszej starannosci………..91
5.2. Wpływ ryzyka na wybór rodzaju inwestycji………..92
5.3. Lokaty strukturyzowane konkurencja dla funduszy inwestycyjnych………..94
5.4. Lokata strukturyzowana kontra fundusz inwestycyjny ARKA Akcji………..97


Zakończenie………..102
Zalaczniki……….. 104
Spis tabel, wykresów, schematów………..107
Spis wykorzystanych zródel ………..108

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>