Przemoc w rodzinie jako rodzaj patologii społecznej 4.18/5 (17)

2 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Patologie społeczne

1.1. Próby definicji patologii społecznej……… 9
1.2. Wymiary patologii ………18


Rozdział II
Zjawisko przemocy w rodzinie

2.1. Definicja przemocy ………27
2.2. Rodzaje przemocy………31


Rozdział III
Ofiary przemocy

3.1. Stosowanie przemocy wobec dzieci……… 43
3.2. Stosowanie przemocy wobec współmałżonków……… 53


Rozdział IV
Zapobieganie przemocy w rodzinie

4.1. Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie ………59
4.2 Program „Niebieska Karta”……… 65
4.3. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”……… 69


Zakończenie……… 71
Bibliografia………75

Opis zawartości pracy:


Główną metodą badawczą był analiza opracowań i tekstów ustaw, tak aby wskazać kluczowe aspekty w danym temacie.

W pierwszym rozdziale autor dokonał próby zdefiniowania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego, czym są patologie społeczne.
Istnieje wiele definicji tego zjawiska, każda z nich stwierdza, że jest to zjawisko społecznie niepożądane, godzące w większym lub mniejszym stopniu w strukturę społeczeństwa i osłabiające go. W tym rozdziale także zostały opisane najbardziej powszechne, i zarazem jedne z bardziej dolegliwych patologii
z jakimi można się spotkać. Zaliczają się do nich: alkoholizm, narkomania, prostytucja, samobójstwo, a także szeroko rozumiane przestępstwa. Każde z nich w sposób mniej lub bardziej złożony przyczynia się do funkcjonowania jednostki w społeczeństwie.

Drugi rozdział natomiast skupia się na przemocy w rodzinie, jako na zjawisku patologii godzącej w podstawową grupę społeczną jaką jest rodzina. Ukazałam tu także rodzaje stosowania przemocy na osobach najbliższych. Jeszcze do niedawna, przemoc w rodzinie była uważana była za zjawisko, które zachodzi wyłącznie w rodzinach patologicznych, a agresja pomiędzy członkami rodziny uważana była za jedną z wielu normalnych form zachowania w życiu codziennym. Przez długi czas to zjawisko społeczne określane było jako „kłótnie rodzinne”, czy „nieporozumienia małżeńskie”. Obecnie w społeczeństwie polskim przemoc w rodzinie ujawniana jest jako zjawisko powszechne, obecne
w różnych środowiskach, niezależnie od wykształcenia i statusu społecznego sprawcy i ofiary. Przemoc we współczesnym świecie staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Zasięg, różnorodność form i konsekwencje przemocy natury wychowawczej, psychologicznej, zdrowotnej i ekonomicznej powodują, że należy traktować ją jako zjawisko społeczne doniosłej rangi.

W trzecim rozdziale skupiono się na ofiarach przemocy. Począwszy od dzieci, skończywszy na współmałżonkach jako osobach doznających zachowań agresywnych. Dramat dziecka krzywdzonego w rodzinie polega na tym, że
z jednej strony ma ono poczucie niesamodzielności, zależności od dorosłych, konieczności posiadania opiekuna z drugiej zaś musi uporać się z poczuciem odrzucenia, świadomością, że nie bardzo może liczyć na swoich rodziców, że oni sami stanowią dla niego zagrożenie”.7

Ostatni rozdział stanowi źródło informacji prawnych dotyczących metod mogących przyczynić się do zapobiegania przemocy w rodzinie. Poprzez wskazanie najważniejszych aktów prawnych, odniosłam się do przemocy
w rodzinie jako do przestępstwa zagrożonego sankcjami. Przywołując programy pomocowe dla ofiar przemocy ukazałam, że za tym problemem stoją różne instytucje i programy, skupiające się na niesieniu pomocy w różnym wymiarze osobom dotkniętych przemocą w rodzinie. Ofiarami przemocy są najczęściej jednostki słabe, bezradne, żyjące w poczuciu osamotnienia i pozostawania sam na sam ze swoją tragedią. Właśnie dlatego tak ważny jest fakt współpracy wielu instytucji, a przede wszystkim ludzi pracujących w tych instytucjach. Osoby, które udzielają pomocy ofierze pochodzą z zewnątrz, dlatego ważne jest, aby robiły to w sposób kompetentny, życzliwy, a przede wszystkim nieosądzający ofiary. Dlatego też do pomocy ofiarom przemocy domowej powołano różne stowarzyszenia i instytucje.
Temat przemocy domowej jako patologii jest bardzo szeroki, jednak starałam się przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące tego zjawiska. Uważam, że podnoszenie świadomości społeczeństwa na ten problem
i ukazywania go w świetle rzeczywistym, nieprzekłamanym przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w społeczeństwie.

Oceń