Turystyka w gminie XYZ


Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako jeden z zasadniczych sposobów zagospodarowania przestrzennego.

1. Podstawowe definicje i pojecia w zakresię turystyki……….4
2. Rodzaje i formy turystyki……….10
3. Zadania samorządu gminnego w zakresię rozwoju turystyki……….11


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczno-przestrzenne gminy XYZ.

1. Walory turystyczne jako podstawa kształtowania przestrzeni turystycznej……….20
2. Baza materialna turystyki……….30
3. Statystyki turystyczne przyjazdów do gminy XYZ……….33
4. Analiza SWOT turystyki gminy XYZ……….37


Rozdzial III.
Walory przyrodnicze oraz ich dostepnosc i funkcjonalnosc gminy XYZ.

1. Atrakcyjność turystyczna srodowiska przyrodniczego gminy XYZ……….40
2. Obciazenie srodowiska przyrodniczego……….45
3. Ochrona przyrody i krajobrazu a rozwój turystyki……….49
4. Polityka i cele ochrony dziedzictwa przyrodniczego w gminie XYZ……….52


Rozdzial IV.
Perspektywy rozwoju turystyki w gminie XYZ.

1. Plan Rozwoju Lokalnego……….59
2. Strategia rozwoju turystyki……….60
3. Analiza SWOT regionu……….62
4. Inwestycje lokalne i ich wpływ na rozwój turystyki……….64


Zakończenie……….74
Bibliografia……….76
Spis tabel i wykresów……….78

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>