Zarządzanie finansami w turystyce

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wprowadzenie……….5

1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych.

1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7
1.2. Pojecie i cel zarządzania finansami……….17
1.3. Uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych ……….20
1.4. Funkcje kierownictwa firmy i menedzera finansowego24


2. Wartość pieniadza w czasię

2.1. Zmiennosc wartosci pieniadza w czasię ……….26
2.2. Stopy procentowe pieniadza ……….27
2.3. Odsetki proste i zlozone ……….28
2.4. Kapitalizacja odsetek ……….30
2.5. Wyznaczanie ratalnych splat kredytów z odsetkami……….32
2.6. Obliczanie odsetek z tytułu zaleglosci podatkowych……….33


3. Sprawozdania finansowe jako podstawa analizy finansowej

3.1. Cel i rodzaje sprawozdan finansowych ……….37
3.2. Bilans ……….38
3.3. Rachunek zysków i strat ……….45
3.4. Rachunek przeplywów pienieznych……….52
3.5. Analiza wskaznikowa w przedsiębiorstwie turystycznym………. 66
3.5.1. Wskazniki plynnosci finansowej……….67
3.5.2. Wskazniki zadluzenia……….69
3.5.3. Wskazniki sprawnosci (obrotowosci) działania ……….70
3.5.4. Wskazniki zyskownosci……….71
3.5.5. Wskazniki cash flow ……….72
3.5.6. Analiza wskaznikowa (przyklady) ………. 73
3.6. Analiza finansowa wedlug standardów UE ………. 77


4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie turystycznym

4.1. Pojecie i cel planowania finansowego ………. 81
4.2. Ogólne zasady i metody konstruowania planu finansowego ……….82
4.2.1. Rachunek zysków i strat pro forma………. 82
4.2.2. Rachunek przeplywów pienieznych pro forma………. 84
4.2.3. Bilans pro forma ………. 87
4.2.4. Planowanie finansowe (przyklady) ………. 88


5. Analiza sprawozdan finansowych w działalności turystycznej

5.1. Wprowadzenie ………. 102
5.2. Bilans działalności turystycznej ………. 102
5.3. Rachunek zysków i strat hotelu ………. 104
5.4. Rachunek zysków i strat restauracji ……….108
5.5. Rachunek przeplywow pienieznych w działalności hotelarskiej ………. 109
5.6. Możliwościoceny działalności uslugowej ………. 109


6. Gospodarowanie kapitalem obrotowym

6.1. Pojecie kapitału obrotowego ………. 138
6.2. Cele zarządzania kapitalem obrotowym ………. 139
6.3. Sposoby obliczania konwersji ………. 140
6.4. Strategie zarządzania kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie turystycznym ………. 143
6.5. Ogólne zasady warunkujace optymalizacje splywu naleznosci oraz regulowania zobowiazan handlowych ……….144
6.6. Fundusze unijne dla branzy hotelarsko- gastronomicznej oraz turystyczno- rekreacyjnej ………. 158


7. System podatkowy w turystyce

7.1. Pojecie,cechy i funkcje podatków ………. 161
7.2. Elementy konstrukcji podatków ………. 162
7.3. Klasyfikacja podatków ………. 164
7.4. Podatek dochodowy od osób prawnych ………. 165
7.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych ………. 169
7.6. Podatek od towarów i usług (VAT) ………. 175
7.7. Podatek akcyzowy ………. 177
7.8. Podatki i opłaty lokalne ………. 178
7.9. Podatki w turystyce i w agroturystyce ………. 181


8. Podstawowe pytania ………. 188

Literatura ………. 191
Spis tabel ………. 197
Spis rycin ………. 199