Kategoria Administracja

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP.


Wstęp.
Rozdział I
Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Instytucje demokracji bezpośredniej.
2. Prawo wyborcze.
3. Zasady oraz tryb wyboru Prezydenta RP. Zagadnienia dotyczące nowelizacji ordynacji prezydenckiej w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 roku o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział II
Kompetencje Prezydenta RP.

1. Pozycja Prezydenta w systemie ustrojowym RP.
2. Kompetencje Prezydenta RP.
a. Uprawnienia Prezydenta RP wobec władzy ustawodawczej.
b. Uprawnienia Prezydenta RP wobec władzy wykonawczej.
c. Uprawnienia Prezydenta RP wobec władzy sądowniczej.

Czytaj więcej

Polityka Informacyjna w administracji publicznej.


Wstęp……… 4

Rozdział I
Zadania i funkcje administracji

1.1. Istota administracji publicznej……… 6
1.2. Cechy administracji publicznej ………8
1.3. Funkcje administracji publicznej……… 10
1.4. Zadania administracji publicznej……… 11
1.5. Organy administracji publicznej ………16
1.6. Struktura administracji publicznej ………19


Rozdział II
Urząd jako organizacja publiczna

2.1. Pojęcie i specyfika organizacji publicznej……… 22
2.2. Istota urzędu administracji publicznej 28
2.3. Zadania i funkcje urzędu administracji publicznej ………29
2.4. Cechy nowoczesnego urzędu ………37
2.5. Idea eUrzędu ………39


Rozdział III
Informacja w funkcjonowaniu adminis...

Czytaj więcej

Działalność Związku Gmin Wiejskich RP.

>


Wstęp

Rozdział I
Zarys historii Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział II
Władze Związku i ich struktura

Rozdział III
Kongresy gmin

Rozdział IV
Współpraca rządu ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział V
Związek a Unia Europejska

Rozdział VI
Ochrona środowiska i oświata

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Organizacja i struktura administracji celnej w wybranych krajach UE.


Wstęp……….3

Rozdział I
Zadania administracji celnej w ochronie wspólnego obszaru celnego.

1.1. Model funkcjonowania administracji celnej przyjęty przez Wspólnoty Europejskie……….6
1.2. Znaczenie administracji celnej w działaniach na rzecz ochrony wspólnego obszaru celnego……….22
1.3. Cechy wspólne administracji celnej państw członkowskich Unii Europejskiej……….26


Rozdział II
Rozwiązania strukturalno organizacyjne i kompetencje na przykładzie wybranych administracji celnych państw członkowskich Unii Europejskiej

2.1. Administracja celna Niemiec……….33
2.2. Administracja celna Włochy……….35
2.3. Administracja celna Francji……….38

Czytaj więcej

Zawieszenie postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej.


Streszczenie
Wstęp

Rozdział 1.
Sądownictwo administracyjne

1. Geneza i funkcje sądownictwa administracyjnego
2. Organizacja, ustrój i kompetencje sądów administracyjnych
3. Wymiar sprawiedliwości i jego organy
4. Rola sądów administracyjnych w systemie organów państwa
5. Organizacja sądów administracyjnych
6. Organy sądów administracyjnych i ich zadania
7. Sędziowie sądów administracyjnych


Rozdział 2.
Różne ujęcia zasady ‚prawo do sądu’ i jej odzwierciedlenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Rozdział 3.
Instytucja zawieszenia postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej

1...

Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu lokalu mieszkalnego.


Wstęp…………4

Rozdział 1.
Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu nieruchomości

1.1. Źródła finansowania nieruchomości
1.2. Cechy kredytu hipotecznego………..9
1.3. Istota kredytu hipotecznego……….. 12
1.4. Istota pożyczki hipotecznej ………..15
1.5. Hipoteka jako zabezpieczenie……….. 17
1.6. Koszty kredytu hipotecznego ………..26


Rozdział 2.
Rynek nieruchomości w Krakowie i okolicach

2.1. Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. ………..32
2.2. Podaż lokali mieszkalnych ………..40
2.3. Ceny mieszkań……….. 46


Rozdział 3.
Porównanie wybranych kredytów hipotecznych dostępnych na krakowskim rynku.

3.1...

Czytaj więcej

Miejsce i rola Samorządu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.


Wstęp
Streszczenie
Słowa kluczowe

Rozdział I
Województwo lubelskie- funkcjonowanie, rozwój, polityka

1.1 Położenie województwa lubelskiego- zalety i wady
1.2 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
1.3 Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny
1.4 Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa


Rozdział II
Polityka regionalna i programy ułatwiające jej prowadzenie

2.1 Geneza cele i założenia polityki regionalnej w Polsce
2.2 Podstawy rozwoju regionalnego
2.3 System zarządzania rozwojem
2.4 Programy operacyjne i programy rozwoju
2.5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Rozdział III
Podstawowe d...

Czytaj więcej

Dualizm władzy wykonawczej w Polsce


Wstęp………4

Rozdział I
Geneza i charakterystyka władzy wykonawczej

1.1. Geneza władzy wykonawczej………5
1.2. Modele władzy wykonawczej………10
1.3. Ewolucja władzy wykonawczej w Polsce………11


Rozdział II
Władza wykonawcza w postanowieniach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

2.1. Charakterystyka dualizmu władzy wykonawczej w Polsce………28
2.2. Kompetencje Prezydenta RP………31
2.3. Kompetencje Rady Ministrów………39
2.4. Odpowiedzialność Prezydenta a odpowiedzialność Rady Ministrów…………44


Rozdział III
Relacje między władzą wykonawczą a władzą ustawodawczą i sądowniczą w Polsce.

3.1...

Czytaj więcej

Prawne formy działania administracji.

>


Wstęp

Kryterium władztwa

Kryterium skutku prawnego

Kryterium stosunku do obowiązującego prawa

Kryterium charakteru działania prawnego

Kryterium sfery skutku prawnego

Kryterium adresata skutku prawnego

Akt normatywny

Akt administracyjny

Ugoda administracyjna

Uznanie administracyjne

Umowa cywilnoprawna

Umowa publicznoprawna

Czynności materialno-techniczne

Czynności społeczno-organizatorskie

Przyrzeczenie administracyjne

Opinia

Porozumienia administracyjne

Bezczynność administracji

Milczenie administracji

Akty i czynności egzekucyjne

 
Czytaj więcej

Pozycja ustrojowa wójta w administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp…………3

Rozdział I
Administracja samorządowa w Polsce.

1.1 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego.
1.2 Definicja i podstawy prawne funkcjonowania…………8
1.3 Organy stanowiące i wykonawcze samorządu …………13


Rozdział II
Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego.

2.1 Zadania własne i zlecone gminy…………21
2.2 Budżet gminy…………26
2.3 Wójt jako organ wykonawczy gminy…………32


Rozdział III
Samorząd gminy XYZ…………39

3.1 Charakterystyka gminy XYZ…………39
3.2 Władze gminy…………45
3.2.1 Rada gminy…………45
3.2.2 Wójt i urząd gminy…………49
3.3 Gospodarka finansowa gminy w latach 2009-2011…………54
3...

Czytaj więcej

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdział 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawową wspólnotą samorządową ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojęcie urzędu gminy ………. 21

Rozdział 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczące finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 
Czytaj więcej

Działalność gminy jako podmiotu samorządowego w zakresię ochrony środowiska. Na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………3

Rozdział 1
Ochrona środowiska w polityce państwa.

1.1 Funkcje i zadania państwa w zakresię ochrony środowiska………5
1.2 Uwarunkowania realizacji polityki ekologicznej………10
1.3 Prawne oraz organizacyjne podstawy ochrony środowiska………19


Rozdział 2
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

2.1 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji władzy publicznej………25
2.2 Funkcjonowanie administracji lokalnej………30
2.3 Organy gminy i ich charakterystyka………34


Rozdział 3
Ocena realizacji programu ochrony środowiska przez gminę XYZ.

3.1 Charakterystyka gminy XYZ………41
3...

Czytaj więcej

Nadzór nad Samorządem Terytorialnym sprawowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


Wykaz stosowanych skrótów………5
Wstęp………6

Rozdział I
Geneza samorządu terytorialnego po zmianie ustrojowej państwa

1.1. Istota samorządu terytorialnego ……… 8
1.2. Samorząd terytorialny po 1990 roku………9
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………12
1.3.1. Jednostki samorządu terytorialnego………14
1.3.2. Gmina………15
1.3.3. Powiat………16
1.3.4. Województwo ………16

Rozdział II
Ogólna charakterystyka nadzoru, kontroli i kierownictwa.

2.1. Pojęcie kontroli………18
2.1.2.Zakres kontroli………19
2.2. Pojęcie nadzoru………22
2.2.1. Istota nadzoru………22
2.2.2. Funkcje nadzoru………24
2.2.3. Środki nadzoru………26
2.3...

Czytaj więcej

Zakaz konkurencji w zakładzie pracy.


Wstęp……….3

Rozdział 1.
„Interes gospodarczy pracodawcy” jako przedmiot ochrony

1.1. Pojęcie „interes gospodarczy pracodawcy” ……….5
1.2. Rola „interesu gospodarczego” w stosunku pracy ……….8
1.3. Obowiązek lojalności wobec pracodawcy ……….10

Rozdział 2.
Regulacje prawne na temat zakazu konkurencji

2.1. Kodeks pracy………. 23
2.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji………. 33
2.3. Kodeks spółek handlowych ……….39

Rozdział 3.
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia

3.1. „Zakaz konkurencji” – różnorodność znaczeń………. 45
3.2. Charakterystyka i zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji ……….47
3.3...

Czytaj więcej

Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……..5
Wstęp ……..7

Rozdział I
Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9

Rozdział II
Podstawy wyłączenia pracownika oraz członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu.

1 Uwagi wstępne ……..19
2 Bliskość wobec stron postępowania ……..23
3 Bliskość wobec sprawy ……..28
4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34
5 Wyłączenie członka organu kolegialnego ……..36


Rozdział III
Podstawy wyłączenia organu administracji publicznej z udziału w postępowaniu administracyjnym.

1 Pojęcie organu administracji publicznej i przesłanki jego wyłączenia ……..41
...

Czytaj więcej

Prawa i obowiązki pracownika w prawie polskim.

Wstęp………..3

Rozdział 1.
Podstawowe prawa pracowników

1.1. Prawa dotyczące wynagrodzenia i czasu pracy……….. 6
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………..11
1.3. Prawo do urlopu……….. 13

Rozdział 2.
Dodatkowe prawa pracownicze

2.1. Prawo do terminowego wypowiedzenia……….. 15
2.2. Prawo do tworzenia związków zawodowych w miejscu pracy ………..19
2.3. Prawo do świadczeń socjalnych ………..24

Rozdział 3.
Obowiązki dotyczące jakości wykonywania pracy i zasad BHP

3.1. Obowiązek sumienności i staranności ………..28
3.2. Obowiązek stosowania się do poleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy ………..30
3.3...

Czytaj więcej

Funkcje ustrojowe Sejmu RP.


Wstęp………6

Rozdział I
Pozycja ustrojowa Sejmu RP

1.1. Rys historyczny ……… 6
1.2. Sejm w systemie trójpodziału władzy ……… 8
1.3. System wyborczy do Sejmu ……… 14
1.3.1. Zasada powszechności ……… 15
1.3.2. Zasada równości ……… 18
1.3.3. Zasada tajności ……… 20
1.3.4. Zasada bezpośredniości ……… 22
1.3.5. Inne zasady ……… 23
1.4. Kadencja i sposób funkcjonowania Sejmu RP ……… 24


Rozdział II
Struktura organizacyjna Sejmu

2...

Czytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XXX.


Wstęp………. 5

Rozdział I.
Geneza, istota oraz struktura samorządu terytorialnego.

1. Geneza samorządu terytorialnego………..7
2. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego……….. 11
2.1. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego. ……….12
2.2. Zadania samorządu terytorialnego……….. 15
2.3. Nadzór nad samorządem terytorialnym. ……….18
2.4. Struktura samorządu terytorialnego……….. 20

Rozdział II.
Zadania samorządu gminnego.

1. Zadania własne gminy……….. 23
2. Zadania zlecone………. 26

Rozdział III.
Struktura organizacyjna gminy.

1. Koncepcja gminy samorządowej………. 28
2. Formy demokracji bezpośredniej……….. 29
3. Organy gminy ……….33

Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………5

Rozdział 1
Podstawowa siatka pojęć

1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne………7
1.2. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego……….8
1.3. Podmiot publiczny………9
1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych………10
1.3.2. Osoby prawne mające na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym……….13
1.3.3. Związki podmiotów publicznych………14
1.4. Partner prywatny………15
1.4.1. Przedsiębiorca polski………15
1.4.2. Przedsiębiorca zagraniczny……… 15
1.5. Przedsięwzięcie ………16
1.5.1. Roboty budowlane……… 16
1.5.2. Usługa……… 17
1.5.3. Dostawy……… 19
1.5.4. Umowa o dzieło……… 19
1.6. Umowa ………20
1.7. Koncesja……… 20


Rozdzia...

Czytaj więcej

Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa.


Wstęp………. 5

Rozdział 1.
Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia

1. Pojęcie budżetu państwa………. 7
2. Funkcje budżetu państwa ……….15
3. Zasady polityki budżetowej ……….18
4. Ustawa budżetowa i dochody budżetu państwa ……….22

Rozdział 2.
Podatki

1. Pojęcie podatku………. 31
2. Źródła prawa podatkowego ……….37
3. Funkcje podatków ……….43
4. Rodzaje podatków ……….46

Rozdział 3.
Podatek dochodowy jako źródło budżetu państwa

1. Podatek dochodowy – pojęcie ……….51
2. Regulacje prawne podatku dochodowego………. 53
2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ……….57
2.2. Podatek dochodowy od osób prawnych ……….61
2.3...

Czytaj więcej

Status prezydenta w konstytucjach II i III RP.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Konstytucja Marcowa.

1.1. Wprowadzenie……….5
1.2. Zasady naczelne……….6
1.3. Status prezydenta……….9
1.4. Praktyka ustrojowa……….15


Rozdział II.
Konstytucja Kwietniowa.

2.1. Wprowadzenie……….18
2.2. Zasady naczelne……….20
2.3. Status prezydenta……….22


Rozdział III.
Prezydent w Polsce Ludowej.

3.1. Rola i zakres kompetencji prezydenta w świetle regulacji Małej Konstytucji z 1947 roku……….41
3.2. Przywrócenie urzędu prezydenta w 1989r……….52


Rozdział IV.
Konstytucje III RP.

4.1. Prezydent w świetle rozwiązań i praktyki stosowania Małej Konstytucji z 1992r……….60
4.2. Konstytucja RP z 22 kwietnia 1997 r……….63
4...

Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe w jednostce gminnej w latach 2007-2011.


Wstęp………5

Rozdział 1.
Samorząd gminny

1.1. Ustrój gminy…….. 10
1.2. Zadania i zakres działania…….. 15
1.3. Organy i ich kompetencje ……..19
1.4. Nadzór nad samorządem gminnym ……..24

Rozdział 2.
Bezpieczeństwo publiczne

2.1. Istota i pojęcie bezpieczeństwa publicznego…….. 29
2.2. Podmioty ochrony bezpieczeństwa publicznego i ich zadania ……..33
2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i formy ich skutków ……..36

Rozdział 3.
Istota zarządzania kryzysowego.

3.1. Pojęcie kryzysu i sytuacji kryzysowej…….. 45
3.2. Pojęcie i fazy zarządzania kryzysowego…….. 51
3.3. Administracja lokalna w systemie zarządzania kryzysowego……...

Czytaj więcej

Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości w XYZ.


Wstęp……….2

Rozdział I
Charakterystyka rynku nieruchomości

1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomości……….4
1.2. Cechy nieruchomości……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomościami……….18
1.4. Istota i specyfika rynku nieruchomości……….22


Rozdział II
Zasady gospodarowania nieruchomościami

2.1. Instytucje rynku nieruchomości……….27
2.2. Prawa do nieruchomości……….30
2.3. Gospodarowanie nieruchomościami……….34
2.4. Zasada obrotu nieruchomościami……….34


Rozdział III
Formy gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości przez Starostwo Powiatowe w XYZ

3.1. Pojęcie zasobu nieruchomości……….40
3.2...

Czytaj więcej

Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.

Skróty……….2
Wstęp ……….3

Rozdział I.
Zagadnienie wstępne

1.1. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji publicznej ……….5
1.2. Źródła prawa administracyjnego ……….7
1.3. Pojęcie organu administracji publicznej……….. 9
1.4. Zakres właściwości organów administracji publicznej ……….10
1.5. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne………. 10
1.6. Smorząd jako forma organizacji zdecentralizowanej ……….12
1.7. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego w polsce………. 12
1.8. Gmina w systemie organów jednostek smorzadu terytorialnego ……….14

Rozdział II.
Formy udziału mieszkańców w zarządzaniu gminą .

2.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.


Wstęp………2

Rozdział I.
Samorząd Gminny w systemie administracji publicznej

1. Pojęcie samorządu i jego rozwój w Polsce………4
2. Gmina w systemie Samorządu terytorialnego………14


Rozdział II
Zadania i kompetencje Rady gminy

1. Rada gminy i organizacja jej działalności………24
2. Właściwość Rady gminy………27


Rozdział III.
Rada gminy jako organ stanowiący.

1. Powoływanie i kadencja Rady gminy………29
2. Zadania Rady gminy………30
3. Kompetencje Rady gminy………32


Rozdział IV.
Organizacja rady gminy

1. Organy wewnętrzne Rady gminy………34
2. Tryb pracy rady……… 36


Rozdział V.
Działalność Rady Miejskiej w XYZ

1...

Czytaj więcej

Ustawodawstwo w Polsce.


Wstęp………. 4

Rozdział 1.
Zagadnienia ogólne związane z ustawodawstwem

1.1. Legislacja – zagadnienia ogólne………. 5
1.2. Legislator – funkcja i zadania………. 6
1.3. Ustawa i jej miejsce w systemie źródeł prawa………. 8

Rozdział 2.
Prawne zasady procesu legislacji w demokratycznym państwie prawa

2.1. Ogólne zasady w demokratycznym państwie prawa………. 13
2.1.1 Zasady prawa – zagadnienia ogólne………. 13
2.1.2 Zasada praworządności………. 15
2.1.3 Zasada demokratyzmu………. 15
2.1.4 Zasada jawności działania administracji………. 16
2.1.5 Zasada równości………. 18
2.1.6 Zasada proporcjonalności………. 19
2.2. Zasady prawidłowej legislacji………. 19
2...

Czytaj więcej

Elektroniczne postępowanie administracyjne.


Wstęp………2

Rozdział I
Informatyzacja administracji publicznej

1.1. Istota znaczenia informatyzacji administracji………5
1.2. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji………9
1.3. Podstawy prawne e-postępowania………11

Rozdział II Czynności elektroniczne w administracji publicznej.

2.1. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych………17
2.2. Elektroniczne załatwienie sprawy………19
2.3. Czynności urzędowe a czynności prawne………23
2.4. Forma elektronicznych czynności prawnych………25
2.5. Środki komunikacji elektronicznej do dokonywania czynności urzędowych………27

Rozdział III
Elektroniczne postępowanie administracy...

Czytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako zadanie administracji publicznej.


Wstęp

Rozdział 1.
Istota i funkcje sektora małych i średnich przedsiębiorstw

1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw
1.2. Istota małych i średnich przedsiębiorstw


Rozdział 2.
Władze publiczne wobec rozwoju przedsiębiorczości

2.1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
2.2. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
2.3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot zainteresowania administracji publicznej


Rozdział 3.
Instytucje wspierające MSP, ich cele i zadania

3.1. Istota wsparcia publicznego dla MSP
3.2. Agendy rządowe wspierające rozwój MSP (PARP)
3.3...

Czytaj więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczeństwa państwa.


Wstęp…………2

Rozdział I
Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa.

1.1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa…………4
1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa państwa…………6
1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczeństwa w Polsce…………13


Rozdział II
Obszary współdziałania organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.1. Organy zarządzania kryzysowego w Polsce…………20
2.2. Charakterystyka organów kolegialnych…………32
2.3. Rozwiązania instytucjonalne…………33
2.4. Stany nadzwyczajne…………35


Rozdzi...

Czytaj więcej

Współpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.Wstęp………. 2

Rozdział 1
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych

1.2. Pojęcie i istota stosunków międzynarodowych………. 4
1.2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych ……….9
1.3. Regionalizm w stosunkach międzynarodowych ……….15

Rozdział 2
Partnerstwo jako rodzaj współpracy międzynarodowej

2.1. Współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19
2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22
2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28

Rozdział 3
Partnerska współpraca miasta Sosnowiec z miastami Europy

3.1. Charakterystyka miasta Sosnowiec ……….32
3.2. Miasta partnerskie Sosnowca ……….37
3.3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie organu wykonawczego gminy w Polsce po 1990 roku.


Wstęp………3

Rozdział I
Charakterystyka samorządu terytorialnego po 1990 roku.

1. Odrodzenie samorządu terytorialnego ………5
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………9

Rozdział II
Organ wykonawczy gminy w latach 1990 – 2002

1. Rola i zadania zarządu gminy………17
2. Wybór i odwołanie zarządu gminy………31
3. Pozycja sekretarza i skarbnika gminy………40
4. Nadzór nad działalnością zarządu gminy w latach 1990-2002………42

Rozdział III
Organ wykonawczy gminy po 2002 roku.

1. Podstawy prawne działalności wójta, burmistrza, prezydenta miasta………51
2. Wybór bezpośredni organu wykonawczego………58
3...

Czytaj więcej

Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorządem terytorialnym.Wstęp

Rozdział I………2
Istota nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego

1.1 Samorząd terytorialny w Polsce po 1990r……….2
1.2 Pojęcie, cele i kryteria nadzoru………8
1.2.1 Nadzór a kontrola………11
1.3 Rodzaje i funkcje nadzoru………15
1.4 Zakres podmiotowy nadzoru………18
1.5 Zakres przedmiotowy nadzoru RIO………20
2.1 Klasyfikacja środków nadzoru………24
2.2 Niewładcze i władcze uprawnienia organu nadzoru………27

Rozdział 2
Organizacja Regionalnej Izby Obrachunkowej

2.1 Powstanie i Status RIO………34
2.2 Zadania RIO………37
2.3 Organizacja wewnętrzna RIO………42
2.3.1 Organizacja RIO na przykładzie RIO w Krakowie………49
2.4 KR RIO………51
2...

Czytaj więcej

Sąd I Instancji w UE.


Wstęp………. 5

Rozdział I
Historia Sądu I Instancji .

1.1. Historia sądownictwa Unii Europejskiej……… 7
1.2.Geneza i ewolucja Sądu Pierwszej Instancji w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej……… 8
1.3.Status prawnoustrojowy Sądu Pierwszej Instancji……… 10

Rozdział II
Struktura Sądu I Instancji

2.1. Siedziba Sądu I instancji……… 14
2.2. Skład i struktura wewnętrzna Sądu Pierwszej Instancji……… 14
2.3. Organizacja Pracy Sądu I Instancji……… 26

Rozdział III
Uprawnienia i kompetencje Sądu I Instancji

3.1. Postępowanie przed Sądem I Instancji……… 28
3.2.Uprawnienia Sądu I Instancji……… 34
3.2...

Czytaj więcej

Struktura i funkcje władzy sądowniczej w Polsce na podstawie opracowań naukowych, aktów prawnych, stron internetowych.


Wstęp ……….3

Rozdział I
Struktura władzy

1.1 Trójpodział władzy………. 5
1.2 Władza wykonawcza- prezydent rzeczypospolitej polskiej i rada ministrów………. 6
1.2.1 Wybory, funkcje i kompetencje………. 6
1.3 Władza ustawodawcza- parlament………. 13
1.3.1 Struktura Sejmu i Senatu ……….13
1.4 Władza sądownicza ……….16
1.4.1 Sądy ……….17
1.4.2 Pozycja sędziego w strukturach orzekania………. 18

Rozdział II
Sądownictwo i jego struktury

2.1 Konstytucyjne zasady dostępu do sądów i prawa do sądu………. 22
2.2 Krajowa rada sądownictwa ……….24
2.3 Sąd najwyższy jako sądowy organ naczelny………. 26
2.4 Powszechne sądownictwo………. 31
2.4...

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne w administracji dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.


Wstęp

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne

1.1 Rozwój egzekucji administracyjnej w Polsce ………10
1.2 Zakres zastosowania egzekucji administracyjnej………15
1.2.1 Zakres przedmiotowy ………15
1.2.2 Zakres podmiotowy ………18
1.3 Zasady postępowania egzekucyjnego ………19
1.3.1 Zasada celowości ………19
1.3.2 Zasada stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego .20
1.3.3 Zasada niezbędności ………20
1.3.4 Zasada stosowania wyłącznie środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie ………20
1.3.5 Zasada poszanowania minimum egzystencji ………21
1.3.6 Zasada zagrożenia ………21
1.3.7 Zasada obligatoryjnego podejmowania egzekucji ………22
1.3...

Czytaj więcej

Jakość w administracji publicznej


Wstęp………..2

Rozdział I
Pojęcie samorządu terytorialnego oraz teoretyczne podstawy zarządzania jakością.

1.1. Rys historyczny samorządu terytorialnego………..3
1.2. Pojęcie i charakterystyka jakości………..7
1.3. Jakość w systemie celów przedsiębiorstwa………..10
1.4. Wdrażanie systemu zarządzania jakością………..12


Rozdział II
Wpływ jakości na samorząd terytorialny

2.1. Cel zarządzania jakością………..15
2.2. Jakość usług w administracji samorządowej………..17
2.3. Zarządzanie jakością w administracji publicznej………..18


Rozdział III
Wdrażanie systemów zarządzania jakością w administracji publicznej

3.1...

Czytaj więcej

Zadania i Organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego.

>


Wstęp………..5

Rozdział I.
Organy sądownictwa konstytucyjnego – rys historyczny………..7

1.1. Najwyższy trybunał administracyjny
1.2. Naczelny sąd administracyjny
1.3. Reforma sądownictwa w 2004 roku

Rozdział II.
Organizacja naczelnego sądu administracyjnego………..22

2.1. Struktura naczelnego sądu administracyjnego
2.2. Organizacja sądów administracyjnych

Rozdział III.
Zadania i zasady działania naczelnego sądu administracyjnego………..35

Podsumowanie………..45
Bibliografia
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Wykaz skrótów………2

Wstęp………5

Rozdział 1 .
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce

1.1.Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego………7
1.2.Rys historyczny organów bezpieczeństwa i porządku publicznego………10
1.3.Bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa na początku XXI wieku………14


Rozdział 2
Przeobrażenia modelu zarządzania ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce po 1989 r.

2.1.Ewolucja modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w latach 1990- 1998………19
2.2.Reforma ustrojowa państwa w 1998 r………22
2.3.Próby centralizacji zarządzania Policją………26


Rozdział 3
Miejsce i zadania po...

Czytaj więcej

Podpis w administracji publicznej.


Rozdział 1
Zagadnienia ogólne o podpisię elektronicznym

1. Krótka historia podpisu elektronicznego ……….3
2. E-podpis – próba definicji………. 4
3. Klucz prywatny i klucz publiczny………. 4
4. Rodzaje podpisu elektronicznego………. 6
5. Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny 7
6. Cechy wspólne podpisu własnoręcznego i elektronicznego………. 9
7. Procedura tworzenia cyfrowego podpisu elektronicznego ……….9
8. Znakowanie czasem ……….10
9. Infrastruktura klucza prywatnego ……….10

Rozdział 2
Polska – Ustawa o podpisię elektronicznym

1. Ustawa o podpisię elektronicznej – historia ……….14
2. Systematyka ustawy ……….17
2...

Czytaj więcej

Kontrola w administracji publicznej sprawowana przez NIK po 1997roku.

>


Wstęp

Rozdział I.
Działalność najwyższej izby kontroli

1.1. Historia działalności NIK
1.2. Zadania i zakres działania NIK
1.3. Organizacja NIK
1.4. Miejsce nik w strukturze aparatu państwowego

Rozdział II.
Najwyższa izba kontroli w konstytucji rzeczypospolitej polskiej po 1997 roku

Rozdział III.
Kontrola i nadzór sprawowany przez NIK

2.1. Tryb i procedura czynności kontrolnych
2.2. Praktyczne aspekty działalności kontrolnej NIK
2.2.1. Charakter kontroli
2.2.2. Skuteczność kontroli

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Spis rysunków


 
Czytaj więcej

Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania Gminą XYZ.


Wstęp……… 9

Rozdział I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Geneza samorządu terytorialnego w Polsce ……..11
1.2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego ……..15
1.2.1. Pojęcie samorządu ……..15
1.2.2. Podmiot samorządu ……..16
1.2.3.Przedmiot samorządu…….. 17
1.2.4. Istota samorządu terytorialnego ……..18
1.3. Charakterystyka Gminy XYZ…….. 20

Rozdział II
Zadania i kompetencje gminy

2.1 Zakres działania gminy ……..25
2.2. Klasyfikacja zadań gminy………26
2.2.1. Zadania własne ……..27
2.2.2. Zadania zlecone ……..30
2.3. Charakterystyka wybranych zadań gminy ……..33
2.3.1. Pomoc społeczna ……..33
2.3.2...

Czytaj więcej

Gospodarka budżetowa samorządu powiatowego na przykładzie starostwa powiatowego w XYZ w latach 2004-2009.


Wstęp

Rozdział I.
Powiat w strukturze samorządów terytorialnych w Polsce

1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego i jego rola we współczesnych systemach politycznych
1.2. Reformy administracyjne w Polsce do 2004 roku
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu powiatowego

Rozdział II.
Źródła i formy dochodów powiatu

2.1. Dochody występujące w każdym powiecie
2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.1.2. Dotacje budżetu państwa
2.1.2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań służb,inspekcji i straży
2.1.2.2...

Czytaj więcej

Nadzór nad samorządem terytorialnym.Wstęp…………4

Rozdział I.
Nadzór w nauce prawa administracyjnego…………6

1.1. Pojęcie nadzoru
1.2. Rodzaje nadzoru
1.3. Nadzór a kontrola
1.4.Nadzór a kierownictwo

Rozdział II.
Cele, funkcje, kryteria i zakres nadzoru…………14

2.1. Cele nadzoru
2.2. Funkcje nadzoru
2.3. Kryteria nadzoru
2.4. Zakres nadzoru
2.4.1. Zakres przedmiotowy
2.4.2. Zakres podmiotowy


Rozdział III.
Organy nadzoru i ich kompetencje…………24

3.1. Wojewoda
3.2. RIO
3.3. Prezes Rady Ministrów
3.4. Organy korzystające z kompetencji nadzorczych


Rozdział IV.
Środki nadzoru nad działalnością jednostek samorządu te...

Czytaj więcej

Postępowanie egzekucyjne realizowane przez organy celne.


Wstęp……… 6

Rozdział I.
Zakres stosowania egzekucji administacyjnej przez organy celne oraz ich właściwość

1.1. Zakres przedmiotowy ………8
1.1.1. Należności celne………8
1.1.2. Podatek akcyzowy………12
1.1.3. Podatek od towarów i usług………16
1.1.4. Mandaty karne i inne kary pieniężne………19
1.2. Zakres podmiotowy………20
1.2.1. Organ egzekucyjny………20
1.2.2. Wierzyciel………21
1.2.3. Zobowiązany………24
1.2.4. Pozostali uczestnicy postępowania………27
1.3. Właściwość organów egzekucyjnych………29
1.3.1. Właściwość miejscowa………29
1.3.2. Właściwość rzeczowa………30
1.3.3. Rekwizycja………30

Rozdział II.
Zasady prowadzenia postępowania egzekucy...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.


Wykaz skrótów ……… 5
Wstęp ……… 7

Rozdział I
Zagadnienia ogólne w postępowaniu administracyjnym.

1. Cele postępowania administracyjnego ……… 9
2. Zasady postępowania administracyjnego ………10
3. Podstawy postępowania administracyjnego ………14

Rozdział II
Decyzja w postępowaniu administracyjnym

1. Istota decyzji w postępowaniu administracyjnym ………17
2. Elementy decyzji w postępowaniu administracyjnym ………21
3. Wadliwość decyzji w postępowaniu administracyjnym ………24

Rozdział III
Ugoda w postępowaniu administracyjnym.

1. Istota ugody w postępowaniu administracyjnym ………27
2. Elementy ugody w postępowaniu administracyjnym ………31

Czytaj więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikających z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujętych w ponad zakładowym układzie zbiorowym pracy


Wstęp

Rozdział I.
Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za pracę i jego składników

1.Wynagrodzenia-istota
2.Systemy wynagrodzeń pracowników
3.Formy wynagrodzeń pracowników
4.Funkcje wynagrodzeń pracowników
5.Obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy


Rozdział II.
Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy

2.1 Składniki wynagrodzeń wynikające z kodeksu pracy
2.2 Składniki wynagrodzeń wynikające z puzp
2.3 Wynagrodzenie pracowników według kodeksu pracy a puzp


Rozdział III.
Korzyści dla pracowników i pracodawcy

3...

Czytaj więcej

Podmioty w postępowaniu administracyjnym.


Wstęp………7

Rozdział I
Organ prowadzący postępowanie administracyjne.

1. Pojęcie organu prowadzącego postępowanie administracyjne………9
2. Właściwość – organu prowadzącego postępowanie administracyjne………14
3. Wyłączenie organu prowadzącego postępowanie administracyjne………17


Rozdział II
Strona postępowania administracyjnego.

1. Charakterystyka strony w postępowaniu administracyjnym………23
2. Zdolność administracyjnoprawna strony w postępowaniu administracyjnym………26
3. Zastępstwo procesowe strony w postępowaniu administracyjnym………29


Rozdział III
Uczestnicy na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.

1...

Czytaj więcej

Feminizacja administracji publicznej a przestrzeganie praw kobiet.


Wstęp……….3

Rozdział I
Prawa kobiet w świetle literatury.

1.1Pojęcie praw kobiet – geneza i istota problemu……….5
1.2 Treści i zakres praw kobiet……….14
1.3 Formy artykułowania praw kobiet……….20
1.4 Równe traktowanie płaci w zatrudnieniu jako wyraz realizacji postulatu ochrony praw kobiet……….28

Rozdział II
Sfeminizowanie administracji publicznej w Polsce – istota zjawiska.

2.1 Pojęcie administracji publicznej……….32
2.2 Zatrudnienie w administracji publicznej i jego struktura……….38
2.3 Poziom feminizacji administracji publicznej w Polsce na tle innych krajów……….40
2...

Czytaj więcej

Proces kształtowania bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Straży Miejskiej.


Wstęp……… 3

Rozdział I.
Bezpieczeństwo publiczne.

1.1. Pojęcie „bezpieczeństwa publicznego……… 8
1.2. Kwestia bezpieczeństwa publicznego w Polsce po 1989 roku……… 11
1.3. Instytucje państwowe i samorządu lokalnego odpowiadające za bezpieczeństwo publiczne……… 13

Rozdział II.
Straż miejska jako instytucja stojąca na straży bezpieczeństwa publicznego.

2.1. Historia powstania straży miejskiej oraz państwowe akty prawne regulujące jej działalność……… 19
2.2. Funkcja kontrolna samorządu lokalnego wobec straży miejskiej……… 24
2.3. Struktura straży miejskiej……… 26
2.4...

Czytaj więcej

Kontrola graniczna jako element systemu ochrony granicy państwowej.


Wstęp………6

Rozdział 1.
Granica państwowa………8

1.1.Istota granicy państwowej
1.2.Wschodnia granicy Polski jako zewnętrzna granica UE
1.3.Doświadczenia historyczne w zakresię kontroli granicznej

Rozdział 2.
Ochrona granicy państwowej………37

2.1.Podmioty ochrony granicy państwowej
2.1.1. Straż Graniczna
2.1.2. Służba Celna
2.1.3. Inne podmioty
2.2.System zarządzania granicą państwową

Rozdział 3.
Problematyk kontroli granicznej………69

3.1.Rodzaje kontroli granicznej
3.1.1. Kontrola osób
3.1.2. Kontrola weterynaryjna
3.1.3. Kontrola sanitarno – epidemiologiczna
3.1.4. Kontrola fitosanitarna
3.2.Formy kontroli ruchu granicznego
3...

Czytaj więcej

Administracja w Auschwitz.Wstęp……….5

Rozdział I
Niemcy w okresie międzywojennym

1. Sytuacja Niemiec po I wojnie światowej……….7
2. Dojście Hitlera do władzy……….10
3. Administracja III Rzeszy……….13


Rozdział II
Powstanie i rozwój obozów koncentracyjnych

1. Podstawa prawna i geneza powstania obozów w Niemczech……….17
2. Rodzaje obozów……….19
3. Organizacja obozów……….20
4. Główne obozy i ośrodki zagłady……….23


Rozdział III
Cele i zadania obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

1. Podstawa prawna……….25
2. Powstanie obozu……….27
3. Struktura obozu……….29
4. Administracja obozu……….32
5. Cele i zadania……….37


Rozdział IV
Ewakuacja i likwidacja obozu w Oświęcimiu...

Czytaj więcej

Pozycja prawno-ustrojowa Prezydenta RP.Wstęp………. 3

Rozdział I
Ewolucja instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym

1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej
1.2 Instytucja prezydenta w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej………. 15
1.2.1 Stanowisko ustrojowe Prezydenta Krajowej Rady Narodowej (1944 – 1947)………. 15
1.2.2 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku ……….17
1.2.3 Urząd prezydenta w dobie obowiązywania Konstytucji PRL (1952 – 1989)………. 19
1.3 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesię transformacji ustrojowej………. 20
1.2...

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola samorządów terytorialnych.


Wstęp 3

Rozdział I.

Geneza, istota i znaczenie kontroli i legalności działań samorządu

1.1. Geneza nadzoru nad samorządem terytorialnym ………5
1.2. Pojęcie nadzór ………7
1.3. Rodzaje nadzoru ………10
1.4. Istota nadzoru ………11
1.5. Znaczenie nadzoru……… 12
1.6. Pojęcie nadzoru i kontroli w literaturze przedmiotu ………15
1.7. Rodzaje kontroli ………18
1.8. Istota kontroli ………21
1.9. Znaczenie kontroli ………23

Rozdział II
Instytucja nadzoru we współczesnym państwie demokratycznym

2.1. Cele nadzoru……… 25
2.2. Funkcje nadzoru ………26

Rozdział III.
Kryteria i zakres przedmiotowy kontroli legalności

3.1. Kryterium legalności……… 30
...

Czytaj więcej

Ustrój powiatu


Wstęp ………2

Rozdział I
Historia samorządu w Polsce

1. Początki administracji i nowożytna administracja w państwie polskim………4
2. Administracja polska od Księstwa warszawskiego do jej odbudowy po I wojnie światowej………11
3. Polska administracja powojenna………16
4. Powiat jako jednostka podziału terytorialnego w Polski w czasach obecnych………21

Rozdział II
Tworzenie powiatów w Polsce

1. Pojęcie podziału terytorialnego………25
2. Przyczyny wyodrębniania powiatów w Polsce………27
3. Kryteria tworzenia i typy powiatów………29

Rozdział III
Charakter zadań pełnionych przez samorząd powiatowy

1. Publiczny charakter zadań powiatu………36
2...

Czytaj więcej

Zarządzanie kryzysowe w powiecie XYZ – organizacja i funkcjonowanie.


Wstęp………4

Rozdział 1.
Zarządzanie kryzysowe w powiecie XYZ.

1.1.Charakterystyka powiatu XYZ pod względem zagrożeń bezpieczeństwa……… 9
1.2.Zagrożenia naturalne na terenie powiatu XYZ………12
1.3.System zarządzania kryzysowego w powiecie XYZ ………15
1.3.1.Analiza sił i środków………17
1.3.2.Działania służb i organizacji pozarządowych………20
1.4.Finansowania powiatowego systemu zarządzania kryzysowego………20

Rozdział 2.
Struktura zarządzania kryzysowego w strukturze organizacyjnej powiatu.

2.1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego – główne zadania realizowane w sytuacjach kryzysowych………24
2.1...

Czytaj więcej

Doradztwo w administracji publicznej.Wstęp ………3
Rodział I
Podstawowe pojęcia administracji publicznej

1.1. Historia administracji publicznej………. 4
1.2. Pojęcie administracja………. 7
1.3. Cechy administracji publicznej………. 19

Rodział II
Prawne formy działania administracji publicznej

2.1. Akt administracyjny………. 21
2.2.Akty normatywne………. 25
2.3. Ugoda………. 27
2.4. Porozumienia administracyjne………. 29

Rodział III
Doradzctwo jako zawód w administacji publicznej

3.1. Doradztwo w administracji………. 31
3.2. Modele doradztwa………. 36
3.3. Organizacja aparatu doradczego………. 41
3.3.1.Proces tworzenia zespołów ekspertów………. 42
3.3.2. Funkcje zespołów ekspertów………. 46

Czytaj więcej

Europejski rzecznik praw obywatelskich.Wstęp………3

Rozdział 1
Geneza i rozwój instytucji rzecznika praw obywatelskich na świecie.

1.1. Początki instytucji ombudsmana………6
1.2. Ombudsman na przykładzie wybranych krajów………9
1.2.1 Polska………10
1.2.2 Holandia………13
1.2.3 Islandia………15


Rozdział 2
Działalność ombudsmana.

2.1. Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.
2.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy skargi……… 23
2.3. Efekty działania Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie statystyk……… 26
2.4. Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej w świadomości prawnej obywateli UE……… 31


Rozdział 3
Działalność i rola E...

Czytaj więcej

Udział podmiotów spoza systemów administracji publicznej w procedurze sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wykaz skrótów……….4

Wstęp ……….5

Rozdział 1.
Ogólna charakterystyka obowiązującego porządku prawnego w zakresię planowania i zagospodarowania przestrzennego

1. Wprowadzenie………. 6
2. Prawna regulacja ładu przestrzennego………. 8
3. Prawo zagospodarowania przestrzennego ……….12

Rozdział 2.
Przebieg postępowania w sprawie sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. Wszczęcie postępowania ……….19
2. Sporządzanie planu ……….22
3. Rozstrzygnięcie i wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego………. 31

Rozdział 3.
Określenie podmiotów spoza administracji publicznej...

Czytaj więcej

Instytucja wyłączenia w postępowaniu administracyjnym.Wstęp………2

Rozdział I.
instytucja wyłączenia

1. Wyłączenia jako instrument zapewniający bezstronność postępowania administracyjnego…..3
2. Rodzaje wyłączeń. …..5
3. Instytucja i przesłanki wyłączenia pracownika i członka organu kolegialnego……6
4. Instytucja i przesłanki wyłączenia organu administracji publicznej. …..13
5. Instytucja wyłączenia biegłego sądowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18


Rozdział II.
Podmioty podlegające wyłączeniu na mocy KPA

1. Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego. …..20
2. Właściwość organów administracji. …..26
3...

Czytaj więcej

Prezydent w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice CzeskiejWstęp……….3
Rozdział I
Kształtowanie instytucji prezydenta

1.1 Kształtowanie prezydentury w Polsce………. 5
1.1.1 Prezydent w latach 1921- 1939………. 5
1.1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946 ……….12
1.1.3 Ustrój konstytucyjny w latach 1947-1952. Mała Konstytucja ……….14
1.1.4 Przesłanki odrzucenia instytucji prezydenta w 1952 roku………. 15
1.1.5 Proces transformacji ustrojowej w Polsce (1989-1997)………. 15
1.2. Prezydent w Czechosłowacji i Republice Czeskiej………. 18
1.2.1 Instytucja prezydenta w Czechosłowacji w latach 1918-1939………. 18
1.2.3 Okres powojenny ……….23
1.2.3 Czechosłowacja państwo federacyjne ……….25
1.2...

Czytaj więcej

Administracyjne podstawy funkcjonowania prywatnych podmiotów ochrony osób i mienia.


Wstęp

Rozdział I.
Instytucjonalna i komercyjna działalność w zakresię bezpieczeństwa publicznego

1.1. Organy państwowe-kompetencje i zakres działania
1.2. Ochrona osób i mienia w prawie polskim
1.3. Organizacja formacji ochronnych
1.4. Podstawowe akty wykonawcze regulujące funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz koncesjonowanych podmiotów gospodarczych


Rozdział II.
Kwalifikacje oraz odpowiedzialność karna pracownika ochrony

2.1 Obowiązki i uprawnienia pracownika ochrony fizycznej
2.2 Obowiązki i uprawnienia pracownika zabezpieczenia technicznego
2...

Czytaj więcej

Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.


Wstęp……… 1

Rozdział I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojęcie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Usługi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie komendy głównej policji.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Ogólna charaketrystyka Komendy Głównej Policji……….4

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2006
1.2. Definicja policji
1.3. Cel i zadania Komendy Głównej Policji
1.4. Struktura i organizacja Komendy Głównej Policji

Rozdział II.
Służba w Policji……….22

2.1. Wymogi formalne pracy w Policji
2.2. Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji
2.3. Stopnie policyjne
2.4. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policję

Rozdział III.
Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem Komendy Głównej Policji……….42

3.1. Ustawa o policji
3.2. Pozostałe akty prawne
3.3...

Czytaj więcej

Organy władzy i administracji samorządowej na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka Gminy XYZ

1.1. Rys historyczny
1.2. Sfera ekologiczna
1.3. Sfera społeczna
1.4. Sfera gospodarcza
1.5. Sfera techniczna
1.5.1. Infrastruktura drogowa i kolejowa.
1.5.2. Infrastruktura energetyczna
1.5.3. Infrastruktura wodno-ściekowa
1.5.4. Infrastruktura cieplna
1.5.5. Gospodarka odpadami

Rozdział II.
System władzy gminnej w XYZ

2.1. Demokracja bezpośrednia
2.1.1. Referendum.
2.1.2. Konsultacje.
2.1.3. Zebrania wiejskie w sołectwach.
2.2. Demokracja pośrednia
2.2.1. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny.
2.2.2. Organ wykonawczy w Gminie XYZ.
2.2.2.1...

Czytaj więcej

Urząd prezydenta II Rzeczypospolitej.


Wstęp ………..3

Rozdział I.
Prezydent głową państwa – ujęcie współczesne

1.1. Historia urzędu prezydenta w Polsce……….. 5
1.2. Pozycja prezydenta ………..9
1.3. Zadania i kompetencje prezydenta RP……….. 12
1.4. Wybory prezydenckie ………..18

Rozdział II.
Prezydenci II Rzeczypospolitej

2.1. Gabriel Narutowicz – pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ………..23
2.2. Stanisław Wojciechowski……….. 26
2.3. Ignacy Mościcki ………..32

Rozdział III.
Stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej wobec postanowień konstytucji z 17 marca 1921 r. oraz postanowień konstytucji kwietniowej

3.1...

Czytaj więcej

Ochrona praw człowieka w obszarze działań Amnesty International.


Wstęp…………2

Rozdział I.
Organizacje pozarządowe jako uczestnik stosunków międzynarodowych………….5

1.1. Pojęcie organizacji pozarządowych.
1.2. Geneza organizacji pozarządowych.
1.3. Funkcje organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych.

Rozdział II.
Geneza, cele i struktura Amnesty International………….14

2.1. Geneza Amnesty International.
2.2. Cele i struktura Amnesty International.
2.3. Metody, zasady i środki działania.
2.4. Budżet i metody finansowania.

Rozdział III.
Wybrane obszary aktywności Amnesty International. ………..34

3.1. Pojęcie praw pierwszej generacji.
3.2. Tortury.
3.3...

Czytaj więcej

Rola i zadania starosty powiatowego w strukturach samorządu terytorialnego.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Utworzenie samorządu terytorialnego w Polsce

1. Pojęcie samorządu terytorialnego ……….5
2. Reforma ustrojowa z 1999 r………. 8
3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego………. 10


Rozdział II.
Samorząd powiatowy jako jednostka samorządu terytorialnego

1. Funkcjonowanie starostwa powiatowego ……….28
2. Organy powiatu ……….29
2.1. Rada powiatu ……….29
2.2. Zarząd powiatu ……….33


Rozdział III.
Rola i zadania starosty powiatowego w strukturach samorządu powiatowego

1. Powołanie starosty ……….40
2. Funkcje starosty jako przewodniczącego zarządu ……….40
3...

Czytaj więcej

Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.


Wstęp…………2

Rozdział I.
Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku…………3

1.1 Samorząd terytorialny w II RP
1.2 Administracja terytorialna w latach 1945-1989
1.3 Idea samorządności w programie NSZZ ‚Solidarność’

Rozdział II.
Samorząd terytorialny po transformacji ustrojowej w 1989 roku…………21

2.1 Podstawowe założenia reformy ustrojowej
2.2 Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce.
2.3 Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów.

Rozdział III.
Główne ogniwa ustroju samorządu terytorialnego………….56

3.1 Ustrój gminy.
3.2 Ustrój powiatu.
3.3 Ustrój województwa

Bibli...

Czytaj więcej

Organizacja wewnętrzna sejmu.


Rozdział I

Pozycja ustrojowa i tyrb funkcjonowanie sejmu w II RP
1. Zasada dwuizbowości………..1
2. Sejm, a organy władzy wykonawczej……….5
3. Zasady wyboru posłów……….9


Rozdział II

Marszałek sejmu


1. Geneza i ewolucja urzędu Marszałka Seniora……….11
2. Marszałek Senior ……….13
a) powołanie Marszałka Seniora……….14
b) uprawnienia Marszałka Seniora……….16
3. Wybór Marszałka Sejmu………..17
4. Funkcje i uprawnienia Marszałka Sejmu ……….19
a) funkcja wewnętrzna ……….19
b) funkcja reprezentacyjna ……….21
c) funkcja administracyjno-porządkowa……….23
d) zastępstwo Prezydenta RP……….24
e) przewodnictwo w Zgromadzeniu N...

Czytaj więcej

Struktury funkcjonalno-przestrzenne w świetle reformy administracyjnej państwa.


1. Wstęp…………3

1.1. Cel i metoda pracy………… 3
1.2. Przegląd literatury i źródeł………… 4
1.3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć………… 4

2. Cele i zasady reformy administracyjnej państwa………… 6

3. Teorie rozwoju struktur funkcjonalno-przestrzennych………… 11
3.1. Regiony węzłowe …………11
3.2. Niestabilność systemów regionalnych. Procesy kumulacyjne…………12
3.3. Bieguny wzrostu. Wzrost regionalny …………13
3.4. Rdzenie i peryferie………… 15

4. Przestrzenne zróżnicowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych w odniesieniu do nowych jednostek terytorialnych 17

4.1. Wskaźnik potencjału ekonomicznego………… 21
4.2...

Czytaj więcej

Funkcjonalność decyzji administracji samorządowej w obszarze prawa budowlanego ( decyzja o warunkach zabudowy).Wstęp……… 3

Rozdział 1.
Przedmiot badań w ujęciu makrospołecznym……..5

1.1 Charakterystyka Gminy XYZ……… 5
1.2 Rys administracyjny……… 12
1.3 Organ wydający decyzje o warunkach zabudowy……… 19


Rozdział 2.
Zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy……… 26

2.1 Status i elementy wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy……… 30
2.2 Procedura rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy……… 34
2.3 Elementy decyzji o warunkach zabudowy……… 33
2.4 Procedura i tryb odwołań……… 39
2.5 Analiza zmian liczby złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w Gminie XYZ……… 42


Rozdział 3.
Decyzja o war...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Wstęp……….2

Rozdział 1.
Zadania i organizacja rachunkowości budżetowej oraz system finansowy jednostek budżetowych……….4

1.1. Zasady rachunkowości budżetowej
1.2. Zadania i przedmiot rachunkowości budżetowej
1.3. Organizacja rachunkowości budżetowej
1.4. Zadania jednostek prowadzących rachunkowość budżetową
1.5. Uchwała budżetowa i zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych


Rozdział 2.
Sprawdzalność budżetowa jednostek samorządu terytorialnego……….31

2.1. Przedmiot sprawozdawczości budżetowej
2.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
2.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych
2.4...

Czytaj więcej

Rada Ministrów w II Rzeczypospolitej.Rozdział I
Kształtowanie się ośrodków władzy.

1.1 Orientacje polityczne i ich ośrodki władzy w okresie I Wojny Światowej.
1.2 Stosunek państw centralnych do sprawy polskiej w okresie I wojny Światowej.
1.3 Stosunek mocarstw zachodnich do sprawy polskiej.
1.4 Dzielnicowe organy władzy.


Rozdział II
Sytuacja polityczna w latach 1918-1921.

2.1 Gabinet Jędrzeja Moraczewskiego.
2.2 Gabinet Ignacego Paderewskiego.
2.3 Gabinet Leopolda Skulskiego.
2.4 Gabinet Władysława Grabskiego.
2.5 Gabinet Wincentego Witosa.


Rozdział III
Ustrój państwa pod rządami Konstytucji Marc...

Czytaj więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdział I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mała konstytucja z 17 października 1992 roku.
8. Władza wykonawcza po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdział II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy……………...

Czytaj więcej

Cywilna i demokratyczna kontrola nad siłami zbrojnymi.


Wstęp………5

Rozdział 1
Historyczne i społeczne uwarunkowania cywilnej kontroli państwa nad armią………8

Rozdział 2
Typologia kontroli cywilnej………20

Rozdział 3
Etapy tworzenia cywilnej kontroli nad armią w Polsce przed 1997 rokiem ………30

3.1. Koncepcja parlamentarno rządowa
a ) Powołanie i działalność komisji Żabińskiego ………30
b ) Sprawa ministra Jana Parysa ………32
c) Koncepcje kontroli w projektach konstytucyjnych………36
3.2. Koncepcja obozu prezydenckiego ………44


Rozdział 4
Zwierzchnictwo cywilne nad armią w świetle konstytucji z 1997 roku i innych aktów prawnych.

4.1...

Czytaj więcej

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP.


Wprowadzenie

Rozdział I.
Zasady ogólne wyboru Prezydenta RP.

1.1. Wybory prezydenckie w Polsce – ewolucja zasad i praktyki.
1.2. Zarządzanie wyborów
1.3. Ponowne zarządzanie wyborów
1.4. Zaprzysiężenie Prezydenta RP

Rozdział II.
Komisje wyborcze, obwody do głosowania i spis wyborców.

2.1. Zadania Państwowej Komisji Wyborczej
2.2. Powoływanie komisji wyborczych
2.3. Obwody głosowania
2.4. Sposób sporządzania spisów wyborców
2.5. Uzupełnienie spisów wyborców o wyborców czasowo przebywających na obszarze gminy
2.6. Uzupełnienie spisów wyborców w dniu głosowania

Rozdział III.
Zgłaszanie kandydatów na Prezyden...

Czytaj więcej

Kształtowanie się administracji państwa polskiego w latach 1999-2004

Wstęp

Rozdział I

1.1. Pojęcie administracji……….4
1.2. Funkcje i formy działania……….8
1.3. Budowa podstaw prawnych administracji publicznej w III Rzeczypospolitej……….11
1.4. Struktura polskiej administracji publicznej……….14


Rozdział II
Administracja Rządowa w Polsce.

2.1. Organy administracji naczelnej……….21
2.1.1. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów……….21
2.1.2. Administracja ministerialna……….30
2.2. Administracja rządowa w terenie……….36
2.2.1. Wojewoda……….36
2.2.2. Wojewódzka administracja zespolona……….39


Rozdział III
Instytucje centralne w strukturze administracji publicznej.

3.1. Rola i rodzaje urzędów centralnych………...

Czytaj więcej

Pozycja, funkcje i kompetencje Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Wprowadzenie ………3

Rozdział I.
Pozycja ustrojowa Senatu

1.1 Senat w systemie organów Rzeczypospolitej ………4
1.2 Senat a Sejm ……… 6
1.3 Senat a Prezes Rady Ministrów i Rada Ministrów ……… 8
1.4 Senat a inne organy państwa
a) Senat a Naczelna Izba Kontroli ………9
b) Senat a Rzecznik Praw Obywatelskich ………9
c) Senat a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ………10
d) Senat a Rada Polityki Pieniężnej ………10

Rozdział II.
Funkcje Senatu

2.1 Pojęcie funkcji Senatu ………11
2.2 Udział funkcji ustawodawczej ………13
2.3 Udział funkcji kreacyjnej ………16
2.4 Pozostałe funkcje Senatu ………19

Rozdział III.
Kompetencje Senatu

3...

Czytaj więcej

Instytucje Unii Europejskiej.

Wstęp………2
Rozdział I.
Geneza Unii Europejskiej.

1.1 Historia Unii Europejskiej………3
1.2 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej………7
1.3 Symbole Unii Europejskiej………16

Rozdział II.
Rada Europejska.

2.1 Miejsce Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE………21
2.2 Skład i organizacja Rady Europejskiej………22
2.3 Funkcje Rady Europejskiej………24
2.4 Podejmowanie decyzji Rady Europejskiej………25

Rozdział III.
Parlament Europejski.

3.1 Parlament Europejski oraz jego skład………28
3.2 Organizacja wewnętrzna Parlamentu Europejskiego………30
3.3 Funkcje Parlamentu Europejskiego………34
3.4 Kompetencje Parlamentu Europejskiego………38

Rozdział IV.
Ko...

Czytaj więcej

Administracja rządowa w procesię budowy społeczeństwa informacyjnego.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Podstawy świadomości społecznej z dziedziny informatyki

1.1.Podstawowe pojęcia potrzebne do zrozumiałego studiowania pracy ……….6
1.2.Zastosowanie środków informacyjnych ……….12

Rozdział II.
Administracja Rządowa w procesię budowy Społeczeństwa Informacyjnego……….15

Rozdział III.
Metodologiczne podstawy badań

3.1. Cel i przedmiot badań ……….30
3.2. Problem badawczy. Podstawowe założenia teoretyczne………. 30
3.3. Metoda i techniki badawcze………. 32
3.4. Charakterystyka badanej populacji ……….33

Rozdział IV.
Diagnoza stopnia informatyzacji narodu polskiego.

4.1. Analiza wyników badań własnych………. 35

...

Czytaj więcej

Najwyższa Izba Kontroli jako organ ochrony praworządności w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wstęp……..3

Rozdział I
Działalność Najwyższej Izby kontroli (NIK).

1.1. Zadania i zakres działania Najwyższej Izby Kontroli…….5
1.2. Organizacja NIK……..9
1.3. Miejsce NIK w strukturze aparatu państwowego……..14

Rozdział II
Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli.

2.1. Tryb i procedura czynności kontrolnych…….21
2.2. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli……..31
2.3. Praktyczne aspekty działalności kontrolnej NIK…….37
2.3.1. Charakter kontroli……..37
2.3.2. Skuteczność kontroli……..40

Rozdział III
Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.


Zakończenie……....

Czytaj więcej

Zagadnienia statusu administracyjno – prawnego Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Konkordatu.


Wstęp……….3

Rozdział I.
Wstępna charakterystyka konkordatu.

1. Pojęcie i przedmiot konkordatu.
2. Strony konkordatu.
3. Zawieranie konkordatu.

Rozdział II.
Relacje między państwem polskim i Kościołem Katolickim.

1. Okres I i II Rzeczypospolitej.
2. Okres Polski Ludowej.
3. Okres III Rzeczypospolitej.

Rozdział III.
Konkordat a Konstytucja.

1. Problem zgodności Konkordatu z Konstytucją.
2. Zasady relacji państwo – Kościół, gwarancje wolności religijnej.
3. Realizacja Konkordatu w polskim porządku prawnym.

Rozdział IV.
Konkordat a ustawodawstwo zwykłe.

1. Uznanie osobowości prawnej Kościoła.
2...

Czytaj więcej

Pozycja ustrojowa i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polski w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.


Wstęp…….4

Rozdział I
Pozycja i uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – rys historyczny.

1.1. Prezydent RP w Konstytucji marcowej z 1921 roku…….6
1.2. Pozycja Prezydenta RP Konstytucji kwietniowej z 1935 roku…….8
1.3. Prezydent RP na emigracji (1939-1944)…….12
1.4. Głowa państwa w okresie Krajowej Rady Narodowej (1944-1947)…….13
1.5. Urząd Prezydenta RP po 1989 roku……..15

Rozdział II
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku……..19

2.1. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie podziału władzy……..19
2.2. Funkcje ustrojowe Prezydenta RP…….20
2.3...

Czytaj więcej

Istota i funkcje zasady ogólnego postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.


Wykaz skrótów ………. 1
Wstęp ……….2

Rozdział I.
Pojęcie zasady prawnej postępowania administracyjnego

1.1. Prawny charakter zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 3
1.2. Cel i funkcje zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 5
1.3. Zakres stosowania zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 7

Rozdział II.
Zasady ogólne postępowania administracyjnego

2.1. Klasyfikacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego ………. 9
2.2. Treści zasad ogólnych postępowania administracyjnego ……….10
2.2.1. Zasada praworządności ………. 10
2.2.2. Zasada prawdy obiektywnej ………. 15
2.2.3...

Czytaj więcej

Zasady i funkcjonowanie instytucji państwowych i społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i życia na terenach górskich w Polsce.


Wstęp……..3

Rozdział I
GOPR i TOPR jako Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

1.1. Ratownictwo górskie – geneza powstania…….5
1.2. Organizacja specjalistycznych formacji ratowniczych……..8
1.2.1. Przedmiot działania i kompetencje GOPR i TOPR…….8
1.2.2. Władze GOPR i TOPR…….12
1.3. Charakterystyka grup górskich……..15

Rozdział II
Rola GOPR i TOPR w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w górach.

2.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w górach…….21
2.2. Różnice i podobieństwa w prowadzeniu działalności zapobiegawczej przez ratowników górskich we wczesnych latach XX wieku a obecnie……..26
2.3...

Czytaj więcej

Centralne organy administracji publicznej.


Wprowadzenie………3

Rozdział I.
Reforma administracji publicznej………4

1.1. Administracja rządowa
1.2. Administracja samorządowa

Rozdział II.
Administracja rządowa………15

2.1 Organy administracji centralnej
2.1.1 Pojęcie i podział organów administracji centralnej
2.1.2 Organy centralne i ich zadania
2.2 Rządowa administracja terenowa
2.2.1 Wojewoda i jego zadania
2.2.2 Zespolona administracja rządowa
2.2.3 Organy wojewódzkiej administracji niezespolonej

Rozdział III.
Centralne organy administracji rządowej i ich zadania………39

3.1 Rada Ministrów
3.2 Prezes rady Ministrów
3.3 Ministrowie
3.4 Przewodniczący komitetów
3...

Czytaj więcej

Pojęcie jednostki samorządu terytorialnego.

Wstęp……..4

Rozdział I
Założenia ustrojowe powiatu.

1.1. Powiat lokalną wspólnotą samorządową…….6
1.2. Prawne podstawy samorządu powiatowego……..8
1.3. Zasady demokracji przedstawicielskiej…….11
1.4. Formy demokracji bezpośredniej w powiecie…….13
1.4.1. Referendum powiatowe…….14
1.4.2. Konsultacje społeczne…….15

Rozdział II
Zadania samorządu powiatowego.

2.1. Zadania własne…….21
2.2. Zadania zlecone……..23
2.3. Samostanowienie prawa miejscowego…….25
2.4. Formy realizacji zadań powiatu…….28

Rozdział III
Struktura władz i funkcjonowanie powiatu.

3.1. Rada powiatu i funkcjonowanie jej działalności……. 34
3.2...

Czytaj więcej

Kultura administracji w Europejskim Kodeksię Dobrej Administracji.


Wstęp……… 2

Rozdział I.
Pojęcie kultury

1.1. Znaczenie kultury ……… 4
1.2. Definicja kultury ……… 6
1.3. Istotne cechy kultury i płaszczyzny zjawisk kulturowych ……… 11
1.4. Wartości i normy kultury ……… 11

Rozdział II.
Istota kultury administracji i administrowania

2.1. Definicja administracji i administrowania ……… 13
2.2. Struktura administracji ……… 15
2.3. Administracja samorządów terytorialnych ……… 22
2.4. Patologia administracji publicznej w III RP ……… 30
2.5. Prawo a administracja……… 32

Rozdział III.
Główne regulacje Kodeksu Dobrej Administracji

3.1. Prawo do dobrej administracji ……… 35
3.2...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp ………. 3

Rozdział I.
Pojęcie władzy sądowniczej………. 5

Rozdział II.
Ogólne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej ……….10

2.1. Zasada niezawisłości sądowej i sędziowskiej ………. 11
2.2. Zasada dwuinstancyjności………. 12
2.3. Zasada udziału ławników w sprawowaniu władzy sądowniczej………. 13
2.4. Zasada jawności i jednolitości sądów………. 15
2.5. Zasada prawa do sądu i prawa do obrony………. 16

Rozdział III.
Zasady działania organów władzy sądowniczej

3.1. Sąd Najwyższy ……….19
3.2. Organizacja i organy sądów powszechnych ………. 26
3.3. Sądy administracyjne ………. 31
3.4. Sądy wojskowe ……….36
3.5...

Czytaj więcej

Problem stabilności władzy wykonawczej w samorządzie gminnym.


Wstęp

Rozdział I.
Pojęcie i istota samorządu gminnego

1.1. Geneza samorządu gminnego
1.2. Czynniki wpływające na istotę samorządu gminnego
1.3. Znaczenie samorządu i jego prawne podstawy funkcjonowania
1.4. Struktura samorządu gminnego.

Rozdział II.
Kształtowanie pozycji władzy wykonawczej w czasię ostatnich czterech kadencji

2.1. Organy gminy i ich kompetencje
2.2. Kadencja 1 (1990-1994)
2.3. Kadencja 2 (1994-1998)
2.4. Kadencja 3 (1998-2002)
2.5. Kadencja 4 (2002-2006)

Rozdział III.
Pozycja ustrojowa wójta, burmistrza i prezydenta

3.1. Wybór wójta, burmistrza i prezydenta
3.2...

Czytaj więcej

Niezawisłość sędziowska.Wstęp………. 2

Rozdział 1

Istota zasady niezawisłości sędziowskiej………. 6

Rozdział 2

Gwarancje ustawowe niezawisłości sędziowskiej ……….24

Rozdział 3

Gwarancje procesowe niezawisłości sędziowskiej ……….52

Rozdział 4

Krajowa rada sądownictwa organem stojącym na straży niezawisłości sędziowskiej ……….61

Rozdział 5

Zjawisko korupcji -przejawem sprzeniewierzenia się zasadzie niezawisłości sędziowskiej ……….70

Zakończenie………. 87
Bibliografia………. 92
Wykaz aktów prawnych ……….96
Wyjaśnienie skrutów………. 98

 
Czytaj więcej

Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.


Wstęp……… 4

Rozdział I.
Pojęcie dowodu w prawie polskim

1.1 Cel i funkcje dowodów ……… 6
1.2 Środki dowodowe……… 8
1.3 Rodzaje środków dowodowych……… 9
1.3.1 Dowód z dokumentów……… 9
1.3.2 Zeznanie świadka……… 11
1.3.3 Opinia biegłego……… 14
1.3.4 Oględziny ……… 15
1.3.5 Przesłuchanie stron……… 17
1.3.6 Środki dowodowe nienazwane……… 19
1.4 Ciężar dowodu……… 20

Rozdział II.
Ogólne zasady postępowania dowodowego

2.1 Zasada prawdy obiektywnej……… 23
2.2 Zasada swobodnej oceny dowodów oraz legalna ocena dowodów……… 24
2.3 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu……… 26
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie straży gminnych.


Wstęp……….2

Rozdział I.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego……….4

1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Zadania własne i zlecone gminy
1.3. Struktura organizacyjna gminy

Rozdział II.
Podstawowe aspekty funkcjonowania straży gminnych……….21

2.1. Tryb tworzenia straży gminnych
2.2. Organizacja i struktura organizacyjna straży
2.3. Zadania straży gminnych
2.4. Nadzór nad stażami gminnymi

Rozdział III.
Prawa i obowiązki strażnika gminnego……….32

3.1. Kryteria doboru osób na strażników gminnych
3.2. Prawa i obowiązki strażnika
3.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa

Rozdział IV.
Funkcjonowanie...

Czytaj więcej

Organy administracji.


Wstęp ……… 3

Rozdział I.
Założenia ustroju administracji rządowej w województwie

1. Określenie administracji publicznej w województwie ……… 5
2. Podmioty wykonujące administrację rządową ……… 9

Rozdział II.
Wojewoda organem administracji ogólnej

1. Powoływanie i odwoływanie wojewody ……… 16
2. Zakres działania wojewody ……… 16
3. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie ……… 17
4. Wojewoda jako organ nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego ……… 20
5. Inne uprawnienia wojewody ……… 24
6. Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad działalnością wojewody ……… 32

Rozdział III.
Woje...

Czytaj więcej

Internet – narzędzie komunikowania w administracji publicznej


Wstęp

Rozdział I.
Komunikowanie publiczne

2.1. Istota komunikowania
2.2. Komunikowanie publiczne
2.3. Uczestnicy procesu komunikowania publicznego
2.4. Komunikowanie a administracja publiczna
2.4.1. Administracja publiczna
2.4.2. Komunikowanie administracji publicznej


Rozdział
II. Internet narzędzie komunikacji publicznej

3.1 Internet – globalna sieć komputerowa
3.2 Internetowe usługi komunikacyjne
3.3. Internet w Polsce
3.4. Internet w komunikacji publicznej
3...

Czytaj więcej

Zadania administracji publicznej w zakresię działań na rzecz osób niepełnosprawnych


Wstęp

Rozdział 1.
Osoba niepełnosprawna

1.1. Definicja osoby niepełnosprawnej w przeglądzie literatury
1.2. Rodzaje niepełnosprawności
1.3. Akty prawne regulujące prawa osób niepełnosprawnych
1.4. Podstawowe prawa osób niepełnosprawnych
1.5. Inne prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych


Rozdział 2.
Procedury administracyjne w zakresię osób niepełnosprawnych

2.1.Postępowanie orzecznicze o niepełnosprawność
2.2. Postępowanie orzecznicze o stopień niepełnosprawności
2.3. Postępowanie orzecznicze o wskazaniach do ulg i uprawnień
2.4. Tryb odwołania od wydanego orzeczenia


Rozdział 3.
Zadania państwa...

Czytaj więcej

Reforma terytorialna organizacji kraju po roku 1989


Wstęp 2

Rozdział I.
Założenia reformy terytorialnej organizacji kraju 3

1.1 Koncepcje 5
1.2 Ostateczny kształt reformy 8
1.3 Zmiany terytorialnej organizacji kraju 22
1.4 Przekształcenia instytucjonalne 26
1.5 Opinia administracji samorządowej o wdrażaniu reformy 29

Rozdział II.
Funkcjonowanie jednostek terytorialnej organizacji kraju 31

2.1 Powiatowa administracja 31
2.2 Zarządzanie doradztwem rolniczym 46
2.3 Fundacje i zrzeszenia przedsiębiorstw 50
2.4 Integracyjne funkcje samorządu regionalnego 53
2.5 Relacje administracja samorządowa – administracja rządowa 54

Rozdział III.
Finanse publiczne 56

3...

Czytaj więcej

Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego


Wykaz skrótów ……….3
Wstęp………. 4

Rozdział I
Ogólna charakterystyka instytucji nadzoru

1. Istota i pojęcie nadzoru………. 6
2. Funkcje nadzoru i jego instrumenty……….7
3. Kryteria nadzoru ……….11
4. Rola i zadania organów odpowiedzialnych za nadzór………. 11


Rozdział II
Status prawny regionalnych izb obrachunkowych

1. Pozycja prawna regionalnych izb obrachunkowych w świetle Konstytucji RP i ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ……….15
2. Zadania i funkcje regionalnych izb obrachunkowych ……….16
3. Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych ……….19


Rozdział III
Zakres funkcji nadzorczej regionalnych izb obrachun...

Czytaj więcej

Wspomaganie przedsiębiorczości jako zadanie administracji samorządowej


Wstęp………3

Rozdział I.
Przedsiębiorczość………6

1.1. Definicja przedsiębiorczości………6
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw………8
1.3. Istota i funkcje przedsiębiorstw………9
1.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa-ich walory i znaczenie dla rozwoju gospodarczego………10

Rozdział II.
Działania władz samorządowych wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw………15

2.1. Polityka finansowa i jej wpływ na zjawiska gospodarcze………18
2.1.1. Podatki i opłaty………18
2.1.2. Ceny za usługi………22
2.2. Inwestycje jako niezbędny warunek rozwoju gospodarczego………24
2.2.1. Znaczenie inwestycji………24
2.2.2. Programy i strategie inwestycyjne………25
2.3...

Czytaj więcej

Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok.


Wstęp………….3

Rozdział I
Istota i cel oględzin.

1.1 Przedmiot oględzin………….6
1.2 Podmiot dokonujący oględzin………….11
1.3 Zwłoki jako punkt centralny oględzin miejsca………….14
1.4 Etapy przebiegu oględzin (etap ogóloorientacyjny, statyczny, dynamiczny)………….16

Rozdział II
Zewnętrzne objawy śmierci.

2.1 Znamiona śmierci wczesne (plamy opadowe, stężenie pośmiertne, oziębienie ciała, bladość pośmiertna)………….26
2.2 Znamiona śmierci późne (autoliza, rozkład gnilny, przeobrażenie tłuszczowo-woskowe, strupieszenie)………….31
2.3 Rodzaje i przyczyny śmierci………….39

Rozdział III
Sądowo-lekarskie oględziny i sekcja zwłok.

3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich