Kategoria Administracja

Zasady i funkcjonowanie instytucji panstwowych i spolecznych, wyspecjalizowanych w ochronie zdrowia i zycia na terenach górskich w Polsce.


Wstęp……..3

Rozdzial I
GOPR i TOPR jako Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

1.1. Ratownictwo górskie – geneza powstania…….5
1.2. Organizacja specjalistycznych formacji ratowniczych……..8
1.2.1. Przedmiot działania i kompetencje GOPR i TOPR…….8
1.2.2. Władze GOPR i TOPR…….12
1.3. Charakterystyka grup górskich……..15

Rozdzial II
Rola GOPR i TOPR w ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego w górach.

2.1. Bezpieczeństwo i porzadek publiczny w górach…….21
2.2. Róznice i podobienstwa w prowadzeniu działalności zapobiegawczej przez ratowników górskich we wczesnych latach XX wieku a obecnie……..26
2.3...

Czytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie wladzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Pojecie wladzy sądowniczej………. 5

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowania wladzy sądowniczej ……….10

2.1. Zasada niezawislosci sadowej i sedziowskiej ………. 11
2.2. Zasada dwuinstancyjnosci………. 12
2.3. Zasada udzialu lawników w sprawowaniu wladzy sądowniczej………. 13
2.4. Zasada jawnosci i jednolitosci sadów………. 15
2.5. Zasada prawa do sadu i prawa do obrony………. 16

Rozdzial III.
Zasady działania organów wladzy sądowniczej

3.1. Sad Najwyzszy ……….19
3.2. Organizacja i organy sadów powszechnych ………. 26
3.3. Sady administracyjne ………. 31
3.4. Sady wojskowe ……….36
3.5. Trybunal Stanu ………. 39
3.6. Trybunal Konstytucyjny………. 40

Rozdzial IV.
Status pra...

Czytaj więcej

Niezawislosc sedziowska.Wstęp………. 2

Rozdzial 1

Istota zasady niezawislosci sedziowskiej………. 6

Rozdzial 2

Gwarancje ustawowe niezawislosci sedziowskiej ……….24

Rozdzial 3

Gwarancje procesowe niezawislosci sedziowskiej ……….52

Rozdzial 4

Krajowa rada sadownictwa organem stojacym na strazy niezawislosci sedziowskiej ……….61

Rozdzial 5

Zjawisko korupcji -przejawem sprzeniewierzenia się zasadzie niezawislosci sedziowskiej ……….70

Zakończenie………. 87
Bibliografia………. 92
Wykaz aktów prawnych ……….96
Wyjasnienie skrutów………. 98

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie komendy glównej policji.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Ogólna charaketrystyka Komendy Glównej Policji……….4

1.1. Historia Policji w Polsce w latach 1918-2006
1.2. Definicja policji
1.3. Cel i zadania Komendy Glównej Policji
1.4. Struktura i organizacja Komendy Glównej Policji

Rozdzial II.
Sluzba w Policji……….22

2.1. Wymogi formalne pracy w Policji
2.2. Prawa i obowiazki funkcjonariuszy Policji
2.3. Stopnie policyjne
2.4. Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez policje

Rozdzial III.
Prawne aspekty zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Glównej Policji……….42

3.1. Ustawa o policji
3.2. Pozostale akty prawne
3.3. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna i majatkowa funkcjonariuszy Policji

Rozdzial IV.
Jedn...

Czytaj więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mala konstytucja z 17 pazdziernika 1992 roku.
8. Wladza wykonawcza po wejściu w zycie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdzial II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy…………….24

1. Organizacja wewnetrzna Rady Ministrów.
2...

Czytaj więcej

Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.


Wstęp……… 1

Rozdzial I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojecie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Uslugi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1. Spoleczenstwo informacyjne……… 19
1.3.2...

Czytaj więcej

Cywilna i demokratyczna kontrola nad silami zbrojnymi.


Wstęp………5

Rozdzial 1
Historyczne i społeczne uwarunkowania cywilnej kontroli państwa nad armia………8

Rozdzial 2
Typologia kontroli cywilnej………20

Rozdzial 3
Etapy tworzenia cywilnej kontroli nad armia w Polsce przed 1997 rokiem ………30

3.1. Koncepcja parlamentarno rzadowa
a ) Powolanie i dzialalnosc komisji Zabinskiego ………30
b ) Sprawa ministra Jana Parysa ………32
c) Koncepcje kontroli w projektach konstytucyjnych………36
3.2. Koncepcja obozu prezydenckiego ………44


Rozdzial 4
Zwierzchnictwo cywilne nad armia w świetle konstytucji z 1997 roku i innych aktów prawnych.

4.1. Spory o ksztalt cywilnej kontroli w projektach ustaw………53
4.2...

Czytaj więcej

Kompetencje prawne gminy.


Wstęp………….2

Rozdział 1
Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania

1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3
1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13
1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15
1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20


Rozdział 2
Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna

2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie………….22
2.2. Zadania i obowiązki wykonywane przez WZMiUW w Warszawie………….26
2.3. Kompetencje i obowiązki wykonywana przez poszczególne oddziały WZMiUW w Warszawie………….31


Rozdział ...

Czytaj więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.


Wstęp

Rozdział 1
System finansowy jednostek budżetowych

1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje
1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej
1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych
1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe


Rozdział 2
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie

2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.2. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie jako samorządowa jednostka budżetowa
2.3. Ogólne zasady finansowania Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
2.4...

Czytaj więcej

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Prawodawstwo gminne

1.1. Źródła prawa w państwie ……….5
1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8
1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15


Rozdział II.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20
2.2. Władze gminy………. 23
2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. 25
2.3.1. Ustrój organów stanowiących………. 27
2.3.2. Funkcja uchwałodawcza ……….29
2.3.2. Funkcja kontrolna ……….31
2.4. Organy wykonawcze i ich funkcje ……….33
2.4.1. Ustrój organów wykonawczych ……….34
2.4.2. Funkcja projektodawcza zarządu ……….35
2.4.3. Funkcja wykonawczo – zarządzająca………. 36
2.5...

Czytaj więcej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

1.1 Uwagi ogólne
1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym


Rozdział II
Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania

2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne
2.2 Koszty egzekucyjne
2.3 Należności alimentacyjne
2.4 Należności za pracę zaspokajane w kategorii trzeciej i szóstej
2.5 Należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską
2...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski


Wstęp

Rozdział 1
Polska w zmieniającej się Europie

1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej
1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy
1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne


Rozdział 2
Gwarancje bezpieczeństwa

2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa
2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia


Rozdział 3
Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa

3.1 System obrony Państwa , podstawowe definicje , podsystem militarny i pozamilitarny
3.2 Kierownie obronnością kraju w czasię pokoju
3.3 Strategia bezpieczeństwa RP – 04 stycznia 2000r.


Zakończenie
Bibliogra...

Czytaj więcej

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wstęp ………. 3

Rozdział I.
Charakterystyka podpisu elektronicznego

1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6
1.2. Regulacje prawne……… 12
1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18
1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20


Rozdział II.
Certyfikaty

2.1. Certyfikat zwykły……… 23
2.2. Certyfikat kwalifikowany………27
2.3. Urzędy certyfikacji……… 32
2.4. Listy CRL ………35


Rozdział III.
Bezpieczeństwo przy używaniu podpisów elektronicznych

3.1. Podpis elektroniczny w prawie europejskim a w prawie polskim ………38
3.2. Rodzaje podpisów elektronicznych ……… 44
3.3. Znakowanie czasem……… 48
3.4. Skutki prawne znakowania czasem ……… 51


Rozdział IV.
Praktyczne zastos...

Czytaj więcej

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

>

1.Istota postępowania nakazowego

2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego
3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego
4.Elementy wyroku nakazowego
5.Doręczenie wyroku nakazowego
6.Wymiar kary a wyrok nakazowy
7.Sprzeciw od wyroku nakazowego


 
Czytaj więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.


Wstęp……….4

Rozdział I
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej

1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6
1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11
1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje

2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29
2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37
2.3. Funkcje Sądu Najwyższego ……….40

Rozdział III
Zakres i tryb działania Sądu Najwyższego

3.1. Postępowanie kasacyjne ……….45
3.2. Uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne………. 46
3.3. Postępowanie w przedmiocie ważności wyborów………. 47
3.4. Postępowanie odwoławcze ……….48
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich