Kategoria Samorządy

Funkcjonalne i społeczne znaczenie prasy lokalnej w Ornontowicach

Wstęp……….2

Rozdział 1
Prasa lokalna- ujęcie teoretyczne 

1.1. Definicje prasy lokalnej i jej społeczna specyfika………. 4
1.2. Społeczne funkcje prasy lokalnej………. 8
1.3. Typologia prasy lokalnej w Polsce………. 15

Rozdział 2
Struktura prasy lokalnej w Polsce 

2.1. Grupy typologiczne w polskiej prasie lokalnej ……….28
2.2. Wydawcy prasy lokalnej w Polsce………. 33
2.3. Uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce ……….38

Rozdział 3
Prasa lokalna Ornontowic 

3.1. Charakterystyka społeczno- demograficzna mieszkańców Ornontowic………. 46
3.2. Typy prasy lokalnej w Ornontowicach ……….52
3.3. Inne media lokalne w Ornontowicach………. 54

Rozdzia...

Czytaj więcej

Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1...

Czytaj więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wydatki samorzadów………5

1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7
2. Racjonalizacja wydatków………20
3. Równowaga budżetowa………28
4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31

Rozdzial II.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37

1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41
2. Mienie i dochody powiatu………48
3. Prezentacja powiatu XYZ………52
4. Dochody i struktura wydatków………57

Rozdzial III.
Analiza wydatków w ukladzie przestrzennym………61

Podsumowanie………82
Bibliografia ………84
Zalaczniki ………85

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku…………3

1.1 Samorzad terytorialny w II RP
1.2 Administracja terytorialna w latach 1945-1989
1.3 Idea samorzadnosci w programie NSZZ ‚Solidarnosc’

Rozdzial II.
Samorzad terytorialny po transformacji ustrojowej w 1989 roku…………21

2.1 Podstawowe zalozenia reformy ustrojowej
2.2 Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce.
2.3 Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów.

Rozdzial III.
Glówne ogniwa ustroju samorządu terytorialnego………….56

3.1 Ustrój gminy.
3.2 Ustrój powiatu.
3.3 Ustrój województwa

Bibliografia…………81

Czytaj więcej

Mienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Podzial terytorialny w Polsce

1.1.Teorie samorządu terytorialnego
1.2. Modele samorządu terytorialnego
1.3. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Pojecie mienia, mienie publiczne

2.1.Przeslanki wydzielenia mienia publicznego
2.2. Klasyfikacja mienia publicznego
2.3. Podmioty zarzadzajace mieniem publicznym
2.3.1. Gmina, powiat, województwo-podmioty mienia publicznego
2.3.2. Pojecie mienia samorzadowego

Rozdzial III.
Mienie jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Mienie gminne
3.2. Mienie powiatowe
3.3. Mienie wojewódzkie
3.4. Zasady zarządzania mieniem samorzadowym
...

Czytaj więcej

Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zarys organizacji administracji publicznej ……….5

1.1. Pojecie administracji publicznej
1.2. Administracja rzadowa
1.3. Podmioty administrujace

Rozdzial II.
Jednostki samorządu terytorialnego……….21

2.1. Pojecie i podzial jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2.2. Gmina
2.3. Powiat
2.4. Województwo

Rozdzial III.
Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48

3.1. Pojecie kontroli
3.2. Pojecie nadzoru

Rozdzial IV.
Struktura prawna nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego………. 74

4.1. Zagadnienia ogólne nadzoru nad samorzadem terytorialnym
4.2. Nadzór na samorzadem gminnym
4.3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Zadania i organizacja rachunkowosci budżetowej oraz system finansowy jednostek budżetowych……….4

1.1. Zasady rachunkowosci budżetowej
1.2. Zadania i przedmiot rachunkowosci budżetowej
1.3. Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa
1.5. Uchwala budżetowa i zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych


Rozdzial 2.
Sprawdzalnosc budżetowa jednostek samorządu terytorialnego……….31

2.1. Przedmiot sprawozdawczosci budżetowej
2.2. Ogólne zasady sporzadzania sprawozdan budżetowych
2.3. Rodzaje sprawozdan budżetowych
2.4...

Czytaj więcej

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Struktura i organizacja wladz gminy

1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7
1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10
1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16
1.4 Działalność Urzędu gminy ………18


Rozdzial II.
Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ

2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23
2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24
2.3 Program inwestycyjny ………27


Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy

3.1 Wybrane zagadnienia systemu finansowego ………32
3.2 Budżet gminy ………35


Rozdzial IV
Gospodarka gruntami gminy

4.1 Mienie komunalne……… 40
4.2 Zagospodarowanie terenów ………44


Zako...

Czytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3...

Czytaj więcej

Nadzór nad samorzadem terytorialnym.


Wykaz stosowanych skrótów

Wprowadzenie……….6

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka nadzoru i kontroli……….7

1. Pojecie kontroli
2. Istota nadzoru
3. Klasyfikacja nadzoru
4. Nadzór a kontrola


Rozdzial II.
Przedmiot i kryteria nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….12

1. Funkcje nadzoru
2. Organy nadzoru
3. Kryteria nadzoru


Rozdzial III.
Środki nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….17

1. Klasyfikacja środków nadzoru w literaturze przedmiotu
2. Niewladcze uprawnienia organu nadzoru
3. Wladcze uprawnienia organu nadzoru (srodki nadzoru)


Rozdzial IV.
Regionalna Izba Obrachun...

Czytaj więcej

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp.

Rozdzial I
Ustrój samorządu terytorialnego.

1.1 Rys historyczny.
1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego.
1.3 Pojecie i cechy gminy.


Rozdzial II
Organy gminy i ich kompetencje.

2.1 Rada gminy jako organ stanowiacy.
2.2 Wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) jako organ wykonawczy.


Rozdzial III
Zadania samorządu gminnego.

3.1 Zadania wlasne gminy.
3.2 Zadania zlecone gminy.


Rozdzial IV
Nadzór nad samorzadem terytorialnym.

4.1 Istota i zakres nadzoru.
4.2 Środki nadzoru.
4.3 Sadowa ochrona samodzielnosci gminy.


Zakończenie.
Literatura.
Akty prawne.
Orzeczenia.


 
Czytaj więcej

Samorzad terytorialny w Polsce.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie i istota samorządu terytorialnego. ………. 5

1.1. Pojecie samorządu terytorialnego.
1.2. Podmiot samorządu terytorialnego.
1.3. Przedmiot samorządu terytorialnego.
1.4. Zadania samorządu terytorialnego.
1.5. Organizacja samorządu terytorialnego.
1.6. Nadzór nad samorzadem terytorialnym.

Rozdzial II.
Historia kształtowania się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich……….25

2.1. Okres do odzyskania niepodleglosci w 1918 roku.
2.2. Okres miedzywojenny (lata 1918 – 1939).
2.3. Okres po II wojnie swiatowej do roku 1989.
2.4...

Czytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp

Rozdzial I
Istota oraz znaczenie samorządu terytorialnego

1.1. Istota samorządu terytorialnego
1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego

Rozdzial II
Struktura gminy

2.1. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego
2.2 Struktura samorządu gminnego
2.3. Rada gminy
2.3.1. Funkcje rady gminy
2.3.2. Status prawny radnego i jego obowiazki
2.3.2.1. Biuro rady

Rozdzial III
Organy wykonawcze gminy

3.1. Urzad Gminy oraz inne jednostki organizacyjne
3.2. Zadania i kompetencje organów wykonawczych gminy – wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta
3.3. Sekretarz i skarbnik gminy
3.5. Jednostki pomocnicze gminy

Zakończenie


Wyk...

Czytaj więcej

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ


Wstęp……….5

Rozdzial I
Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej

1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8
2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11
3. Gospodarka finansowa gminy………. 14


Rozdzial II
Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy

1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28
2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35
3. Finansowani inwestycji gminy………. 40


Rozdzial III
Organizacja gminy XYZ

1. Charakterystyka Gminy XYZ………. 43
2. Metody procesu planowania strategicznego dla gminy XYZ………. 45
3. Misja Gminy XYZ (wedlug modelu Ashridge)………. 49
4...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie organu wykonawczego gminy w Polsce po 1990 roku.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka samorządu terytorialnego po 1990 roku.

1. Odrodzenie samorządu terytorialnego ………5
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………9

Rozdzial II
Organ wykonawczy gminy w latach 1990 – 2002

1. Rola i zadania zarzadu gminy………17
2. Wybór i odwolanie zarzadu gminy………31
3. Pozycja sekretarza i skarbnika gminy………40
4. Nadzór nad dzialalnoscia zarzadu gminy w latach 1990-2002………42

Rozdzial III
Organ wykonawczy gminy po 2002 roku.

1. Podstawy prawne działalności wójta, burmistrza, prezydenta miasta………51
2. Wybór bezposredni organu wykonawczego………58
3...

Czytaj więcej

Elektroniczne usługi publiczne na przykładzie wybranego powiatu.


Wstęp……… 1

Rozdzial I
Elektroniczna administracja publiczna i jej usługi

1.1. Ogólne informacje na temat usług publicznych……… 4
1.1.1. Pojecie usług publicznych……… 4
1.1.2. Klasyfikacja usług publicznych……… 6
1.1.3. Uslugi publiczne a informacja publiczna……… 8
1.2. Aplikacja usług publicznych na platformie elektronicznej……… 10
1.2.1. Koncepcja, cele oraz rola e-administracji……… 10
1.2.2. Elektroniczne usługi publiczne – definicje i cechy……… 13
1.2.3. Podstawowe e-usługi administracji publicznej……… 16
1.2.4. Poziomy rozwoju e-usług publicznych……… 17
1.3. Uwarunkowania rozwoju e-administracji w Polsce……… 19
1.3.1...

Czytaj więcej

Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ.


1. Wstęp
1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy
1.2. Cele pracy ……….. 4
1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5
1.4 Omówienie literatury……….. 6
1.5. Omówienie pojec……….. 7

2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1. Polozenie geograficzne………..9
2.2. Budowa geologiczna………..12
2.3. Rzezba terenu………..15
2.4. Wody powierzchniowe i podziemne……….. 15
2.5. Warunki klimatyczne………..16
2.6. Pokrywa glebowa………..20
2.7. Fauna i flora ………..23
2.8. Zagrozenia i ochrona srodowiska………..24

3. Dzieje i morfologia solectwa

3.1. Historia solectwa………..26
3.2. Rozplanowanie wsi………..29
3.3...

Czytaj więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w PolsceWstęp…………5

Rozdzial 1.
Polityka oswiatowa.

1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7
1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9
1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12
1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16

Rozdzial 2.
Samorzad terytorialny w Polsce.

2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27
2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33
2.4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego – jej organy i zakres działania …………39

Rozdzial 3.
Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego.

3...

Czytaj więcej

Samorzad terytorialny we Francji.


Wstęp……….. 3
Rozdzial I
Historia samorzadnosci we Francji………..5

1.1 Rozwój samorządu terytorialnego
1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku
1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne
1.4. Podzial administracyjny
1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy


Rozdzial II
Struktura samorządu terytorialnego we Francji……….. 16

2.1 Gmina
2.1.1 Organy i zadania gminy
2.1.2 Formy współpracy miedzygminnej
2.1.3. Odrebnosci niektórych gmin
2.1.4 Ogólna charakterystyka wydatków gminy
2.2. Departament
2.2.1 Organy departamentów
2.2.2 Zadania departamentu
2.3 Region
2.3. 1 Organy i zadania regionu
2...

Czytaj więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka regionalna UE.

1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7
1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13
1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013.

2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24
2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26
2.3 Fundusz Spójnosci………… 31


Rozdzial III
Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013

3.1 Program Infrastruktura i Srodowisko. 34
3.2 Program Kapital Ludzki………… 40
3.3 Program Innowacyjna Gospodarka………… 49
3...

Czytaj więcej

Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r.Wstęp………… 2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w II RP.

1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4
1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7
1.2.1. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………… 7
1.2.2. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………… 10
1.2.3. Ustawa scaleniowa z 1933 roku………… 11
1.2.4. Samorzad terytorialny w świetle konstytucji z 1935 roku………… 13

Rozdzial II
Samorzad terytorialny w PRL-u.

2.1. Samorzad terytorialny w latach 1944 – 1950………… 15
2.2. Samorzad w latach 1952 – 1972………… 19
2.3. Samorzad po 1972 roku………… 22

Rozdzial III
Samorzad terytorialny w III RP.

3.1...

Czytaj więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6
1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10
1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14
1.4. Źródła dochodów gminy………18


Rozdzial II.
Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan

2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23
2.3. Analiza SWOT………28


Rozdzial III.
zarzadzanie finansami gminy XYZ.

3.1. Źródła finansowania gminy……… ………33
3.2. Analiza budżetu Gminy XYZ w latach 2006 – 2008………34
3.3...

Czytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego.

Rozdzial II
Istota i znaczenie samorządu terytorialnego

1.1 Istota samorządu terytorialnego………… 16
1.2 Znaczenie samorządu terytorialnego………… 18


Rozdzial III
Struktura samorządu gminnego

1.Struktura organizacyjna gminy
2.Organy gminy………… 23
2.1 Rada gminy………… 29
2.2 Wójt (burmistrz, prezydent miasta)………… 35


Rozdzial IV
Zadania samorządu gminnego

1.1 Zadania wlasne………… 40
1.2 Zadania zlecone………… 44


Zakończenie………… 48


 
Czytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.


Wstęp ………3

Rozdzial I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5
2. Zakres działania i zadania gminy ……….10
3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18


Rozdzial II
Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24
2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. 33
3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania………. 38


Rozdzial III
Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dochody jednostki samorządu terytorialnego ……….50
2...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka

1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7
1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11
1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21
1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29


Rozdzial 2.
Zawód listonosza w świetle literatury przedmiotu

2.1. Rys historyczny poczty w Polsce……….40
2.2. Funkcjonowanie poczty polskiej po II wojnie swiatowej……….44
2.3. Funkcje i zadania listonoszy……….49


Rozdzial 3.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan……….54
3.2...

Czytaj więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.Wstęp
1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy

2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial
2.2. Planowanie rozwoju gminy
2.3. Źródła finansowania inwestycji
2.4. Zadania gminy i jej kompetencje
2.5. Istota zarządzania finansami w gminach

3. Charakterystyka gminy XYZ


3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy XYZ
3.2. Ludnosc i jej charakterystyka
3.3. Bezrobocie i lokalny rynek pracy
3.4. Wyposazenie gminy w infrastrukture techniczna
3.5. Struktura gospodarki gminy

4...

Czytaj więcej

Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdzial I.
Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego

1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6
1. 2. Klasyfikacja dochodów ze wzgledu na charakter prawny ……… 10


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka dotacji

2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14
2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowosc ich wykorzystania ……… 16


Rozdzial III.
Rodzaje dotacji celowych stanowiacych dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych

3. 1...

Czytaj więcej

Nadzór Regionalnej Izby Obrachunkowej nad samorzadem terytorialnym.Wstęp

Rozdzial I………2
Istota nadzoru nad dzialalnoscia samorządu terytorialnego

1.1 Samorzad terytorialny w Polsce po 1990r……….2
1.2 Pojecie, cele i kryteria nadzoru………8
1.2.1 Nadzór a kontrola………11
1.3 Rodzaje i funkcje nadzoru………15
1.4 Zakres podmiotowy nadzoru………18
1.5 Zakres przedmiotowy nadzoru RIO………20
2.1 Klasyfikacja środków nadzoru………24
2.2 Niewladcze i wladcze uprawnienia organu nadzoru………27

Rozdzial 2
Organizacja Regionalnej Izby Obrachunkowej

2.1 Powstanie i Status RIO………34
2.2 Zadania RIO………37
2.3 Organizacja wewnetrzna RIO………42
2.3.1 Organizacja RIO na przykładzie RIO w Krakowie………49
2.4 KR RIO………51
2.5 Kolegium RIO………55

Czytaj więcej

Nadzór i kontrola samorzadów terytorialnych.


Wstęp 3

Rozdzial I.

Geneza, istota i znaczenie kontroli i legalnosci dzialan samorządu

1.1. Geneza nadzoru nad samorzadem terytorialnym ………5
1.2. Pojecie nadzór ………7
1.3. Rodzaje nadzoru ………10
1.4. Istota nadzoru ………11
1.5. Znaczenie nadzoru……… 12
1.6. Pojecie nadzoru i kontroli w literaturze przedmiotu ………15
1.7. Rodzaje kontroli ………18
1.8. Istota kontroli ………21
1.9. Znaczenie kontroli ………23

Rozdzial II
Instytucja nadzoru we wspólczesnym panstwie demokratycznym

2.1. Cele nadzoru……… 25
2.2. Funkcje nadzoru ………26

Rozdzial III.
Kryteria i zakres przedmiotowy kontroli legalnosci

3.1. Kryterium legalnosci……… 30
3.2...

Czytaj więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne

1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6
1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12
1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15
1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18


Rozdzial II
Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego

2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce……….25
2.2 Programy pomocowe UE jako instrumenty realizacji polityki rozwoju……….29
2.3 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji………...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Samorzad Gminny w systemie administracji publicznej

1. Pojecie samorządu i jego rozwój w Polsce………4
2. Gmina w systemie Samorzadu terytorialnego………14


Rozdzial II
Zadania i kompetencje Rady gminy

1. Rada gminy i organizacja jej działalnosci………24
2. Wlasciwosc Rady gminy………27


Rozdzial III.
Rada gminy jako organ stanowiacy.

1. Powolywanie i kadencja Rady gminy………29
2. Zadania Rady gminy………30
3. Kompetencje Rady gminy………32


Rozdzial IV.
Organizacja rady gminy

1. Organy wewnetrzne Rady gminy………34
2. Tryb pracy rady……… 36


Rozdzial V.
Działalność Rady Miejskiej w XYZ

1. Organizacja Rady Miejskiej w XYZ………41
2...

Czytaj więcej

Nadzór nad Samorzadem Terytorialnym sprawowany przez Regionalna Izbe Obrachunkowa.


Wykaz stosowanych skrótów………5
Wstęp………6

Rozdzial I
Geneza samorządu terytorialnego po zmianie ustrojowej państwa

1.1. Istota samorządu terytorialnego ……… 8
1.2. Samorzad terytorialny po 1990 roku………9
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego………12
1.3.1. Jednostki samorządu terytorialnego………14
1.3.2. Gmina………15
1.3.3. Powiat………16
1.3.4. Województwo ………16

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka nadzoru, kontroli i kierownictwa.

2.1. Pojecie kontroli………18
2.1.2.Zakres kontroli………19
2.2. Pojecie nadzoru………22
2.2.1. Istota nadzoru………22
2.2.2. Funkcje nadzoru………24
2.2.3. Środki nadzoru………26
2.3...

Czytaj więcej

Zadania i organizacja gminy na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Charakter prawny gminy.

Normy prawne działania samorządu ………. 7
Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa ………. 12
Struktura gminy ………. 18
Pojecie urzedu gminy ………. 21

Rozdzial 2.
Zadania gminy i zakres działania

Ogólne informacje o gminie XYZ ………. 25
Podstawowe zadania samorządu gminy ………. 30
Zakres działania rady gminy………. 33
Zakres działania wójta gminy ………. 38

Rozdzial 3.
Gospodarka finansowa gminy

Uregulowania prawne dotyczace finansów samorządu gminy.
Budżet gminy ………. 42
Źródła dochodów ………. 46
Wydatki gminy ………. 53

Zakończenie ………. 56
Bibliografia ………. 59

 
Czytaj więcej

Miejsce i rola Samorzadu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.


Wstęp
Streszczenie
Slowa kluczowe

Rozdzial I
Województwo lubelskie- funkcjonowanie, rozwój, polityka

1.1 Polozenie województwa lubelskiego- zalety i wady
1.2 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
1.3 Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny
1.4 Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa


Rozdzial II
Polityka regionalna i programy ulatwiajace jej prowadzenie

2.1 Geneza cele i zalozenia polityki regionalnej w Polsce
2.2 Podstawy rozwoju regionalnego
2.3 System zarządzania rozwojem
2.4 Programy operacyjne i programy rozwoju
2.5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Rozdzial III
Podstawowe dokumenty kre...

Czytaj więcej

Samorzad terytorialny 1918-1939.Wstęp………2

Rozdzial I
Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

1. Pojecie samorządu terytorialnego………4
2. Istota samorządu terytorialnego………7
3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8
4. Zadania samorządu terytorialnego………14
5. Nadzór nad samorzadem terytorialnym………15
6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17


Rozdzial II
Samorzad terytorialny w II RP.

1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………21
2. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………27
3. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………29


Rozdzial III
Samorzad terytorialny po unifikacji w latach 1933-1939.

1...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce


Wstęp………2

Rozdzial I
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

1. Zarys historyczny samorządu terytorialnego………5
2. Zakres dzialan i zadan samorządu gminnego………10
3. Organy gminy………20
4. Podstawy prawnofinansowe funkcjonowania samorządu gminnego………26


Rozdzial II
Ustrój i organy samorządu powiatowego.

1. Pojecie powiatu, jego osobowosc prawna oraz statut………33
2. Typy powiatów………34
3. Zadania wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………36
4. Organy powiatu………40


Rozdzial III
Województwo jako naczelna jednostka samorządu terytorialnego.

1. Pojecie województwa………52
2. Kompetencje i zadania województwa………58
3...

Czytaj więcej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.Wstęp……….2
Rozdzial I
Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami.

1.1. Istota i pojecie strategii……….4
1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11
1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21


Rozdzial II
Charakterystyka strategii rozwoju gminy.

1.1. Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania……….26
1.2. Istotne cechy i cele strategii……….29
1.3. Metodyka i zawartość planu strategicznego gminy……….33


Rozdzial III
Analiza i ocena pozycji Gminy XYZ.

1.1. Ogólna analiza Gminy XYZ……….39
1.2. Zadania Gminy XYZ misja, wizja……….42
1.3. Cele strategiczne rozwoju gminy XYZ……….45


Rozdzial IV
Uwa...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ


Wstęp………2

Rozdzial I
Samorzad terytorialny w Polsce.

1. Pojecie samorządu………4
2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce………10
3. Gmina w systemie samorządu terytorialnego………14
4. Organizacja gminy………17


Rozdzial II
Powolywanie i kadencja wójta.

1. Wybory wójta………26
2. Wygasniecie mandatu wójta………33


Rozdzial III
Funkcje wójta na przykładzie Gminy XYZ.

1. Charakterystyka pracy wójta………35


Rozdzial IV
Charakterystyka Gminy XYZ.

1. Opis Gminy XYZ………38
2. Charakterystyka gospodarcza Gminy XYZ………42
3 Wykonywanie zadan przez wójta w gminie XYZ………48


Zakończenie………58
Bibliografia………60

 
Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich