Tematy Samorządy

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Źródła dochodów budżetów samorzadów terytorialnych i ich ksztaltowanie się w latach 1998-2000 na przykładzie gminy miejskiej XYZ.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Budżet publiczny

1.1. Pojecie budżetu…………6
1.2. Historia powstania budżetu…………9
1.3. Podstawowe funkcje budżetu…………14
1.4. Zasady budżetowe…………19
1.5. Struktura budżetu…………23
1.6. Podzial zadan i funduszy miedzy wladze
centralne i lokalne…………26


Rozdzial II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego

2.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego…………30
2.2. Rozwój samorządu terytorialnego na swiecie…………32
2.3. Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce…………37
2.4. Samodzielnosc finansowa gmin…………41
2.5. Dochody gmin w Polsce…………45
2.5.1. Dochody podatkowe…………50
2.5.2. Oplaty i dochody z majatku gminy…………62
2.5.3. Subwencje i dotacje…………66
2.5.4. Dochody zwrotne…………69
2.5.5. Inne dochody…………69
2.6. Struktura dochodów budżetów gmin w Polsce…………70


Rozdzial III
Kształtowanie się dochodów budżetowych w gminie
miejskiej XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka gminy miejskiej XYZ…………73
3.2. Wykonanie dochodów w budżecie gminy miejskiej
XYZ w latach 1998-2000…………77
3.3. Dochody i ich struktura…………83
3.4. Kształtowanie się dochodów wlasnych w budżecie
gminy miejskiej XYZ…………85
3.5. Dochody gminy z udzialów w podatkach stanowiacych
dochód budżetu państwa 87
3.6. Wpływy z dotacji i subwencji…………88


Zakończenie…………92
Bibliografia…………94
Wykaz tabel…………97

 
Czytaj więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wydatki samorzadów………5

1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7
2. Racjonalizacja wydatków………20
3. Równowaga budżetowa………28
4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31

Rozdzial II.
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37

1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41
2. Mienie i dochody powiatu………48
3. Prezentacja powiatu XYZ………52
4. Dochody i struktura wydatków………57

Rozdzial III.
Analiza wydatków w ukladzie przestrzennym………61

Podsumowanie………82
Bibliografia ………84
Zalaczniki ………85

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się ustroju samorządu terytorialnego w Polsce w lata 1989-2005.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce w XX wieku…………3

1.1 Samorzad terytorialny w II RP
1.2 Administracja terytorialna w latach 1945-1989
1.3 Idea samorzadnosci w programie NSZZ ‚Solidarnosc’

Rozdzial II.
Samorzad terytorialny po transformacji ustrojowej w 1989 roku…………21

2.1 Podstawowe zalozenia reformy ustrojowej
2.2 Ustrój terytorialnej administracji publicznej w Polsce.
2.3 Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów.

Rozdzial III.
Glówne ogniwa ustroju samorządu terytorialnego………….56

3.1 Ustrój gminy.
3.2 Ustrój powiatu.
3.3 Ustrój województwa

Bibliografia…………81

 
Czytaj więcej

Mienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.


Wstęp

Rozdzial I.
Podzial terytorialny w Polsce

1.1.Teorie samorządu terytorialnego
1.2. Modele samorządu terytorialnego
1.3. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Pojecie mienia, mienie publiczne

2.1.Przeslanki wydzielenia mienia publicznego
2.2. Klasyfikacja mienia publicznego
2.3. Podmioty zarzadzajace mieniem publicznym
2.3.1. Gmina, powiat, województwo-podmioty mienia publicznego
2.3.2. Pojecie mienia samorzadowego

Rozdzial III.
Mienie jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Mienie gminne
3.2. Mienie powiatowe
3.3. Mienie wojewódzkie
3.4. Zasady zarządzania mieniem samorzadowym
3.5. Pojecie działalności gospodarczej
3.6. Zakres i formy działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zarys organizacji administracji publicznej ……….5

1.1. Pojecie administracji publicznej
1.2. Administracja rzadowa
1.3. Podmioty administrujace

Rozdzial II.
Jednostki samorządu terytorialnego……….21

2.1. Pojecie i podzial jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2.2. Gmina
2.3. Powiat
2.4. Województwo

Rozdzial III.
Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48

3.1. Pojecie kontroli
3.2. Pojecie nadzoru

Rozdzial IV.
Struktura prawna nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego………. 74

4.1. Zagadnienia ogólne nadzoru nad samorzadem terytorialnym
4.2. Nadzór na samorzadem gminnym
4.3. Nadzór nad samorzadem powiatowym
4.4. Nadzór nad samorzadem województwa

Zakończenie ……….100
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz ich gospodarka finansowa.
Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Zadania i organizacja rachunkowosci budżetowej oraz system finansowy jednostek budżetowych……….4

1.1. Zasady rachunkowosci budżetowej
1.2. Zadania i przedmiot rachunkowosci budżetowej
1.3. Organizacja rachunkowosci budżetowej
1.4. Zadania jednostek prowadzacych rachunkowosc budżetowa
1.5. Uchwala budżetowa i zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych


Rozdzial 2.
Sprawdzalnosc budżetowa jednostek samorządu terytorialnego……….31

2.1. Przedmiot sprawozdawczosci budżetowej
2.2. Ogólne zasady sporzadzania sprawozdan budżetowych
2.3. Rodzaje sprawozdan budżetowych
2.4. Analiza sprawozdawczosci budżetowej


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowj strazy miejskiej miasta XYZ……….49

3.1. Powolanie i podstawy prawne działania Strazy Miejskiej
3.2. Straz Miejska jako samorzadowa jednostka budżetowa
3.3. Ogólne zasady finansowania Strazy Miejskiej
3.4. Charakterystyka glównych zródel dochodów i wydatków budżetowych Strazy Miejskiej


Rozdzial 4.
Analiz gospodarki finansowej strazy miejskiej miasta XYZ X……….58

4.1 Realizacja wykonania planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych Strazy Miejskiej w latach 2002-2004
4.2. Klasyfikacja glównych zródel dochodów budżetowych
4.3. Przeznaczenie wydatków budżetowych Strazy Miejskiej
4.4. Ocena efektywnosci funkcjonowania Strazy Miejskiej Miasta X


Podsumowanie i wnioski koncowe……….73

Bibliografia
Spis rysunków, tabel i schematów

 
Czytaj więcej

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Struktura i organizacja wladz gminy

1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7
1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10
1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16
1.4 Działalność Urzędu gminy ………18


Rozdzial II.
Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ

2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23
2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24
2.3 Program inwestycyjny ………27


Rozdzial III.
Gospodarka finansowa gminy

3.1 Wybrane zagadnienia systemu finansowego ………32
3.2 Budżet gminy ………35


Rozdzial IV
Gospodarka gruntami gminy

4.1 Mienie komunalne……… 40
4.2 Zagospodarowanie terenów ………44


Zakończenie ……… 48
Bibliografia ………49
Wykaz tabel i rysunków ………51

 
Czytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.Wstęp………….3

Rozdzial I.
Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego

1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5
1.2 Zadania gminy…………. 6
1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11
1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26
2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29
2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 ………….31
2.4 Finansowania inwestycji gminnych ………….36

Rozdzial III.
Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych gminy XYZ

3.1 Struktura dochodów gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007 roku ………….39
3.1.1. Udzialy w podatkach stanowiacych dochód budżetu gminy…………. 41
3.1.2. Subwencje…………. 42
3.1.3. Dotacje celowe ………….43
3.2 Struktura wydatków gminy ze szczególnym uwzglednieniem I polowy 2007roku…………. 45
3.2.1. Wydatki na oswiate………….48
3.2.2. Wydatki na administracje publiczna…………. 48
3.2.3. Wydatki na pomoc spoleczna ………….50
3.2.4. Pozostale wydatki budżetowe ………….51

Zakończenie…………. 53
Bibliografia ………….55

 
Czytaj więcej

Nadzór nad samorzadem terytorialnym.


Wykaz stosowanych skrótów

Wprowadzenie……….6

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka nadzoru i kontroli……….7

1. Pojecie kontroli
2. Istota nadzoru
3. Klasyfikacja nadzoru
4. Nadzór a kontrola


Rozdzial II.
Przedmiot i kryteria nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….12

1. Funkcje nadzoru
2. Organy nadzoru
3. Kryteria nadzoru


Rozdzial III.
Środki nadzoru nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego……….17

1. Klasyfikacja środków nadzoru w literaturze przedmiotu
2. Niewladcze uprawnienia organu nadzoru
3. Wladcze uprawnienia organu nadzoru (srodki nadzoru)


Rozdzial IV.
Regionalna Izba Obrachunkowa……….29

1. Status prawny RIO
2. Zadania RIO
3. Organizacja i zasady działania RIO
4. Postepowanie przed regionalna izba obrachunkowa po doreczeniu izbie uchwaly lub zarzadzenia organu jednostki samorządu terytorialnego
4.1 Postepowanie wstepne
4.2 Postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia
4.3 Rozstrzygniecie nadzorcze
4.4 Elementy rozstrzygniecia nadzorczego
4.5 Termin do wydania rozstrzygniecia nadzorczego

Rozdzial V.
Środki ochrony sadowej ……….47

Wnioski koncowe

Wykaz cytowanej literatury przedmiotu………. 49
Wykaz cytowanych aktów prawnych
Wykaz cytowanych orzeczen sadowych


 
Czytaj więcej

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp.

Rozdzial I
Ustrój samorządu terytorialnego.

1.1 Rys historyczny.
1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego.
1.3 Pojecie i cechy gminy.


Rozdzial II
Organy gminy i ich kompetencje.

2.1 Rada gminy jako organ stanowiacy.
2.2 Wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) jako organ wykonawczy.


Rozdzial III
Zadania samorządu gminnego.

3.1 Zadania wlasne gminy.
3.2 Zadania zlecone gminy.


Rozdzial IV
Nadzór nad samorzadem terytorialnym.

4.1 Istota i zakres nadzoru.
4.2 Środki nadzoru.
4.3 Sadowa ochrona samodzielnosci gminy.


Zakończenie.
Literatura.
Akty prawne.
Orzeczenia.


 
Czytaj więcej