Tematy Zarządzanie

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Wstęp………… 6

Rozdział I
System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym.
1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9
1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12
1.3. Modele motywacji ………… 22
1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27

Rozdział II
Czynniki motywujące do pracy.

2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36
2.2. Płaca jako materialny czynnik motywacyjny………… 41
2.3. Nagrody i kary jako instrumenty motywacyjne………… 47
2.4. Motywowanie a efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa………… 51

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań.

3.1. Przedmiot i cel badań………… 56
3.2. Problemy badawcze………… 59
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………… 61
3.4. Przebieg i organizacja badań ………… 65

Rozdział IV
System motywowania pracowników w wybranej firmie.

4.1. Charakterystyka firmy………… 66
4.2. Narzędzia motywowania w opinii pracowników………… 72
4.3. System motywowania w ocenie kierownictwa………… 95

Zakończenie………… 104
Bibliografia………… 111
Spis tabel i wykresów………… 114
Aneks………… 116

Czytaj więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13
1.3. Strategia rozwoju……….. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36


Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń

2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42
2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych……….. 45
2.3. Metody i formy szkoleń……….. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń……….. 56

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 64
3.2. Problemy badawcze ……….. 66
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 68
3.4. Organizacja i przebieg badań……….. 72

Rozdział IV
System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie

4.1. Charakterystyka firmy……….. 74
4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń……….. 79
4.3. Ocena szkoleń……….. 87

Zakończenie……….. .94
Bibliografia…………97
Załączniki……….. 100

Czytaj więcej

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp………. 6

Rozdział I
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9
1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13
1.3. Strategia rozwoju………. 18
1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26
1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36

Rozdział II
Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń
2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42

2.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych………. 45
2.3. Metody i formy szkoleń………. 49
2.4.Ocena efektywności szkoleń………. 56

Rozdział III
Charakterystyka przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym
3.1. Uwarunkowania prawne i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym………. 67

3.2. Spółka PKN Orlen S.A. ………. 72

Rozdział IV
System szkoleń pracowniczych realizowany w wybranej firmie
4.3. Założenia badawcze………. 78

4.2. Przygotowanie i realizacja szkoleń………. 79
4.3. Ocena szkoleń………. 88

Zakończenie………. 94
Bibliografia………. 97

Czytaj więcej

Rozwój zawodowy pracowników

Wstęp

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym
1.1. Definicja rozwoju
1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju
1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji
1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju
1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy

Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze
2.4. Grupa badawcza
2.5. Teren badań

Rozdział III
Rozwój zawodowy pracownika w świetle badań własnych

3.1. Organizacyjna perspektywa rozwoju pracownika w opinii pracodawcy
3.2. Organizacyjna perspektywa rozwoju w opinii pracownika
3.3. Motywacyjne aspekty pracy zawodowej
3.4. Ocena jakości życia w pracy
3.5. Wnioski z badań

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metodami tradycyjnymi z rekrutacją z wykorzysta-niem portali pracy……….49

Zakończenie……….58
Bibliografia……….60
Spis ilustracji……….62
Spis tabel……….63

Czytaj więcej

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70

Zakończenie ………72
Bibliografia ………75
Aneks ………77

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika
3.1. Informacje ogólne

3.2. Propozycje poprawy procesu adaptacji pracownika w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł
Spis tabel
Spis wykresów

Czytaj więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1

Rozdział I
Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3
1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6

Rozdział II
Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji

1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10
1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12
1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16
1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17

Rozdział III
Znaczenie portali pracy w rekrutacji

1.1 Internet jako współczesne źródło pozyskiwania pracowników……….23
1.2 Charakterystyka i ocena skuteczności rekrutacji na wybranych portalach pracy……….31

Rozdział IV
Porównanie i ocena rekrutacji metodami tradycyjnymi z rekrutacją z wykorzysta-niem portali pracy……….49

Zakończenie……….58
Bibliografia……….60
Spis ilustracji……….62
Spis tabel……….63

Czytaj więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3.3 Wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ………70

Zakończenie ………72
Bibliografia ………75
Aneks ………77

Czytaj więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp

Rozdział 1
Istota adaptacji nowego pracownika
1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej
1.2. Pojęcie adaptacji
1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie
1.4. Analiza potrzeb kadrowych
1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników

Rozdział 2
Opis i analiza badań własnych
      2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku

2.1.1.Przedmiot działalności
2.1.2. Struktura organizacyjna
2.1.3. Charakterystyka kadr
2.1.4. Badania własne
2.1.5. Metody i techniki badań

Rozdział 3
Ocena wyników badań własnych oraz propozycja poprawy procesu adaptacji pracownika
      3.1. Informacje ogólne

3.2. Propozycje poprawy procesu adaptacji pracownika w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł
Spis tabel
Spis wykresów

Czytaj więcej