Tematy Faktoring Outsourcing

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Faktoring jako usluga finansowa

1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5
1.1. USA i Europa Zachodnia ………5
1.2. Polska ………7
1.3. Polskie banki ………7
2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8
3. Podstawowe rodzaje faktoringu i rodzaje faktoringu wykorzystywane przez polskie banki ………10
4. Podmioty umowy faktoringu ………16
5. Faktoring jako finansowa usluga bank………17
6. Faktoring i jego opodatkowanie ……… 20
7. Wady i zalety faktoringu dla faktora, faktoranta i dluznika faktoringowego……… 20
8. Ubezpieczenie naleznosci faktoringowych………22
9. Sposób obliczania wielkosci kredytu faktoringowego udzielonego przez bank (faktora) przedsiebiorstwu-luka finansowa………23

Rozdzial II.
Ocena funkcjonowania faktoringu w działalności kredytowej badanego banku

1. Ogólna charakterystyka XYZ………26
2. Działalność kredytowa banku………31
3. Tryb i zasady udzielania faktoringu w XYZ………33
4. Faktoring bankowy na tle innych kredytów i jego znaczenie………41

Rozdzial III.
Faktoring jako niedoceniona usluga przez banki i przedsiębiorstwa w Polsce

1. Faktoring a kredyt biezacy……… 43
2. Porównanie kosztów kredytu faktoringowego z kosztami kredytu w rachunku biezacym……… 45
3. Kredyt faktoringowy szansa dla podmiotów gospodarczych w finansowaniu naleznosci handlowych……… 58
4. Porównanie warunków udzielanego kredytu faktoringowego przez banki w Polsce………62

Zakończenie………66
Zalacznik……… 67
Literatura………70
Spis tabel i rysunków……… 72

 
Czytaj więcej

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6
1.2 Rodzaje outsourcingu………8
1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji

2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18
2.2 Dotychczasowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa………30
2.3 Powody restrukturyzacji………34
2.4 Cele restrukturyzacji………35

Rozdzial III.
Wybór metody restrukturyzacji

3.1 Przedstawienie sposobów restrukturyzacji………37
3.2 Wybór outsourcingu jako kierunku restrukturyzacji przedsiębiorstwa………38
3.3 Powody zastosowania outsourcingu………41
3.4 Okreslenie celów i możliwości ich osiagniecia poprzez zastosowanie outsourcingu………44

Rozdzial IV.
Przebieg procesu outsourcingu.

4.1 Proces wyboru rodzaju outsourcingu, aspekty prawne………49
4.2 Dobór partnerów………52
4.3 Oddzielenie czesci działalności przedsiębiorstwa i stworzenie niezaleznych przedsiebiorstw………54
4.4 Analiza przebiegu – monitoring………56

Rozdzial V.
Analiza przedsiębiorstwa po wprowadzeniu outsourcingu.

5.1 Skutki organizacyjne………64
5.2 Skutki kadrowe………66
5.3 Skutki finansowe………68

Zakończenie………72

Spis fotografii………74
Spis rysunków………75
Spis tabel………76
Spis wykresów………77

Literatura………78

Zalacznik 1……….81
Bilans w przedsiębiorstwie produkcyjnym………81
Zalacznik 2……….83
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa produkcyjnego………83
Zalacznik 3……….85
Model organizacji McKinsey & Company………85
Zalacznik 4……….88
Raport z zrealizowanej usługi outsourcingowej, struktura………88

 
Czytaj więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce

1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14
1.4. Zalety i wady leasingu………. 17

Rozdzial II.
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu oraz jej cechy ………. 21
2.2. Przedmiot leasingu i opcje wlasnosci ………. 23
2.3. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc finansujacego ………. 26
2.4. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc korzystajacego ………. 32
2.5. Podstawowe elementy umowy leasingu ………. 35
2.6. Rozwiazanie umowy leasingu i przeniesienie wlasnosci ………. 37

Rozdzial III.
Leasing w rachunkowosci

3.1. Polskie normy rachunkowosci regulujace leasing ………. 44
3.2. Leasing w Miedzynarodowych Standardach Rachunkowośći ………. 48
3.3. Ujecie leasingu w sprawozdaniach finansowych ………. 58
3.4. Aspekty podatkowe leasingu w kontekscie ustawy o rachunkowosci ………. 68
3.5. Ewidencja leasingu finansowego ………. 72
3.5.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansujacego ………. 72
3.5.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystajacego ………. 75
3.6. Ewidencja leasingu operacyjnego ………. 77
3.6.1. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu finansujacego………. 77
3.6.2. Leasing finansowy w księgach oraz sprawozdaniu korzystajacego………. 79

Rozdzial IV.
Leasing finansowy i operacyjny samochodów w firmie XYZ

4.1. Leasing operacyjny ………. 81
4.2. Leasing finansowy ………. 85

Zakończenie ………. 96
Bibliografia ………. 97
Spis tabel ………. 101
Spis schematów ………. 101
Spis rysunków ………. 101
Zalaczniki………. 102

 
Czytaj więcej

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka outsourcingu

1.1. Istota i cele outsourcingu
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu
1.3. Outsourcing w Polsce


Rozdzial II.
Outsourcing jako koncepcja zadzadzania

2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing
2.2. Rodzaje outsourcingu
2.3. Zastosowanie w praktyce


Rozdzial III.
Tendencje outsourcingu w branzy eksportowej

3.1. Charakterystyka zagadnienia
3.2. Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej
3.3. Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci


Zakończenie

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2.2 Prawa i obowiazki stron transakcji faktoringowej …………39
2.2.1 Prawa i obowiazki faktoranta …………39
2.2.2 Prawa i obowiazki faktora………… 42
2.2.3 Prawa i obowiazki dluznika………… 45
2.3 Problemy umowy faktoringu………… 48

Rozdzial III
Faktoring w prawie podatkowym

3.1 Uwarunkowania prawne faktoringu …………52
3.1.1 Faktoring a podatek dochodowy…………52
3.1.2 Faktoring a VAT i podatek od czynnosci cywilnoprawnych …………55
3.2 Opodatkowanie stron transakcji faktoringowych 60
3.2.1 Opodatkowanie faktoranta …………60
3.2.2 Opodatkowanie faktora …………63
3.2.3 Opodatkowanie dluznika …………64
3.3 Skutki podatkowe faktoringu …………65

Rozdzial IV
Faktoring w rachunkowosci

4.1 Uwarunkowania prawne faktoringu …………68
4.2 Ewidencja faktoringu w księgach faktoranta i faktora………… 74
4.2.1 Ewidencja faktoringu w księgach faktoranta………… 74
4.2.2 Ewidencja faktoringu w księgach faktora …………83
4.3 Wpływ faktoringu na sprawozdanie finansowe………… 88


Rozdzial V
Działalność faktoringowa przedsiębiorstwa X

5.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X …………91
5.2 Geneza, zakres i stan transakcji faktoringowych w badanym przedsiębiorstwie………… 93
5.3 Wpływ faktoringu na sytuacje majatkowa, finansowa i wynik finansowy przedsiębiorstwa X………… 95
5.4 Wpływ faktoringu na wysokość podatku dochodowego badanego przedsiębiorstwa …………112

Zakończenie………… 114
Bibliografia………… 116
Spis rysunków …………119
Spis tabel …………120
Zalaczniki………. 121

 
Czytaj więcej

Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota usług faktoringowych

1.1 Historia i pojecie faktoringu………5
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9
1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12
1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu……… 16
1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20
1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22
1.3.1 Funkcje faktoringu ………22
1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25

Rozdzial II
Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36
2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42
2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42
2.2.2 Faktoring a kredyt kupiecki ………44
2.2.3 Faktoring a forfaiting ………45
2.3 Ocena przydatnosci faktoringu ………47
2.3.1 Faktoring w rozwoju firm ………47
2.3.2 Zalety i wady wynikajace z zastosowania faktoringu……… 50

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce

3.1 Charakterystyka rynku faktoringowego ………54
3.1.1. Faktoring na swiecie ………54
3.1.2. Faktoring w Polsce ………56
3.2 Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce ………67
3.3 Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……… 71

Zakończenie……… 78
Bibliografia ………80
Zalaczniki ………83
Spis wykresów, tabel i rysunków……… 83

 
Czytaj więcej

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring.Wstęp

Rozdzial I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa
1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa
1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa
1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne
1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe
1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz

Rozdzial II.
Faktoring

2.1.Geneza i rozwój faktoringu
2.2.Charakter prawny transakcji faktoringu
2.3.Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej
2.3.1. Klasyfikacja faktoringu z perspektywy umiejscowienia ryzyka
2.3.1. Faktoring w szczególnych postaciach

Rozdzial III.
Analiza oplacalnosci faktoringu jako formy finansowania

3.1.Faktoring jako jedna metod pozyskiwania kapitału
3.2.Kredyt a faktoring
3.3.Potrzeba korzystania z faktoringu a jego negatywne cechy
3.4.Zasady postępowania przy zawieraniu umowy faktoringowej
3.5.Tresc umowy faktoringowej
3.6.Funkcjonowanie umów w praktyce gospodarczej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów


 
Czytaj więcej

Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Usluga faktoringu.

1. Pojecie faktoringu………5
2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7
3. Formy i rodzaje faktoringu………8
3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8
3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10
3.3. Podzial faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11
3.4. Podzial faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12
4. Funkcje faktoringu………15
5. Swiatowy rynek faktoringu………18

Rozdzial II.
Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych.

1. Podstawowe informacje na temat firmy………21
2. Polski rynek usług faktoringowych………22
3. Produkty faktoringowe oferowane przez XYZ SA………25

Rozdzial III.
Wpływ korzystania z usługi faktoringu na dzialalnosc przedsiębiorstwa w świetle badan empirycznych.

1. Metodyka i cel badan………29
2. Charakterystyka ankietowanych podmiotów………30
3. Ocena faktoringu oraz usług dodatkowych………31
4. Wnioski z ankiety………34

Podsumowanie………35
Spis tabel………37
Spis rysunków………37
Bibliografia………38
Zalacznik nr 1 – Ankieta na temat korzystania przez przedsiebiorców z usługi faktoringu………40


 
Czytaj więcej

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG.


Wstęp

Rozdzial 1.
Outsourcing w świetle literatury

1.1.Istota i zadania outsourcingu
1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu
1.3.Proces ogólny outsourcingu

Rozdzial 2.
Outsourcing w marketingu

2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa
2.2.Marketing – mix
2.3.Rodzaje strategii marketingowych
2.4.Proces formulowania strategii marketingu
2.5.Istota outsourcingu marketingowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy branzy fmcg

3.1.Charakterystyka branzy fmcg
3.2.Charakterystyka firmy fmcg
3.2.1. Informacje ogólne o firmie ‚XYZ’ S.A
3.2.2. Marketing w firmie XYZ S.A
3.2.3. Outsourcing w firmie XYZ S.A
3.3.Analiza otoczenia konkurencyjnego
3.4.Analiza SWOT

Rozdzial 4.
Projekt outsourcingu marketingu w firmie branzy fmcg

4.1.Sformulowanie zadania projektowego
4.2.Dobór firmy outsourcingowej
4.3.Model współpracy z firma outsourcingowa
4.4.Projekt akcji marketingowej dla firmy branzy fmcg
4.5.Harmonogram wdrozenia rozwiazania projektowego

Rozdzial 5.
Ocena ekonomiczna rozwiazania projektowego

5.1.Naklady na outsourcing marketingowy w firmie branzy fmcg
5.2.Efekty z outsourcingu marketingowego w firmie branzy fmcg

Podsumowanie i wnioski koncowe


 
Czytaj więcej

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka outsourcingu usług

1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5
1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13
1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17

Rozdzial II

Znaczenie outsourcingu usług

2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23
2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu typu offshore………31
2.3 Bariery rozwoju outsourcingu………36


Rozdzial III
Outsourcing usług w gospodarce swiatowej

3.1 Indie. Lider w globalnej gospodarce………39
3.2 Chiny. Lider w zasobach sily roboczej………45
3.3 Outsourcing usług w pozostalych czesciach swiata. Przyszli liderzy outsourcingu………47


Rozdzial IV
Wpływ outsourcingu usług na polska gospodarke

4.1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze uslug………54
4.2 Atrakcyjność polskich aglomeracji dla sektora BPO………60
4.3 Rozwój outsourcingu usług w Polsce. Perspektywy i ograniczenia………64


Zakończenie………69
Bibliografia………71
Spis rysunków………74
Spis tabel………75


 
Czytaj więcej