Tematy Kontroling

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Organizacja controllingu kosztowego w
przedsiębiorstwie……….5

1.1. Istota i zakres controllingu……….6
1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10
1.3. Rola i zadania controllera……….18
1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w
przedsiębiorstwie……….22


Rozdzial 2.
Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie
……….24
2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów……….25
2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów……….29
2.3. Metody szacowania i pomiaru kosztów……….33
2.4. Przebieg procedury budżetowania……….39


Rozdzial 3.
Metody zarządzania kosztami i
optymalizacji nakladów kapitalowych……….45

3.1. Planowanie kosztów – metoda ABC……….46
3.2. Analiza kosztów – metoda wskaznikowa……….51
3.3. Metody optymalizacji……….56


Rozdzial 4.
Obszary zastosowan controllingu – studium
przypadku……….70

4.1. Budzetowanie kosztów……….70
4.2. Analiza ABC……….76


Podsumowanie……….84
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej


Wstęp………3
Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka kosztów jednostki
gospodarczej………4

1. Istota i zakres kosztów………4
2. Klasyfikacja kosztów………9
3. Procedury obliczania kosztów………15
4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22
5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25


Rozdzial II.
Rodzaje rachunków kosztów………28

1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28
2. Rachunek kosztów plac i materialów………31
3. Rachunek kosztów wspólnych………33
4. Rachunek kosztów pelnych………35
5. Rachunek kosztów
zmiennych………38
6. Rachunek kosztów produktów lacznych i produktów ubocznych..40
7. Rachunek kosztów oparty na kalkulacji czesciowej………42
8. Controlling jako metoda zarządzania kosztami………45


Rozdzial III.
Badanie kosztów w XYZ………51

1. Charakterystyka XYZ ………51
2. Zobrazowanie kosztów w procedurach ich obliczania………57
3. Poziom i struktura kosztów
4. Interpretacja analizy kosztów
5. Wdrozenia w kopalni controllingu


Zakończenie………62
Literatura………63
Spis
tabel………65
Spis rysunków………66

 
Czytaj więcej

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Analizy operacyjne i strategiczne………2

Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4

Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5

Analiza przedsiębiorstwa………7

Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9

Analiza dostawców metoda ABC………10

Rachunek kosztów………11

Opis do stanowiska centrum controllingu………14

Departament fianasowy………20

Struktura………21
Zakończenie………23
Bibliografia………25

W pracy brak przypisów.

 
Czytaj więcej

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.


Rozdzial I.
Istota i znaczenie controllingu.

1.1. Historia controllingu ………3
1.2. Co to jest controlling ………4
1.3. Tresc controllingu ……… 7
1.4. Istota i zadania controllingu ………9
1.5. Controlling operacyjny ………13
1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16
1.6. Controlling strategiczny ………20
1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22
1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24
1.7. Powiazanie controllingu strategicznego z operacyjnym ………27
1.8. Zadania controllera ………29
1.8.1. Wymogi stawiane controllerowi ………32
1.8.2 Miejsce controllera w strukturze przedsiębiorstwa ………33
1.8.2.1. Controller zajmujacy pozycje sztabowa ……… 35
1.8.2.2. Controller zajmujacy pozycje liniowa ……… 36

Rozdzial II.
Instrumenty usprawniajace controlling

2.1. Rachunkowość jako źródłoinformacji dla controllingu operacyjnego ………38
2.1.1. Rachunek kosztów pelnych ………40
2.1.2. Rachunek kosztów zmiennych ………42
2.1.3. Rachunek kosztów dzialan ABC (activity-based costing) ………44
2.1.4. Rachunek wyników ………46
2.1.4.1. Krótkoterminowy rachunek wyników ………47
2.1.4.2. Dwustopniowy rachunek wyników ……… 47
2.2. Próg rentownosci (break-even-analyses) ………48
2.3. Wskazniki finansowe jako instrumenty wspomagajace controlling ………50

Rozdzial III.
Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Historia przedsiębiorstwa ………58
3.2. Opis działalności gospodarczej przedsiębiorstwa ……… 61
3.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62
3.4. Działalność produkcyjna i handlowa ……… 65
3.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne ……… 73
3.6. Strategie rozwoju przedsiębiorstwa na inwestycje ………76

Bibliografia ………77

 
Czytaj więcej

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.


Wprowadzenie 3

Rozdzial I.
Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej.

1.1. Podstawowe definicje
1.1.1. Definicja controllingu………. 4
1.1.2. Definicja controllera ………. 6
1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9
1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12
1.1.5. Typy controllerów ………. 13
1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15
1.2.1. Zadania controllera………. 15
1.2.2. Funkcje controllera………. 18
1.2.3. Organizacja controllera ………. 24
1.2.4. Controller z zewnatrz………. 25
1.2.5. Pozycja controllera w strukturze organizacyjnej………. 26
1.2.6. Opis funkcji controllera centralnego i oddzialowego………. 29

Rozdzial II.
Informacja i sprawozdawczosc controllera

2.1. Przeglad tresci sprawozdan informacyjnych controllera ………. 35
2.2. Sprawozdanie controllera ………. 37
2.3. Reguly przedstawiania sprawozdan controllera ………. 41
2.4. Rozgraniczenie miedzy controllerem a skarbnikiem………. 45
2.5. Controller jako moderator, prezenter i trener postępowania ………. 47
2.6. Controller jako doradca i trener gospodarki przedsiębiorstwa………. 48

Rozdzial III.
Modelowe ujecie miejsca i roli controllera w XYZ

3.1. Prezentacja przedsiębiorstwa ………. 50
3.2. Koncepcja controllingu w XYZ ………. 55
3.3. Miejsce controllera w XYZ………. 57
3.4. Rola controllera w XYZ ………. 59

Podsumowanie ………. 63
Literatura ………. 64

 
Czytaj więcej

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych

1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5
2. Opis systemu ………5
2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5
2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6

Rozdzial II.
Diagnoza systemu

1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8
2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12
3. Ustalenia diagnostyczne – ocena funkcjonujacego modelu kontroli……… 13
4. Badania porównawcze ………15

Rozdzial III.
Dokumentacja projektowa

1. Zakres przedsiewziecia ………20
2. Zalozenia i zadania projektowe……… 22
3. Warianty rozwiazan……… 23
4. Wybór najlepszego wariantu ………23
5. Ekonomiczna wykladnia zmian……… 25

Rozdzial IV.
Proces wdrozenia projektu w Telekomunikacji Polskiej S.A.

1. Procedury koordynacyjne poprawnego rozwiazania ………26
2. Harmonogram realizacji przedsiewziecia……… 29
3. Proces kontroli……… 36

Zakończenie ………39
Bibliografia ………40

 
Czytaj więcej

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4

1. Geneza i istota controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Zadania controllingu
5. Uniwersjalizacja systemów controllingu

Rozdzial II.
System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26

1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw
2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej
3. Analiza finansowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o sytuacji przedsiębiorstwa
5. Analiza wskaznikowa w małych i srednich przedsiębiorstwach
6. Rachunek kosztów dzialan ABC

Podsumowanie i wnioski koncowe…………70
Bibliografia………71
Spis tabel, rysunków i shcematów…………74

 
Czytaj więcej

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4
1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9
1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14
1.4. Controlling a kontrola………..16

Rozdzial II.
Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu

2.1. Pojecie i rola controllera………..20
2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23
2.3. Podstawowe zadania controllera………..25
2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28
2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33

Rozdzial III.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem

3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie………..36
3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiębiorstwa………..41
3.3. Bariery wprowadzenia controllingu………..46
3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako metody usprawniajacej zarzadzanie w przedsiębiorstwie………..49

Zakończenie………..57
Spis literatury………..59
Spis tabel………..61
Spis rysunków………..61
Spis wykresów………..61
Zalaczniki………..62


 
Czytaj więcej

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.


Wstęp………. 2

Rozdzial I
Istota, funcje oraz cele controllingu

1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4
1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19

Rozdzial II
Istota procesu zarządzania

2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25

2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34

Rozdzial III
Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów

3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40
3.2.Wdrozenie controllingu do Polskiej Grupy Supermarketów ……….43
3.3.Controlling w Polskiej Grupie Supermarketów ……….45

Zakończenie ……….52
Bibliografia ……….54
Spis rysunków, schematów, tabel………. 57


 
Czytaj więcej

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.


Wstęp.

Rozdzial I.
Specyfika controllingu finansowego.

1.1. Pojecie i geneza controllingu.
1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie.
1.3. Organizacja funkcji controlingu.
1.4. Controlling strategiczny i operatywny.
1.5. Sprawozdanie controllingowe.


Rozdzial II.
Idea controllingu w przedsiębiorstwie.

2.1. Controller w przedsiębiorstwie.
2.2. Kryteria systematyzacji controllingu.
2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji.
2.4. Narzedzia controllingu.


Rozdzial III.
Controlling w firmie zarzadzanej przez projekty.

3.1. Specyfika przedsiębiorstwa zarzadzanego przez projekty.
3.2. Sterowanie wynikiem finansowym projektu.
3.3. Specyfika budżetowa.
3.4. Systemy wskazników i system sprawdzalnosci.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.


 
Czytaj więcej