Tematy Nieruchomości

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

 
Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

 
Czytaj więcej

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8

1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8
1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci
1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego
11
1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego………
14
1.4. Elementy prawa rzeczowego………19


Rozdzial 2.
Wycena rynkowa nieruchomosci………28

2.1. Źródła teorii wyceny………28
2.2. Proces wyceny rynkowej nieruchomosci………31
2.3. Podejscia do szacowania nieruchomosci………33
2.3.1 Podejscie porównawcze………33
2.3.2 Podejscie dochodowe………35
2.3.3 Podejscie kosztowe………38
2.4. Wycena a ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………39


Rozdzial 3.
Podatek od nieruchomosci………44

3.1. Pojecie systemu opodatkowania nieruchomosci 44
3.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomosci………46
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki w opodatkowaniu nieruchomosci………48
3.4. Zwolnienia w podatku od nieruchomosci………53
3.4.1. Rodzaje zwolnien w podatku od nieruchomosci………53
3.4.2. Zwolnienia od podatku od nieruchomosci w 2001 roku………55


Rozdzial 4
Ulgi i odliczenia………58

4.1. Nowa skala podatkowa a wysokość ulg………58
4.2. Odliczenia od dochodu………61
4.3. Odliczenia od podatku………65

Bibliografia 70

 
Czytaj więcej

Zarządzanie nieruchomościami.


Wstęp………3

Rozdzial I
Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5

1.1. Licencja zawodowa………5
1.2. Umowa o zarzadzanie………10
1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18
1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz
technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31


Rozdzial II
Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36

Plan zarządzania nieruchomoscia………43

Zakończenie………66
Bibliografia………68

 
Czytaj więcej

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen

1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5
1.2. Rodzaje cen ………..11
1.3. Polityka kształtowania cen ………..13
1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17
1.5. Cena a wartosc……….. 22


Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura

2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26
2.2. Wartość nieruchomosci i jej determinanty……….. 43
2.3. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomosci ………..56


Rozdzial III.
Ceny nieruchomosci w małych miastach

3.1. Badanie i analiza rynku nieruchomosci……….. 68
3.2. Koniunkturalny rozwój rynku nieruchomosci 71
3.3. Skala rynku nieruchomosci ………..77
3.4. Struktura i plaszczyzna rynku nieruchomosci……….. 78
3.5. Ceny wybranych nieruchomosci ………..82


Zalacznik ………..93
Zakończenie……….. 119
Spis tabel ………..120
Spis rysunków ………..120
Literatura……….. 121

 
Czytaj więcej

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ


Wstęp ………. 5

Rozdzial 1.
Cel pracy, zakres i metodyka

1.1 Zakres merytoryczny ………. 7
1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8

Rozdzial 2.
Przeglad literatury ………. 9

Rozdzial 3.
Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci

3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18
3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19
3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20
3.4 Zasady gospodarki nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ………. 22
3.5 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – gospodarowanie zasobem nieruchomosci w gminie XYZ ………. 28
3.5.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ………. 29
3.5.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródłoinformacji ………. 30
3.5.3 Wpływ planów na wartość nieruchomosci ………. 31
3.5.4 Wartość nieruchomosci jako regulator przy opracowywaniu i realizacji ustalen planu miejscowego ………. 33
3.6 Podatek od nieruchomosci jako instrument racjonalnej gospodarki przestrzenia w gminie ………. 34
3.6.1 Obecna formula podatku od nieruchomosci ………. 35
3.6.2 Aktywny model gospodarki nieruchomosciami ………. 36
3.6.3 Dochody z podatków ……….37
3.6.4 Dochody z oplat targowych ………. 37
3.6.5 Dochody z aktywnego gospodarowania nieruchomosciami ………. 37
3.6.6 Dochody czerpane z oplat adiacenckich ………. 38
3.6.7 Renta gruntowa jako równowaznik ekonomiczny w uzytkowaniu ziemi ……….39
3.6.8 Strategia zarządzania nieruchomosciami ………. 40

Rozdzial 4.
Charakterystyka przedmiotu badan ………. 42

Rozdzial 5.
Wyniki badan

5.1 Opis wyników badan ………. 46
5.2 Analiza badan wlasnych ………. 48
5.2.1 Opis przeprowadzonych analiz ………. 49
5.2.2 Analiza struktury wlasnosci gruntów na obszarze gminy XYZ ……….49
5.2.3 Analiza stanu mienia komunalnego gminy XYZ ………. 50
5.2.4 Analiza stanu mienia komunalnego (gruntów) w gminie XYZ ………. 51
5.2.5 Analiza stanu mienia komunalnego (obiektów) w gminie XYZ ………. 55
5.2.6 Nabywanie gruntów przez gmine XYZ ………. 56
5.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie XYZ po 1.01.1995 r………. 57
5.3.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy XYZ ………. 58
5.3.2 Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ………. 60
5.3.3 Analiza struktury funkcjonalno-przestrzennej ………. 62
5.4 Przychody ze sprzedaz gruntów komunalnych ………. 65
5.5 Analiza ustalonych przez Rade Gminy stawek podatku od nieruchomosci ………. 67

Podsumowanie i wnioski ………. 72
Bibliografia ………. 74
Spis wykresów i tabel ……….77

 
Czytaj więcej

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami.


Wstęp……..2

Rozdzial I.
Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci


Rozdzial II.
Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Instytucje rynku nieruchomosci
2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci


Rozdzial III.
Rrynek nieruchomosci w Zakopanem……..43

3.1 Czynniki kształtujące cene rynku nieruchomosci
3.2 Pośrednik i jego rola


Podsumowanie i wnioski koncowe……..52
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.


Wstęp………4
Rozdzial I
Historia

I.I Bytom……… 6
I.II Gliwice ………9
I.III Siemianowice slaskie……… 11
I.IV Wnioski……… 12


Rozdzial II
Rynek nieruchomosci

Rozdzial III
Analiza rynku lokalnego

III.I Prognoza popytu ………19
III.I.1 Bytom ………20
III.I.2 Gliwice ………28
III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31
III.I.4 Wnioski ………34
III.II Prognoza podazy ………39
III.II.1 Bytom ………39
III.II.2 Gliwice ………41
III.II.3 Siemianowice slaskie……… 42
III.II.4 Wnioski ………43


Rozdzial IV
Analiza lokalizacji

IV.I Bytom ………46
IV.II Gliwice ………49
IV.III Siemianowice slaskie ………52
IV.IV Wnioski ………55


Rozdzial V
Analiza wymagan uzytkowników


Rozdzial VI
Baza nieruchomosci

VI.I Bytom ………58
VI.II Gliwice……… 61
VI.III Siemianowice slaskie ………63
VI.IV Wnioski ………65


Uwaga: Praca praktyczna bez bibliografii.

 
Czytaj więcej

Wycena nieruchomości.


Wstęp………..3

Czesc I

Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5
Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci

Rozdzial 2.
Przedmiot szacowania……….. 6

2.1. Mienie
2.2. Prawa rzeczowe
2.3. Prawa zobowiazaniowe


Rozdzial 3.
Cele szacowania………..12

3.1. Podzial celów na grupy
3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych


Rozdzial 4.
Nieruchomości………..20

4.1. Charakterystyka nieruchomosci
4.2. Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial 5.
Prawa rzeczowe ………..26

5.1. Prawo wlasnosci
5.2. Uzytkowanie wieczyste
5.3. Ograniczone prawa rzeczowe
5.3.1. Uzytkowanie
5.3.2. Sluzebnosc
5.3.3. Zastaw
5.3.4. Hipoteka
5.3.5. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego
5.3.6. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do domu jednorodzinnego
5.3.7. Spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu uzytkowego
5.4. Posiadanie


Rozdzial 6.
Prawa zobowiazaniowe ………..39

6.1. Najem
6.2. Dzierzawa
6.3. Uzyczenie
6.4. Darowizna
6.5. Renta
6.6. Dozywocie


Rozdzial 7.
Rodzaje nieruchomosci………..44

7.1. Wartość rynkowa
7.2. Wartość odtworzeniowa
7.3. Wartość katastralna
7.4. Wartość bankowo – hipoteczna


Rozdzial 8.
Sposoby okreslenia wartosci ………..49

8.1. Podejscie porównawcze
8.1.1. Metoda porównywania parami
8.1.2. Metoda korygowania ceny sredniej
8.1.3. Metoda analizy statycznej rynku
8.2 Podejscie dochodowe.
8.2.1 Metoda Inwestycyjna.
8.2.1.1 Technika kapitalizacji prostej.
8.2.1.2 Technika dyskontowania strumieni pienieznych
8.2.2 Metoda zysków
8.3 Podejscie kosztowe
8.3.1 Metoda kosztów likwidacji.
8.4 Podejscie mieszane.
8.4.1 Metoda pozostalosciowa.
8.4.2 Metoda stawki szacunkowej.


Rozdzial 9.
Standardy zawodowe rzeczoznawców……….. 63

Rozdzial 10.
Uprawnienie do szacowania nieruchomosci ………..66

10.1 Rzeczoznawstwo majatkowe.
10.2 Uprawnienia zawodowe.
10.3 Komisja Kwalifikacyjna
10.4 Postepowanie kwalifikacyjne


Rozdzial 11.
Analiza rynku lokalnego ………..70
11.1 Wprowadzenie

Rozdzial 12.
Wnioski koncowe………..71

Rozdzial 13.
Zestawienie podstawowych przepisów prawnych……….. 72

Literatura

Czesc II
Operat szacunkowy nieruchomosci zabudowanej w XYZ w celu ustalenia wartosci sprzedaży

Rozdzial 14.
Podstawa prawna wyceny………..80

Rozdzial 15.
Przedmiot i zakres wyceny……….80

Rozdzial 16.
Cel wyceny…………80

Rozdzial 17.
Podstawy materialno – prawne wyceny………80

4.1. Podstawy prawne
4.2. Źródła danych merytorycznych
4.3. Okreslenie dat istotnych dla operatu szacunkowego


Rozdzial 18.
Stan prawny…………81

5.2 Opis nieruchomosci


Rozdzial 19.
Sposób wyceny………..84

6.1 Wybór podejscia i metody wyceny


Rozdzial 20.
Analiza rynku…………84Rozdzial 21.
Okreslenie wartosci nieruchomosci……….85

8.1 Analiza porównywalnych nieruchomosci
8.2 Obliczenie wartosci nieruchomosci
8.3 Wynik koncowy


Dane koncowe…………95

 
Czytaj więcej

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4

1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci
1.2 Funkcje nieruchomosci
1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami
1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci

Rozdzial II.
Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26

2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci
2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci
2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na rynku nieruchomosci
2.4 Otoczenie rynku nieruchomosci
2.5 Instytucje rynku nieruchomosci

Rozdzial III.
Funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ……….51

3.1 Ogólna charakterystyka badanej nieruchomosci
3.2 Uwarunkowania ekonomiczne i demograficzne rynku
3.3 Czynniki kształtujące cene
3.4 Struktura obrotu na rynku nieruchomosci
3.5 System developerski
3.6 Ocena funkcjonowanie rynku nieruchomosci w Powiecie XYZ

Podsumowanie i wnioski koncowe……….64
Bibliografia
Spis rysunków

 
Czytaj więcej