Tematy Politologia

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Demokratyczne systemy polityczne.


Rozdzial I.
System polityczny

1. Pojecie systemu politycznego………1
2. Elementy systemu politycznego………3
2.1. Panstwo………3
2.2. Partia i systemy partyjne………7
2.3. Grupy nacisku i interesów………11
2.4. Opinia publiczna………17
2.5. Systemy wyborcze………20
3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29
4. Demokracja 31
5. Totalitaryzm 36


Rozdzial II.
System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41

1. Podstawowe zasady ustrojowe………41
2. System organów panstwowych……..44
2.1. Prezydent………44
2.2. Parlament………47
2.3. Sad Najwyzszy………50
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56


Rozdzial III.
System parlamentarno -gabitenowy (w Wielkiej Brytanii)………59

1. Podstawowe zasady ustrojowe………59
2. System organów panstwowych………61
2.1. Monarcha………61
2.2. Rzad………62
2.3. Izba Lordów i Izba Gmin………64
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………69
4. System prawa wyborczego – wybory do Izby Gmin………74


Rozdzial IV.
System mieszany (we Francji)………76

1. Podstawowe zasady ustrojowe………76
2. System organów panstwowych ………78
2.1. Prezydent i rzad Republiki………78
2.2. Parlament………80
2.3. Rada Konstytucyjna, Rada Stanu, Rada Spoleczno – Ekonomiczna 83
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów 84
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie, do Senatu i Zgromadzenia Narodowego 89


Rozdzial V.
System kanclerski Republiki Federalnej Niemiec………91

1. Podstawowe zasady ustrojowe ………91
2.. System organów panstwowych………95
2.1. Prezydent, kanclerz i rzad federalny………95
2.2. Parlament………99
2.3. Federalny Trybunal Konstytucyjny………104
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………105
4. System prawa wyborczego – wybory prezydenta i kanclerza federalnego oraz do Bundestagu………117


Rozdzial VI.
System parlamentarno – katonalny Szwajcarii………121

1. Podstawowe zasady ustrojowe………121
2. System organów panstwowych………125
2.1. Instytucje demokracji bezpośredniej………125
2.2. Rzad (Rada Federalna), prezydent i kanclerz federalny………128
2.3. Parlament………131
2.4. Trybunal Federalny………134
3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………135
4. System prawa wyborczego………141

Uwaga: w pracy brak przypisów i bibliografii

 
Czytaj więcej

Zjednoczenie Niemiec w roku 1990 i jego nastepstwa.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Analiza historyczna……..7

1.1. Sytuacja Niemiec po II Wojnie Swiatowej……..7
1.2. Koncepcja Spolecznej Gospodarki Rynkowej Ludwika Erharda……..20
1.3. Reformy Ludwika Erharda………25
1.4. Proces scalania gospodarek niemieckich………29
1.5. Transformacja Niemiec Wschodnich……… 34


Rozdzial II
Stan poczatkowy………39

2.1. Reakcja mocarstw swiatowych na zjednoczenie Niemiec
– sytuacja polityczna……..39
2.2. Rola i udzial Zwiazku Radzieckiego w procesię integracji
panstw niemieckich…….. 47
2.3. Przylaczenie Niemiec Wschodnich do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
i Wspólnot Europejskich przykladem integracji asymetrycznej……..50
2.4. Warunki zjednoczenia panstw niemieckich……..58


Rozdzial III
Jednoczenie panstw niemieckich w latach 1990-2000……..64

3.1. Zderzenie się gospodarki rynkowej z gospodarka
centralnie planowana………64
3.2. Pomoc Niemiec Zachodnich dla nowych landów………70
3.3. Wpływ jednoczenia Niemiec na transformacje gospodarki
wschodnioniemieckiej……… 72
3.4. Handel zagraniczny Niemiec po zjednoczeniu………81


Rozdzial IV
Ocena wpływu gospodarki zjednoczonych Niemiec na
gospodarke swiatowa……..89

4.1. Wpływ wewnętrznych czynników rozwoju na pozycje
miedzynarodowa Niemiec………89
4.2. Wpływ zjednoczenia panstw niemieckich na ich role i mozliwosci
konkurowania z innymi państwami na arenie miedzynarodowej…….. 92
4.3. Wpływ zjednoczenia Niemiec na przeobrazenia spoleczno-polityczne
w Europie Srodkowo-Wschodniej……… 97
4.4. Wpływ zjednoczonych Niemiec na integracje
zachodnioeuropejska…….. 101


Zakończenie…….. 111
Bibliografia……… 115

 
Czytaj więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego


Wstęp……….4

Rozdzial I
Pojecie i istota strategii.

1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6
1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9
1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17


Rozdzial II.
Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961.

1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21
1.2. Rywalizacja Systemów………..34
1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40


Rozdzial III.
Strategie mocarstw w obliczu wojny.

1.1. Glówne zalozenia tajnych operacji CIA………..49
1.2. Wybuch konfliktu………..58
1.3. Trzynascie dni – swiat w obliczu wojny nuklearnej………..68


Rozdzial IV.
Międzynarodowe skutki inwazji.

1.1. Odprezenie w stosunkach USA- ZSRR………..76
1.2. Sytuacja polityczno – gospodarcza Kuby………..78


Zakończenie………..82
Dokumenty………..84
Mapy………..99
Zdjecia………..101
Bibliografia………..105

 
Czytaj więcej

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie


Rozdzial I

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1


Rozdzial II

Definicje terroryzmu……….16


Rozdzial III

Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25


Rozdzial IV

Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40


Rozdzial V

Terroryzm po roku 1985……….73


Rozdzial VI

Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105


Rozdzial VII

Formy zwalczania terroryzmu……….119


Rozdzial VIII

Zagrozenia wspólczesne……….134

 
Czytaj więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Turystyka jako forma wypoczynku………5

1.1. Pojecie turystyki
1.2. Rodzaje turystyki
1.3. Turystyka na swiecie
1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi


Rozdzial II
Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35

2.1. Definicja terroryzmu
2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania
2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny
2.4. Polityka wobec terroryzmu
2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami


Rozdzial III
Swiat po 11.IX.2001……….58

3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny
3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne
3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke
3.4. Ruch turystyczny po zamachu na World Trade Center – implikacje dla Polski


Rozdzial IV
Turystyka w stanie zagrozenia zamachami terrorystycznymi…………81

3.1. Działania polityczne zmierzajace do ochrony turystów


Zakończenie………….95
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym


Wstęp ……….. 4

Rozdzial I.
Reklama w procesię komunikacji ………..6

1.1. Poczatki i rozwój reklamy……….. 6
1.2. Co jest a co nie jest reklama? ………..7
1.3. Oddzialywanie reklamy na psychologiczne procesy informacyjne nabywcy ……….. 16
1.4. Rodzaje reklamy ………..20
1.5. Reklama a internet ……….. 23


Rozdzial II.
Marketing w polityce ……….. 26

2.1. Próba definicji – techniki marketingowe ……….. 26
2.2. Narzedzia komunikacji politycznej ……….. 37
2.3. Rynek polityczny – strategie polityczne ……….. 39


Rozdzial III.
Reklama w strategii marketingu politycznego ………..44

3.1. Reklama jako element marketingu ………..44
3.2. Marketing-mix ……….. 47
3.3. Reklama jako element promotion-mix ……….. 52
3.4. Public relations ………..54


Zakończenie ……….. 58
Spis tablic ……….. 62
Spis rysunków ……….. 63
Bibliografia ……….. 64

 
Czytaj więcej

Partie polityczne w Polsce.


Wstęp
Narodziny partii politycznych …………3

Rozdzial I.
Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7

1.1. Program PPR………… 8
1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12
1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13
1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15
1.5. Powstanie PZPR …………16

Rozdzial II.
NSZZ ‚Solidarnosc’ …………19

2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19
2.2. Powstanie NSZZ ‚Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20
2.3. Stan wojenny …………21

Rozdzial III.
Obrady Okraglego Stolu …………24

Rozdzial IV.
Systemy wielopartyjne

4.1. Definicja systemu partyjnego …………29
4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29
4.3. System wielopartyjny w III Rzeczypospolitej………… 30

Rozdzial V. Systemy partyjne Europy Zachodniej w kontekscie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

5.1. System partyjny Wielkiej Brytanii …………34
5.2. System partyjny USA …………35
5.3. System partyjny Republiki Francuskiej………… 36
5.4. System partyjny Konfederacji Szwajcarskiej …………38

Rozdzial VI.
Podzialy polityczne – kampanie wyborcze …………40

Rozdzial VII.
Stanislaw Tyminski – kandydat znikad …………45

Zakończenie …………48
Bibliografia …………51

 
Czytaj więcej

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem.

1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5
1.2. Opinia publiczna………12
1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18

Rozdzial II.
Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej.

2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25
2.2. Narzedzia marketingowe………26
2.3. Public Relations………30
2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32

Rozdzial III.
Wybory prezydenckie a techniki przeprowadzania kampanii wyborczych (implikacje praktyczne).

3.1. Sylwetki Prezydentów RP od 1990………37
3.2. Wizerunek kandydata a poparcie opinii publicznej………39
3.3. Przebieg i wyniki wyborów prezydenckich od 1990 roku………44

Zakończenie………50
Bibliografia………51

 
Czytaj więcej

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6

Rozdzial II.
Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43

Rozdzial IV.
Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55

Rozdzial V.
Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66

Zakończenie ………..71
Bibliografia ………..73
Spis tabel ………..77
Spis wykresów ………..77

 
Czytaj więcej

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.


Wstęp………..2

Rozdzial I.
Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5

1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR.
1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu.
1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR.

Rozdzial II.
Prezydent Rosji………..28

2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji – poczatki panowania.
2.2. Nowy ustrój, nowa konstytucja – pozycja ustrojowa prezydenta.
2.3. Postac Borysa Jelcyna – rys biograficzny.

Rozdzial III.
Polityka zagraniczna Rosji w okresie kadencji Borysa Jelcyna………..51

3.1. Rosja w dobie federacji i WNP.
3.2. Glówne kierunki polityki zagranicznej.
3.3. Relacje polsko-rosyjskie.

Rozdzial IV.
Sprawy wewnetrzne Rosji w ostatniej dekadzie wieku………..83

4.1. Rosyjska gospodarka.
4.2. Polityka wewnetrzna państwa.
4.3. W poszukiwaniu nowej tozsamosci.

Zakończenie………..111
Bibliografia

 
Czytaj więcej