Kategoria Socjologia

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6

Rozdzial II.
Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11

1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11
2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15
3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20


Rozdzial III.
Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30

Rozdzial IV.
Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35

Rozdzial V.

Proces socjoterapeutyczny…………40

1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41
2.Forma zajęć socjoterapeutycznych i postawa prowadzacego zajecia…………44
3...

Czytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich


Wstęp………3

Rozdzial I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5...

Czytaj więcej

Wspólczesne przemiany kultury na przykładzie wsi XXX.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia kultury i jej rozwój na terenie mazowsza………7

1. Kultura ludowa i przemiany kultury………7
2. Kształtowanie się kultury ludowej mazowsza do 1945 roku………11
3. Przemiany kultury wsi mazowieckiej wedlug andrzeja stawarza………19
4. Glówne uwarunkowania i przejawy przemian kultury wsi XXX………21


Rozdzial II.
Przemiany kultury ludowej i ich wpływ na spolecznosc wsi
mazowieckiej………33

1. Uczestnictwo w kulturze a wiek i wykształcenie uczestnika………33
2. Dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie………40
3. Glówne instytucje uczestnictwa w kulturze i ich funkcje………44
4...

Czytaj więcej

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie mlodziezy.


I. Wstęp ………3

II. Ramy teoretyczne…….6

1. Z punktu widzenia psychologów …….7
2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10


III. Fakty i statystyki …….18

1. Dane statystyczne …….19
2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22
3. Unia a bezrobocie ……..28
4. Co robic by znalezc?…….31


IV. Wnioski…….38

V. Spis rysunków………40
VI. Spis tabel …….42
...

Czytaj więcej

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4

1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4
2. Miary ludnosci……….7
3. Starosc – podstawowe pojecia……….15
3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21
3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24
4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26
4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28


...

Czytaj więcej

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.


Wstęp………5

1. Cel i zakres pracy………5
2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5
3. Schemat postępowania badawczego………7


Rozdzial 1.
Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8

1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8
1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10
1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13


Rozdzial 2.
Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji mezczyzn………19

2.1. Klasyfikacja przestrzenna kawalerów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………19
2.2...

Czytaj więcej

Mysli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych


Wstęp……….5

Rozdzial I
1. Zjawisko samobójstwa w historii i obyczajach ……….7

2.1 Samobójstwo w róznych ujeciach teoretycznych ……….9
2.2 Samobójstwo jako problem spoleczny ……….12
3. Motywy i przyczyny usilowanych samobójstw………. 16
4. Choroba nowotworowa- walka o zycie ……….23
5. Okres terminalny- zmierzch ludzkiej egzystencji ……….29
6. Depresje osób chorych na nowotwór jako czynnik aktywizujacy ……….35


Rozdzial II
1. Cel i przedmiot badan ……….39

2. Problematyka badawcza i hipotezy………. 40
3. Zmienne i wskazniki ……….43
4. Metoda i techniki badawcze ……….44
5. Teren badan i charakterystyka osób badanych………. 45
5...

Czytaj więcej

Funkcja socjalna zakladów pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zaklady pracy jako podmioty polityki społecznej w doktrynach i systemach spoleczno-ekonomicznych

1. Rola i zadania zakladów pracy w realizacji celów społecznych ………5
2. Rozwój funkcji społecznej przedsiebiorstw w doktrynach i systemach spoleczno-ekonomicznych ………10
3. Funkcja socjalna zakladów pracy w gospodarce centralnie kierowanej ………14
4. Zakladowe swiadczenia na rzecz pracowników w rozwinietej gospodarce rynkowej ………26
5. Problemy polityki socjalnej w warunkach transformacji ustrojowej i gospodarczej ………36


Rozdzial II.
Funkcja socjalna zakladów pracy i jej uwarunkowania w okresie transfo...

Czytaj więcej

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.


Rozdzial I.
Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2

1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej.
1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej.
1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym.
1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami.
1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni.
1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich.
1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni.

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych…………24

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2...

Czytaj więcej

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.


Wstęp 3

Czesc I.
Pojecie i istota pracy zawodowej

Rozdzial I.

1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5
1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9
1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12
1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18


Czesc II.
Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie)

Rozdzial II.
Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39

2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45
2.2...

Czytaj więcej

Modele funkcjonowania osobowosci a pozycja w rodzinie.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Osobowosc

1.1 Koncepcja osobowosci Kazimierza Obuchowskiego a teorie osobowosci powstale wczesniej ………. 7
1.2 Definicja i struktura osobowosci wedlug Kazimierza Obuchowskiego ………. 10
1.3 Badanie, zmiany i rozwój osobowosci w koncepcji Kazimierza Obuchowskiego ………. 13
1.4 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się osobowosci ………. 15
1.5 Kształtowanie się modeli osobowosci. Rewolucja podmiotów ……….18
1.6 Charakterystyka modeli funkcjonowania osobowosci ………. 20


Rozdzial II.
Rodzina

2.1 Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna ……….27
2.2 Rodzina srodowiskiem opiekunczo – wychowawczym ………...

Czytaj więcej

Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Rodzina jako przedmiot badan.

1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5
1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11
1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17


Rozdzial II.
Model polskiej rodziny w latach 1945-1989

2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23
2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28


Rozdzial III.
Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku.

3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37
3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40
3...

Czytaj więcej

Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.


Streszczenie ………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Uchodzcy na swiecie i w Polsce

1.1. Definicja uchodzcy……….. 6
1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8
1.3. Status prawny uchodzców ………..9
1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12
1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15
1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17
1.7. Integracja uchodzców w Polsce ………..21

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Pytania i problemy badawcze……….. 24
2.2. Hipotezy badawcze ………..26
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27
2.4. Dobór próby ………..29
2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby………...

Czytaj więcej

Zjawisko samobójstw wśród dzieci i mlodziezy.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Samobójstwo jako zjawisko patologiczne…………4

1. Wprowadzenie
2. Geneza samobójstw
3. Rodzaje samobójstw
4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i mlodziezy

Rozdzial II.
Uwarunkowania samobójstw…………31

1. Wprowadzenie
2. Uwarunkowania samobójstw
3. Typy rodzin a samobójstwa

Rozdzial III.
Przeciwdzialanie próbom samobójczym…………47

1. Wprowadzenie
2. Oddzialywanie profilaktyczne
3. Terapia osób podejmujacych próby samobójcze
4. Instytucje pomocy

Podsumowanie i wnioski koncowe…………63
Bibliografia…………65

 
Czytaj więcej

Samobójstwa jako problem spoleczny.


Wstęp

Rozdzial I.
Zjawisko samobójstw w historii i obyczajach

1.1. Pojecie samobójstwa w świetle literatury przedmiotu
1.2. Idea zamachów samobójczych w historii wybranych kultur
1.2.1. Starozytna Grecja i Rzym
1.2.2. Tradycja chrzescijanska
1.2.3. Kultura Wschodu
1.2.4. Czasy Nowozytne
1.2.5. Wspólczesnosc

Rozdzial II.
Uwarunkowania zachowan suicydalnych w aspekcie interdyscyplinarnym

2.1. Dynamika i struktura samobójstwa
2.2. Plec, wiek i inne cechy demograficzne
2.3. Osobowosciowe i psychologiczne uwarunkowania zamachów samobójczych

Rozdzial III.
Determinanty społeczne i kulturowe, glówne przyczyny usposabiajace do zachowan ...

Czytaj więcej

Eutanazja – problem spoleczny.


Wprowadzenie

Rozdzial I.
Problem eutanazji

1.1. Rodzaje eutanazji
1.2. Sytuacja w poszczególnych krajach

Rozdzial II.
Eutanazja w aspekcie moralnym

2.1. Rys historyczny
2.2. Wspólczesne argumenty za dopuszczalnoscia eutanazji
2.3. Wspólczesne argumenty przeciwko eutanazji

Rozdzial III.
Eutanazja w świetle prawa polskiego

3.1. Stanowisko kodeksu karnego
3.2. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci

Zakończenie
Literatura
Materialy zródlowe

 
Czytaj więcej

Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5...

Czytaj więcej

Osobowosc studentów Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ.

Streszczenie……..4
Wstęp……..5

Rozdzial 1.
Przeglad literatury.

1.1. Charakterystyka Wyzszej Szkoly XYZ w XYZ……..6
1.2. Definicje i zakres pojecia osobowosc……..10
1.3. Przeglad najwazniejszych teorii osobowosci……..12
1.3.1. Teorie psychoanalityczne…….12
1.3.2. Teorie psychodynamiczne……..14
1.3.3. Teorie humanistyczne…….16
1.3.4. Piecioczynnikowy model osobowosci……..18
1.4. Charakterystyka wczesnej doroslosci……..24

Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Cel badan, pytania badawcze……..29
2.2. Material badan…….29
2.3. Metody badan……..29

Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych. 1

3.1. Wyniki badan wlasnych…….31

Rozdzial 4
Podsumowanie wy...

Czytaj więcej

Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej

1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej
1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej
1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej
1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie
1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.7 Postawy i ich determinanty

Rozdzial II
Metodologia badan pedagogicznych

2.1 Przedmiot i cele badan
2...

Czytaj więcej

Redefinicja tradycyjnego pojecia kobiecosci w świetle przemian prasy kobiecej, na wybranych przykladach.

Rozdzial I
Plec

1.1 Plec……..6
1.1.1 Tozsamosc plciowa…….6
1.1.2 Identyfikacja i role plciowe……..8
1.2 Spoleczno – kulturowy wymiar plci……..12
1.2.2 Kulturowe wzorce kobiecosci i meskosci……..12
1.2.1 Transformacje społeczne a modele tozsamosci plciowych……..16
1.2.3 Stereotypy plci……..19

Rozdzial 2
Plec a wspólczesna prasa kobieca

2.1 Plec w kulturze popularnej……..25
2.1.1 Popkultura a role plciowe…….25
2.1.2 Zmiany w postrzeganiu plci we wspólczesnej kulturze Popularnej…….28
2.2 Prasa kobieca…….31
2.2.1 Charakter i podzial wspólczesnej prasy kobiecej……..31
2.2...

Czytaj więcej

Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.Wstęp……….3

Rozdzial I.
Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5

1.1. Definicja, istota migracji, jej formy
1.2. Skutki migracji zagranicznych
1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20

2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku
2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie
2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji
2.4. Przewidywane tendencje na rynku pracy


Rozdzial III.
Obszar Polski fragmentem rynku wewnetrznego UE……….37

3.1...

Czytaj więcej

Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial 1.
Analiza pojecia wielokulturowosc

1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny
1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna
1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis


Rozdzial 2.
Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r

2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci
2.2. Migracje Polaków w dobie przemian


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.2. Cel i przedmiot badan
3.3. Problem badawczy i hipotezy naukowe
3.4. Organizacja i teren badan


Rozdzial 4.
Analiza wyników badanZakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zróznicowanie spoleczenstwa oraz wpływ i stosunek Polaków do luksusu (bogactwa).


Wstęp……….6

Rozdzial I
Zróznicowanie spoleczenstwa – podobienstwa i róznice miedzy grupami

1.1 Teorie nierówności spolecznych……….9
1.2 Struktura spoleczna a kapital ( ekonomiczny, spoleczny, kulturowy)………..12
1.3 Wyjasnienie kluczowych pojęć: bogactwo, wladza, prestiz pieniadze……….14
1.5 O naturze bogactwa……….23

Rozdzial II
Wieloaspektowosc spojrzenia na dobrobyt, dostatek i posiadanie bogactwa

2.1 Rozne aspekty rozumienia luksusu oraz bogactwa w przeszlosci i terazniejszosci……….28
2.2 Luksus i bogactwo w świetle literatury……….32
2.3 Kultura wysoka – elitarna oraz niska kultura – masowa……….34
2.4 Spoleczny odbiór luksusu……….37

Ro...

Czytaj więcej

Psychospołeczne skutki uzaleznienia od Internetu.Wstęp……….4

Rozdzial I.
Analiza problemu badawczego w świetle literatury przedmiotu………8

1.Internet jako srodek masowego przekazu
2.Charakterystyka nadmiernego korzystania z internetu
3.Przyczyny nadmiernego korzystania z internetu
4. Wielowymiarowe skutki naduzywania internetu

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………57

1.problem pracy i hipotezy badawcze
2.charakterystyka badanej grupy
3.Narzedzia badawcze
4.strategia badan wlasnych

Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan………83

1. Uzywanie internetu w grupie osób badanych
2.Obraz siebie i struktura potrzeb u osób badanych na podstawie testu ACL.
3...

Czytaj więcej

Przyczyny i konsekwencje zjawiska odrzucenia społecznego dzieci przez ich rówiesników.Wstęp

Rozdzial 1.
Zjawisko odrzucenia społecznego………..4

1.1 Pojecie odrzucenia społecznego
1.2 Przyczyny odrzucenia społecznego
1.3 Konsekwencje odrzucenia społecznego
1.4 Najczesciej odrzucane grupy społeczne

Rozdzial 2.
Wpływ grupy rówiesniczej na proces socjalizacji……….. 18

2.1 Grupa rówiesnicza w procesię uspoleczniania
2.1.1 Rodzaje grup rówiesniczych
2.1.2 Oddzialywanie grupy a wychowanie
2.2 Srodowisko a postawy społeczne dziecka

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych……….. 29

3.1 Problem glówny i problemy szczególowe
3.1.1 Problem glówny – Jak odrzucenie społeczne oddzialuje na proces socjalizacji?
3.1...

Czytaj więcej

Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5

1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej
1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów
1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców
1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców
1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych
1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci
1.7 Problemy ojców samotnie wychowujacych dzieci


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych………….24

2.1 Cel i przedmiot badan
2.2 Metody badawcze
2.3 Technika badawcza
2.4 Teren badan


Rozdzial III
Analiza badan wla...

Czytaj więcej

Aktywnosc zawodowa wspólczesnych kobiet.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Praca licencjacka, rozwój zawodowy i satysfakcja z pracy kobiet i mezczyzn……….6

1.1Istota pracy
1.2 Pojecie rozwoju zawodowego
1.2.1 Rozwój zawodowy a kariera zawodowa
1.2.2 Determinanty rozwoju zawodowego
1.3 Satysfakcja z pracy- wymiary i poziom
1.4 Równowaga miedzy zyciem zawodowym a prywatnym podstawowym czynnikiem spelnienia i satysfakcji z pracy kobiety.

Rozdzial 2.
Postrzeganie kobiet na rynku pracy………..22

2.1 Spoleczna koncepcja plci
2.2 Aspiracje zawodowe wspólczesnych kobiet
2.3 Plec a powodzenie na rynku pracy
2.4 Róznice pomiedzy kobieta a mezczyzna na stanowisku kierowniczym

Rozdzial 3.
Metodologia b...

Czytaj więcej

Wpływ UE na spoleczna swiadomosc Polaków na przykładzie mieszkańców powiatu XYZ.

Wstęp ………5

Rozdzial I.
Geneza, cele i struktura UE

1.1.Geneza Unii Europejskiej ………8
1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji ………16
1.3.Instytucje Unii Europejskiej ………22
1.3.1.Zasady systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej ………23
1.3.2.Wazniejsze instytucje systemu ………24
1.4.Tozsamosc europejska ………30


Rozdzial II.
Proces integracji Polski z UE

2.1.Motywy i cele integracji Polski z UE ………36
2.2.Etapy integracji z UE ………38
2.2.1.Etap przedstowarzyszeniowy ………39
2.2.2.Etap wdrazania Ukladu Europejskiego ……… 41
2.2.3.Etap wlasciwej procedury akcesyjnej ………43
2.3...

Czytaj więcej

Społeczne formy oddzialywania w przekazach reklamowych.


Wstęp……….4

Rozdzial 1
Pojecie reklamy

1.1.Czym jest skuteczna reklama?……….5
1.2.Socjotechnika w reklamie, a etyka……….8
1.3. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy……….11

Rozdzial 2
Formy oddzialywan w przekazach reklamowych

2.1. Oddzialywania spoleczno – kulturowe……….14
2.2. Oddzialywania psychologiczne……….19
2.3. Oddzialywania sytuacyjne……….31

Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….33
3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
3.3. Zmienne oraz wskazniki……….38
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze. Dobór próby do badan……….44

Analiza danych empirycznych………...

Czytaj więcej

Przemiany demograficzne w mieście XYZ w latach 2000-2006


Wstęp.

Rozdzial 1.
Demografia jako nauka o rozwoju ludnosci

1.1. Definicje i charakterystyka demografii
1.2. Teorie i czynniki demograficzne

Rozdzial 2.
Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej

2.1. Grupowanie ludnosci dla celów analizy demograficznej
2.2. Czas i przestrzen w analizie demograficznej
2.3. Siatka demograficzna – diagram lexisa
2.4. Rodzaje analiz

Rozdzial 3.
Charakterystyka miasta XYZ

3.1. Historia miasta
3.2. Rozwój miasta
3.3. Procesy, wskazniki demograficzne

Rozdzial 4.
Rynek pracy

4.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia
4.2. Struktura bezrobocia w XYZ.

Zakończenie
Literatura
Rysunki, tabele, wykr...

Czytaj więcej

Kształtowanie się spoleczenstwa informacyjnego.


Wstęp

Rozdzial I.
Teoretyczne aspekty spoleczenstwa informacyjnego

1.1. Wieloaspektowosc definicji spoleczenstwa informacyjnego
1.2. Istota spoleczenstwa informacyjnego
1.3. Cechy spoleczenstwa informacyjnego
1.4. Funkcje spoleczenstwa informacyjnego


Rozdzial II.
Rozwój spoleczenstwa informacyjnego

2.1. Geneza spoleczenstwa informacyjnego
2.2. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w Europie
2.3. Rozwój spoleczenstwa informacyjnego w krajach pozaeuropejskich
2.4. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju spoleczenstwa informacyjnego


Rozdzial III.
Ocena spoleczenstwa informacyjnego w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Rola kobiet w opinii mezczyzn. Badania wśród studentów.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Role kobiece w literaturze przedmiotu.

1.1 Role społeczne w ujęciu socjologicznym………5
1.2 Ewolucja społecznych ról kobiety………8
1.3 Wspólczesne postrzeganie przez mezczyzn ról kobiecych………14
1.4 Role kobiet i mezczyzn w aktualnych badaniach socjologicznych………17


Rozdzial 2.
Badania wlasne – zalozenia metodologiczne.

2.1 Przedmiot i cel badan………27
2.2 Charakterystyka terenu badanej populacji………29
2.3 Problem, hipotezy i wskazniki badawcze………30
2.4 Dobór próby badawczej………32
2.5 Charakterystyka zastosowanej metody i procedura badawcza………32

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej

Poczucie tozsamosci narodowej młodzieży pochodzenia bialoruskiego zamieszkujacej wschodnie pogranicze Polski.Wstęp

Rozdzial I
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych


1.1. Cel i przedmiot badan
1.2. Problemy badawcze
1.3. Hipotezy badawcze
1.4. Zmienne i wskazniki
1.5. Metody, techniki, narzedzia badawcze
1.6. Teren organizacja i przebieg badan
1.7. Charakterystyka badanej próby reprezentacyjnej


Rozdzial II
Bialoruska mniejszosc narodowa w Polsce

2.1. Pogranicze.
2.1.1. Istota pogranicza jako miejsca kształtowania się poczucia tozsamosci narodowej
2.1.2. Pogranicze – szansa czy zagrozenie?
2.1.3. Pogranicze a stereotypy i uprzedzenia
2.1.4. Pogranicze a edukacja
2.2. Stygmat
2.2.1. ‚Swój’ i ‚obcy’.Syndrom negatywnego ster
2.2.2...

Czytaj więcej

Kreowanie wizerunku kibola w gazecie wyborczej, a społeczne postrzeganie kibiców.


Wstęp

Rozdzial I.
Metodologiczne zalozenia badania

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Przedmiot i cel badan
1.3 Problematyka badawcza
1.4 Hipotezy badawcze
1.5 Aparatura pojeciowa
1.6 Charakterystyka wybranej techniki badawczej
1.7 Dobór próby badawczej


Rozdzial 2.
Opracowanie badan

2.1 Tresci dotyczace kibiców pilki noznej w Gazecie Wyborczej w świetle badan wlasnych
2.2 Prezentacja wyników ankiety
2.2.1 Charakterystyka badanej populacji
2.2.2 Wizerunek kibica w mediach wg badanych
2.2.3 Profil kibica wg badanych
2.2.4 Agresja na polskich stadionach wg badanych
2.2.5 Stosunek badanych do pilki noznej
2.2...

Czytaj więcej

Mobbing w miejscu pracy.


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie mobbingu.

1. Mobbing – definicja i rys historyczny.
2. Inne terminy i okreslenia mobbingu………14
Bullying………14
Harassment ………15
Whistleblowers………15
Ijime………16
3. Cechy charakterystyczne mobbingu………18
Rodzaje mobbingu………22
Fazy mobbingu………23
Przesladowcy i ofiary mobbingu – portret psychologiczny………27
Skutki mobbingu………31


Rozdzial II
Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy.

1. Obowiazki pracodawcy z zakresu dzialan antymobbingowych………40
2. Przeciwdzialanie nekaniu pracowników………47
Podstawowe definicje wewnetrznej polityki antymobbingowe...

Czytaj więcej

Problem bezrobocia w województwie kuj-pomorskim w latach 2007-2009.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie.

1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne……….4
2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym……….7
3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia……….9

Rozdzial II.
Charakterystyka polskiego bezrobocia.

1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym……….14
1.1. Okres miedzywojenny……….14
1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ……….15
1.3. Polskie bezrobocie w okresie transformacji ustrojowej (1989-1999)……….16
1.4. Polskie bezrobocie wspólczesnie (1999-2010)……….18
2. Cechy polskiego bezrobocia……….20

Rozdzial III.
Bezrobocie ...

Czytaj więcej

Polskie migracje zagraniczne w ramach swobodnego przeplywu osób.Wstęp……… 3

Rozdzial I
Prawo swobody przemieszczania się wedlug prawnych regulacji miedzynarodowych.

1.1. Podstawowe pojecia i formy migracji miedzynarodowych……… 5
1.2. Swoboda przemieszczania się osób w regulacjach miedzynarodowych……… 11
1.2.1. Powszechna deklaracja prawa czlowieka……… 12
1.2.2. Europejska konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci……….14
1.2.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych……… 15


Rozdzial II
Przeplyw osób w Unii Europejskiej.

2.1. Uregulowania dotyczace swobody przeplywu osób……… 18
2.2. Zakres podmiotowy swobody przeplywu osób……… 20
2.3...

Czytaj więcej

Swiat spoleczny dziecka w rodzinie osób bezrobotnych. Studium socjologiczneWstęp……….2

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny

1.1. Bezrobocie – przeglad stanowisk ……….5
1.2. Rodzaje bezrobocia ……….8
1.3. Typologia bezrobotny ……….10
1.4. Przestrzenie społeczne bezrobocia………. 12
1.5. Etiologia bezrobocia ……….14
1.6. Skutki bezrobocia ……….18

Rozdzial II.
Rodzina jako grupa i instytucja spoleczna

2.1. Definicja rodziny ……….21
2.3. Typologia rodziny ……….23
2.2. Struktura i funkcje rodziny………. 27

Rozdzial III.
Rodzina w obliczu bezrobocia

3.1. Konsekwencje bezrobocia w rodzinie………. 33
3.2. Sytuacja dziecka w rodzinie osób bezrobotnych………. 35

Rozdzial IV.
Metodologia badan ...

Czytaj więcej

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych.

1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13

Rozdzial 2.
Schematy eksperymentalne.

2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20
2.2. Schemat szeregów czasowych………20
2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22
2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24
2.5. Schemat Solomona ………26
2.6. Schemat bez pretestu i bez grupy kontrolnej………27
2.7...

Czytaj więcej

Inzynieria spoleczna wykorzystywana w hackingu na przykładzie działalności Kevina Mitnicka


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Zagadnienia wprowadzajace.

1. Hacking jako przestepstwo komputerowe……… 4
2. Pojecie socjotechniki……… 7
3. Postac socjotechnika-hackera ……… 8

Rozdzial II.
Sylwetka Kevina Mitnicka

1. Biografia ……… 10
2. Wpływ na rozwój inzynierii społecznej……… 11

Rozdzial III.
Reguly socjotechniczne.

1. Regula wzajemnosci ……… 12
2. Regula sympatii……… 14
3. Regula niedostepnosci……… 15
4. Regula dowodu społecznego……… 16
5. Regula konsekwencji……… 17
6. Regula autorytetu……… 18

Rozdzial IV.
Modus operandi socjotechników

1. Pojecie modus operandi……… 20
2. Ataki pośrednie i bezpośrednie……… 21
3...

Czytaj więcej

Migracje obywateli Polski w latach 2004-2010.


Wstęp………3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka problemu migracji zagranicznych w Polsce.

1.1. Migracje Polaków za granice kraju………6
1.2. Migracje wysoko wykwalifikowanych specjalistów………12
1.3. Bezrobocie jako jeden z czynników determinujacych migracje ………16


Rozdzial II
Zagraniczne migracje Polaków we wspólczesnym Swiecie ………19

2.1. Profil osobowo-zawodowy polskiego pracownika migrujacego………23
2.2. Kierunki migracji Polaków ………25
2.3. Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii………28
2.4 Nowe uwarunkowania polskiej migracji………30


Rozdzial III
Ocena strat i korzysci z migracji za granice kraju ludnosci Polski

3.1...

Czytaj więcej

Pracoholizm jako patologia spoleczna.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i źródła pracoholizmu

1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7
1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12
1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Przedmiot badan ……….19
2. Cel i zakres badan………. 19
3. Ogólna charakterystyka poruszanej problematyki………. 19
4.Definicje podstawowych pojęćpojawiajacych się w pracy……….. 20
5. Problemy badawcze………. 22
6. Hipotezy badawcze ……….23
7. Przyjete zalozenia badawcze i organizacja badan ……….23
8. Okreslenie zmiennych i wskazników………. 24
9...

Czytaj więcej

Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym.


Wstęp……… 2
Rozdzial I
Podstawy teoretyczne dotyczace problematyki uzaleznienia od alkoholu.

1.1. Definicja alkoholizmu w róznych znaczeniach……… 4
1.2. Fazy uzaleznienia od alkoholu……… 6
1.3. Fazy upicia zwyklego……… 8
1.4. Przyczyny, mechanizmy i skutki uzaleznienia……… 10

Rozdzial II
Choroba alkoholowa i jej wpływ na zycie i funkcjonowanie rodziny.

2.1. Wspól uzaleznienie w rodzinie – definiowanie wspól uzaleznienia, jego przyczyny i objawy………14
2.2. Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny ………22
2.3. Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej ……… 26
2.4. Skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym ……… 33
2.4.1...

Czytaj więcej

Telefon komórkowy jako medium komunikacji – analiza socjologiczna przedmiotu.


Wstęp………6

Rozdzial I
Spoleczenstwo sieci

1.1 Poczatki spoleczenstwa sieci………8
1.2 Portale spolecznosciowe funkcjonujace w Polsce……… 12

Rozdzial II
Telefon komórkowy

2.1 Historia i rozwój telefonu komórkowego……… 15
2.2 Poczatek systemu GSM ………16
2.3 Rozwój telefonii komórkowej w Polsce na przykładzie sieci Plus GSM……… 17
2.4 Rodzaje taryf i usług oferowanych klientom sieci Plus GSM……… 18
2.5 Telefon komórkowy w codziennosci……… 22
2.6 Przyczyny zakupu telefonu komórkowego ………23
2.7 Przyczyny nawiazywania polaczen telefonicznych i wysylania wiadomosci tekstowych………26
2...

Czytaj więcej

Zdrowie jako wartość spoleczna np. osób starszych.


Wstęp………2

Rozdzial I
Wielowymiarowy aspekt zdrowia

1.1 Indywidualny wymiar zdrowia……… 4
1.2 Spoleczny wymiar zdrowia………12
1.3 Osoby w podeszlym wieku w Pismie Swietym………15
1.4 Aktywnosc fizyczna, jako zjawisko sprawnosci osób starszych ………24
1.5 Choroby na jakie najczesciej zapadaja osoby po 60 roku zycia………29

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Metodologia badan………39
2.2 Lokalizacja badan………43
2.3 Dobór próby………44
2.4 Charakterystyka badanej zbiorowosci ………46
2.4 Metody, techniki i narzedzia badawcze………50

Rozdzial III
Wyniki dotyczace badan wlasnych

3.1 Ocena wlasnego stanu zdrowia………57
3...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie rodziny dotknietej bezrobociem w srodowisku wiejskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne

1. Pojecie bezrobocia
2. Przyczyny bezrobocia
3. Rodzaje bezrobocia
4. Skutki bezrobocia


Rozdzial 2
Skutki bezrobocia a funkcjonowanie rodziny wiejskiej

1. Charakterystyka rodzin zyjacych w srodowisku wiejskim.
2. Problemy rodzin dotknietych skutkami bezrobocia.
3. Strategia pomocy.


Rozdzial 3
Strategia badan wlasnych

1. Opis metody przeprowadzonego badania
2. Sposób przeprowadzenia badania
3. Charakterystyka badanej grupy


Rozdzial 4
Rodzina wiejska w sytuacji bezrobocia

1. Srodowisko rodzinne wobec bezrobocia
2. Funkcjonowanie rodziny z problemami bezrobocia
3...

Czytaj więcej

Kibic i jego znaczenie w społeczenstwie.


Wstęp ……….4

Rozdzial 1
Charakterystyka kibiców w świetle literatury

1.1. Pojecie kibica ……….7
1.2. Historia kibicowania ……….9
1.3. Nowe trendy w kibicowaniu ……….15
1.4. Kibice jako subkultura ……….18


Rozdzial 2
Społeczne i psychologiczne przyczyny kibicowania

2.1. Koncepcje socjologiczne ……….21
2.2. Koncepcje psychologiczne ……….23
2.3. Dwie twarze kibica ……….26
2.4. Podgrupy i hierarchia wśród kibiców ……….28


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ……….32
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych ……….34
3.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach ……….38
3.4...

Czytaj więcej

Prostytucja w literaturze


Wstęp………3

Rozdzial I
Problematyka prostytucji w literaturze przedmiotu.

1.1. Pojecie i formy prostytucji………5
1.2. Historia prostytucji………10
1.3. Prawne regulacje prostytucji………15
1.4. Etiologiczne ujecie problemu prostytucji w świetle literatury………19
1.5. Oblicze wspólczesnej prostytucji………23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Strategia badan………27
2.2. Przedmiot i cel badan………28
2.3. Problemy i hipotezy badawcze………30
2.4. Zmienne i ich wskazniki………32
2.5. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze………35
2.6. Organizacja i przebieg badan………39


Rozdzial III
Poglady studentów pwsz na temat prostytucji.

3.1...

Czytaj więcej

Wizerunek prostytutki w wybranych przekazach medialnych

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Prostytucja jako zjawisko społeczne.

1.1 Historia prostytucji od starozytnosci do XIX wieku………5
1.1 a. Prostytucja w Starozytnej Grecji i Starozytnym Rzymie………5
1.1.b Prostytucja w sredniowieczu………8
1.1.c Prostytucja od czasów nowozytnych do konca XIX wieku………9
1.2. Próby definicji zjawiska prostytucji ………11
1.3. Prawne aspekty prostytucji………12
1.4. Formy i rodzaje prostytucji. Typowe doswiadczenia osób prostytuujacych sie………14
1.5. Przyczyny uprawiania prostytucji w róznych ujeciach teoretycznych………20
1.5.1Nurt biologiczno-psychologiczny……….20
1.5.2.Nurt spoleczno ekonomiczny………21
1.5.3...

Czytaj więcej

Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców- możliwości i bariery uzyskiwania prawo jazdy przez osoby niepelnosprawneWstęp…………3

Rozdzial I
Niepelosprawnosc i niepelnosprawni w społeczenstwie.

1. Wspólczesny sposób rozumienia niepelnosprawnosci……….5
2. Rodzaje niepełnosprawności jej rozmiary i zjawiska……….8
3. Bariery integracji społecznej osób niepelnosprawnych……….11


Rozdzial II
Niepelnosprawni w systemie szkolenia kierowców.

1. Rozwiazania formalno – prawne w systemie szkolenia kierowców……….18
2. Nauka jazdy……….22
3. Prawo jazdy dla osób niepelnosprawnych……….25


Rozdzial III
Metodologiczne i materialowe podstawy pracy

1. Pytania problemowe……….35
2. Hipotezy badawcze……….38
3. Procedura, metody i techniki badan………. ……….40
4...

Czytaj więcej

Aspiracje zyciowe maturzystów


I Czesc teoretyczno – metodologiczna.

1. Przedmiot badawczy w literaturze………..5
1.1.Wkształcenie a praca……….. 5
1.2. Mlodziez i polityka……….. 8
1.3. Szanse mlodziezy……….. 10
1.4. Mlodziez po roku 1989……….. 13
2.Postawienie problemu badawczego. Uszczególowienie problematyki badan.
Hipotezy badawcze……….. 15
3. Podstawowe pojecia i definicje……….. 17
3.1. Aspiracje……….. 18
3.2. Mlodziez……….. 31
3.3. Praca……….. 35
4. Podejscie metodologiczne……….. 37

4.1. Socjologia humanistyczna……….. 37
4.2. Zastosowane metody i techniki. Dobór próby……….. 39
5. Przebieg pilotazu……….. 44
6. Charakterystyka badan wlasciwych……….. 45
7...

Czytaj więcej

Subkultura kibiców pilkarskich w Polsce. Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka Subkultur……….5

1.1. Okreslenie pojecia’subkultura’
1.2. Geneza zjawiska
1.3. Cechy charakterystyczne zjawiska subkultur


Rozdzial 2.
Wspólczesna subkultura sytuacyjna kibiców pilkarskich na podstawie badan ankietowych……….11

2.1 Ultrasi
2.2 Szalikowcy
2.3. Chuligani


Rozdzial 3.
Charakterystyka spoleczno – demograficzna kibiców pilkarskich ……….13

3.1 Tozsamosc jednostki z grupa kibiców


Podsumowanie……….20
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Psychologiczne skutki bezrobocia na przykładzie wybranej grupy.


Wstęp……….3

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne

1.1 Pojecie bezrobocia………. 5
1.2 Czynniki kształtujące bezrobocie………. 8
1.3 Typy bezrobocia………. 12
1.4 Spoleczny obraz bezrobocia ………. 18


Rozdzial 2
Codziennosc bez pracy

2.1 Kwestia pieniezna – zasilki, prace dorywcze, źródła pomocy……….21
2.2 Skrajne ubóstwo ………. 25
2.3 Zly konsument………. 32


Rozdzial 3
Skutki bezrobocia

3.1. Psychologiczne skutki bezrobocia………. 34
3.2. Stadia nastroju………. 38
3.3. Spolecznosc zmeczona ………. 41
3.4...

Czytaj więcej

Powody i konsekwencje zdrady malzenskiej


Wprowadzenie……….7

Rozdzial 1.
Wspólczesne zagrozenia malzenstwa i rodziny

1.1. Pojecie zdrady (niewiernosci malzenskiej) ……….10
1.1.1. Potoczne opinie na temat nielojalnosci i zdrady………. 12
1.1.2. Zmiany czestosci zdrady malzenskiej………. 14
1.2. Rodzaje, cechy zdrady………. 17
1.2.1. Bariery ……….19
1.2.2. Poczucie winy………. 19
1.2.3. Naciski społeczne………. 20
1.3. Reakcje malzonków na zdrade………. 21
1.4. Przyczyny zdrady malzenskiej………. 23
1.5. Konsekwencje zdrady malzenskiej………. 25
1.5.1. Oddzialywanie rozwodu na dzieci ……….30
1.5.2. Niepowodzenia szkolne dziecka spowodowane rozwodem………. 31
1.6. Przyczyny rozpadu rodzin………. 32


Rozdzial 2.
M...

Czytaj więcej

Kobieta w Islamie. Literacki obraz miejsca kobiet we wspólczesnym swiecie muzulmanskim


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Obraz spolecznosci i kobiet w islamie

1.1.Czym jest islam?……….. 5
1.2.Zasady wiary ……….. 7
1.3.Kobieta postrzegana jako córka, zona, matka ……….. 9


Rozdzial 2
Prawa i obowiazki kobiet w islamie

2.1. Malzenstwo w islamie ……….. 12
2.2. Rozwód w islamie ……….. 19


Rozdzial 3
Obyczaje kobiety islamskiej

3.1. Ubiór oraz ozdoby muzulmanek……….. 23
3.2. Kontakty miedzy plciami……….. 27
3.3. Obrzezanie……….. 27
3.4. Honorowe morderstwa ……….. 32


Zakończenie ……….. 37
Bibliografia ……….. 38

 
Czytaj więcej

Jacqueline Kennedy – wizerunek i rola ikony w kulturze masowej XX wieku.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Czym jest wizerunek?

1.1.Wizerunek ……… 6
1.2.Wizerunek polityczny ……… 9


Rozdzial 2
Rola i obowiazki Pierwszej Damy.

2.1. Przywileje Pierwszej Damy……… 15


Rozdzial 3
Zyciorys Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis

3.1. Jacqueline Lee Bouvier ……… 20
3.2. Jacqueline Kennedy ……… 22
3.3. Jacqueline Onassis ……… 36


Rozdzial 4
Wizerunek Jackie

4.1. Rola Pierwszej Damy ………48
4.2. Popularnosc ………53
4.3. Styl ………55


Rozdzial 5
Jackie jako ikona popkultury XX wieku

5.1. Czy istnieje zycie po Bialym Domu?……… 60
5.2. Ikona popkultury……… 61
5.3...

Czytaj więcej

Obraz kibica pilkarskiego w mediach


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Wspólczesne media

1.1 Czym sa media?………..7
1.2 Cele środków masowego przekazu………..7
1.3 Obiektywnosc mediów kontra manipulacja swiadomoscia spoleczna………..8
1.4 Odpowiednia perspektywa informacji………..10
1.5 Zmiana roli mediów………..10


Rozdzial 2
Kibic pilkarski

2.1 Kim jest kibic pilkarski i co to znaczy kibicowac?………..13
2.2 Historia kibiców………..15
2.3 Formalne poczatki stowarzyszen kibiców………..16
2.4 Podzial kibiców………..17
2.5 Kibice na stadionie pilkarskim………..20
2.6 Chuliganstwo poza stadionem ………..22
2.7 Ultras, kibic, kibol to samo?………..22
2.8 Podstawowe ujecia wizerunku kibica ………..24


Rozdzial 3
Met...

Czytaj więcej

Czynniki sprzyjajace zachowaniom agresywnym kierowców.Wstęp………1

Rozdzial 1.
Agresja jako przedmiot badan spolecznych………4

Rozdzial 2.
Koncepcje teoretyczne agresji………14

Rozdzial 3.
Charakterystyka agresji w ruchu drogowym.

1. Czlowiek jako uczestnik ruchu drogowego………27
2. Zachowania agresywne za kierownica………32
3. Czynniki zwiekszajace ryzyko zachowan agresywnych………42
4. Czynniki powodujace agresje na drodze………45
5. Działania prewencyjne zachowan agresywnych, koncepcja idealnego modelu kursu nauki jazdy………53


Bibliografia………60
Literatura………60
Strony internetowe………61

 
Czytaj więcej

Dylematy etyczne pracownika socjalnego.


Wstęp………4

Rozdzial I
1.1. Definicje pracy socjalnej

1.2. Cele i zadania pracy socjalnej………8
1.3. Rola pracownika socjalnego w pracy socjalnej………10
1.4. Pracownik socjalny – zawód, czy profesja………12

Rozdzial II
2.1. Czym jest etyka?

2.3. Kodeks pracownika socjalnego………19
2.4. Dylematy etyczne w pracy socjalnej………23
2.5. Rozwiazywanie dylematów etycznych w pracy socjalnej………26

Rozdzial III
3.1. Przedmiot i cele badan

3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………34
3.4. Charakterystyka badan wlasnych………37

Rozdzial IV
4.1.Charakterystyka spoleczno – demograficzna badanych

4.1.1...

Czytaj więcej

Rola mediów w procesię socjalizacji jednostki. Analiza problemu w oparciu o znane teorie socjalizacji.


Wstęp…………4

Rozdzial 1.
Zdefiniowanie pojecia socjalizacji oraz wyjasnienie jej wpływu na ksztaltowanie osobowosci czlowieka………… 5


Rozdzial 2.
Zdefiniowanie pojecia media oraz okreslenie roli, jaka odgrywaja w procesię nabywania przez jednostki wiedzy i systemu wartosci


Rozdzial 3.
Wpływ mediów na tozsamosc jednostki…………12


Rozdzial 4.
Skutki oddzialywania mediów na dzieci i mlodziez…………16


Zakończenie…………20
Bibliografia…………21

 
Czytaj więcej

Bezrobocie wśród młodych kobiet na terenie miasta XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Ogólny zarys zjawiska bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i osoby bezrobotnej………..6
1.2. Rodzaje bezrobocia……….12
1.3. Charakterystyka bezrobocia w Polsce……….15
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia………..18
1.5. Społeczne „ja” osoby bezrobotnej………..21


Rozdzial II
Kobieta na rynku pracy

2.1. Kształtowanie się roli kobiety na rynku pracy……….25
2.2. Rynek pracy a problem nierównosci……….29
2.3. Czy istnieje równosc szans na rynku pracy miedzy kobieta i mezczyzna?……….35


Rozdzial III
Problem bezrobocia na terenie siemianowic slaskich

3.1. Charakterystyka i struktura demograficzna miasta……….40
3.2...

Czytaj więcej

Piekno meskie i kobiece – kulturowe oczekiwania wobec mezczyzn i kobiet.


Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Piekno i kanony piekna

1.1. Pojecie piekna………..4
1.2. Kanony piekna meskiego……….. 8
1.3. Kanony piekna kobiecego ………..14


Rozdzial II
Stosunek do cielesnosci mezczyzn i kobiet – atrakcyjnosc fizyczna

2.1. Pojecie cielesnosci……….. 20
2.2. Atrakcyjność fizyczna mezczyzn……….. 24
2.3. Atrakcyjność fizyczna kobiet……….. 25


Rozdzial III
Mezczyzna i kobieta w mediach

3.1. Stereotypy plci w mediach ………..28
3.1. Wizerunek mezczyzny w mediach……….. 29
3.2. Wizerunek kobiety w mediach……….. 33


Zakończenie ………..38
Bibliografia……….. 41
Spis rysunków……….. 42

 
Czytaj więcej

Kohabitacja jako wspólczesna forma zwiazku miedzy kobieta a mezczyzna.


Wstęp

1.Zjawisko kohabitacji

2.Dobór partnera w zwiazku kohabitacyjnym

3.Kohabitacja w Polsce a prawo

4.Malzenstwo versus kohabitacja


Zakończenie

 
Czytaj więcej

Mobbing jako zjawisko patologii społecznej


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Specyfika zjawiska mobbingu

1.1. Etymologia i znaczenie pojecia mobbingu……….. 7
1.2. Historia i przyczyny powstania mobbingu……….. 10
1.3. Mobbing jako fala……….. 12
1.4. Zjawisko mobbingu w ujęciu prawnym……….. 13
1.5. Cechy, rodzaje i fazy mobbingu……….. 18
1.6. Opisowa i statystyczna charakterystyka mobberów……….. 22
1.7. Portret ofiary mobbing……….. 26
1.8. Strategia walki z mobbingiem……….. 28
1.9.Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne……….. 30


Rozdzial 2.
Metodologiczna koncepcja badan

2.1. Przedmiot i cel badan……….. 33
2.2. Problem badawczy ………..34
2.3. Hipotezy, wskazniki i zmienne……….. 36
2.4...

Czytaj więcej

Problematyka zjawiska aborcji i eutanazji w krajach Unii EuropejskiejWprowadzenie

Rozdzial 1.
Wyjasnienie pojęćaborcji i eutanazji oraz ujecie problemów w tematyce filozoficzno-moralnej

1.1 Aborcja – zarys historyczny i filozoficzny
1.2 Aborcja w kontekscie medycznym
1.3 Moralna i etyczna ocena aborcji
1.4 Eutanazja kiedys, czyli postrzeganie problemu w kontekscie filozoficznym
1.5 Podzial eutanazji
1.6 Moralne aspekty „zabijania z litosci”


Rozdzial 2.
Regulacje prawne dotyczace aborcji i eutanazji w prawie polskim oraz państwach wspólnoty

2.1 Regulacje prawne w Polsce
2.2 Aborcja w świetle prawa w Unii Europejskiej
2.3 Eutanazja w Europie i prawie polskim


Rozdzial 3.
Społeczne aspekty p...

Czytaj więcej

Globalizacja kulturowa i jej konsekwencje dla tozsamosci jednostkowej


Wstęp………3


Definicje globalne………4

Globalizacja kultury………6

Konsekwencje dla jednostki………9

Zakończenie………10


Bibliografia………11

 
Czytaj więcej

Postawy pracowników korporacji wobec konsumpcji.

Wstęp ………..4

Rozdzial 1.
Zjawisko konsumpcji – perspektywa socjologiczna

1.1 Pojecie konsumpcjonizmu ………..6
1.2. Rodzaje i formy konsumpcji ………..10
1.3. Potrzeby jako podstawa zachowania się konsumenta ………..16
1.4. Zachowania konsumpcyjne ………..23
1.5. Komensalizm ………..26


Rozdzial II
Tresc i zakres postaw konsumenckich

2.1. Próba zdefiniowania pojecia postawy ………..31
2.2. Klasyfikacja postaw ………..34
2.3. Komponenty postaw ………..36
2.4. Zmiana postaw ………..40
2.5. Postawy konsumenckie……….. 46
2.6. Pomiar postaw……….. 49


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ………..52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………....

Czytaj więcej

Przeobrazenia społeczne w Europie i Swiecie w pogladach Zygmunta Baumana


Wstęp

Rozdzial 1.
Zyciorys i twórczosc Zygmunta Baumana

1.1.Zyciorys Zygmunta Baumana
1.2.Twórczosc Zygmunta Baumana
1.2.1 Okres polski
1.2.2.Okres angielski


Rozdzial 2.
Wpływ globalizacji na przemiany społeczne w Swiecie

2.1.Spoleczenstwo ponowoczesne
2.1.1.Nowoczesnosc
2.1.2.Kultura – uporzadkowanie i lad
2.1.3.Istota i zaleznosci – strach, bezpieczenstwo, wolnosc
2.1.4.Religia i zwiazki miedzy kobieta i mezczyzna
2.2. Panstwo a jednostka
2.2.1.Panstwo straznikiem przeobrazonym z opiekuna
2.2.2.Agora w erze informacji
2.2.3.Róznice miedzy obywatelem i jednostka
2.3.Ofiary globalizacji
2.3.1.Konsumpcjonizm
2.3.2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie polskim


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Charakterystyka niepelnosprawnosci

1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci………5
2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce………8
3. System prawny stosowany dla osób niepełnosprawnych intelektualnie………12
4. Rynek pracy w stosunku do osób niepelnosprawnych………15


Rozdzial II.
Uposledzeni umyslowo w społeczenstwie polskim

1. Stosunek spoleczenstwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie………18
2. Socjalizacja osób niepelnosprawnych………22
3. Integracja osób uposledzonych umyslowo………25


Rozdzial III.
Trudnosci osób niepełnosprawnych intelektualnie

1. Postawy srodowiska społecznego wobec osób uposledzonych………29
2...

Czytaj więcej

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym.


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Starosc – zagadnienia wstepne

1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7
1.2. Umowny próg starosci………. 11
1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13
1.4. Teorie starzenia sie ……….16


Rozdzial 2.
Starosc jako zjawisko społeczne

2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24
2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 roku………. 27

2.3. Mity i stereotypy dotyczace starosci………. 31
2.4. Stosunek osób starszych do wlasnej starosci………. 35
2.5. Stosunek młodych pokolen do starości i osób starszych ……….39


Rozdzial 3.
Sytuacja ludzi starszych w Polsce

3.1...

Czytaj więcej

Ideal kobiecego piekna w opinii młodych kobiet i mezczyzn


Wstęp

Rozdzial I.
Zmieniajacy się ideal kobiecego piekna

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Metody jakosciowe – definicja
2. Przedmiot i cel badania
3. Problemy badawcze
5. Technika wywiadu
6. Dobór próby
7. Przebieg badan


Rozdzial III.
Wyniki badan wlasnych

1. Charakterystyka współczesnego idealu kobiecego piekna
2. Czynniki wpływajace na ksztaltowanie idealu kobiecego piekna w mediach
3. Prywatny obraz kobiecego piekna w oczach respondentów oraz znane postacie, które go przypominaja
4. Elementy kobiecej twarzy i ciala na które respondenci zwracaja szczególna uwage


Wnioski
Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Alternatywy zycia malzenskiego i rodzinnego – Moda czy koniecznosc?


Wstęp.

Rozdzial I.
Fenomen malzenstwa i rodziny

1.1. Malzenstwo – krótka charakterystyka
1.2. Rodzina – jej zadania i cele


Rozdzial II.
Rodzina w procesię przemian

2.1. Zmiany w strukturze rodziny
2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny
2.3. Przemiany w sferze pogladów


Rozdzial III.
Alternatywne formy zycia malzenskiego i rodzinnego.

3.1. Rodzina niepelna
3.2. Rodzina zrekonstruowana
3.3. Kohabitacja
3.4. LAT Razem a jednak osobno
3.5. Rodzina nomadyczna
3.6. Dinks – Rodziny bezdzietne
3.7. Rodzina homoseksualna


Rozdzial IV.
Rodzina na peryferiach – Czas nadziei czy epoka udreki?

Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Rola wartosci społecznych i etycznych w życiu zbiorowym Czlowieka


Wstęp

1. Etyka w naszym zyciu.
2. Potrzeba etyki we wspólczesnym swiecie.

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Praca socjalna jako przejaw ‚wyrafinowanej dobroczynnosci’ klas posiadajacych niezbednej dla utrzymania spokoju społecznego.

Praca socjalna jako przejaw ‚wyrafinowanej dobroczynnosci’
klas posiadajacych niezbednej dla utrzymania spokoju społecznego,
koniecznego dla rozwijania produkcji oraz bogacenia sie, z drugiej zas swoista postac
interwencjonizmu panstwowego przejawiajacego się w podejmowaniu funkcji opiekunczych

Wprowadzenie

1. Definicje wstepne
2. Działalność pomocowa
3. Profesjonalizm w pracy socjalnej
4. Działalność prospoleczna
5. Zwiazek z pedagogika spoleczna
6. Pomoc dla samopomocy
7. Pierwiastek twórczy w pracy socjalnej
8. Cele pracy socjalnej

Zakończenie


 
Czytaj więcej

Społeczne uwarunkowania rozwoju miasta. Studium socjologiczne na przykładzie Zywca


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I
Społeczne uwarunkowania powstawania miast

1.1. Spoleczna geneza i zasady kształtowania się miast……….. 5
1.2. Socjologiczne koncepcje miasta ……….. 9
1.3 Funkcje organizacji społecznej i politycznej miasta ……….. 12
1.4 Funkcje skupienia społecznego miasta ……….. 15
1.5 Społeczne uwarunkowania rozwoju miasta ……….. 18
1.6. Ekonomiczne, polityczne i demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta……….. 20
1.7 Wspólczesne instytucje wpływajace na rozwój miasta ……….. 22
1.8 Samorzad lokalny ……….. 23
1.9 Przemysl, przedsiebiorcy i szkolnictwo ………..25
1.10. Instytucje kultury ……….. 27


Rozdzial II
Spoleczenstwo i spoleczn...

Czytaj więcej

Wpływ serwisów spolecznosciowych na zycie, ksztaltowanie się spoleczenstwa i kultury


1. Definicja serwisów spolecznosciowych

2. Nasza klasa

3. Facebook
3.1 Funkcje rozrywkowe Facebooka

4. Presja spolecznosciowa a serwisy
5. Biznes internetowy
6. Podsumowanie
7. Bibliografia

Zalacznik – Ankieta (kwestionariusz ankiety)


 
Czytaj więcej

Stereotyp kobiety i mezczyzny w srodkach masowego przekazu.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Stereotyp w srodkach masowego przekazu w ujęciu ogólnym.

1. Socjologiczna koncepcja stereotypu.
2. Rodzaje i funkcje stereotypów.
3. Stereotyp jako archetyp uprzedzenia.
4. Źródła stereotypu.


Rozdzial 2.
Wizerunek kobiety i mezczyzny w mediach.

1. Charakterystyka kultury medialnej.
2. Modelowy wizerunek kobiety we wspólczesnych mediach.
3. Typologia wzorców meskosci.
4. Wizerunek mezczyzny w mediach i prasie.


Rozdzial 3.
Rozróznienie plci w róznych kulturach.

1. Postrzeganie kobiety i mezczyzny w kulturze wschodu.
2. Stereotypowe rozróznienie plci w kulturze wschodu.
3...

Czytaj więcej

Funkcja socjalno-bytowa zakladu pracy


Wstęp………. 5

Rozdzial 1.
Polityka socjalna w Polsce

1.1. Geneza i definicje ……….9
1.1.1. Geneza polityki socjalnej………. 9
1.1.2. Definicje polityki socjalnej ……….12
1.2. Cele i zadania polityki socjalnej ……….15
1.3. Podmioty polityki socjalnej ……….20


Rozdzial 2.
Zaklad pracy, jako pozapanstwowy podmiot polityki socjalnej

2.1. Charakter prawny prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy ……….25
2.2. Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych………. 27
2.3. Swiadczenia urlopowe ……….32


Rozdzial 3.
Metodologia i wyniki badania

4.1. Metodologia badania………. 37
4.2. Wyniki badania ……….41
4.2.1...

Czytaj więcej

Byc soba w dobie póznej nowoczesnosci.

Wstęp

Rozdzial 1
Nowoczesnosc, globalizacja, osobowosc, tozsamosc.

1.1. Ramy czasowo- przestrzenne nowoczesnosci, cechy nowoczesnosci, pózna nowoczesnosc.
1.1.1. Cechy nowoczesnosci.
1.1.2. Zasady nowoczesnosci.
1.1.3. Okres póznej nowoczesnosci.
1.2. Globalizacja
1.3. Czym jest i jak powstaje osobowosc.
1.3 . 1Model osobowosci.
1.4 Tozsamosc- czym jest, jak się ksztaltuje.
1.4.1. Tozsamosc wedlug Mariana Golki.
1.4.2. Typy tozsamosci wedlug Manuela Castellsa.
1.4.3. Wymiary tozsamosci wedlug Tadeusza Palecznego.


Rozdzial 2
Nowoczesna tozsamosc.

2.1. Pytania egzystencjalne.
2.2 Cialo a tozsamosc.
2.3. Dylematy tozsamosciowe.


Rozdzial 3...

Czytaj więcej

Cele uzytkowników Facebook’a


Wstęp………..2

Rozdzial I
Charakterystyka serwisu spolecznosciowego Facebook.

1. Pojecie i funkcje Facebook’a………..4
2. Uzytkownicy Facebook’a i ich cele………..17


Rozdzial II
Metodyka badan wlasnych.

1. Koncepcja badan………..26
1.1. Problemy i hipotezy………..26
1.2. Zmienne i wskazniki………..29
2.1. Metody i przebieg badan………..31
2.2. Dobór i charakterystyka próby………..33


Rozdzial III
Cele uzytkowania Facebook’a przez badanych internautów.

1. Struktura celów i ich preferencje………..39
2. Preferencje celów a zmienne spoleczno-demograficzne………..56


Zakończenie………..74
Bibliografia………..77
Spis tabel………..81
Spis wykresów………..82


 
Czytaj więcej

Teologiczno – moralne aspekty eutanazji w świetle wybranych publikacji polskichWstęp………..3

Rozdzial 1.
Pojecie i rodzaje eutanazji.

1.1. Istota eutanazji………..6
1.2. Charakteryzacja eutanazji………..9
1.2.1. Eutanazja dobrowolna, niedobrowolna, wbrew pacjentowi………..9
1.2.2. Eutanazja bierna i czynna………..11
1.3. Smierc zamierzona a smierc przewidywana………..17


Rozdzial 2.
Argumenty zwolenników i przeciwników eutanazji.

2.1. Zwolennicy………..20
2.2. Przeciwnicy………..21
2.3. Alternatywa dla eutanazji………..24


Rozdzial 3.
Etyczne aspekty eutanazji.

3.1. Godnosc czlowieka………..32
3.2. Jakość zycia………..33
3.3. Eutanazja w świetle norm religijnych………..35
3.4. Etyka lekarska………..38


Rozdzial 4.
Eutanazja w wybranych państwach UE...

Czytaj więcej

Grywalizacja. Jak wykorzystac zabawe do zmiany zachowan w wybranych obszarach zycia codziennegoWstęp ……….2

Rozdzial I
Grywalizacja – zagadnienia ogólne

1.1 Definicja i podstawowe mechanizmy działania grywalizacji………. 5
1.2 Gracze i ich motywacje ……….8
1.3 Media spolecznosciowe ……….13
1.4 Tworzenie się spolecznosci wirtualnych………. 20
1.5 Pokolenia a rodzaje graczy ……….23


Rozdzial II
Zastosowanie grywalizacji w wybranych aspektach zycia

2.1 Marketing ……….27
2.2 Praca zawodowa ………. 34
2.3 Ekologia i problemy społeczne ……….38
2.4 Inne aspekty zycia codziennego………. 43


Rozdzial III
Wybrane projekty grywalizacyjne w perspektywie socjologicznej

3.1 The Fun Theory ……….47
3.2 Zagrozenia ……….53


Zakończenie ……….56
Bibliogra...

Czytaj więcej

Plotka i jej rola w komunikacji w grupie studenckiej. Analiza na przykładzie studentów XYZ

Wstęp……….. 2

Rozdzial I
Komunikacja w grupie

1.1 Definicja komunikowania……….. 5
1.2 Modele komunikowania……….. 13
1.3 Rola komunikacji w małych grupach……….. 23


Rozdzial II
Plotka w ujęciu socjologicznym

2.1 Definicje plotki ………..32
2.2 Plotka, pogloska, legenda miejska w teoriach……….. 37
2.3 Spoleczna rola plotki ………..42


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Cel i przedmiot badan ………..47
3.2 Problem badawczy i pytania badawcze ……….. 48
3.3 Zmienne i wskazniki ……….. 49
3.4 Metody, technika i narzedzia badawcze……….. 50
3.5 Dobór próby ………..53


Rozdzial IV
Badania wlasne

4.1 Wyniki badan wlasnych ……….. 56
4...

Czytaj więcej

Prawne i etyczne aspekty aborcji


Wstęp

Rozdzial I
Aborcja w świetle literatury przedmiotu

1.1. Pojecie aborcji
1.2. Aspekt historyczny aborcji
1.3. Etyczne aspekty aborcji
1.4. Stosunek religii do aborcji


Rozdzial II
Problem aborcji w Polsce i na swiecie

2.1. Skala zjawiska aborcji w Polsce i innych krajach
2.2. Podziemie aborcyjne w Polsce
2.2.1. Usuwanie ciazy
2.2.2. „Drugie zycie” martwych dzieci


Rozdzial III
Aborcja w prawie karnym

3.1. Aborcja w świetle polskiego prawa karnego
3.2. Europejskie prawo wobec aborcji
3.3. Przypadek Alicji Tysiac


Zakończenie
Bibliografia


 
Czytaj więcej

Postawa kibica a zachowanie młodzieży podczas imprez sportowych


Wstęp …………4

Rozdzial I
Kibic i kibicowanie w ujęciu teoretycznym

1.1. Definicja kibica ………… 7
1.2. Rys historyczny kibicowania ………… 9
1.3. Sposoby kibicowania ………… 15
1.4. Kibicowanie jako forma subkultury ………… 18


Rozdzial II
Spoleczny i psychologiczny kontekst kibicowania

2.1. Teorie socjologiczne ………… 21
2.2. Teorie psychologiczne ………… 23
2.3. „Dwie twarze” kibica ………… 26
2.4. Struktura i hierarchia wśród kibiców ………… 28

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan………… 48
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 50
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 53
3.4...

Czytaj więcej

Obraz ksiedza katolickiego w swiadomosci studentów uczelni artystycznych

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Religia i Kosciól Katolicki w perspektywie socjologicznej

1. 1. Socjologiczna definicja religii………8
1. 2. Przemiany społeczne a religia i Kosciól Katolicki………19
1. 3. Religijnosc spoleczenstwa polskiego………26
1. 4. Religijnosc młodzieży polskiej……… ………34


Rozdzial 2.
Teoretyczny aspekt kaplanstwa

2. 1. Kaplanstwo w świetle zalozen teologii katolickiej………40
2. 2. Socjologiczno – religijny aspekt kaplanstwa………47
2. 3. Psychologiczno – religijny aspekt kaplanstwa i istota duchowosci kaplanskiej………52
2. 4. Wpływ srodowiska i przemian społecznych na ksztaltowanie się modelu kaplana………55


Rozdzial 3.
Obraz ksied...

Czytaj więcej

Rywalizacja pomiedzy Bydgoszcza a Toruniem w ujęciu socjologicznym teorii konfliktu.


Wstęp

Rozdzial I.
Teorie konfliktu – ich powstanie oraz interpretacja pojęć

1.1. Istota teorii konfliktu
1.2. Teoria dialektyczna
1.3. Funkcjonalna teoria konfliktu


Rozdzial II
Pojecie tozsamosci na przykładzie Bydgoszczy i Torunia

2.1. Definicja tozsamosci
2.2. Problematyka tozsamosci


Rozdzial III.
Dziedzictwo ideologiczne Bydgoszczy i Torunia

3.2. Bydgoszcz – Torun miasta z historia
3.2. Geneza konfliktu Bydgoszcz-Torun


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Swiat wartosci kobiet z róznych pokolen.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
Swiat wartosci polek na poczatku XXI wieku

Wprowadzenie…………5
1.1. Swiat wartosci kobiet versus swiat wartosci mezczyzn…………. 10
1.2. Starsze pokolenie a nowe pokolenie Y…………. 12
1.3 Rodzina jako wartosc…………. 13
1.4 Praca jako wartosc…………. 16
1.5 Wykształcenie jako wartosc………… 21
1.6 Wyglad zewnetrzny jako wartosc…………. 23
2. Róznice pogladów i przekonan Polaków z róznych pokolen w kwestii rodziny, aborcji, homoseksualizmu i eutanazji………… 28


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne pracy.

2.1. Cel i przedmiot badan………… 35
2.2. Problematyka badawcza …………36
2.3. Hipotezy badawcze …………37
2.4. Metoda badan …………38
2...

Czytaj więcej

Stereotypowy obraz kobiety na przykładzie.

Wstęp ………..2

Biblijne 1
klasyczne wzorce kobiecosci, jako inspiracje dla wspolczesnego myslenia o kobiecie.

1.1. Kobieta w tradycji chrzescijanskiej………..4
1.2. Hellenistyczne wzorce kobiecosci.
1.3. Kontynuacje biblijnych i antycznych wzorow we wspólczesnym mysleniu o kobiecie……….. 27


Rozdzial 2
Uwarunkowania tworzenia stereotypow plci.

2.1 Meskie i zenskie wizerunki w kulturze……….35
2.2 Meskosc i kobiecosc jako cecha biologiczno-spoleczna……….. 38
2.3 Kobiece artykulacje kobiecosci……….. 41
2.4 Stereotyp i mechanizmy jego utrwalania ………..50
2.5 Tlo kulturowe stereotypow plci w Polsce ………..65


Rozdzial 3.
Zona marynarza jako stereoty...

Czytaj więcej

Sztuka manipulowania ludzmi. Studium socjologiczne w oparciu o socjotechniki wykorzystujace dysonans poznawczy.

Wstęp.

Rozdzial I
1.1. Zdefiniowanie zjawiska

1.2. Efektywne sposoby minimalizacji napiecia
1.3. Dysonans, jako rezultat wymuszonej uleglosci
1.4. Stan dysonansu poznawczego, jako czynnik tworzacy procesy wywierania wpływu

Rozdzial II
2.1. Wszechobecnosc socjotechnik opartych na dysonansie

2.2. Efekt mechanizmu „stopa w drzwiach”
2.3. Uwiklanie w dialog – „stopa w ustach”
2.4. Technika „liczy się kazdy grosz”
2.5. Przebiegla gra, czyli „niska pilka”

Rozdzial III
3.1. Naturalne mechanizmy psychologiczne.

3.2. Mechanizmy obronne osobowosciowe
3.3. Techniki obrony przed manipulacja.

Zakończenie
Bibliografia
Spis ...

Czytaj więcej

Praca jako wartosc. Studium socjologiczne systemów aksjonormatywnych na przykładzie spolecznosci tyskiej


Wstęp ………2

Rozdzial I
Praca w życiu czlowieka

1.1 Przeglad teorii socjologicznych ………4
1.1.1 Systemy aksjonormatywne ………4
1.1.2 Ujecie definicyjne zagadnienia wartosci ………12
1.1.3 Klasyfikacja wartosci i jej rola w życiu społecznym ………15
1.1.4 Wartość a rola ………35
1.2 Praca i zawód jako wartosci w życiu czlowieka ………37
1.3 Wpływ globalizacji na zycie zawodowe współczesnego czlowieka ………49

Rozdzial II
Metodologia pracy

2.1 Cel, przedmiot, problemy badawcze pracy ………54
2.2 Hipotezy badawcze ………55
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………57
2.4 Charakterystyka badanego srodowiska ………59

Rozdzial III
Studium socjologiczne sys...

Czytaj więcej

Kultura organizacyjna – strategiczny zasób organizacji przyszlosci.


Wstęp

Rozdzial I
Kultura w ujęciu naukowym

1.1. Kultura – pojecia i definicje
1.2. Atrybutywne i dystrybutywne rozumienie kultury oraz jej tresc
1.3. Pojecie i funkcje kultury organizacji
1.4 Typologia kultury organizacji


Rozdzial II
Zmiana kultury organizacji

2.1. Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny
2.2. Potrzeba zarządzania kultura oraz koniecznosc jej zmiany
2.3. Model wartosci konkurujacych


Rozdzial III
Kultura organizacji w sluzbie zdrowia na Slasku

3.1. Zdrowie i opieka zdrowotna – zagadnienia uniwersalne oraz dotyczace Slaska
3.2. Cele organizacji opieki zdrowotnej
3.3. Strategia szpitala...

Czytaj więcej

Wisla Kraków i Cracovia jako przyklad eskalacji konfliktu kibiców dwóch wrogich sobie klubów


Wstęp

Rozdzial I
Chuliganstwo stadionowe

1. Definicja chuliganstwa stadionowego
2. Chuliganstwo zwiazane ze sportem w ujęciu historycznym
3. Przyczyny wzrostu zainteresowania się młodzieży subkultura szalikowców


Rozdzial II
Charakterystyka druzyn Wisly Kraków i Cracovii Kraków

1. Poczatki pilki noznej w Krakowie
2. Historia zalozenia Wisly Kraków i KS Cracovia
2.1. Towarzystwo Sportowe „Wisla”
2.2. KS Cracovia
3. Mecze derbowe – ich historia


Rozdzial III
Zachowania kibiców podczas meczów

1. Mecze derbowe w Krakowie w XXI wieku – analiza zachowan kibiców
2. Agresja i przemoc poza stadionem
2.1. „Ustawka”
2.2...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich