Tematy Socjologia

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6

Rozdzial II.
Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11

1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11
2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15
3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20


Rozdzial III.
Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30

Rozdzial IV.
Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35

Rozdzial V.

Proces socjoterapeutyczny…………40

1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41
2.Forma zajęć socjoterapeutycznych i postawa prowadzacego zajecia…………44
3.Organizacja i program grupy socjoterapeutycznej…………45
4.Praca z dziecmi z rodzin dotknietych problemem alkoholowym…………47
5.Wychowanie jednostek dotknietych problemem narkomanii…………49


Rozdzial VI.
Problematyka i metodologia badan…………56

1.Problemy i cele badan…………58
2.Charakterystyka badanej zbiorowosci…………63
3.Organizacja badan…………70
4.Charakterystyka otrzymanego materialu badawczego…………75
5.Metody socjoterapii i psychoterapii sluzace rozwojowi uspolecznienia…………76


Rozdzial VII.
Rola rodziny w procesię uspolecznienia dzieci…………84

1.Emocjonalna wiez dziecka z rodzina…………85
a) zaspokajanie potrzeb………85
2.Opieka nad dzieckiem i stosowane metody wychowawcze…………89
3.Kary i nagrody…………91


Rozdzial VIII.
Rola grup rówiesniczych…………96

Rozdzial IX.
Funkcje placówki terapeutycznej w socjalizacji dzieci…………102

1.Zasada znajomosci wychowanka…………102
2.Rodzaje placówek, ich cele i zadania…………105
3.Funkcje wychowawcze ogniska terapeutycznego…………109
4.Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci…………113


Podsumowanie…………117
Bibliografia…………119
Ankieta

 
Czytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich


Wstęp………3

Rozdzial I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5. Charakterystyczny poziom zachowan prospołecznych dzieci do lat siedmiu………22
6. Sposoby kreowania zachowan prospolecznych………26
7. Rola zabawy dydaktycznej w pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym………30


Rozdzial II
Metodologia badan………34

1. Cel badan i problemy badawcze………34
2. Teren badan………35
3. Metody i narzedzia badawcze………36
4. Wyniki badan………40
5. Propozycje zabaw dydaktycznych………86


Zakończenie………98
Bibliografia………102
Aneksy………103

 
Czytaj więcej

Wspólczesne przemiany kultury na przykładzie wsi XXX.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia kultury i jej rozwój na terenie mazowsza………7

1. Kultura ludowa i przemiany kultury………7
2. Kształtowanie się kultury ludowej mazowsza do 1945 roku………11
3. Przemiany kultury wsi mazowieckiej wedlug andrzeja stawarza………19
4. Glówne uwarunkowania i przejawy przemian kultury wsi XXX………21


Rozdzial II.
Przemiany kultury ludowej i ich wpływ na spolecznosc wsi
mazowieckiej………33

1. Uczestnictwo w kulturze a wiek i wykształcenie uczestnika………33
2. Dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie………40
3. Glówne instytucje uczestnictwa w kulturze i ich funkcje………44
4. Wspólczesne przejawy kultury ludowej we wsi mazowieckiej………48


Rozdzial III.
Zderzenie kultury ludowej z kultura masowa………53

1. Bezpośrednie i poSrednie kontakty z ludzmi spoza ukladu lokalnego………53
2. Rola środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa)………55
3. Realizacja indywidualnego typu aktywnosci – dazenie ku centrum kulturotwórczemu………
57
4. Wpływ kultury masowej na kulture wsi………59


Rozdzial IV.
Miejsce kultury ludowej w nowych warunkach cywilizacyjnych………62

1. Zmierzch tradycyjnej kultury ludowej………62
2. Nowe wartosci kultury wiejskiej………65
3. Postawy mieszkańców wsi mazowieckiej wobec kultury wspólczesnej………68
4. Rodzaj i charakter przemian na terenie wsi XXX………71


Zakończenie.
Miedzy tradycyjnym a nowoczesnym modelem kultury wsi XXX………78


Bibliografia………81
Aneksy………84

1. Kwestionariusz wywiadu………85
2. Formularz ankiety………89
3. Spis tabel 92

 
Czytaj więcej

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie mlodziezy.


I. Wstęp ………3

II. Ramy teoretyczne…….6

1. Z punktu widzenia psychologów …….7
2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10


III. Fakty i statystyki …….18

1. Dane statystyczne …….19
2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22
3. Unia a bezrobocie ……..28
4. Co robic by znalezc?…….31


IV. Wnioski…….38

V. Spis rysunków………40
VI. Spis tabel …….42
VII. Bibliografia……..44
VIII. Zalacznik……..40

 
Czytaj więcej

Starzenie się spoleczenstwa w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Starzenie się spoleczenstwa jako czynnik demograficzny……….4

1. Podstawowe pojecia demograficzne……….4
2. Miary ludnosci……….7
3. Starosc – podstawowe pojecia……….15
3.1. Konsekwencje w zakresię opieki zdrowotnej i socjalnej……….21
3.2. Konsekwencje w zakresię opieki mieszkalnej……….24
4. Czynniki wpływajace na starzenie się ludnosci……….26
4.1. Konsekwencje spoleczno-gospodarcze starzenia się spoleczenstwa……….28


Rozdzial 2.
Zmiany w liczbie i strukturze demograficznej ludzi w starszym wiek w Polsce w latach 1988-2002……….31

1. Liczba ludnosci w Polsce wedlug miejsca zamieszkania w latach 1988-2002……….31
2. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug plci i wieku……….34
3. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug stanu cywilnego……….39
4. Zmiany w strukturze demograficznej ludnosci wedlug poziomu wyksztalcenia……….41


Rozdzial 3.
Terytorialne zróznicowanie struktury demograficznej ludnosci w starszym wieku wybranych miast wojewódzctwa mazowieckiego……….44

1. Struktura demograficzna w województwie mazowieckim w latach 1999-2002……….44
2. Struktura demograficzna ludnosci wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 1999-2002……….50
2.1. Radom……….50
2.2. Plock……….52


Rozdzial 4.
Miejsce ludzi starszych w gospodarstwie domowym w wybranych gminach powiatu plockiego……….54

1. Struktura demograficzna powiatu plockiego……….54
2. Struktura ludnosci i gospodarstw domowych wybranych gmin powiatu plockiego……….56
2.1. Starozreby……….57
2.2. Mala wies……….59
2.3. Lack……….61
2.4. Bielsk……….63


Wnioski……….66
Bibliografia……….67

 
Czytaj więcej

Struktura i róznice stanu cywilnego mieszkańców regionu zachodniopomorskiego.


Wstęp………5

1. Cel i zakres pracy………5
2. Podstawowe definicje i metody pomiaru………5
3. Schemat postępowania badawczego………7


Rozdzial 1.
Stan cywilny w Polsce w regionie zachodniopomorskim………8

1.1. Czynniki wpływajace na stan cywilny ludnosci………8
1.2. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego………10
1.3. Stan cywilny w regionie zachodniopomorskim na tle Polski………13


Rozdzial 2.
Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji mezczyzn………19

2.1. Klasyfikacja przestrzenna kawalerów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………19
2.2. Klasyfikacja przestrzenna zonatych mezczyzn w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………21
2.3. Klasyfikacja przestrzenna wdowców w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach ………23
2.4. Klasyfikacja przestrzenna rozwiedzionych mezczyzn w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………25


Rozdzial 3.
Odrebnosci w strukturze w kategoriach stanu cywilnego populacji kobiet………32

3.1. Klasyfikacja przestrzenna panien w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………32
3.2. Klasyfikacja przestrzenna zameznych kobiet w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………34
3.3. Klasyfikacja przestrzenna wdów w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach………36
3.4. Klasyfikacja przestrzenna rozwiedzionych kobiet w województwie zachodniopomorskim, na obszarach wiejskich i w miastach……… 38


Rozdzial 4.
Identyfikacja róznic w strukturach stanu cywilnego………45

4.1. Porównanie przestrzennej struktury stanu cywilnego populacji kobiet i mezczyzn………45
4.2. Porównanie przestrzennej struktury stanu cywilnego na obszarach wiejskich i w miastach………46


Zakończenie………48
Aneks………50
Spis rycin………61
Spis tabel………62
Spis literatury………63

 
Czytaj więcej

Mysli samobójcze u osób nieuleczalnie chorych


Wstęp……….5

Rozdzial I
1. Zjawisko samobójstwa w historii i obyczajach ……….7

2.1 Samobójstwo w róznych ujeciach teoretycznych ……….9
2.2 Samobójstwo jako problem spoleczny ……….12
3. Motywy i przyczyny usilowanych samobójstw………. 16
4. Choroba nowotworowa- walka o zycie ……….23
5. Okres terminalny- zmierzch ludzkiej egzystencji ……….29
6. Depresje osób chorych na nowotwór jako czynnik aktywizujacy ……….35


Rozdzial II
1. Cel i przedmiot badan ……….39

2. Problematyka badawcza i hipotezy………. 40
3. Zmienne i wskazniki ……….43
4. Metoda i techniki badawcze ……….44
5. Teren badan i charakterystyka osób badanych………. 45
5.1 Wiek i plec osób badanych………. 47
5.2 Wykształcenie osób badanych ……….49
5.3 Mysli samobójcze u badanych osób ……….50
5.4 swiadomosc choroby nowotworowej badanych osób………. 60
5.5 swiadomosc okresu terminalnego badanych osób………. 64
6. Podsumowanie wyników, wnioski oraz dyskusja………. 68


Zakończenie ……….71
Bibliografia ……….73
Aneks ……….75

 
Czytaj więcej

Funkcja socjalna zakladów pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zaklady pracy jako podmioty polityki społecznej w doktrynach i systemach spoleczno-ekonomicznych

1. Rola i zadania zakladów pracy w realizacji celów społecznych ………5
2. Rozwój funkcji społecznej przedsiebiorstw w doktrynach i systemach spoleczno-ekonomicznych ………10
3. Funkcja socjalna zakladów pracy w gospodarce centralnie kierowanej ………14
4. Zakladowe swiadczenia na rzecz pracowników w rozwinietej gospodarce rynkowej ………26
5. Problemy polityki socjalnej w warunkach transformacji ustrojowej i gospodarczej ………36


Rozdzial II.
Funkcja socjalna zakladów pracy i jej uwarunkowania w okresie transformacji systemowej

1. Społeczne uwarunkowania i zmiany w działalności socjalnej zakladów pracy……… 41
2. Regulacja prawno-ekonomiczna zakladowej polityki socjalnej ………47
3. Rola ukladów zbiorowych pracy w ksztaltowaniu polityki socjalnej w zakladach pracy ………52
4. Problemy negocjowania polityki socjalnej w zakladach pracy ………55
5. Funkcja socjalna zakladu pracy w opiniach pracowników i pracodawców ………57


Rozdzial III.
Analiza działalności socjalnej w XYZ

1. Ogólna charakterystyka badanej jednostki z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi……… 63
2. Podstawy i instrumenty zakladowej działalności socjalnej ………69
3. Analiza dochodów i wydatków z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych ………75
4. Zmiany w zakladowej polityce socjalnej i ich ocena z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi ………84


Wnioski ………88
Spis tabel……… 91
Wykaz schematów ………93

 
Czytaj więcej

Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.


Rozdzial I.
Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2

1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej.
1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej.
1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym.
1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami.
1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni.
1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich.
1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni.

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych…………24

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problematyka badan i hipotezy robocze.
2.3. Miejsce i czas badan charakterystyka badanej grupy.
2.4. Metody i techniki badan wlasnych.
2.4.1. Techniki socjometryczne.
2.4.1.1. Test socjometryczny J.L.Moreno.
2.4.1.2. Plebiscyt zyczliwosci i niecheci.
2.4.2. Obserwacja.
2.4.3. Rozmowa.
2.5. Charakterystyka zebranego materialu i sposób jego opracowania.

Rozdzial III.
Struktura spoleczna badanych dzieci w klasach laczonych w szkole podstawowej…………39

3.1. Wyniki badan testem socjometrycznym J.L.Moreno ‚Moje urodziny’.
3.2. Wyniki badan testem ‚Plebiscyt zyczliwosci i niecheci’
3.3. Wyniki uzyskane w rozmowie indywidualnej z uczniami klasy II-III.
3.4. Wyniki badan kwestionariuszem obserwacji

Rozdzial IV.
Zastosowanie wyników badan w praktyce pedagogicznej………….54

4.1. Oddzialywanie wychowawcze nauczyciela na ksztaltowanie postaw kolezenskich i przyjacielskich.
4.2. Wykorzystanie postaw kolezenskich i przyjacielskich do integracji uczniów w klasie.
4.3. Inne czynniki zmierzajace do rozwoju kolezenstwa i przyjazni wśród uczniów.

Zakończenie…………61
Bibliografia
Aneks…………67

 
Czytaj więcej

Praca zawodowa, a struktura potrzeb współczesnego spoleczenstwa.


Wstęp 3

Czesc I.
Pojecie i istota pracy zawodowej

Rozdzial I.

1.1. Spoleczny charakter pracy ludzkiej……… 5
1.2. Odmiany pracy zawodowej czlowieka……… 9
1.3. Praca zawodowa jako wartosc……… 12
1.4. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy………18


Czesc II.
Praca w społeczenstwie nowoczesnym na przykładzie Polski(Analiza empiryczna – postrzeganie)

Rozdzial II.
Praca zawodowa a zmiany spoleczno-gospodarcze na poczatku XXI wieku ………39

2.1. Prognozowane skutki powszechnego (kategorycznego) dazenia do posiadania pracy zawodowej ………45
2.2. Wpływ współczesnego znaczenia pracy na system wartosci i stylów zycia (zakladany przez ludzi cel zycia, stosunki rodzinne)……… 50


Zakończenie……… 54
Bibliografia ………56

 
Czytaj więcej