Tematy Negocjacje

Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Rosji.

Wstęp

1. Negocjacje – Ogólne informacje

2. Taktyki i techniki wykorzystywane w negocjacjach

3. Zasady prowadzenia negocjacji

4. Negocjacje międzynarodowe
      4.1. Negocjacje międzykulturowe na Świecie
4.2. Rosja

Zakończenie
Bibliografia

Czytaj więcej

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Wstęp.

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.
      1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji.

Rozdział 2.
psychologiczne determinanty kontaktów
z klientami.
2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne.

Rozdział 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28
      3.1 Style, narzędzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3.3 Podstawowe zasady negocjowania.
3.4 Miejsce technik NLP w rozmowach handlowych.

Rozdział 4.
Techniki i psychologiczne uwarunkowania skutecznych rozmów z klientami – Badania własne
      4.1 Cel i metoda badania.
4.2 Wyniki badania i ich analiza

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rysunków.
Załączników.
Streszczenie.

Czytaj więcej

Sprawność procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.

Wstęp.

Rozdział I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiębiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską.

Rozdział II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

2.1. Istota pojęcia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najważniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdział III.
Sposoby komunikowania się przedsiębiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesie zdobywania zleceń.
3.2. Środki taktyczne negocjacji.
3.3. Zdolność budowania dobrych relacji sposobem na zdobywanie klienta.

Rozdziała IV.
Sprawność negocjacji w pozyskiwaniu klientów przez przedsiębiorstwo z branży drogowo-mostowej.

4.1. Powstanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa z branży drogowo-mostowej.
4.2. Wykorzystanie negocjacji w zdobywaniu zleceń przez przedsiębiorstwo z branży drogowo-mostowej.

Zakończenie.
Bibliografia.
Spis schematów i tabel.

Czytaj więcej

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wstęp………..3

Rozdział I.
Konflikt jako zjawisko społeczne
1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13

Rozdział II.
metody likwidowania konfliktów
2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22

Rozdział III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania
3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31

Rozdział IV.
Część badawcza pracy
4.1. Cel i zakres badań własnych……….. 34
4.2. Narzędzia badawcze ………..35
4.3. Wyniki badań własnych ………..35
4.4. Wnioski z przeprowadzonych badań……….. 46
4.5. Porównanie badań własnych z teorią naukową……….. 47

Bibliografia ……….. 49
Spis tabel i rysunków ………..50
Załącznik ……….. 51
Ankieta ………..51

Czytaj więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Wprowadzenie………..3

Rozdział I
Przyczyny negocjacji
      1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5
      1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
      1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
      1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13

Rozdział II
Przebieg negocjacji
      2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
      2.2 Realizacja negocjacji ………..21

Rozdział III
Rezultaty wynikające z negocjacji
      3.1 Porozumienie ………..27
      3.2 Rozstrzyganie sporów powstałych w trakcie realizacji umów……….. 36

Zakończenie……….. 41

Czytaj więcej

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Wstęp…………3

Rozdział I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu
      1.1. Definicja konfliktu…………5
      1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
      1.3. Typologia konfliktów…………25
      1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdział II
Zarządzanie konfliktem w organizacji
      2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50
      2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54
      2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59

Rozdział III
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ
      3.1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe XYZ – charakterystyka badanej organizacji…………68
      3.2. Cel i rodzaj działalności firmy…………70

Rozdział IV
Raport z badań własnych.
      4.1. Cel badań…………73
      4.2. Hipotezy badawcze…………73
      4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opis realizacji projektu badawczego.74
      4.4. Charakterystyka grupy badawczej…………74
      4.5. Prezentacja i analiza wyników badawczych…………76
      4.6. Wnioski…………84

Zakończenie…………87
Bibliografia…………90
Spis rysunków…………93
Spis schematów…………94
Spis tabel…………95
Aneks…………96

Czytaj więcej

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Proces negocjacji
      1.1 Definicja negocjacji
      1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
      1.3 Strategie negocjacyjne

Rozdział 2.
Konflikt
      2.1 Pojęcie konfliktu
      2.2 Typy i etapy konfliktu

Rozdział 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu
      3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
      3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
      3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony

Podsumowanie
Bibliografia

Czytaj więcej

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Wstęp………4

Rozdział 1.
Konflikty w organizacji.
      1.1. Definicje konfliktów………7
      1.2. Rodzaje konfliktów………10
      1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
      1.4. Konsekwencje konfliktów………19
         1.4.1. Efekty negatywne………20
         1.4.2. Efekty pozytywne………21
      1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23

Rozdział 2.
Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.
      2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
         2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
         2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32
         2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33
      2.2. Czynnikowe ujęcie osobowości………35
         2.2.1. Czynnikowa teoria cech R.B. Cattella………35
         2.2.2. Trójczynnikowa teoria H.J. Eysencka………36
         2.2.3. Pięcioczynnikowa teoria osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae………37
      2.3. Osobowość a style rozwiązywania konfliktów………40

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
      3.1. Założenia teoretyczne i model badań.
      3.2. Problemy i hipotezy badawcze………43
      3.3. Zmienne i ich operacjonalizacja………43
      3.4. Charakterystyka narzędzi badawczych.45
         3.4.1. Inwentarz osobowości NEO – FFI Costy i McCrae.45
         3.4.2. Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów Thomasa i Kilmanna………46
      3.5. Badani i procedura badawcza………47
      3.6. Przedstawienie wyników………48
      3.7 Podsumowanie wyników………52

Bibliografia………56
Spis tabel i rysunków………59
Załączniki………60

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Wstęp……..4

Rozdział 1.
Konflikt organizacyjny
      1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24

Rozdział 2.
Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów
      2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3. Konflikt jako zjawisko dezorganizujące działalność przedsiębiorstwa…….. 52
2.4. Zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej…….. 58
2.4.1. Symptomy konfliktu ……..64
2.4.2. Strategie działań w konflikcie interpersonalnym…….. 67

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych dotycząca konfliktu organizacyjnego wywołanego zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w Krakowie
      3.1. Cel i problem badawczy ……..72
3.2. Organizacja badań i dobór próby badawczej ……..75
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań ……..77
3.4. Hipotezy badawcze ……..79
3.5. Opis obiektu badań ……..80

Rozdział 4.
Wyniki badań nad konfliktem organizacyjnym w filii New Yorker w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski z badań
      4.1. Czynnik ludzki w organizacji w świetle badań własnych ……..83
4.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów ……..83
4.1.2. Stosunek respondentów do pracy ……..86
4.1.3. Funkcjonowanie grup pracowniczych w organizacji w opinii respondentów ……..87
4.2. Analiza badań własnych nad zjawiskiem konfliktu w obliczu zmian restrukturyzacyjnych w filii New Yorker w Krakowie…….. 90
4.2.1. Wprowadzenie zmian i ich wpływ na pracę badanych pracowników ……..90
4.2.2. Percepcja zmian i partycypacja respondentów w procesie wprowadzania zmian…….. 93
4.2.3. Problem przystosowania się do zmian oraz postawy mu towarzyszące…….. 95
4.3. Postawy i zachowania pracowników na tle konfliktów wywołanych zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w świetle badań własnych…….. 100
4.3.1. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na konfliktowość wśród pracowników ……..100
4.3.2. Postrzeganie przez respondentów konfliktów powstałych na tle zmian ……..104
4.3.3. Kształtowanie się zachowań respondentów w obliczu konfliktów w firmie ……..108

Wnioski z badań ……..113
Zakończenie…….. 116
Bibliografia…….. 119
Spis tabel ……..126
Spis rysunków ……..128
Spis wykresów ……..129
Załączniki ……..130

Czytaj więcej

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdział I
Rola negocjacji w stosunkach międzynarodowych
      1.1 Pojęcie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny środek rozwiązywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych

Rozdział II
Negocjacje Polski z Unią Europejską
      2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji członkowskich w Polsce
2.3 Traktat ateński jako finał negocjacji między Polską a Unią Europejską

Rozdział III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych
      3.1 Skuteczność przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3.2 Analiza poziomu zaufania społeczeństwa do polskich negocjatorów
3.3 Pozytywne i negatywne skutki zakończonych negocjacji

Zakończenie
Bibliografia

Czytaj więcej