Kategoria Negocjacje

Kulturowe uwarunkowania negocjacji oraz zasady ich prowadzenia na przykładzie Rosji.

Wstęp

1. Negocjacje – Ogólne informacje

2. Taktyki i techniki wykorzystywane w negocjacjach

3. Zasady prowadzenia negocjacji

4. Negocjacje międzynarodowe
      4.1. Negocjacje międzykulturowe na Świecie
4.2. Rosja

Zakończenie
Bibliografia

Czytaj więcej

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Wstęp.

Rozdział 1.
Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.
      1.1 Istota procesu komunikacji.
1.2 Formy komunikowania.
1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji.

Rozdział 2.
psychologiczne determinanty kontaktów
z klientami.
2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja.
2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne.

Rozdział 3.
Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28
      3.1 Style, narzędzia i techniki skutecznego komunikowania się z klientem
3.2 Prawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych.
3...

Czytaj więcej

Sprawność procesów negocjacyjnych w pozyskiwaniu klientów.

Wstęp.

Rozdział I.
Działalność przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

1.1. Istota i cele przedsiębiorstw.
1.2. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw.
1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską.

Rozdział II.
Znaczenie negocjacji w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

2.1. Istota pojęcia negocjacji.
2.2. Metody zdobywania klientów przez przedsiębiorstwa.
2.3. Przygotowanie jako najważniejszy z etapów procesu negocjacji.

Rozdział III.
Sposoby komunikowania się przedsiębiorców z klientem.

3.1. Zasady skutecznej komunikacji w procesie zdobywania zleceń.
3.2...

Czytaj więcej

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wstęp………..3

Rozdział I.
Konflikt jako zjawisko społeczne
1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5
1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7
1.3. Przebieg konfliktu……….. 13

Rozdział II.
metody likwidowania konfliktów
2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19
2.1.1. Ignorowanie ………..19
2.1.2. Mediacje ………..20
2.1.3. Kompromis ………..21
2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22

Rozdział III.
Konflikty w pracy i metody ich likwidowania
3.1. Konflikty w miejscu pracy ………..25
3.2. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy ………..27
3.3. Sposoby likwidowania konfliktów w pracy ………..31

Rozdział IV.
Częś...

Czytaj więcej

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Wprowadzenie………..3

Rozdział I
Przyczyny negocjacji
      1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5
      1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
      1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
      1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13

Rozdział II
Przebieg negocjacji
      2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
      2.2 Realizacja negocjacji ………..21

Rozdział III
Rezultaty wynikające z negocjacji
      3.1 Porozumienie ………..27
      3...

Czytaj więcej

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Wstęp…………3

Rozdział I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu
      1.1. Definicja konfliktu…………5
      1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
      1.3. Typologia konfliktów…………25
      1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdział II
Zarządzanie konfliktem w organizacji
      2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50
      2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54
      2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59

Rozdział III
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ
      3.1...

Czytaj więcej

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Wprowadzenie

Rozdział 1.
Proces negocjacji
      1.1 Definicja negocjacji
      1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna
      1.3 Strategie negocjacyjne

Rozdział 2.
Konflikt
      2.1 Pojęcie konfliktu
      2.2 Typy i etapy konfliktu

Rozdział 3.
Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu
      3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej
      3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych
      3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony

Podsumowanie
Bibliografia

Czytaj więcej

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Wstęp………4

Rozdział 1.
Konflikty w organizacji.
      1.1. Definicje konfliktów………7
      1.2. Rodzaje konfliktów………10
      1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
      1.4. Konsekwencje konfliktów………19
         1.4.1. Efekty negatywne………20
         1.4.2. Efekty pozytywne………21
      1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23

Rozdział 2.
Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.
      2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
         2.1.1...

Czytaj więcej

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Wstęp……..4

Rozdział 1.
Konflikt organizacyjny
      1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24

Rozdział 2.
Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów
      2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2...

Czytaj więcej

Negocjacje w polityce na przykładzie procesu akcesyjnego Polska – Unia Europejska

Wstęp

Rozdział I
Rola negocjacji w stosunkach międzynarodowych
      1.1 Pojęcie negocjacji
1.2 Etapy procesu negocjacyjnego
1.3 Negocjacje jako dyplomatyczny środek rozwiązywania sporów w polityce
1.4 Specyfika negocjacji akcesyjnych

Rozdział II
Negocjacje Polski z Unią Europejską
      2.1 Przygotowania do procesu przedakcesyjnego
2.2 Przebieg negocjacji członkowskich w Polsce
2.3 Traktat ateński jako finał negocjacji między Polską a Unią Europejską

Rozdział III
Ocena przebiegu i wyników negocjacji akcesyjnych
      3.1 Skuteczność przebiegu negocjacji w ocenie opinii publicznej.
3...

Czytaj więcej

Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów

Wstęp……….3

Rozdział I
Istota negocjacji
      1.1 Pojęcie negocjacji ……….5
1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9
1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11
1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16
1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20

Rozdział II
Komunikacja podstawą udanych negocjacji
      2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23
2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25
2.3 Komunikacja jako perswazja ……….32
2.4 Kwestia komunikacji niewerbalnej w negocjacjach ……….34
2.5 Kanały informacyjne wykorzystywane w negocjacjach………. 37

Rozdział III
Techniki, strategie a taktyki p...

Czytaj więcej

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdział 1.
Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia
      1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdział 2.
Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny
      2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego
2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

Rozdział 3.
Metodologiczne aspekty pracy
      3.1...

Czytaj więcej

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji

Wstęp

Rozdział 1.
Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji
      1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji

Rozdział 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie negocjacji – podstawy metodologiczne
      2.1. Przedmiot i cel badań
2.1.1. Przedmiot badań
2.1.2. Cel badań
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2...

Czytaj więcej

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie

Wstęp……….4

Rozdział 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdział 2.
Rola menadżera w przedsiębiorstwie
      2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24

Rozdział 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdział 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badań własnych
      4.1. Organizacja badań własnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badań własnych…….. 44

Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Sp...

Czytaj więcej

Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Wstęp………. 3

Rozdział I
Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

1. Definicja ADR………. 5
2. Geneza ADR………. 8
3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13

Rozdział II
Teoretyczne założenia mediacji

1. Definicja mediacji……….16
2. Cechy i korzyści mediacji……….20
3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23
4. Osoba mediatora……….26

Rozdział III
Idea sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym.

1. Mediacja w polskim prawie karnym……….30
2. Geneza i pojęcie sprawiedliwości naprawczej……….33
3. Rola sprawiedliwości naprawczej w procesie mediacyjnym……….36

Rozdział IV
Mediacja w polskim syst...

Czytaj więcej

Negocjacje w służbie zdrowia

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka negocjacji
      1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji
1.2.Style negocjacji
1.3.Sposób prowadzenia negocjacji
1.4.Cechy negocjatora
1.5.Etapy negocjacji
1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania .
1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji
1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość
1.6.Warunki udanych negocjacji
1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu
1.8.Trudny partner
1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji

Rozdział 2.
Przeobrażenia w służbie zdrowia.
      2.1.Historia powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych
2.1.1...

Czytaj więcej

Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne
1.2 Pojęcie dziecka
1.3 Pojęcie praw dziecka
1.4 Prawa dziecka – rys historyczny
1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym
1.6 Prawa dziecka w szkole
1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

Czytaj więcej

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3

Rozdział 1
Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy.

1.1 Definicje negocjacji………5
1.2 Etapy procesu negocjacji………9
1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14

Rozdział 2
Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych.

2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17
2.2 Modele negocjacji………22
2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27

Rozdział 3
Charakterystyka firmy X oraz stosowane w niej techniki i taktyki negocjacji handlowych.

3.1 Geneza, etapy rozwoju i przedmiot działalności firmy X………32
3.2 Polityka jakości i analiza SWOT firmy X………37
...

Czytaj więcej

Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji

Wstęp……….2

Rozdział 1.
Komunikacja.
      1.1 Definicja i istota komunikacji……….3
1.1.1 Komunikacja werbalna……….6
1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7
1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9
1.3 Modele procesu komunikowania się……….12
1.4 Style komunikacyjne……….15
1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17

Rozdział 2.
Konflikt w organizacji.
      2.1 Pojęcie i istota konfliktów……….23
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji……….26
2.3 Źródła konfliktów wewnątrz organizacji……….28
2.4 Przebieg konfliktów……….31
2.5 Cechy osobowościowe w relacjach międzyludzkich……….33
2...

Czytaj więcej

Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności

Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia negocjacji
      1.1. Definicja negocjacji
1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora
1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów
1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe

Rozdział 2
Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji
      2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach
2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia
2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów
2.4. Zasady skutecznej komunikacji

Rozdział 3
Fazy negocjacji
      3.1. Znaczenie etapów negocjacji
3.2. Etap przednegocjacyjny
3.3. Negocjacje właściwe
3...

Czytaj więcej

Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych

Wstęp……….5

Rozdział 1
Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.
      1.1 Pojęcie i istota………. 7
1.2 Źródła konfliktu………. 8
1.3 Etapy konfliktu ……….13
1.4 Typy konfliktów ……….15

Rozdział 2
Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.
      2.1 Definicja i istota ……….18
2.2 Elementy negocjacji………. 19
2.3 Rodzaje negocjacji………. 22
2.4 Strategie negocjacyjne………. 24
2.5 Style negocjacyjne ……….25
2.6 Techniki negocjacyjne ……….30

Rozdział 3
Analiza możliwości wykorzystania negocjacji specjalnych w sytuacjach kryzysowych na podstawie wybranych przykładów.
      3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich