Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną 5/5 (10)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I
Teoretyczna analiza edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje edukacji wczesnoszkolnej……….. 5
1.2. Obszary i treści edukacji wczesnoszkolnej……….. 10
1.3. Metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej……….. 14
1.4. Kompetencje nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej……….. 18


Rozdział II
Trudności edukacyjne ucznia w młodszym wieku szkolnym

2.1. Charakterystyka ucznia w młodszym wieku szkolnym……….. 21
2.2. Podstawowe pojęcia i definicje trudności szkolnych……….. 23
2.2.1. Przyczyny trudności……….. 26
2.3. Wspomaganie dziecka z trudnościami w młodszych klasach……….. 31
2.3.1. Działania szkoły podejmowane wobec uczniów……….. 32
2.3.2. Diagnozowanie trudności……….. 36


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań……….. 41
3.2. Problemy, hipotezy, zmienne i wskaźniki……….. 43
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 46
3.4. Charakterystyka terenu i organizacja badań……….. 47


Rozdział IV
Trudności edukacyjne uczniów w młodszym wieku szkolnym w warunkach szkoły wiejskiej w świetle badań

4.1. Trudności edukacyjne na etapie kształcenia wczesnoszkolnego w warunkach szkoły wiejskiej ……….. 50
4.2. Działania nauczycieli ………..58
4.3. Wpływ środowiska wiejskiego na trudności edukacyjne uczniów ………..61
4.4. Działania szkoły ………..68


Zakończenie……….. 72
Bibliografia……….. 73
Spis rysunków……….. 78
Spis tabel……….. 78
Spis wykresów ……….. 78
Aneks
Załącznik I. Kwestionariusz wywiadu……….. 80

Oceń