Gospodarowanie odpadami komunalnymi i gospodarka ściekowa w gminach 5/5 (9)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Samorząd gminny w strukturze samorządu terytorialnego w Polsce

1.1. Pojęcie i rodzaje samorządu
1.2. Podstawowe zasady działania samorządu terytorialnego
1.2.1. Zasada samodzielności
1.2.2. Zasada decentralizacji
1.2.3. Zasada pomocniczości
1.3. Ustrój gminy jako podstawowego ogniwa samorządu terytorialnego
1.3.1. Rada gminy
1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta
1.3.3. Organy pomocnicze oraz związki i porozumienia międzygminne
1.4. Typologia ustawowych zadań realizowanych przez gminy
1.5. Ochrona środowiska jako zadanie własne gminy


Rozdział II
Gospodarowanie odpadami jako przedmiot prawa

2.1. Źródła prawa z zakresu gospodarowania odpadami
2.2. Pojęcie odpadów oraz ich prawna kwalifikacja
2.3. Zasady postępowania z odpadami
2.4. Specyfika odpadów komunalnych


Rozdział III
Realizacja przez gminy obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami

3.1. Zakres obowiązków gminy związanych z odpadami
3.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi
3.2.1. Podsystem przepływu odpadów
3.2.2. Podsystem przepływu zarządzania
3.2.3. Podsystem przepływu pieniędzy
3.2.4. Podsystem informacji, sprawozdawczości i kontroli
3.3. Instrumenty prawne gospodarowania odpadami
3.3.1. Zezwolenia
3.3.2. Regulaminy
3.4. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi


Rozdział IV
Realizacja zadań gminy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

4.1. Podstawowe pojęcia
4.2. Źródła prawa z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
4.3. Podział zadań pomiędzy gminę i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
4.4. Instrumenty prawne komunalnej gospodarki wodno-ściekowej
4.4.1. Zezwolenia
4.4.2. Regulaminy i plany
4.4.3. Taryfy
4.5. Zasady odprowadzania ścieków na terenie gmin
4.5.1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe
4.5.2. Warunki odprowadzania ścieków do kanalizacji


Zakończenie
Wykaz literatury, aktów prawnych, orzecznictwa i cytowanych stron internetowych

Oceń