Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp……….4

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5
1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8
1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13
1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15

Rozdział II
Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu
stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19
2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19
2.2 Organizacja i zasady funkcjonowania rady gminy – odwołanie radnego……….23
2.3 Odwołanie rady gminy……….28

Rozdział III
Zadania rady gminy i nadzór nad ich realizacją.
      3.1 Zadania rady gminy……….30
3.2 Nadzór nad realizacją zadań gminy……….36

Zakończenie……….42
Bibliografia……….44
Wykaz aktów normatywnych……….45
Wykaz orzecznictwa……….46
Wykaz stron internetowych……….47

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.