Diagnoza poziomu motywacji do nauki szkolnej dzieci w wieku 7 i 8 lat w danej gminie 4.43/5 (23)

23 kwietnia 2018 1 Przez administrator

Wstęp ……….. 3

Rozdział I
Motywacja a proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły
      1.1. Motywacja- wyjaśnienie terminologiczne ……….. 5
1.2. Teorie motywacji i ich założenia ……….. 9
1.3. Rola motywacji w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły podstawowej ……….. 10

Rozdział II
Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki szkolnej
      2.1. Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym ……….. 12
2.2. Rola nauczyciela w motywowaniu dziecka do nauki szkolnej
2.3. Rola rodziny w procesie motywowaniu dziecka do nauki ……….. 23

Rozdział III
Metodologia badań własnych
      3.1. Przedmiot i cel badań ………..32
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 33
3.3. Zmienne i ich wskaźniki ……….. 36
3.4. Metody techniki i narzędzia badawcze ………..37
3.5. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej ………..40

Rozdział IV
Analiza i omówienie wyników badań własnych
      4.1. Charakterystyka badanej grupy ……….. 42
4.2. Motywacja do nauki dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle wyników badań własnych ………..50
4.3. Płeć a poziom motywacji do nauki szkolnej w badanej grupie dzieci ………..58
4.4. Dzietność rodziny a poziom motywacji do nauki szkolnej w badanej grupie uczniów ………..59
4.5. Poziom wykształcenia rodziców a poziom motywacji do nauki szkolnej w badanej grupie dzieci
4.6. Sytuacja materialna rodziny a poziom motywacji do nauki szkolnej w badanej grupie uczniów ………..60

Podsumowanie i wnioski ……….. 61
Bibliografia ………..64
Spis tabel ………..69
Spis wykresów ………..70
Aneks ………..72

Oceń