Diagnoza poziomu motywacji do nauki szkolnej dzieci w wieku 7 i 8 lat w danej gminie

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Motywacja a proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły       1.1. Motywacja- wyjaśnienie terminologiczne ……….. 5 1.2. Teorie motywacji i ich założenia ……….. 9 1.3. Rola motywacji w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły podstawowej ……….. 10 Rozdział II Czynniki wpływające Więcej

System pomocy społecznej w Polsce

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej Więcej

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja Więcej

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych Więcej

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza

Wstęp Rozdzial I Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza 1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna 1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych 1.2. Telewizja dziecieca 1.2.1. Pierwsze Więcej

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział Więcej

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i Więcej

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi Więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja Więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. Więcej

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen Więcej

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych Więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie Więcej

Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów.

Wstęp Rozdzial I Czas wolny w życiu czlowieka 1. Definicje czasu wolnego 2. Czas wolny dziewcząt i chlopców 3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy Rozdzial II Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku 1. Definicje Więcej

Organizacja czasu wolnego mlodziezy

Wstęp………2 Rozdzial I Czas wolny dziecie w świetle literatury. 1.1. Istota czasu wolnego………3 1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6 1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11 Rozdzial II Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego Więcej

Aspiracje i plany zyciowe wychowanków domu dziecka.

Wstęp………3 Rozdzial I. Problem aspiracji w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Wyjasnienie podstawowych pojęćterminologicznych wystepujacych w pracy: (aspiracje, poziom aspiracji, plany zyciowe, opiekun, wychowanek, sieroctwo, sieroctwo społeczne) ………6 1.2. Rodzaje aspiracji ………14 1.3. Osobowosciowe uwarunkowania aspiracji ………20 1.4. Srodowiskowe uwarunkowania aspiracji……… Więcej

Polityka rodzinna w Polsce.

Wstęp………2 Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia polityki rodzinnej 1.1. Wstępne zagadnienia terminologiczne………4 1.2. Polityka spoleczna………7 1.3. Polityka rodzinna………8 1.4. Bezposrednia polityka rodzinna (explicite)………10 1.5. Posrednia polityka rodzinna (implicite)………12 1.6. Instrumenty polityki rodzinnej………14 1.7. Podstawy prawne funkcjonowania polityki rodzinnej………15 Rozdzial II. Polityka Więcej

Mobbing jako zjawisko patologii społecznej

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Specyfika zjawiska mobbingu 1.1. Etymologia i znaczenie pojecia mobbingu……….. 7 1.2. Historia i przyczyny powstania mobbingu……….. 10 1.3. Mobbing jako fala……….. 12 1.4. Zjawisko mobbingu w ujęciu prawnym……….. 13 1.5. Cechy, rodzaje i fazy mobbingu……….. 18 1.6. Więcej

Narkomania wśród młodzieży szkól gimnazjalnych (na przykładzie badan w XYZ)

Wstęp Rozdzial I Zjawisko narkomanii w świetle literatury 1. Geneza i pojecie narkomanii 2. Istota uzaleznienia od narkotyków 3. Fazy zazywania substancji narkotykowych 4. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych 5. Narkomania jako zjawisko społeczne 6. Przyczyny narkomanii 7. Programy profilaktyczne dla Więcej

Poczucie sensu zycia ludzi po ukonczeniu 60 – tego roku zycia.

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka okresu póznej doroslosci i wieku starzenia sie. 1.1 Gerontologia, geragogika (gerontopedagogika), psychogeriatria – ustalenia definicyjne………..7 1.2 Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………..10 1.3 Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci. Leki i niepokoje ludzi starszych………..15 1.4 Starzenie Więcej

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka szescioletniego do szkoly

Wstęp……….3 Rozdzial I Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej. 1.1 Cele wychowania przedszkolnego………..4 1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego………. 5 1.3 Metody, formy i zasady pracy z dziecmi……….. 7 1.4 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym……….10 1.5 Zagadnienie dojrzalosci szkolnej……….14 1.6 Elementy Więcej

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ

Wstęp……….4 Rozdzial I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdzial II. Metodologia Więcej

Trudności wychowawcze rodziców dziecka autystycznego

Wstęp ………5 Rozdział I. Autyzm w świetle literatury przedmiotu 1.1 Pojęcie autyzmu i jego klasyfikacja ………7 1.2 Uwarunkowania autyzmu i diagnoza ………11 1.3 Rozwój dziecka autystycznego ………16 1.4 Komunikacja dzieci autystycznych……… 21 1.5 Terapia i edukacja dzieci autystycznych………24 Rozdział II. Więcej

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp………. 2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy badan wlasnych 1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdzial II Metodologia Więcej

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6 1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11 1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19 Więcej

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny

Wstęp ……….3 Rozdzial I.Alkohol i alkoholizm 1.1.Pojecie alkoholu………. 5 1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7 1.3.Objawy alkoholizmu ……….9 1.4.Fazy alkoholizmu ……….12 1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14 Rozdzial II.Przyczyny i skutki spozywania alkoholu 2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24 2.2.Skutki alkoholizmu ……….28 2.2.1.Skutki biologiczne ……….28 2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29 Więcej