Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Wstęp………3

Rozdzial 1………6

1. Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej………6
2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9
2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9
2.2. Sprawnosc ruchowa………10
2.3. Procesy poznawcze………11
2.4. Uczucia i komtakty społeczne………14
3. Dziecko a warunki przedszkola………15
3.1. Pojecie dojrzalosci przedszkolnej i jej kryteria………15
3.2. Czynniki decydujace o zdolnosciach przystosowawczych malego dziecka………17
3.2.1. Czynniki endogenne………17
3.2.2. Czynniki egzogenne………19
4. Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola………22
5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka………25
5.1. Rola nauczyciela………25
5.2. Przygotowanie otoczenia………26
5.3. Wspólpraca z rodzicami………27
6. Zróznicowanie zachowan adaptacyjnych………30
6.1. Dziecko dobrze przystosowane spolecznie………30
6.2. Dziecko nieprzystosowane spolecznie………31


Rodzial 2
Podstawy badan wlasnych………36

1. Cel badan………36
2. Problemy i hipotezy………36
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………38
4. Charakterystyka terenu badan………49
5. Analiza wyników badan wlasnych………51
5.1. Rodzaje zachowan i emocji trzylatków rozpoczynajacych edukacje przedszkolna………51
5.2. Samodzielnosc trzylatków wstepujacych do przedszkola………55
5.3. Negatywne reakcje dzieci adaptujacych się do nowego srodowiska………57
5.4. Wpływ osób najblizszych na przystosowanie się dziecka do przedszkola………61
5.5. Srodowisko rodzinne trzylatków rozpoczynajacych edukacje przedszkolna………62
5.6. Efektywność eksperymentalnych dzialan adaptacyjnych………65
5.7. Jakość przedszkola a efektywnosc przystosowania wychowanków………67
5.8. Wspólpraca z rodzicami a wlasciwy przebieg adaptacji dzieci………67
5.9. Znajomosc nowego srodowiska a prawidlowosc przebiegu procesu przystosowawczego………70


Zakończenie………72
Bibliografia………75
Aneks………77

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>