Rola świetlicy szkolnej w procesie wychowania i uspołeczniania dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….. 4

Rozdział 1
Praca opiekuńczo–wychowawcza świetlicy

1.1. Geneza pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy……….. 8
1.2. Rodzaje i funkcje świetlic……….. 10
1.3. Formy, metody i zasady pracy świetlicy……….. 17
1.4. Atmosfera towarzysząca pracy w świetlicy……….. 22
1.5. Współpraca świetlicy ze środowiskiem szkolnym i rodzinnym……….. 23

Rozdział 2
Charakterystyka nadpobudliwości psychoruchowej

2.1. Istota ADHD……….. 26
2.2. Przyczyny schorzenia……….. 29
2.3. Objawy nadpobudliwości psychoruchowej……….. 33
2.4. Leczenie ADHD……….. 41

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……….. 49
3.2. Problemy badawcze……….. 51
3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze……….. 54
3.4. Teren i organizacja badań……….. 58

Rozdział 4
Proces wychowania i uspołeczniania dzieci z nadpopudliwością psychoruchową w swietle badań własnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….. 60
4.2. Motywacja do nauki i metody pracy edukacyjnej……….. 63
4.3. Przejawy nadpobudliwości psychoruchowej……….. 70
4.4. Przyczyny powstawania ADHD……….. 74
4.5. Problem diagnozy i terapii nadpobudliwości psychoruchowej……….. 77
4.5. Praca dydaktyczna i wychowawcza z dzieckiem z ADHD……….. 83

Zakończenie……….. 87
Bibliografia……….. 91
Spis wykresów……….. 94
Załącznik (kwestionariusz ankiety)……….. 96