Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej

Wprowadzenie………4

Rozdzial I.
Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6

1.1. Rozwój fizyczny………7
1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9
1.3. Rozwój emocjonalny………15
1.4. Rozwój procesów poznawczych………17
1.4.1. Wrazenia………17
1.4.2. Spostrzeganie………18
1.4.3. Obserwacja………19
1.4.4. Pamiec………19
1.4.5. Myslenie………20
1.4.6. Uwaga i jej cechy………22
1.4.7. Inteligencja………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota twórczosci w ujęciu autorów………25

2.1. Cechy osób twórczych………28
2.2. Ogolny schemat procesu twórczego………30
2.2.1. Schemat TOTE………30
2.2.2. Teoria interakcji twórczej………32
2.2.3. Fazowa koncepcja inkubacji………33
2.3. Klasyczne koncepcje procesu twórczego………35
2.3.1. Koncepcje postaciowe………35
2.3.2. Koncepcja humanistyczna………36
2.3.3. Koncepcja behawiorystyczna………38
2.3.4. Koncepcja asocjacyjna………39
2.3.5. Koncepcje psychoanalityczne………40
2.3.6. Koncepcje poznawcze………44
2.4. Twórcza aktywnosc plastyczna dzieci………50
2.4.1. Stadia rozwojowe twórczosci plastycznej dziecka………51
2.4.2. Eksprasja plastyczna dziecka………53


Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych………55

3.1. Problemy i cele badan………56
3.2. Problem badawczy i hipotezy………7
3.3. Zmiemme i ich wskazniki………61
3.4. Metody, techniki, narzedzia badawcze………63
3.4.1. Ankieta………64
3.4.2. Analiza dokumentow jako metoda badawcza………65
3.4.3. Testy osiagniec szkolnych………66
3.5. Procedura eksperymentalna………67
3.6. Osoby badane………70


Rozdzial IV.
Wyniki badan………71

4.1. Analiza wyników w odniesieniu do hipotez badawczych………79


Zakończenie………83

Literatura cytowana………85
Spis tabel………87
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>