Pedagogika prace licencjackie

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzedzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badan ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdzial III
Formy spedzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badan wlasnych.

3.1. Czas wolny w dyspozycji osób starszych i jego postrzeganie………. 39
3.2...

więcej

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.


Wstęp………. 3

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy.

1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5
1.2. Geneza i cele zabawy………. 11
1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14
1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17
1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22
1.6. Gry i zabawy w edukacji matematycznej………. 27


Rozdzial II
Scenariusze lekcji.

2.1. Scenariusz lekcji w klasię pierwszej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 20………. 32
2.2. Scenariusz lekcji w klasię drugiej na temat Cwiczenia w dodawaniu w zakresię do 100 – gry i zabawy………. 41
2.3...

więcej

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu


Wstęp…….. 4

Rozdzial I
Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6
1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10
1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14

Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25
2.2. Proces badawczy ……..29
2.3. Metody, techniki, oraz narzedzia badawcze ……..30
2.4. Hipotezy i problemy badawcze…….. 32

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Prezentacja wyników badan wlasnych – ankieta…….. 35
3.2. Prezentacja wyników badan wlasnych – wywiad……....

więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.


Wstęp ……….3

Rozdzial 1
Dziecko z syndromem FAS w szkole.

1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5
2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6
3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7
4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8
5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11
6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14


Rozdzial 2
Problemy dziecka z fas w szkole – studium przypadku.

1. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych ……….19
2. Prezentacja i analiza wyników badan wlasnych ……….21
3. Wnioski pobadawcze ……….28


Zakończenie ……….31
Bibliografia ……….33
Zalaczniki ……….35więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3

Rozdzial 1.
Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4
1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5
1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5


Rozdzial 2.
Pojecie agresji w świetle literatury fachowej.

2.1. Definicja pojecia agresji………….6
2.2. Geneza agresji………….8
2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8
2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10
2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11
2.2.4. Agresja powstala na skutek społecznego uczenia sie………….12


Rozdzial 3.
Czynniki determinujace powstawanie zachowan agresywnych wśród dzieci w mlodszym wieku szkolnym.

3.1...

więcej

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5
1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6
1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10

Rozdzial II
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy.

2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11
2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12
2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13
2.2 Zaburzenia rozwoju procesów wykonawczych …………20
2.3 Zaburzenia rozwoju procesów poznawczych …………22
2.3.1 Objawy zaburzen percepcji sluchowej …………22
2.3.2 Objawy zaburzen percepcji wzrokowej …………23
2.3...

więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.


Streszczenie…………3
Wprowadzenie…………6

Rozdzial I
Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8
1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11
1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14

Rozdzial II
Metody badan nad wypaleniem zawodowym.

2.1. Kwestionariusz MBI…………20
2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21
2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22
2.4. Kwestionariusz Teacher Attitude Scale oraz Staff Burnout Seale for Health Professionals…………23
2.5. Kwestionariusz Perceptual Job Burnout Inventory…………24

Rozdzial III
Syndromy, objawy i przyczyny wypalenia z...

więcej

Angielska szkola antropologiczna


Wstęp

Rozdzial I
Angielska szkola antropologiczna

1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej
1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej
1.2.1. Edard Burnett Tylor
1.2.2. Herbert Spencer
1.2.3. John Lubbock
1.2.4. Lewis Henry Morgan


Rozdzial II.
James George Frazer oraz jego koncepcja magii

2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera
2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy
2.3. Rola magii w frazerowskim schemacie ewolucyjnym


Rozdzial III
Poglady Frazera na tle angielskiej szkoly antropologicznej

Zakończenie

Bibliografia

 

więcej

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

Wstęp…………4

Rozdzial I
Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7
1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10
1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17
1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21


Rozdzial II
Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych.

2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26
2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30
2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze………… 35
2.4. Znaczenie rodziny w terapii uzaleznien ………… 48


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel i przedmiot badan………… 52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………… 54
3.3. Metody, techniki i narzedzia badan………… 58
3.4...

więcej

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu.


Wstęp

Rozdzial I
Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu

1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji
1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych.
1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich.
1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych.
1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych.
1.6. Profilaktyka autoagresji.


Rozdzial II
Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych.

2.1. Definicja adolescencji.
2.2. Adolescencja jako czynnik ryzyka zachowan autoagresywnych.
2.4. Istota postawy oraz jej elementy.
2.5. Postawy wobec zachowan autoagresywnych.


Rozdzial I...

więcej

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.
1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5
1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10
1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13
1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17
1.5. Charakterystyka SOS Wioski Dzieciecej w Bilgoraju……….20

Rozdzial II
Opieka i wychowanie jako podstawowe funkcje SOS Wiosek Dzieciecych.

2.1. Charakterystyka i zasady realizacji funkcji opiekunczej……….22
2.2...

więcej

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli.


Wstęp

Rozdzial I.

1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5
2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka
3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka
3.1. Srodowisko rodzinne
3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych
3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych
3.1.3. Dzieci z rodzin biednych
3.1.4. Dzieci maltretowane
3.2. Srodowisko pozarodzinne
4. Sposoby postępowania z dziecmi sprawiajacymi klopoty wychowawcze
4.1. Proponowane zabawy i zajecia dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku 3-6 lat
4.2. Proponowane zabawy i zajecia dla dzieci zahamowanych psychoruchowo w wieku 3-6 lat


Rozdzial II.

1. Cel i temat badan………21
2...

więcej

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej


Wstęp………..1

Rozdzial I
Przeglad literatury przedmiotu

1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3
2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8
3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Cel i przedmiot badan ……….. 16
2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17
3. Metody i narzedzia badawcze……….. 21
4. Teren, organizacja i przebieg badan……….. 24
5. Charakterystyka badanej zbiorowosci ……….. 27

Rozdzial III
Wyniki badan wlasnych

1...

więcej

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan


Rozdzial I
Historia narkomanii w Polsce……….. 2

Rozdzial II
Podzial narkotyków.

2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7
2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10
2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16


Rozdzial III
Społeczne problemy narkomanii

3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18
3.2 Wpływ grupy rówiesniczej……….. 19
3.3 Ciekawosc i nuda……….. 20
3.4 Zmiany osobowosci……….. 21
3.5 Konflikty z prawem……….. 22
3.6 Pomoc uzaleznionym……….. 24
3.7 Uwarunkowania prawne do walki z narkomania……….. 27


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4...

więcej

Geneza czasu wolnego.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
geneza czasu wolnego i opis zjawiska

1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6
1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8
1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8
1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9
1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce ………. 11

Rozdzial II.
Teoria potrzeb czlowieka a jego aktywnosc w czasię wolnym w kontekscie telewizji

2.1. Powojenne spoleczenstwo polskie jako korzenie wspólczesnej kultury masowej w Polsce – charakterystyka ……….14
2.2. Teoria potrzeb czlowieka ………. 15
2.3...

więcej