Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej

Wstep………4 Rozdział I Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6 Rozdział II Środki dowodowe………13 1.Pojecie i klasyfikacja srodków dowowdowych………13 2.System srodków dowodowych………19 2.1. Dowody nazwane………19 2.1.1. Dowód z dokumentów………19 2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23 2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30 2.1.4. Dowód z oględzin………38 2.1.5. Dowód Więcej

 

Rada ministrów – powoływanie, struktura i działalność

Wstęp Rozdział I. Powoływanie i odpowiedzialność Rady Ministrów       1. Tryb powoływania Rady Ministrów 2. Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna Rady Ministrów Rozdział II. Skład Rady Ministrów       1. Prezes Rady Ministrów 2. Wiceprezesi Rady Ministrów 3. Ministrowie 4. Przewodniczący określeń w ustawach Więcej

 

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział Więcej

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Wstęp………3 Rozdział I Podatki i ich rola w gospodarce narodowej 1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5 1.2. System podatkowy w Polsce……… 7 1.3. Rodzaje podatków ………10 1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14 Rozdział II Podatek dochodowy od osób Więcej

 

Autyzm

Wstęp………4 Rozdział I Autyzm – charakterystyka zagadnienia 1.1 Definicja autyzmu w ujęciu wybranych autorów……… 7 1.2 Kryteria diagnostyczne ………9 1.3 Trudności w diagnozowaniu autyzmu ………11 1.4 Wpływ autyzmu na życie……… 15 Rozdział II Rozwój intelektualny dziecka z autyzmem 2.1 Możliwości Więcej

 

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

 

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział Więcej

 

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i Więcej

 

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan Więcej

 

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Więcej

 

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2 Rozdział I Mobbing jako rodzaj przemocy       1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7 1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13 1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15 1.4. Skutki mobbingu………..18 1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21 1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30 1.7. Regulacje Więcej

Motywacja i wypalenie zawodowe pracowników

Wstęp………5 Rozdzial 1. Motywowanie pracowników – modele, teorie, rodzaje 1.1 Istota i pojecie motywacji……… 7 1.2 Modele i koncepcje motywacji……… 10 1.3 Rodzaje motywacji ………17 1.3.1 Motywacja pozytywna……… 17 1.3.2 Motywacja negatywna ………17 1.4 Premie jako skuteczny element motywacji placowej……… Więcej

 

Mobbing w miejscu pracy. Skala zjawiska.

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne zagadnienia mobbingu 1.1. Definicje mobbingu 1.2. Mobbing jako przedmiot badan 1.3. Przyczyny mobbingu 1.4. Rodzaje mobbingu 1.5. Skutki mobbingu Rozdzial II Podstawy prawne ochrony przed mobbingiem 2.1. Prawo do ochrony pracowników przed mobbingiem w aktach prawnych Więcej

 

Mobbing w pracy

Mobbing w pracy Wstęp ……….4 Rozdział 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu………. 6 2. Definicja encyklopedyczna………. 6 3. Fazy mobbingu………. 7 4. Przyczyny mobbingu ……….8 5. Cechy mobbingu według Heinza lemana………. 9 6. Skutki mobbinguj ……….12 Rozdział 2 Oblicza mobbingu Więcej

 

Doping we współczesnym sporcie.

Wstęp. Rozdział I 1. Problem dopingu w sporcie……….. 5 2. Doping w sporcie – historyczny rys……….. 8 Rozdział II 3. Klasyczne środki dopingu – Środki pobudzające (stymulanty)……….. 30 – Narkotyczne środki przeciwbólowe ………..30 – Steroidy anaboliczno-androgenne (anaboliki)………..31 – Beta-andrenolityki (beta-blokery)……….. Więcej

 

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako Więcej

 

Infrastruktura drogowa w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Istota infrastruktury transportowej. 1.1. Pojecie, funkcje i zadania infrastruktury transportowej. 1.2. Cechy infrastruktury transportowej……….. 7 1.3. Podzial infrastruktury transportowej……….. 10 1.4. Infrastruktura transportowa, a rozwój gospodarczy……….. 17 Rozdzial 2. Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. 2.1. Stan obecny Więcej

 

Rynek usług kurierskich na przykładzie Polski

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Uwarunkowania prawne w branzy KEP 1.1. Prawo przewozowe ……….6 1.1.1.Przewóz towarów ……….7 1.1.2. Regulacje prawne ……….8 1.2. Uslugi kurierskie ……….10 1.2.1. Uslugi i ich klasyfikacje ……….11 1.2.2. Czym sa usługi kurierskie? ……….21 1.2.3. Prawo Pocztowe a Więcej

 

Transport ładunków ponadgabarytowych

1. Wstęp, cel pracy………. 4 2. Wprowadzenie ………. 5 Czesc teoretyczna 3. Transport ładunków nienormatywnych. 3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7 3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11 3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13 3.4 Dokumenty………. Więcej

 

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie XYZ Sp. z o.o.

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota procesów logistycznych w świetle literatury. 1.1. Pojęcie logistyki i procesów logistycznych……….6 1.2. Podejście procesowe……….10 1.2.1. Lancach logistyczny……….14 1.3. Podejście systemowe ……….16 1.4. Miary procesów logistycznych ……….22 Rozdział 2. Charakterystyka procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 2.1. Przedsiębiorstwo – Więcej

 

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy Więcej

 

Zakład karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Służby Więziennej- możliwości i zagrozenia.

  Wstęp ……….3 Rozdział I. Zakład karny jako jednostka penitencjarna 1. Cele, funkcje i zadania zakładu karnego w świetle przepisów prawnych……….5 2. Zakład karny jako jednostka totalitarna……….9 3. Struktura organizacyjna……….13 4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15 4.1 Dyrektor……….16 4.2 Więcej

 

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury.

  Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka………5 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych………13 2.1 Podstawy formalna prawne resocjalizacji 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego 2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego 2.4 Więcej

 

Agresji i autoagresja w świetle literatury.

Wstęp………5 Rozdzial I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia 2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii 2.1. Organiczne podloze agresji 2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Więcej

 

Samookaleczanie się wśród mlodziezy.

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Więcej

 

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych

Wstęp………. 4 Rozdzial I Proces resocjalizacji w literaturze. 1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6 1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8 1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11 1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19 1.4.1. Modele instytucji Więcej

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP

Wstęp Rozdzial I. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5 1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i Więcej

 

Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym

Wstęp………..5 Rozdzial I Wynik finansowy w ujęciu bilansowym 1.1. Istota i funkcje rachunkowosci 1.1.1. Zakres i cele rachunkowości……….. 8 1.1.2. Funkcje rachunkowości……….. 11 1.1.3. Metody poznawcze w rachunkowości……….. 13 1.1.4. Prowadzenie ksiag rachunkowych……….. 14 1.1.5. Wycena aktywów i pasywów oraz Więcej

 

Ochrona osób i mienia.

Wykaz skrótów ………. 3 Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Ogólna charkaterystyka ochrony osób i mienia 1. Historia ochrony osób i mienia ………. 6 2. Definicja i zakres pojecia ochrony osób i mienia ……….9 3. Przedmiot i zakres ochrony ………. 11 Więcej

 

Ochrona danych osobowych – przetwarzanie i zabezpieczanie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ochrona danych osobowych w świetle obowiazujacych przepisów prawa krajowego i miedzynarodowego. 1. Ochrona danych osobowych w świetle prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej………..5 1.1. Konstytucja RP……….5 1.2. Ustawa o ochronie danych osobowych………..13 1.3. Ochrona danych w świetle innych przepisów Więcej

 

Kontrola podatkowa.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka czynnosci sprawdzajacych 1.1. Istota oraz zadania czynnosci sprawdzajacych 1.2. Podmioty przeprowadzajace czynnosci sprawdzajace, ich zadania 1.3. Obowiazki i prawa podmiotów podlegajacych czynnosciom sprawdzajacym 1.4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika organu podatkowego od wykonywania czynnosci sprawdzajacych Rozdzial Więcej

 

Dziedziczenie i testament w prawie spadkowym.

Wstęp……….7 Rozdzial 1 Spadek i jego sklad 1.1. Cechy spadku ………. 8 1.2. Pojecie praw i obowiazków majatkowych ………. 10 1.3. Wylaczenia podmiotowe ze spadku ………. 25 1.4. Wylaczenia przedmiotowe ze spadku ………. 27 1.5. Posiadanie, ekspektatywa a sklad spadku Więcej

 

Czas pracy- próba charakterystyki poszczególnych systemów.

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie i definicja czasu pracy ………5 1.2. Definicja pracy zmianowej ………8 1.3. Definicja doby pracowniczej ………9 Rozdzial 2. Normy czasu pracy 2.1. Dobowa i tygodniowa norma czasu pracy……… 12 2.2. Okres rozliczeniowy ………13 Więcej

 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc Więcej

 

Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Wstęp. Rozdział I Rzecznik Praw Obywatelskich – geneza instytucji 1.1 Formowanie się instytucji ombudsmana na świecie. 1.2 Historia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Rozdział II Pozycja Ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.1 Status i funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich. 2.2 Zakres Więcej

 

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia Więcej

 

Wpływ terroryzmu na turystyke swiatowa.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Problem terroryzmu w literaturze. 1.1. Historia i cele terroryzmu………. 5 1.2. Definicje terroryzmu………. 9 1.3. Typologia organizacji terrorystycznych………. 22 1.4. Terroryzm a media………. 35 Rozdzial 2. Wybrane akty terroryzmu dokonane na przestrzeni ostatniego dziesieciolecia. 2.1. Zamachy Więcej

 

Cyberterroryzm jako zagrożenie XXI wieku.

Streszczenie……….3 Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji. 1.1. Pojęcie cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu ……….6 1.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych……….14 1.3. Definiowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni……….19 Rozdział II Bezpieczeństwo informacyjne w Polsce i UE w XXI wieku. 2.1. Więcej

 

Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie.

Wstęp……..3 Rozdzial I Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i funkcje czasu wolnego……..5 1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego……..9 1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza……..12 1.4. Więcej

 

Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Istota stosowania cen transferowych 1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6 1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7 1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9 1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10 1.5. Raje podatkowe……….. 11 1.6. Więcej

 

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy. 1.1. Informacje ogólne…………5 1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9 1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13 1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25 Rozdzial II. Techniki i sposoby Więcej

 

Funkcjonowanie podatku VAT.

Funkcjonowanie podatku VAT prace magisterskie podatek vat Wstęp……….3 Rozdział I Teoria podatku 1.1. Pojęcie i cechy podatku………. 5 1.2. Elementy konstrukcji podatku………. 8 1.3. Zasady podatku………. 10 1.4. Rodzaje podatków ……….14 1.5. Funkcje podatku………. 18 1.6. Zmiany w systemie podatkowym Więcej

 

System podatkowy w Polsce.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ordynacja podatkowa. 1.Charakterystyka ogólna podatków……….6 1.1. Aspekt prawny i ekonomiczny……….6 1.2. Prawna budowa podatku……….6 1.3. Klasyfikacja podatków……….9 2. System podatkowy……….10 2.1. Ogólna charakterystyka……….10 2.2. Źródła prawa podatkowego……….11 2.3. Organy podatkowe i ich dzialalnosc……….12 Rozdzial II Charakterystyka Więcej

 

Forma opodatkowania dostępna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich optymalny wybór na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp Rozdział 1. Funkcjonowanie MSP w gospodarce polskiej 1.1 Definicja przedsiębiorstwa 1.2 Charakterystyka MSP 1.3 Podstawy prawne założenia działalności gospodarczej w Polsce 1.3.1 Pojęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne 1.3.2 Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej 1.4 Rola MSP w polskiej Więcej

 

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi Więcej

 

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie Więcej

 

Trudności wychowawcze rodziców dziecka autystycznego

Wstęp ………5 Rozdział I. Autyzm w świetle literatury przedmiotu 1.1 Pojęcie autyzmu i jego klasyfikacja ………7 1.2 Uwarunkowania autyzmu i diagnoza ………11 1.3 Rozwój dziecka autystycznego ………16 1.4 Komunikacja dzieci autystycznych……… 21 1.5 Terapia i edukacja dzieci autystycznych………24 Rozdział II. Więcej

 

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp………. 2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy badan wlasnych 1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdzial II Metodologia Więcej

 

Czas wolny dzieci

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdzial I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu Więcej

 

Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka

Wstęp Rozdział I Baśnie i bajki w literaturze przedmiotu. 1. Pojęcie biblioterapii. 2. Rola baśni i bajek w życiu człowieka. 3. Charakterystyka baśni i bajek. 4. Rodzaje bajek. 4.1. Bajki psychoedukację 4.2. Bajki relaksacyjne 4.3. Bajki psychoterapeutyczne Rozdział II Biblioterapia Więcej