Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

23 października 2017 2 Przez administrator

Wstęp………3
Rozdział 1………6
1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6
2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9
2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9
2.2. Sprawność ruchowa………10
2.3. Procesy poznawcze………11
2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14
3. Dziecko a warunki przedszkola………15
3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15
3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17
3.2.1. Czynniki endogenne………17
3.2.2. Czynniki egzogenne………19
4. Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola………22
5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka………25
5.1. Rola nauczyciela………25
5.2. Przygotowanie otoczenia………26
5.3. Współpraca z rodzicami………27
6. Zróżnicowanie zachowana adaptacyjnych………30
6.1. Dziecko dobrze przystosowane społecznie………30
6.2. Dziecko nieprzystosowane społecznie………31

Rozdział 2
Podstawy badan własnych………36

1. Cel badan………36
2. Problemy i hipotezy………36
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………38
4. Charakterystyka terenu badan………49
5. Analiza wyników badan własnych………51
5.1. Rodzaje zachowana i emocji trzylatków rozpoczynających edukacje przedszkolna………51
5.2. Samodzielność trzylatków wstępujących do przedszkola………55
5.3. Negatywne reakcje dzieci adaptujących się do nowego środowiska………57
5.4. Wpływ osób najbliższych na przystosowanie się dziecka do przedszkola………61
5.5. Środowisko rodzinne trzylatków rozpoczynających edukacje przedszkolna………62
5.6. Efektywność eksperymentalnych działań adaptacyjnych………65
5.7. Jakość przedszkola a efektywność przystosowania wychowanków………67
5.8. Współpraca z rodzicami a właściwy przebieg adaptacji dzieci………67
5.9. Znajomość nowego środowiska a prawidłowość przebiegu procesu przystosowawczego………70

Zakończenie………72
Bibliografia………75
Aneks………77