Tag: Praca Magisterska Logistyka Chomikuj

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza       1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa 1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa       2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa 2.2 Przedmiot działalności spółki 2.3 Analiza pozycji w branży 2.4 Zatrudnienie 2.5 Sprawozdania finansowe spółki Zakończenie Bibliografia

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18 1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników……….. 20 Rozdział II Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A.  2.1. Employer branding ………..28 2.2. Personal branding ………..32 2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej………..35 2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna…

Nieruchomość jako obiekt obrotu rynkowego

Przez administrator

1. Pojęcie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomości 2. Podmioty działające na rynku nieruchomości 3. Popyt, podaż oraz ceny rynkowe 4. Fazy rozwoju rynku nieruchomości 5. Specyfika rynku nieruchomości mieszkaniowych

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Przez administrator

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 9 2.3.2. Charakterystyka rynkowa Szalkowski Sp. J ……….. 11 2.3.3. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa ……….. 12 2.3.4. Analiza rynku i otoczenia firmy ……….. 12 2.3.5. Główni kontrahenci i dostawcy ……….. 13 2.3.6. Cele spółki ……….. 13 Rozdział 3 Procesy logistyczne w firmie Szalkowski Sp.j.       3.1. Logistyka w przedsiębiorstwie ……….. 15…

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie zakładu cukierniczego XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoria małych i średnich przedsiębiorstw       1.1 Pojęcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw……….4 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i gospodarce……….10 1.3 Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB……….12 1.4 Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce……….14 Rozdział II Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw       2.1 Istota finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….18 2.2 Dostępność oraz wady i zalety źródeł finansowania……….20 2.3 Problemy z pozyskiwaniem kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa……….22 2.4 Formy i źródła finansowania sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw……….24 2.5 Finansowanie przedsiębiorstw z kapitałów własnych……….25 2.6 Finansowanie przedsiębiorstw z kapitałów obcych……….26 Rozdział III Zakład cukierniczy Joker…

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19 2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22 2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25 2.2. Znaczenie kanałów dystrybucji dla przedsiębiorstwa ……….27 Rozdział III Charakterystyka procedury dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie       3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Agros-Nova ……….30 3.2. Charakterystyka kanałów dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie ……….34 3.3. Ocena systemu…

Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Obraz rodziny wielodzietnej 1.1 Rodzina w ujęciu definicyjnym       1.2.Typy rodzin w świetle literatury 1.3.Sytuacja rodziny wielodzietnej w Polsce. 1.4. Charakterystyka funkcjonowania rodzin wielodzietnych Rozdział II Czynniki środowiskowe w kształtowaniu wizerunku rodziny wielodzietnej       2.1.Wizerunek – wyjaśnienie pojęcia 2.2.Miasto i wieś jako miejsce zamieszkania 2.3.Środowisko społeczne jako środowisko wychowawcze 2.4.Specyfika środowiska wiejskiego i miejskiego Rozdział III Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania       3.1.Metoda prowadzenia badania 3.1.1 Narzędzia badawcze 3.1.2. Strategia badań 3.1.3. Charakterystyka osób badanych 3.2. Analiza wyników badań własnych 3.2.1. Wizerunek rodziny wielodzietnej wśród osób mieszkających na wsi 3.2.2. Wizerunek rodziny wielodzietnej wśród osób mieszkających w mieście 3.2.3.…

Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji       1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie 1.3 Metody oceny pracowników 1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia 1.5 Autorytet oceniających 1.6 Uczestnicy procesu oceniania 1.7 Częstotliwość oceny pracowników 1.8 Błędy systemu ocen okresowych 1.9 Współdziałanie systemu ocen pracowników z innymi zagadnieniami polityki personalnej organizacji Rozdział II Charakterystyka organizacji XXX       2.1 Historia firmy 2.2 Struktura organizacyjna firmy 2.3 Strategia personalna XXX Polityka Zarządzania zasobami ludzkimi Rozdział III Analiza systemu ocen okresowych pracowników w XXX       3.1 Założenia, cele, struktura i…

System pomocy społecznej w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce       2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce 2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2.3. Zasadnicze formy udzielanej pomocy Rozdział 3 Aspekty prawne systemu pomocy społecznej       3.1. Regulacja prawna systemu pomocy społecznej 3.2.Ogólna charakterystyka obowiązującej ustawy 3.3. System pomocy społecznej wobec rodziny we współczesnej Polsce Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Streszczenie Summary 

Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych

Przez administrator

Wstęp………..3    1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej. 2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5 3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7 4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8 5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11 Zakończenie………..12 Bibliografia………..13

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24 Rozdział III Metodologiczne założenia badań. 3.1 Problemy badawcze i hipotezy robocze…………29 3.2. Przedmiot i cel badań…………31 3.3. Metody i techniki badawcze…………31 Rozdział IV Badania własne. 4.1. Wyniki badań…………33 4.2. Podsumowanie…………50 Zakończenie…………52 Bibliografia…………53 Spis tabel i rysunków…………55 Aneks…………57

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Sprawozdania finansowe w procesie zarządzania       1.1 Ogólne zagadnienia dotyczące rachunkowości……….. 5 1.2 Istota sprawozdań finansowych i zasady ich sporządzania ………..10 1.3 Rodzaje sprawozdań finansowych ………..15 1.4 Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową firm ………..21 Rozdział II Charakterystyka badanego podmiotu       2.1 Informacje ogólne dotyczące jednostki……….. 25 2.2 Zakres wykonywanych działań ………..30 2.3 Budżet gminy ………..33 2.4 Specyfika kondycji finansowej w gminie ………..37 Rozdział III Analiza kondycji finansowej gminy xyz w latach 2013-2015       3.1 Dochody i wydatki gminy……….. 41 3.2 Wskaźniki budżetowe ………..47 3.3 Wskaźniki na mieszkańca ………..51 3.4 Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych ………..54 Rozdział IV Podsumowanie…

Doskonalenie procesu komunikacji w wybranej organizacji

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Proces komunikacji w organizacji       1.1.Istota procesu komunikacji w organizacji……….5 1.1.1. Pojęcie komunikacji……….5 1.1.2. Modele procesów komunikacji……….7 1.2. Komunikacja w organizacji……….10 1.2.1. Formy komunikowania się w organizacji……….12 1.3.Bariery komunikowania się w organizacji i ich przezwyciężanie……….15 Rozdział 2 Metody komunikacji zorientowane na twórcze rozwiązywanie problemów       2.1.Grupy, zespoły zadaniowe i komitety……….20 2.2.Koła jakości ……….26 2.3.Metoda QAM ……….29 2.4.Metoda „Gorącej grupy”………. ……….31 Rozdział 3 Wyniki badań empirycznych       3.1. Charakterystyka próby respondentów……….34 3.2.Wyniki i wnioski badań………. ……….34 Zakończenie……….46 Bibliografia……….47 Spis rysunków……….48 Spis tabel……….49 Załączniki……….50

Wpływ przejęcia na kondycję finansową podmiotu gospodarczego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota Fuzji i przejęć       1.1.Pojęcie i istota fuzji i przejęć 1.2.Geneza procesów fuzji i przejęć 1.3.Motywy procesów fuzji i przejęć 1.4.Rodzaje procesów fuzji i przejęć Rozdział II Regulacje prawne w zakresie fuzji i przejęć       2.1.Prawo handlowe w procesach fuzji i przejęć 2.2.Przepisy antymonopolowe w procesach fuzji i przejęć 2.3.Aspekty rachunkowe w procesach fuzji i przejęć 2.4.Aspekty podatkowe w procesach fuzji i przejęć Rozdział III Etapy, modele, dokumentacja w procesach fuzji i przejęć       3.1.Etapy procesu akwizycyjnego 3.2.Modele transakcji fuzji i przejęć oraz sposoby ich finansowania 3.3.Wybrane dokumenty transakcyjne w procesach fuzji i przejęć Rozdział IV Sposoby analizy i…

II Koncert skrzypcowy op.61 Karola Szymanowskiego jako owoc współpracy i zwieńczenie przyjaźni kompozytora oraz skrzypka Pawła Kochańskiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Wizerunki artystów 1. Karol Szymanowski……….5 2. Paweł Kochański……….11 Rozdział II Historia przyjaźni……….15 Rozdział III Owoce przyjaźni……….21 Rozdział IV II Koncert skrzypcowy op.61 1. Szymanowski na Podhalu……….27 2. O Koncercie……….31 3. Moje spojrzenie na obecność elementów folkloru w Koncercie……….33 Podsumowanie……….39 Bibliografia……….40 Wykaz ilustracji……….42

Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w powiecie węgorzewskim podczas sytuacji kryzysowych

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka powiatu węgorzewskiego 1.1. Pojęcie i istota sytuacji kryzysowych……… 6 1.2. Położenie fizyczno – geograficzne powiatu ………12 1.3. Główne zagrożenia powiatu ………15 Rozdział 2 Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w Węgorzewie       2.1. Podstawy prawne funkcjonowania……… 21 2.2. Organizacja i zadania……… 23 2.3. Wykorzystywane siły i środki……… 27 Rozdział 3 Doświadczenia PSP w powiecie węgorzewskim       3.1. Walka z pożarami……… 33 3.2. Awarie techniczne……… 36 3.3. „Biały szkwał 2007”……… 37 Zakończenie ………42 Bibliografia……… 43

Event firmowy dla pracowników jako sytuacja komunikacyjna

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Eventing w systemie marketingowym       1.1.Pojęcie, istota i funkcje marketingu……….2 1.2. Event marketing jako narzędzie marketingowe firmy………. 8 1.2.1. Pojęcie event marketingu………. 8 1.2.2. Klasyfikacja event marketingu ……….11 1.2.3. Specyfika event marketingu………. 12 1.3. Rozwój event marketingu w Polsce i na świecie………. 15 1.4. Budowanie event marketingu w firmie………. 18 Rozdział II Komunikacja w organizacji       2.1. Cechy i funkcje komunikacji w organizacji………. 25 2.2 Rodzaje komunikacji………. 26 2.3. Proces komunikacji w organizacjach – charakterystyka………. 28 Bibliografia

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15 1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15 1.9.2. Otoczenie organizacji ……..19 Rozdział 2 Charakterystyka firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       2.1. Cel rozdziału…….. 22 2.2. Struktura organizacyjna ……..22 2.3. Misja i wizja PKO BP Finat…….. 27 2.4. Przedmiot działalności…….. 32 Rozdział 3 Komunikacja firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       3.1. Cel…

Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym       1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5 1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6 1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947r……… 13 1.4 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 ……..19 Rozdział II Uwarunkowania prawne dotyczące wyboru prezydenta rp i mające zastosowanie podczas trwania jego kadencji       2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji wyborów ……..23 2.2 Wymogi formalne wobec kandydatów na Prezydenta RP…….. 25 2.3 Kadencja, objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP…….. 28…

Fryderyka Schillera i Juliusza Słowackiego dramaty o Marii Stuart

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Persona non grata – tragiczne życie i historia Królowej Marii Stuart  1.1 Narodziny Marii Stuart ………10 1.2 Młodość królowej we Francji ………13 1.3 Powrót do Szkocji……… 18 1.4 Kolejne małżeństwo Marii……… 22 1.5 Ulubieniec królowej – sekretarz Rizzio……… 24 1.6 Tragedia za tragedią ………27 1.7 Życie królowej po zbrodni……… 30 1.8 Pobyt w Anglii……… 34 1.9 Spisek Babingtona ………37 1.10 Ostatnie chwile życia i śmierć Marii Stuart ………39 1.11 Legenda Marii Stuart……… 42 Rozdział II Maria Stuart w ujęciu Fryderyka Schillera 2.1 Fryderyk Schiller ………47 2.2 Czas i okoliczności powstania Schillerowskiej Marii Stuart ………48 2.3 Premiera sztuki…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział 3 Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012 3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33 3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38 3.3 Zabezpieczenie stadionów………..42 3.4 Zabezpieczenie stref kibiców………..43 Zakończenie………..45 Streszczenie………..47 Bibliografia Spis tabel i rysunków Aneks

Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym

Przez administrator

Wstep Rozdział I Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym 1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym 1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym 1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1.Przedmiot i cele badań 2.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.3.Dobór próby badawczej Rozdział III Analiza wyników badań i wnioski 3.1.Analiza zebranego materiału badawczego 3.2.Wnioski Podsumowanie Bibliografia Wykaz tabel Aneksy

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2. Proces magazynowania materiałów budowlanych 3.3. Magazynowe systemy komputerowe 3.4. Analiza przesyłania danych Rozdział IV Wprowadzenie RFID w celu poprawy efektywności prac magazynowych w firmie XYZ 4.1. System RFID 4.2. Wdrążenie systemu RFID do firmy XYZ 4.3. Analiza korzyści po wprowadzeniu systemu RFID Zakończenie Bibliografia Spisy…

Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Koncepcje motywacji 1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2. Teorie treści 1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga 1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera 1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda 1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora 1.2.6. Teorie treści – porównanie 1.3. Teorie procesu 1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma 1.3.2. Teoria oczekiwań – tzw. rozszerzony model Vrooma – L. Portera i E. Lawlera 1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników 1.4. Teorie wzmocnienia 1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera 1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników Rozdział…

Wpływ pestycydów na bezkręgowce w krajobrazie rolniczym

Przez administrator

Streszczenie……….4 Abstract……….4 1. Wstęp……….5 2. Wpływ człowieka na bioróżnorodność……….5 3. Środki ochrony roślin……….6 3.1. Wpływ pestycydów na zapylacze……….8 3.2. Wpływ pestycydów na pożyteczną entomofaunę naziemną……….12 3.3. Wpływ pestycydów na dżdżownice ……….13 3.4. Wpływ pestycydów na pająki……….14 4. Struktura krajobrazu rolniczego……….15 4.1. Wpływ struktury krajobrazu na zapylacze……….17 4.2. Wpływ struktury krajobrazu na pożyteczną entomofaunę naziemną……….18 Wnioski……….21 Bibliografia……….23 Tabele……….26 Rysunki……….36