Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX

12 grudnia 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do systemu ocen okresowych organizacji
      1.1 Cele, funkcje i miejsce systemu ocen okresowych pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
1.2 Kryteria ocen i ich opracowywanie
1.3 Metody oceny pracowników
1.4 System oceny pracowników – fazy tworzenia
1.5 Autorytet oceniających
1.6 Uczestnicy procesu oceniania
1.7 Częstotliwość oceny pracowników
1.8 Błędy systemu ocen okresowych
1.9 Współdziałanie systemu ocen pracowników z innymi zagadnieniami polityki personalnej organizacji

Rozdział II
Charakterystyka organizacji XXX
      2.1 Historia firmy
2.2 Struktura organizacyjna firmy
2.3 Strategia personalna XXX
Polityka Zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział III
Analiza systemu ocen okresowych pracowników w XXX
      3.1 Założenia, cele, struktura i organizacja systemu ocen okresowych w organizacji w latach XXXX-XXXX
3.2 Wyniki oceny okresowej pracowników za lata XXXX i XXXX

Rozdział IV
Opis nowego systemu ocen okresowych pracowników w XXX
      4.1 Cele i kształt nowego systemu ocen pracowników w XXX
4.2 Analiza narzędzi systemu ocen okresowych
Analiza wyników nowego systemu okresowych ocen pracowników
Analiza wyników badań własnych – ankieta skierowania do pracowników XXX

Porównanie starego i nowego systemu ocen okresowych pracowników
Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Wykaz wykresów
Bibliografia
Załączniki