Tag: analiza empiryczna

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.,,
Analiza poziomu i struktury dochodów gminy na przykładzie gminy Tuchów.,,
Analiza finansowa Lotos S.A.,,
Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.,,
Analiza i ocena działalności centrum dystrybucyjnego Tesco,,
Analiza działalności i procesów logistycznych hurtowni chemicznej.,,
Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010,,
Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza i ocena systemu bezpieczenstwa pracy w polskim górnictwie weglowym,,
Analiza sytuacji finansowo – majatkowej Przedsiębiorstwa handlowego.,,
Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.,,
Analiza procesu wytwarzania opakowan z tektury litej i falistej.,,
Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ABC.,,
Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie hotelu Baranowski w Slubicach,,
Analiza marketingowa firmy na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna,,
Analiza funkcjonowania obiektów hotelarskich na przykładzie XYZ,,
Analiza kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie mazowieckim,,
Analiza finansowa firmy Kruk,,
Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce,,
Analiza oferty kart kredytowych skierowanych do studentów,,
Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.,,
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa budowlanego na przykładzie firmy X S.A.,,
Analiza logistyki transportu w firmie transportowej,,
Analiza ryzyka kredytowego w wybranych bankach,,
Analiza procesów logistycznych na wybranym przykładzie,,
Analiza finansowa XYZ S.A.,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.,,
Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.,,
Analiza skupu produktów zwierzecych w latach 2000 – 2008,,
Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych pojazdów dwóch firm transportowych,,
Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.,,
Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza ekonomiczno- finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego (na przykładzie hotelu ‚Pomorze’),,
Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.,,
Analiza kosztów na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza lancucha wartosci na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego,,
Analiza tendencji zmian na rynku leasingu w polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza sytuacji stresowej i sposoby neutralizacji stresu podczas wystapien publicznych.,,
Analiza narzedzi motywacji w firmie Krispol Sp. z o.o.,,
Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.,,
Analiza uzytecznosci wspólczesnych systemów magazynowych małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce,,
Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego,,
Analiza porównawcza jakosci pracy gimnazjum w XYZ oraz gimnazjum publicznego nr X w XXX w zakresię kultury fizycznej.,,
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firm ubiegajacych się o kredyt na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.,,
Analiza porównawcza oplacalnosci inwestowania w sektorze bankowości,,
Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,,
Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN,,
Analiza zawieszen samochodów ciezarowych.,,
Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.,,
Analiza i ocena ergonomiczna wybranych stanowisk pracy z monitorem ekranowym przy zastosowaniu list kontrolnych i aplikacji komputerowych,,
Analiza i ocena systemów ERP w opinii ich uzytkowników,,
Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne,,
Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska,,
Analiza finansowa banku Pekao i BZ WBK,,
Analiza kosztów eksploatacji pojazdów na przykadzie miejskich zakladów autobusowych w Krakowie.,,
Analiza rynku kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ,,
Analiza sytuacji politycznej Pólwyspu Koreanskiego,,
Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa,,
Analiza transportu i spedycji na podstawie Odlewni Zeliwa.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu kontenera 30 stopowego.,,
Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki gieldowej Wawel,,
Analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza procesów logistycznych na podstawie firmy XYZ.,,
Analiza popytu i podazy na usługi seksualne i handel ludzmi w krajach europejskich,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny zdolnosci kredytowej i minimalizacji ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ i firmy XXX,,
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.(producent wyrobów drwenopochodnych.,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych maszyn i urzadzen transportu bliskiego w aspekcie efektywnosci ich funkcjonowania,,
Analiza organów administracji niezespolonej na przykładzie Urzędu Skarbowego.,,
Analiza kryzysu finansowego,,
Analiza znaczenia motywacji pracowników jako elementu zarządzania zasobami ludzkimi.,,
Analiza skuteczności, efektywności i funkcjonowania systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 : 2000 na przykładzie firmy XYZ,,
Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa ZYX,,
Analiza rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie duzej firmy logistycznej.,,
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy XYZ,,
Analiza działalności Banku Spóldzielczego.,,
Analiza finansowa spółki XYZ.,,
Analiza rentownosci spółki XYZ,,
Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.,,
Analiza dzialan techniczno-taktycznych zapasników w stylu klasycznym wśród zawodników wieku 16-17 lat – na przykładzie,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa.,,
Analiza i ocena sluzb zajmujacych się zwalczaniem przestepczosci zorganizowanej w Polsce,,
Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica,,
Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.,,
Analiza finansowa firmy AMBRA S.A.,,
Analiza efektywnosci narzedzi analizy technicznej na rynku Forex.,,
Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.,,
Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.,,
Analiza ekonomiczno finansowa malej firmy na przykładzie XYZ.,,
Analiza i ocena strategii marketingowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza funkcjonowania logistyki produkcji w zakładzie stolarskim.,,
Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.,,
Analiza struktury uzytków gruntowych w gminie Dynów,,
Analiza i ocena wpływu oraz roli menadzera w kreowaniu zachowan pracowników w świetle przeprowadzonych badan.,,
Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.,,
Analiza i ocena gospodarowania kapitalem ludzkim w przedsiębiorstwie na przykładzie XXX,,
Analiza sprawozdan finansowych na podstawie XYZ Przedsiebiorstwo Budowlane Spólka z o.o.,,
Analiza rynku produktów spozywczych zawierajacych naturalne skladniki o dzialaniu przeciwdiabetycznym,,
Analiza obciazen podatkowych malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.,,
Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.,,
Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach,,
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza finansowa Generali Zycie T.U. S.A.,,
Analiza ekonomiczno finansowa spółki produkcyjno handlowej XYZ 2009/2011 (projekt),,
Analiza techniczna jako narzędzie wspomagajace inwestowanie na Gieldzie Papierów Wartosciowych na przykładzie spółki PKO BP.,,
Analiza działalności banków komercyjnych na przykładzie banku PKO BP S.A.,,
Analiza finansowa i wskaznikowa przedsiębiorstwa ORBIS S.A.,,
Analiza porównawcza procesów motywacyjnych na przykładzie MSP,,
Analiza ekonomiczna gospodarowania czynnikiem ludzkim,,
Analiza wybranych powikłań cukrzycy Typu 2.,,
Analiza spawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.,,
Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza obrotów na krajowym rynku walutowym i rynku pozagieldowych wybranych instrumentów pochodnych,,
Analiza finansowa KGHM S.A.,,
Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza sytuacji majatkowo-finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji,,
Analiza zmian bezpieczenstwa w ruchu drogowym w Polsce na tle wybranych krajów w latach 1970-2009,,
Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.,,
Analiza i porównanie systemów pilkarskiego szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce oraz w Austrii.,,
Analiza kredytowa podmiotów gospodarczych na przykładzie banku XYZ.,,
Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.,,
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa budowlanego XYZ,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ na podstawie sprawozdan finansowych w latach 2002-2004,,
Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.,,
Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012,,
Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym,,
Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.,,
Analiza wskaznikowa podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Zelmer s.a..,,
Analiza podatkowa i prawna leasingu.,,
Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej,,
Analiza działalności kredytowej Banku XYZ S.A. w Warszawie.,,
Analiza funkcjonujacego systemu tachografów cyfrowych,,
Analiza zaopatrzenia w materialy i surowce do produkcji wybranych elementów tapicerki samochodowej.,,
Analiza kredytowania podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ,,
Analiza wybranych zagrozen dla polskiego rybactwa sródladowego.,,
Analiza równomiernosci produkcji mleka i składników odzywczych w okresie roku kalendarzowego w stadach o róznej technoogii chowu,,
Analiza finansowa firmy XYZ Sp. z o.o.,,
Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.,,
Analiza przestrzennego zróznicowania rynku pracy w województwie slaskim na poziomie powiatów.,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.,,
Analiza porównawcza struktury i dynamiki portfela inwestycyjnego OFE w Polsce,,
Analiza i ocena procesu zaopatrzenia i planowania potrzeb materialowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ,,
Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A.,,
Analiza SWOT Galerii Miejskiej Arsenal i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.,,
Analiza porównawcza polskiego oraz wloskiego samorządu terytorialnego,,
Analiza efektów wdrozenia systemu klasy MRP II,,
Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej,,
Analiza i ocena rynku nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008-2013.,,
Analiza i ocena systemów wspomagajacych zarzadzanie gospodarka materialowa na przykładzie przedsiębiorstwa ‚XYZ’,,
Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie,,
Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.,,
Analiza modeli marketingowych.,,
Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011,,
Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej,,
Analiza porównawcza wybranych demokracji zachodnioeuropejskich i demokracji w Polsce,,
Analiza urazowosci wśród zawodników rugby dwóch klubów ekstraklasy w Polsce,,
Analiza przeslania reklamowego zawierajacego erotyczny wizerunek kobiety na przykładzie reklamy prasowej.,,
Analiza wizerunku odbiorcy reklam prasy kobiecej na przykładzie magazynu Glamour.,,
Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.,,
Analiza rozwoju firmy XYZ,,
Analiza rozwiazan konstrukcyjnych ukladów rozrzadu wspólczesnych samochodów osobowych,,
Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.,,
Analiza finansowa spółki Samsung Electronic sp. zo.o. w latach 2009-2011.,,
Analiza podstaw teoretycznych oraz praktycznych katechezy Dobrego Pasterza,,
Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej,,
Analiza wskaznikowa na przykładzie wybranej spółki gieldowej,,
Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010,,
Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.,,
Analiza ekonomiczna i ekologiczna silników z bezposrednim wtryskiem benzyny,,
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.,,
Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.,,
Analiza funduszy europejskich w finansowaniu gminy XYZ.,,
Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza działalności kredytowej banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza i ocena sytemu motywowania na podstawie przedsiębiorstwa X.,,
Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008,,
Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.,,
Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.,,
Analiza wykorzystania rozwiazan ekologistyki i logistyki zwrotnej w gminie na przykładzie XYZ,,
Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego,,
Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.,,
Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.,,
Analiza rynku sprzedaży internetowej,,
Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011,,
Analiza zatrudnienia bialego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.,,
Analiza procesów logistyczncyh w firmie.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011,,
Analiza finansowa spółki ‚Debica’ w latach 2008-2010,,
Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza wybranych procesów magazynowych na przykładzie firmy XYZ (producent podlóg drewnianych.,,
Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.,,
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ,,
Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.,,
Analiza porównawcza modeli barw stosowanych w multimedialnych urzadzeniach zewnetrznych,,
Analiza plynnosci finansowej przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza ukladów jezdnych samochodów ciezarowych, analiza i projekt linii diagnostycznej.,,
Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna,,
Analiza kosztów zatrudnienia w gminie XYZ.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A,,
Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.,,
Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdan finansowych na przykładzie XYZ.,,
Analiza rozwoju rynku internetowego po 2000 roku w Polsce,,
Analiza przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie funkcjonowania Cersanit S.A. w latach 2006-2008.,,
Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).,,
Analiza kontrowersyjnych i niestandardowych form reklamy i ich odbiór przez Polaków w świetle badan,,
Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów,,
Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego,,
Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu),,
Analiza finansowa jako narzędzie oceny stanu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstwa Vistula Group S.A. w latach 2005-2008,,
Analiza finansowa firmy XYZ.,,
Analiza ksiegi wieczystej jako podstawowe źródłowiedzy o stanie prawnym nieruchomości.,,
Analiza tendencji rozwojowej produktów bankowych.,,
Analiza porównawcza systemów ocen okresowych pracowników w organizacji XXX,,
Analiza elementów marketingu mix na przykładzie spółki akcyjnej XYZ,,
Analiza finansowo-ekonomiczna Wawel S.A. w latach 2008-2010.,,
Analiza SWOT przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.,,
Analiza oplacalnosci banku plynaca z oszczednosciowych produktów bankowych,,
Analiza wpływu wartosci marki na wartość przedsiębiorstwa,,
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w świetle biznesu międzynarodowego,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,,
Analiza programu firmy Amplico Life.,,
Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.,,
Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.,,
Analiza finansowa grupy kapitalowej Lotos S.A. w latach 2011-2012,,
Analiza porównawcza rynku nieruchomości Slupska i Koszalina.,,
Analiza procesu dystrybucji i próba jego doskonalenia w przedsiębiorstwie XYZ.,,
Analiza finansowa budżetu gminy Wysokie Mazowieckie w latach 2007-2011.,,
Analiza i ocena oferty kredytowej banku na przykładzie XYZ w latach 2004-2007.,,
Analiza kondycji ekonomicznej działalności gospodarczej na przykładzie spółki Rovese S.A.,,
Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.,,
Analiza wykorzystania marketingu – mix w XYZ.,,
Analiza i ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w administracji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Jastrzębiu- Zdroju,,
Analiza finansowa na podstawie danych spółki XYZ s.a. w latach 2011-2014.,,
Analiza sil i oporów dzialajacych na pojazd samochodowy.,,
Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.,,
Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego.,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PUHP XYZ Spólka z o.o.,,
Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A,,
Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej,,
Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.,,
Analiza jakości usług na przykładzie Starostwa Powiatowego w Gliwicach.,,
Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce.,,
Analiza wejscia Polski do strefy euro,,
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,,
Analiza porównawcza systemu podatkowego na przykładzie Polski oraz krajów Unii Europejskiej,,
Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011,,
Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich.,,
Analiza zastosowania faktoringu,,
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple,,
Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).,,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.,,
Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych,,
Analiza obrotu towaru rolno spozywczego w latach 2006-2007.,,
Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.,,
Analiza działalności kredytowej banku na przykładzie banku XYZ,,
Analiza funkcjonowania SKOK na rynku finansowym,,
Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.,,
Analiza przepływu informacji w aspekcie obsługi klientów w urzędzie gminy,,
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ w świetle nowych przepisów prawnych,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa transportowego na podstawie sprawozdan finansowych,,
Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.,,
Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.,,
Analiza mediów i sygnalów sieci komputerowych,,
Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).,,

Analiza rentownosci przedsiębiorstwa.,,
Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.,,
Analiza stylów kierowania w firmie,,
Analiza działalności promocyjnej Hotelu Sheraton w Krakowie.,,
Analiza finansowa PKN Orlen za lata 2001-2002,,
Analiza funkcjonowania Bankowosci Elektronicznej na przykładzie XYZ w latach 2005 – 2009,,
Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ.,,
Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.,,
Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).,,
Analiza sytuacji majatkowo-kapitalowej ‚Rainbow Tours’ s.a. na podstawie bilansu w latach 2005-2009.,,
Analiza systemu motywacyjnego w nowoczesnej firmie budowlanej XYZ Sp. z o.o. z Lubonia,,
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa XYZ z branzy kosmetycznej.,,
Analiza odnawialnych zródel energii.,,
Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.,,
Analiza funkcjonowania podatku Vat na przykładzie firmy handlowej XYZ,,
Analiza oferty skierowanej do klientów indywidualnych w banku XYZ.,,
Analiza procesu obslugi klienta w porcie lotniczym Kraków – Balice,,
Analiza finansowa spólki.,,
Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ.,,
Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach czlonkostwa w Unii Europejskiej.,,
Analiza leasingu jako formy finansowania inwestycji przedsiębiorców,,
Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ.,,
Analiza popytu na uzywane czesci pojazdów samochodowych.,,
Analiza i ocena efektywnosci systemów informatycznych wykorzystywanych jako czynnik wspomagania funkcji logistycznych przedsiębiorstwa,,
Analiza gospodarki odpadami w gminie Goleniów,,
Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald,,
Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza obciazen podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnościa,,
Analiza rentownosci sprzedaży na przykładzie XYZ w latach 1995-1998,,
Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.,,
Analiza marketingu bezpośredniego na przykładzie firmy XYZ.,,
Analiza rynku piwa Heineken ‚Grupa Zywca’ w latach 1993 – 2010,,
Analiza rentownosci przedsiębiorstwa obuwniczego XYZ,,
Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego w kontekscie prowadzonej przez nie strategii marketingowej na przykładzie XYZ,,
Analiza sysytemu czasu pracy kierowców.,,
Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej,,
Analiza zjawiska bezrobocia w powiecie XYZ.,,
Analiza General Electrics Orbis S.A.,,

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple 4.51/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14…