Analiza systemów motywacyjnych wybranych firm – możliwości i ich wykorzystanie

24 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Koncepcje motywacji
1.1. Motywacja jako pojęcie w psychologii
1.2. Teorie treści
1.2.1. Hierarchia potrzeb Maslova
1.2.2. Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga
1.2.3. Teoria potrzeb Claytona Alderfera
1.2.4. Trychotomia potrzeb Davida McClellanda
1.2.5. Teorie pracy Dauglasa McGregora
1.2.6. Teorie treści – porównanie
1.3. Teorie procesu
1.3.1. Teoria oczekiwań wartości V.H. Vrooma
1.3.2. Teoria oczekiwań – tzw. rozszerzony model Vrooma – L. Portera i E. Lawlera
1.3.3. Teorie oczekiwać jako metoda motywacji pracowników
1.4. Teorie wzmocnienia
1.4.1. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera
1.4.2. Teoria modyfikacji zachowań wg B. F. Skinera jako metoda motywacji pracowników

Rozdział 2
Instrumenty pobudzania motywacji w przedsiębiorstwie
2.1. Wprowadzenie
2.2. Motywacja: teoria a praktyka
2.3. Motywacyjne kształtowanie płac
2.3.1. Zasady strategii wynagradzania
2.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej
2.3.3. Premia jako instrument motywowania
2.3.4. Kształtowanie pozostałych składników wynagrodzenia
2.3.5. Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac
2.3.6. Brak reakcji na zachęty płacowe
2.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
2.4.1. Pozapłacowe materialne środki pobudzania motywacji
2.4.2. Pozapłacowe kompensaty pracy
2.4.3. Awans jako środek motywacji
2.4.4. Organizacja pracy jako środek motywacji
2.5. Stosunek do instytucji a zaangażowanie w realizację zadań zawodowych
2.6. Motywowanie w okresie recesji
2.7. Antymotywacja – błędy w motywowaniu
2.8. Mobbing – patologia motywowania pracowników

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Cel i przedmiot badań
3.1.1.Firma XY
3.1.2. Firma XYZ
3.2. Problem badawczy i hipotezy robocze
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Plan i etapy badań
3.5. Operacjonalizacja
3.6. Organizacja i przebieg badań
3.7. Dobór osób do badań

Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych
4.1. Opis uzyskanych wyników
4.1.1. Płeć badanych osób
4.1.2. Wiek badanych osób
4.1.3. Staż pracy badanych osób
4.2. Weryfikacja hipotez

Zakończenie
Literatura