Badanie procesów magazynowania w wybranym przedsiębiorstwie 4.21/5 (19)

10 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Charakterystyka ogólna obiektu i procesu magazynowego
1.1. Definicje podstawowych pojęć
1.2. Rola, funkcje, zadania magazynu
1.3. Podział magazynów
1.4. Pojęcie centrum dystrybucyjnego
1.5. Strefy i układy technologiczne magazynów.
1.5.1. Podział magazynu na strefy
1.5.2. Układy technologiczne magazynów

Rozdział 2
Charakterystyka procesów magazynowych
2.1. Charakterystyka faz procesu magazynowania
2.1.1. Faza 1 – Przyjęcie
2.1.2. Faza 2 – Składowanie
2.1.3. Faza 3 – Kompletacja
2.1.4. Faza 4 – Wydawanie

Rozdział 3
Charakterystyka przyjętej metody badawczej ……….43
3.1. Cele, hipotezy, zakres pracy:
3.2. Model badawczy
3.3. Opis przyjętych metod badawczych

Rozdział 4
Charakterystyka podmiotu badań ……….50
4.1. Profil działalności
4.2. Infrastruktura
4.3. Struktura organizacyjna

Rozdział 5
Badanie procesów magazynowania w xxx ……….57
5.1. Analiza wyników badania ankietowego
5.1.1. Część pierwsza analizy wyników – Pytania ogólne
5.1.2. Część druga analizy wyników – Błędy
5.1.3. Część trzecia analizy wyników – Usprawnienia
5.1.4. Część czwarta analizy wyników – Bezpieczeństwo
5.1.5. Część piąta analizy wyników – Kierownictwo
5.2. Badanie procesów magazynowania z wykorzystaniem mapowania procesów
5.3. Mapowanie procesów dla procesu pierwszego – Przyjęcie
5.2. Mapowanie procesów dla procesu drugiego– Składowanie
5.3. Mapowanie procesów dla procesu trzeciego – Kompletacja
5.4. Mapowanie procesów dla procesu czwartego – Wydawanie

Rozdział 6
Propozycja usprawnień ……….108

Wnioski……….120
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wzorów
Spis załączników 

Oceń