Funkcjonowanie poznawcze blizniat dwuzygotycznych.


Wstęp………5

Czesc I
1. Problemy psychicznego rozwoju dzieckaw literaturze XIX i XX wieku………7

1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka………11
1.1.1.Dziedzicznosc………12
1.1.2. Aktywnosc wlasna dziecka………13
1.1.3. Srodowisko ………15
1.1.4. Wychowanie i nauczanie………17

1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka………20
1.2.1. Teoria konwergacji………20
1.2.2. Teorie behawioralne………20
1.2.3. Teorie psychoanalityczne………21
1.2.4. Teorie biogenetyczne………21
1.2.5. Teorie poznawcze………22
1.2.6. Teoria rozwoju umyslowego J.Piageta………23
1.2.7. Teoria spoleczno-kulturowa L.S.Wygotskiego………26

1.3. Wybrane poglady pedagogów i psychologów na problem startu szkolnego………29
1.3.1. Sylwetka dziecka gotowego do podjecia nauki szkolnej………29
1.3.2. Pojecie dojrzalosci szkolne……… 32
1.3.3. Gotowość dzieci do nauki czytania i pisania……..36
1.3.4. Znaczenie gotowosci poznawczej dla funkcjonowania dydaktycznego dziecka………40

2. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dzieci w mlodszym wieku szkolnym………43

2.1.Rozwój psychofizyczny………43
2.2. Funkcjonowanie poznawcze………44
2.2.1. Rozwój procesów poznawczych w ontogenezie………46
2.2.1.1. Rozwój percepcji wzrokowej………46
2.2.1.1.1. Zaburzenia rozwoju percepcji wzrokowej………47
2.2.1.2. Rozwój mowy………50
2.2.1.3. Rozwój wnioskowania przyczynowo-skutkowego………55
2.2.1.3.1. Ustalanie zwiazków przyczynowo-skutkowych………55
2.2.1.3.2. Od odpowiadania do wyjasnienia………56
2.2.1.3.3. Odnajdywanie przyczyn i skutków………57
2.2.1.3.4. Rozwój myslenia przyczynowego przez dedukcje i indukcje………57
2.2.1.3.5. Znajdowanie wielu zwiazków przyczynowo-skutkowych………59
2.2.1.3.6.Rozumienie czasowych i warunkowych zwiazków i stosunków………60
2.2.1.3.7. Rozwój samodzielnosci w procesię wyjasnienia………62
2.2.1.3.8. Rozwój ogólnych i specyficznych prawidlowosci w mysleniu uczniów………63
2.2.1.4. Rozwój myslenia operacyjnego………66
2.2.1.4.1. Myslenie operacyjne w świetle literatury………66
2.2.1.4.2. Rozwój myslenia w ontogenezie………67
2.2.1.4.3. Rozwój myslenia dzieci w mlodszym wieku szkolnym
69
2.2.1.5. Rozwój lateralizacji………73
2.2.1.5.1. Zaburzenia rozwoju lateralizacji………76

3. Róznice plci w funkcjonowaniu poznawczym………83

3.1. Plec jako determinanta rozwoju poznawczego………84

4. Bliznieta………97

4.1.Plec jako wskaznik zygotycznosci blizniat………97
4.1.1. Determinacja plci………97
4.1.2. Etiologia blizniat………98
4.1.3. Czestosc wystepowania ciazy mnogiej………102

4.2. Zygotycznosc blizniat a ich rozwój poznawczy………105
4.2.1. Wybrane czynniki wpływajace na ogólny rozwój blizniat………106
4.2.1.1. Wyposazenie dziedziczne………106
4.2.1.2. Zróznicowanie rozwoju dzieci z ciazy mnogiej i pojedynczej………107
4.2.1.3. Zagrozenia zwiazane z porodem………109
4.2.1.4. Postawy osób znaczacych……… 110
4.2.1.5. Stosunki miedzy rodzenstwem………113
4.2.1.6. Podobienstwa srodowiska wychowawczego………113
4.2.2. Aspekt dziedzicznosci i rola srodowiska w rozwoju blizniat dwuzygotycznych………118
4.2.2.1.Podobienstwo wzrostu………119
4.2.2.2. Inteligencja………119
4.2.2.3. Choroby psychiczne………123
4.2.2.4. Pamiec………123
4.2.2.5. Rozwój fizyczny i motorycznosc………124
4.2.2.6. Zachowania antyspołeczne………126
4.2.3. Typowe obszary róznic w parach blizniat………126
4.2.3.1. Rozwój fizyczny………126
4.2.3.2. Rozwój umyslowy………127
4.2.3.3. Rozwój mowy………127
4.2.3.4. Zdolnosci specjalne………127
4.2.3.5. Rozwój osobowosci………128
4.2.3.6. Zachowania spoleczn………129
4.2.3.7. Opóznienia rozwoju………129
4.2.3.8. Zaburzenia zachowania………129


Czesc II
5. Problem i metoda badan………130

5.1. Wprowadzenie………130
5.2. Problemy badawcze………131
5.3. Hipotezy i zmienne hipotetyczne………132
5.4. Operacjonalizacja zmiennych………136
5.4.1. Wskazniki badanych funkcji poznawczych………137
5.4.2. Wskazniki niezmiennych zaleznych (x)………137
5.5. Metody badan………138
5.6. Dobór osób do badan………140
5.7. Przebieg i organizacja badan………141
5.8. Metoda statystycznej analizy danych………141

6. Wyniki badan wlasnych………143

6.1. Poziom rozwoju badanych funkcji poznawczych………143
6.1.1. Poziom rozwoju poznawczego a plec (HB)………144
6.1.1.1. Rozwój mowy a plec (HB1)………144
6.1.1.2. Ustalanie się formuly lateralizacji a plec (HB2)………146
6.1.1.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a plec (HB3)………147
6.1.1.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a plec (HB4)………149
6.1.1.5. Operacyjnosc myslenia konkretnego a plec (HB5)………151
6.1.2. Poziom rozwoju poznawczego a wiek zycia (HW)………152
6.1.2.1. Poziom rozwoju mowy a wiek zycia (HW1)………152
6.1.2.2. Ustalanie się formuly lateralizacji w stosunku do wieku zycia badanych(HW2)………154
6.1.2.3. Poziom rozwoju wnioskowania przyczynowo-skutkowego a wiek zycia (HW3)………156
6.1.2.4. Poziom rozwoju percepcji wzrokowej a wiek zycia (HW4)………158
6.1.2.5. Operacyjnosc myslenia konkretnego a wiek zycia (HW5)………160
6.1.3. Rozwój poznawczy w parach blizniat………162
6.1.4. Analiza statystyczna wyników badan wlasnych………166


Dyskusja………168
Bibliografia………170
Spis tabel………176
Spis rysunków………178
Aneks………179

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>