Najwyższa izba kontroli. pozycja ustrojowa. Kompetencje i praktyka. 4.21/5 (28)

1 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Geneza Najwyższej Izby Kontroli

1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego………5
1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego………6
1.3. Kontrola państwowa po I wojnie światowej………8
1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 roku o kontroli państwowe………9
1.5. Konstytucja Kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku………11
1.6. Kontrola państwowa po II wojnie światowej………11
1.7. Ustawa z dnia 9 marca1949 roku o kontroli państwowej………13
1.8. Ustawa z dnia 22 listopada 1952 roku o kontroli państwowej………14
1.9. Najwyższa Izba Kontroli Państwowa po 1989 roku………16
1.10. Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz samorządzie terytorialnym………18


Rozdział II
Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli.

2.1. Najwyższa Izba Kontroli a trójpodział władzy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku………21
2.2. Miejsce Najwyższej Izby Kontroli w strukturze aparatu Państwowego według ustawy z 1994 roku………23
2.3. Ocena ustawy z 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli oraz zapisów w Konstytucji RP z 1997 roku………29


Rozdział III
Funkcje Najwyższej Izby Kontroli

3.1. Pojęcie kontroli i jej rodzaje………32
3.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podlegający kontroli Najwyższej Izby kontroli………34


Rozdział IV
Praktyka i osiągnięcia Najwyższej Izby Kontroli

4.1. Procedura kontroli………37
4.2 . Kontrole w praktyce………42
4.3. Wybrane przykłady z działalności Najwyższej Izby Kontroli – inicjatywa antykorupcyjna………44


Rozdział V
Relacje pomiędzy Europejski Trybunałem Obrachunkowym a Najwyższą Izbą Kontroli

5.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy………47
5.2.Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym………53


Zakończenie………56
Wykaz materiałów źródłowych………59

Oceń