Ocena inwestycji informatycznych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Inwestycje informatyczne.

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4
1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7

Rozdzial 2.
Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych.

2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15
2.2 Metody statyczne………16
2.2.1 Charakterystyka metod statystycznych………16
2.2.2 Rachunek okresu zwrotu nakladów inwestycyjnych………16
2.2.3 Rachunek porównawczy rentownosci (stopa zwrotu)………17
2.3 Rachunek efektywnosci ekonomicznej – metody dynamiczne………18
2.3.1 Charakterystyka metod dynamicznych………18
2.3.2 Metoda wartosci zaktualizowanej netto………18
2.3.3 Metoda wewnetrznej stopy procentowej (stopa zwrotu)………21
2.3.4 Metody uzupelniajace………22
2.4 Analiza finansowa………23
2.4.1 Wprowadzenie do analizy finansowej………23
2.4.2 Metoda rentownosci inwestycji ………23

Rozdzial 3.
Matematyczne modele oceny efektywnosci inwestycji informatycznych.

3.1 Nadwyzka finansowa jako źródło finansowania inwestycji………25
3.2 Schemat konstrukcji modeli matematycznych inwestycji informatycznych………29

Zakonczenia………33
Spis tabel i rysunków………34
Bibliografia………35