Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne 4.4/5 (15)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział I
Pojęcie organu administracji publicznej

1.1. Organ administracji publicznej w świetle poglądów doktryny
1.2. Organ administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.
1.2.1. Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej
1.2.2.Centralne organy administracji
1.2.3 Terenowe organy administracji
1.2.4.Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym


Rozdział II
Zdolność organu do prowadzenia postępowania administracyjnego

2.1. Właściwość organu
2.1.1.Rodzaje i sposób ustalania właściwości
2.1.2.Rozstrzyganie sporów o właściwość
2.2. Wyłączenie organu
2.3. Wyłączenie pracownika organu


Rozdział III
Obowiązki i uprawnienia organu w postępowaniu administracyjnym

3.1. Obowiązki i uprawnienia organu w fazie wszczęcia postępowania
3.2. Obowiązki i uprawnienia organu w fazie postępowania wyjaśniającego
3.3. Obowiązki i uprawnienia organu w fazie wydania decyzji
3.4. Obowiązki i uprawnienia organu po zakończeniu postępowania


Zakończenie.
Bibliografia

Oceń