Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdział I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń.
2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2.3 Planowanie oddziaływań wychowawczych i ich wpływ na kształtowanie się komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel- wychowanek


Rozdział II.
Metodologiczne podstawy badań.

1. Cel i przedmiot badań.
2. Problemy i hipotezy badawcze.
3. Zmienne zależne i niezależne.
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
5. Charakterystyka terenu badanej populacji.
6. Organizacja i przebieg badań.


Rozdział III.
Analiza i interpretacja wyników badań.

3.1. Prezentacja i analiza wyników badań.
3.2. Podsumowanie badań.

Zakończenie.
Bibliografia.
Aneksy.
Rysunki.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>