Analiza gospodarki finansowej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy xyz 4.24/5 (17)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp.

Rozdział 1
Przedmiot i zakres działania samorządu terytorialnego

1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego………..5
1.2. Samodzielność gmin jako efekt procesu decentralizacji finansów publicznych……….. 8
1.3.Zadania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji ………… 13
1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym………… 16


Rozdział 2
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego

2.1. Budżet gminy, jego funkcje i zasady……….. 22
2.2. Opracowanie i uchwalanie budżetu gminy……….. 30
2.3. Wykonanie budżetu oraz kontrola jego wykonania……….. 31
2.4. Kontrola i nadzór gospodarki finansowej ………..36


Rozdział 3
Prezentacja badanej gminy

3.1. Ogólna charakterystyka gminy………..47
3.2. Analiza SWOT gminy xyz ………..48
3.3. Infrastruktura społeczna i techniczna w gminie……….. 53
3.4. Zadania realizowane przez gminę ………..62


Rozdział 4
Analiza realizacji budżetu badanej gminy

4.1. Wielkość i struktura dochodów własnych gminy……….. 70
4.2. Wielkość i dynamika pozostałych dochodów pozyskiwanych przez badaną gminę……….. 75
4.3. Analiza wykonania wydatków budżetowych gminy ………..77
4.4. Sprawozdawczość i wyniki finansowe gminy w analizowanym okresie……….. 80


Zakończenie……….. 85
Bibliografia ………..87
Spis tabel……….. 90
Spis rysunków……….. 91

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto