Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ). 4.13/5 (24)


Wstęp………5

Rozdzial I
Pojecie i znaczenie agroturystyki.

1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8
1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie.
1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12
1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13
1.3.Marketing w agroturystyce………18


Rozdzial II
Wybrane źródła finansowania agroturystyki.

2.1.Kredyty bankowe ………21
2.1.1 Preferencyjne………22
2.1.2.Inwestycyjne………24
2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26
2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28
2.3.1.Program mikropozyczek………34
2.3.2. Pozyczki FDPA – Program Promocji Przedsiebiorczosci Wiejskiej………35
2.4. Fundusze przedakcesyjne………44
2.4.1.Program PHARE………45
2.4.2.Progaram SAPARD………47
2.4.3. Fundusz ISPA………57


Rozdzial III
Glówne uwarunkowania rozwoju agroturystyki.

3.1. Czynniki warunkujace rozwój agroturystyki.
3.1.1. Czynniki niezalezne od gospodarstwa agroturystycznego………62
3.1.2. Czynniki zalezne od gospodarstwa agroturystycznego………63
3.2. Regulacje prawne warunkujace rozwój agroturystyki………65
3.3. Ogólne uwarunkowania dla prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego………67


Rozdzial IV
Wybrane uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Gminie XYZ.

4.1. Uwarunkowania spoleczno- gospodarcze w Gminie XYZ.
4.1.1. Uwarunkowania społeczne………76
4.1.2.Uwarunkowania gospodarcze………82
4.2.Wybrane uwarunkowania przyrodnicze
4.2.1.Polozenie………84
4.2.2.Warunki klimatyczne………85
4.2.3. Warunki wodne………86
4.2.4. Warunki glebowe………87


Rozdzial V
Agroturystyka w Gminie XYZ.

5.1. Historia organizacji i dynamika rozwoju agroturystyki………95
5.2. Koncepcja rozwoju działalności agroturystycznej………101
5.3. Agroturystyka w liczbach………102
5.4. Bariery w rozwoju agroturystyki………105


Zakończenie………108
Biblografia ………112
Spis rysunków ……… 115
Spis tabel ………115
Spis wykresów ………115

Oceń