Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście 4.35/5 (20)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……….6

Rozdział 1
Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury

1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8
1.1. Mowa ……….9
1.2. Pamięć………. 12
1.3. Wyobraźnia………. 13
1.4. Myślenie ……….15
1.5. Spostrzeganie ……….18
1.6. Uwaga ……….19
2. Pojęcie dojrzałości szkolnej dziecka w aspekcie umysłowym………. 21
3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25
3.1. Pojęcie gotowości do nauki czytania i pisania………….25
3.2. Psychologiczne warunki wyrabiania gotowości do czytania i pisania u dzieci 6-letnich………. 29
3.3. Nauka czytania i pisania w programie przygotowania do nauki czytania dla dzieci 6-letnich………. 31
4. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki matematyki………. 32
4.1 pojęcie dojrzałości do nauki matematyki ……….32
4.2. Psychologiczne wskaźniki gotowości do nauki matematyki u dziecka 6-letniego ……….34
4.3. Program przygotowania do nauki matematyki dziecka 6letniego ……….37
5. Wspieranie rozwoju umysłowego dzieci przez nauczycieli i rodziców………..38


Rozdział 2
Metodologia badań własnych

1. Cel i przedmiot badań……….43
2. Problemy i hipotezy badawcze………. 44
3. Zmienne i wskaźniki ……….46
4. Metody, techniki i narzędzia wykorzystane w badaniach własnych ……….48
5. Charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badań………. 50


Rozdział 3
Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich w mieście i na wsi w świetle badań własnych

1. Poziom dojrzałości dzieci 6-letnich w zakresie poznawczym w mieście a na wsi……….. 53
2. Stopień przygotowania do nauki czytania i pisania dzieci 6-letnich wiejskich i z miasta………. 60
3. Poziom umiejętności liczenia i rozumienia pojęć matematycznych u dzieci na wsi i w mieście……….. 69
4. Rola i zadania nauczycieli przedszkola na wsi i w mieście w przygotowaniu dziecka do nauki czytania, pisania i matematyki……….. 77
5. Rola rodziców w rozwijaniu aktywności poznawczej dziecka i przygotowaniu go do czytania, pisania i liczenia ……….88
6. Wnioski z badań ……….96


Zakończenie.
Spis tabel i wykresów.
Bibliografia.
Aneksy.


Oceń