Jakość usług w sieciach z protokolem IP. 4.4/5 (25)

19 października 2015 0 Przez administrator


1. Wstęp………5

2. Protokól TCP/IP………7

2.1. Warstwy sieci………7
2.2. Sklad TCP/IP………9
2.3. Protokól IP (Internet Protocol)………10
2.3.1. Naglówek IPv4………10
2.3.2. Naglówek IPv6………14
2.4. Protokól TCP (Transmission Control Protocol)………17
2.4.1. Naglówek TCP………18

3. Definicje i podzial parametrów jakosci………21

3.1. Terminologia………22
3.2. Wielkosci opisujace QoS w IP………26

4. Metody zapewnienia QoS………30

4.1. Architektura usług zintegrowanych IntServ………30
4.1.1. Usluga gwarantowana (Guaranteed Service)………33
4.1.2. Usluga kontrolowanego obciazenia (Controlled Load Service)………37
4.1.3. Rola RSVP w modelu IntServ………38

4.1.3.1. Definicja sesji, style rezerwacji………38

4.1.3.2. Rezerwacja sciezki………40

4.1.3.3. Polaczenia w trybie punkt-wielopunkt………41

4.1.3.4. Tymczasowe stany rezerwacji………42

4.1.3.5. Redukcja odswiezania stanów tymczasowych………43
4.1.3.6. Przesylanie parametrów usługi GS oraz CLS………44
4.1.4. Wady i zalety modelu IntServ………48
4.2. Architektura usług zróznicowanych DiffServ………49
4.2.1. Klasy usług DiffServ………50
4.2.2. Klasyfikacja i oznaczanie pakietów………52
4.2.3. Architektura sieci DiffServ………54
4.2.4. Budowa wezla sieci DiffServ i jego funkcje………57
4.2.5. Architektura funkcjonalna DiffServ………59
4.2.6. Zarządzanie zasobami w domenie DiffServ………61
4.3. Wspólpraca modeli IntServ i DiffServ………63
4.3.1. Architektura sieci………63
4.3.2. Odwzorowanie mechanizmów sterowania ruchem oraz klas uslug………65
4.4. MPLS – Wieloprotokolowa Komutacja Etykiet………66
4.4.1. Wlasciwosci protokolu MPLS………69
4.4.2. Zasada działania ………71
4.4.3. Architektura MPLS………73
4.4.4. Dystrybucja informacji w MPLS………76
4.4.5. Przelaczniki ATM jako rutery przelaczajace etykiety………78

5. System utrzymania i pomiaru parametrów QoS………81

5.1. Koncepcja pomiaru i utrzymania sieci………81
5.1.1. Punkty Pomiarowe………83
5.1.1.1. Monitor Nadawcy………84
5.1.1.2. Monitor Odbiorcy………87
5.1.1.3. Synchronizacja czasowa………88
5.1.2. Jednostka Centralna (Post-procesing)………89
5.1.2.1. Inicjalizacja………91
5.1.2.2. Zbieranie danych z punktów pomiarowych………91
5.1.2.3. Zapis danych pomiarowych………91
5.1.2.4. Post-procesing………92
5.1.2.5. Przygotowanie informacji wyjsciowych………96
5.2. Scenariusze pomiarów IP QoS………96
5.2.1. Podejscie sieciowe i komercyjne………96
5.3. Źródło informacji pomiarowych………101
5.3.1. Punkty pomiarowe………101
5.3.1.1. Kierunek horyzontalny………101
5.3.1.2. Kierunek wertykalny………102
5.3.1.3. Kierunek wertykalno-horyzontalny (Plane-wise)………103
5.3.2. Punkty pomiarowe dla miedzy-domenowego zarządzania QoS………103
5.3.3. Punkty pomiarowe dla pomiarów wewnatrz-domenowych………108
5.4. Metryki QoS………109
5.4.1. Klasyfikacja metryk QoS………110
5.4.2. Metryki bezpośrednie (Primary Metrics)………113
5.4.2.1. Bezpośrednie Metryki Profili Ruchu (Primary Traffic Profile Metrics)………113
5.4.2.2. Bezpośrednie Metryki Osiagów Uslugi (Primary Service Performance Metrics) – SPM………114
5.4.3. Sporzadzanie posrednich metryk dla jednej domeny IP………118
5.4.3.1. Posrednie metryki profili ruchu………119
5.4.3.2. Posrednie metryki osiagów uslugi………119
5.4.3.3. Metryka Dostepnosci Uslugi QoS (The QoS Service Availability Metric)………121
5.4.4. Posrednie Metryki Osiagów Uslugi End-to-End………124
5.4.5. Metryki Osiagów wewnatrz domeny IP………126
5.5. Metodologia pomiarowa………129
5.5.1. Klasyfikacja technik pomiarowych………129
5.5.1.1. System pomiarowy………129
5.5.1.2. Czestotliwosc pomiarowa………130
5.5.1.3. Przezroczystosc (Transparency)………130
5.5.2. Proces pomiarowy………131
5.5.3. Praktyczne rozwiazania dotyczace przechowywania danych………133
5.5.3.1. Wpływ re-rutingu i zmian obciazenia ruchu………133
5.5.3.2. Synchronizacja czasowa………134
5.5.3.3. Czestotliwosc pomiarów………135
5.5.3.4. Wybór pakietów testowych dla pomiarów aktywnych………136
5.5.3.5. Progowa strata pakietów (Loss Threshold)………137
5.5.3.6. Agregacja Metryk Osiagów Uslugi Tranzytowej………138
5.5.4. Post-Procesing danych pomiarowych………139
5.5.5. Raport pomiarowy………139
5.5.5.1. Typy raportów pomiarowych………140
5.5.5.2. Zawartość raportów pomiarowych………140
5.5.5.3. Raportowanie On-line………141
5.5.5.4. Alarmy………142
5.6. Prezentacja wyników pomiarowych………144
5.6.1. Prezentacja wyników z punktu widzenia Klienta………145
5.6.2. Prezentacja wyników z punktu widzenia Dostawcy Uslug………146
5.6.3. Prezentacja wyników z punktu widzenia Dostawcy Sieciowego………148
5.6.4. Zaleznosci pomiedzy Klientem, Dostawca Uslug i Dostawca Sieciowym………149

6. Zakończenie………151
7. Slownik terminów………153
8. Literatura………156

Oceń