Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdział I
Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji

1.1. Pojęcie procesu komunikowania się
1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej
1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania
1.4. Istota komunikacji interpersonalnej
1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej
1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji
1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano – czyli zasady tworzenia precyzyjnego komunikatu
1.5.1. Model komunikacji interpersonalnej.
1.5.2. Uwarunkowania skutecznej komunikacji.
1.5.3. Bariery i zakłócenia w procesię komunikacji interpersonalnej.
1.5.4. Błędne przekonania na temat porozumiewanie się.
1.6. Obecność psychologii w procesię komunikacji
1.6.1. Psychologia w komunikacji werbalnej.
1.6.2. Psychologia w komunikacji niewerbalnej.


Rozdział II
Wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją

2.1. Istota organizacji i jej cele
2.1.1 Struktura organizacyjna – funkcje i cechy.
2.1.2. Zasoby ludzkie jako społeczny podsystem organizacji.
2.2. Tradycja i współczesność w nauce o organizacji
2.3. Istota zarządzania i jego zakres
2.3.1. Funkcje zarządzania.
2.3.2. Style zarządzania.


Rozdział III
Kierowanie zasobami ludzkimi

3.1. Istota kierowania ludźmi
3.1.1. Definicja kierowania.
3.1.2. Geneza, pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi .
3.1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2. Modele i style kierowania personelem
3.2.1. Kierowanie i przywództwo w grupie.
3.3. Czynniki sprzyjające efektywności kierowania personelem
3.3.1. Racjonalny dobór ludzi.
3.3.2. Kształcenie i rozwój zawodowy personelu.
3.3.3. Skuteczne komunikowanie w organizacji.
3.4. Rola kierownictwa w kształtowaniu sieci komunikacyjnych oraz obiegu informacji
3.4.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem.
3.4.2.Komunikacja interpersonalna menedżera z klientem.


Rozdział IV
Czynniki motywacyjne jako narzędzia sprawnego zarządzania

4.1. Pojęcie motywacji i istota
4.1.1. Analiza kluczowych teorii motywacji.
4.1.2. Techniki motywowania do pracy.
4.1.3 Motywacyjne oddziaływanie na pracowników.
4.2. Systemy motywacyjne
4.2.1. Koncepcja systemu motywowania.
4.2.2. Metody i rozwiązania motywacyjne.
4.3. Motywacje w zarządzaniu
4.3.1. Zasady motywowania płacami.
4.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej.
4.3.3. Systemy premiowania i ich charakterystyka.
4.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
4.4.1. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze materialnym.
4.4.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze niematerialnym.


Rozdział V
Analiza systemów motywacyjnych oraz relacje z menedżerem na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.

5.1.Charakterystyka firmy
5.1.1. Misja oraz wartości firmy.
5.2. Struktura organizacyjna
5.3. System wynagradzania oraz motywowania
5.3.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem w grupie Raiffeisen.
5.4. Ścieżka kariery w firmie Raiffeisen Leasing Polska S.A.
5.5. Badanie motywacji pracowników na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.


Zakończenie
Spis rysunków, wykresów
Załączniki
Spis wykorzystanych źródeł

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>