Komunikacja w organizacji na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 4.53/5 (17)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp…………2

Rozdział I
Istota komunikacji międzyludzkiej

1.1 Pojęcie, funkcje i cele komunikacji…………4
1.2 Komunikacja jako proces i jego elementy…………6
1.3 Skuteczność procesu komunikacji…………11
1.4 Bariery utrudniające skuteczną komunikacje…………14


Rozdział II
Formy i narzędzia komunikacji w organizacji

2.1 Komunikacja niewerbalna…………16
2.2 Komunikacja werbalna…………20
2.2.1 Komunikacja ustna…………22
2.2.2 Komunikacja pisemna …………26
2.2.3 Inne formy komunikacji werbalnej…………29
2.3 Czynniki wpływające na wybór form komunikacji w organizacji…………31


Rozdział III
Komunikacja w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A

3.1 Specyfika Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A…………35
3.2 Struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A…………37
3.3 Formy komunikacji w badanej organizacji…………41


Rozdział IV
Opinia pracowników Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na temat procesu komunikacji w organizacji

4.1 Metodyka przeprowadzonego badania…………43
4.2 Analiza wyników badania…………46
4.3 Ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S…………54
4.4 Możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji…………57


Zakończenie…………60
Bibliografia…………62
Spis tabel…………64
Spis rysunków…………65
Spis załączników…………67
Załączniki…………68

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest analiza i ocena procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Cele szczegółowe to: poznanie form oraz instrumentów komunikacji, dróg przekazu informacji oraz poznanie opinii pracowników dotyczącej systemu komunikacji i jej wpływu na codzienną pracę.
Podmiotem pracy jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, jej przedmiotem proces komunikacji w tej organizacji.
Problematyka związana z realizacją celu została zaprezentowana w czterech kolejnych rozdziałach.

W pierwszym z nich wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z komunikacją, jej elementy oraz funkcję. Komunikacja została przedstawiona jako proces. Opisano również jej skuteczność oraz bariery utrudniające przeprowadzenie jej w odpowiedni sposób.

W drugim rozdziale przedstawiono formy i narzędzia komunikacji stosowane w różnych organizacjach. Przybliżono podział komunikacji na niewerbalną oraz werbalną. Dokładnie opisano również jej formy wynikające z wyżej wymienionego podziału oraz determinanty wpływające na wybór form komunikacji w danej organizacji.

W kolejnym, trzecim rozdziale dokładnie przybliżono Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Została przedstawiona historia opisywanej organizacji, zakres jej działań oraz struktura organizacyjna. W tym rozdziale przedstawiono również jakie spośród wcześniej opisanych form komunikacji stosowane są w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.

W czwartym rozdziale po przeanalizowaniu wyników badania dokonano oceny procesu komunikacji w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły na poznanie opinii pracowników na temat procesu komunikacji w ich organizacji. Dzięki temu możliwe było zaproponowanie możliwości doskonalenia komunikacji w badanej organizacji.
W analizie opisowej wykorzystano literaturę dotyczącą badanego zagadnienia oraz materiały i dane wewnętrzne Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Analiza empiryczna została oparta na badaniu przeprowadzonym w Dziale Administracji Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Oceń