Konflikt organizacyjny na tle zmian resterukturyzacyjnych z firmie Tesco Polska Sp. z o.o.


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

1.1. Istota i tresc zarządzania zasobami ludzkimi………. 5
1.2. Uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….10
1.3. Przyciaganie zasobów ludzkich (planowanie)………. 14
1.4. Rekrutacja i selekcja kadr ……….18
1.5. Utrzymanie zasobów ludzkich ……….22
1.6. Gospodarowanie zasobami ludzkimi a strategia………. 27


Rozdzial 2.
Konflikt organizacyjny

2.1 Konflikt w świetle zródel literatury………. 31
2.2 Istota konfliktu organizacyjnego ……….34
2.3 Źródła konfliktów organizacyjnych ……….40
2.4 Fazy konfliktu organizacyjnego ……….41
2.5 Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……….44
2.6 Metody kierowania konfliktem organizacyjnym ……….50


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych dotyczaca konfliktu organizacyjnego wywolanego zmianami restrukturyzacyjnymi w firmie Tesco Polska sp. z o.o.

3.1. Cel i problem badawczy ……….59
3.2. Organizacja badan i dobór próby badawczej………. 63
3.3. Metody, techniki i narzedzia badan ……….65
3.4. Hipotezy badawcze ……….67
3.5. Opis obiektu badan ……….68


Rozdzial 4.
Wyniki oraz wnioski z badan nad konfliktem organizacyjnym w firmie Tesco Polska sp. z o.o. – studium przypadku

4.1. Czynnik ludzki w organizacji w świetle badan wlasnych ……….71
4.1.1. Charakterystyka spoleczno-demograficzna respondentów ……….71
4.1.2. Stosunek respondentów do pracy ……….74
4.1.3. Funkcjonowanie grup pracowniczych w organizacji w opinii respondentów ……….75
4.2. Analiza badan wlasnych nad zjawiskiem konfliktu w obliczu zmian restrukturyzacyjnych w biurze glównym Tesco Polska sp. z o.o. Krakowie………. 78
4.2.1. Wprowadzenie zmian i ich wpływ na prace badanych pracowników ……….78
4.2.2. Percepcja zmian i partycypacja respondentów w procesię wprowadzania zmian………. 81
4.2.3. Problem przystosowania się do zmian oraz postawy mu towarzyszace………. 83
4.3. Postawy i zachowania pracowników na tle konfliktów wywolanych zmianami restrukturyzacyjnymi w biurze glównym Tesco Polska sp. z o.o. W świetle badan wlasnych ……….88
4.3.1. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na konfliktowosc wśród pracowników ……….88
4.3.2. Postrzeganie przez respondentów konfliktów powstalych na tle zmian ……….92
4.3.3. Kształtowanie się zachowan respondentów w obliczu konfliktów w firmie ……….95


Zakończenie ……….100
Bibliografia………. 103
Spis tabel ……….107
Spis rysunków………. 108
Spis wykresów ……….109
Zalaczniki ……….110


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>